Bankacılık Hizmet Ürünleri Dersi 3. Ünite Özet

Para Aktarım Hizmetleri Ve Ödeme Sistemleri

Giriş

Finansal sistemin en önemli bölümünü oluşturan bankacılık sisteminin varlığı hem paranın hareket yetkinliği artırırken hem de ekonomik yaşamda kendiliğinden bir ödemeler sistemi oluşturmaktadır. Bankaların kendi yapısal olanaklarıyla oluşturulan para aktarım yöntemlerinden başka bankaların katılımıyla faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası boyutlarda gelişmiş bir takım organize “ ödeme sistemleri ”de oluşturulmuştur.

Para aktarım hizmetleri, hem coğrafi anlamda hem de farklı ekonomik birimler ve kişiler arasında para akışını sağlamaktadır.

Para aktarım sistemi bankacılıkta başlangıçta sadece havaleden ibaret iken teknolojinin de gelişmesiyle çeşitlenmiştir. Havale , temel bir bankacılık hizmeti ve her türlü ödeme ve tahsil hizmetleri, banka kartlarıyla yapılan işlemler ile bankaların aracılık ettiği uluslararası ticaretten ve uluslararası görünmeyen işlemlerden kaynaklanan döviz ve sermaye hareketleri, hep bu para transferi zeminine dayanmaktadır. Bankalararası para aktarımına yardımcı olan EFT ve Çek Takası merkez bankaları tarafından organize edilmektedir. Uluslararası ve döviz üzerinden yapılan para aktarımlarını ise Swift ve Western Union den yararlanılmaktadır.

Ödeme-tahsil işlemleri, bankacılık sisteminin küresel boyutta bütünleşip etkin bir hizmet ağı oluşmasıyla ülke sınırlarına ve sıkı kambiyo rejimlerine bağlı kalmaksızın uluslararası alanda teknolojik ve yasal düzenlemelerle bir sınır olmadığında kolayca yapılabilmektedir.

Ödeme Sistemleri

Ödeme sistemleri başta havaleler olmak üzere birçok bankacılık hizmetinin alt yapısıdır. Ödeme aracı olan para işlevini, ödeme sistemlerinden yararlanmaktadır.

Ödemeler parayla yapılabildiği gibi ticari senetler ve kartlar gibi para benzeri ödeme araçlarıyla ya da elektronik ortamlardaki iletişim olanaklarıyla sistematik şekilde yapılabilmektedir. Paranın ödeme işlevi bankacılık sisteminin varlığı; bankalar kanalıyla gerçekleştirilen para aktarım ve ödeme hizmetleri ile etkindir.

Ödeme araçları ve sistemlerini karıştırmamak gereklidir. Para türleri, ticari senetler, kartlar ödeme araçları kapsamına girmektedir.

Güvenli ve hızlı çalışan ödeme sistemlerinin varlığı; sadece finansal kesim açısından değil aynı zamanda ekonominin bütünü için de önem taşır. Ödeme sistemlerinde oluşabilecek herhangi bir tıkanıklık zincirleme olarak; bankaları, üretim sektörünü, bireyleri ve ülke ekonomisinin çalışmasını etkiler.

Ödeme Sistemlerinin Kapsam ve İşlevleri

Ödeme sistemleri, finans kesiminde yer alan bankalar ve diğer kurumlar arasında başta para olmak üzere çeşitli menkul kıymet, kıymetli evrak ve finansal yatırım ürünlerinin aktarım ve takasını gerçekleştiren örgütlenmiş işletim süreçlerini ve iletişim ağlarını kapsamaktadır.

Elektronik fon transferleri, çek takasları, kredi kartı takasları, menkul kıymet takas ve transferleri ödeme sistemleri ile gerçekleşmektedir.

Ödeme sistemleri yapılandırılırken gözetilen öncelikler ve amaçlar:

 • Finansal merkezler ve bankalararasında, para ve menkul değer aktarımlarında etkinlik sağlanması,
 • Taraflar arasında karşılıklı güvenin sağlanması,
 • Ödeme risklerinin ve işlem yanlışlıklarının azaltılması,
 • Fon hareket ve yönetiminde hız ve kolaylık sağlanması,
 • Parasal hareketlerin izlenilebilmesine ve kanıtlanabilmesine olanak sağlanmasıdır.

Ödeme Sistemi Türleri

Ülkemizde gerçek zamanla bire bir ödeşme ilkesiyle çalışan bir elektronik fon transferi sistemi ile buna bağlı olarak, teslimat ilkesiyle çalışan bir menkul kıymet aktarım ve takas sistemi bulunmaktadır. Ülkemizde başlıca ödeme sistemleri; elektronik fon transferi sistemi, elektronik menkul kıymet transfer sistemi, çek takas sistemi, kredi kartları takas sistemi, döviz transferi uluslararası organizasyonları, posta işletmesi, ödeme kuruluşları sayılabilir.

Bankalarda Para Aktarım Hizmetleri

Bankacılık sisteminde para aktarım hizmetleri ile, bireysel günlük hayatın gerektirdiği para akışı sağlanır, parasal ekonominin etkinliği artırılır, reel ekonominin ve finansal yatırım kararlarının gerektirdiği ödemeler gerçekleştirilir.

Bankalarda para aktarım hizmetleri; havaleler, virmanlar, özel çek uygulamaları ile para transferleri, elektronik fon transferleri ve döviz transferleridir.

 • Havaleler: aynı bankanın yurt içindeki farklı şubeleri arasındaki para aktarım hizmetleridir.
 • Virmanlar: aynı bankadaki ve aynı kişiye ait hesaplar arasında para aktarımı işlemidir.
 • Elektronik fon transferleri: ülke içindeki bankalar arasında TL cinsinden para aktarımlarıdır.
 • Döviz transferleri: Swift, Western Union, Target gibi organizasyonlar kanalıyla, yabancı para cinsinden ve genellikle uluslararası para aktarımlarıdır.
 • Özek çek uygulamaları ile para transferleri.

Havale işlemlerini düzenleyen hukuk kuralları hepsi için geçerlidir, ancak farklı işlem süreçleri söz konusudur.

Havaleler

Havale, gerçek ya da tüzen bir kişinin kendi nam ve hesabına, bir başka gerçek ya da tüzel kişiye, nakit, kıymetli evrak ya da bunlara benzer misli şeyler vermek üzere üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişiyi yetkili kılmasıdır. 6098 sayılı kanunda Havale, havale edenin, kendi hesabına, para, kıymetli evrak ya da diğer bir misli eşyayı havale alıcısına vermek üzere havale ödeyicisini; bunları kendi adına kabul etmek üzere havale alıcısını yetkili kıldığı bir hukuki işlem olarak tanımlanmaktadır.

Havalede Taraflar

Bankacılıkta havale, şubeler arası bir işlem olduğundan “kabul eden” ve “ödeyen” şeklinde iki şubenin katılımıyla gerçekleşir. Havale işlemi şube bankosunda yapılabildiği gibi elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir.

Hukuksal olarak havalenin tarafları, amir, havale emrini vere, parayı yollayan; lehtar, kendisine para gönderilen, alıcı; aracı, havale ödeyicisi, banka şeklinde sıralanabilir.

Havale işleminin tarafları arasındaki hukuksal ilişkiler:

 • Amir ile banka arasındaki ilişki, bir karşılık ilişkisidir.
 • Amir ile lehtar arasındaki ilişki, bedel ilişkisidir.
 • Banka ile lehtar arasındaki ilişki, havale ilişkisidir.

Havalenin Kabulü

Havale işlemi havale talebinin kabul edilmesiyle başlar. Müşterilerin havale taleplerinin bir form doldurularak talimata dönüştürülmesi gerekir.

Şubeler kanalıyla verilen hizmetler kapsamında havale altı ayrı biçimde gerçekleştirilir: hesaptan, hesaba havale; hesaptan, isme havale; nakit teslimatla kasadan, karşı şubedeki hesaba havale; nakit teslimatla kasadan, isme havale; karşı şubedeki bir ticari senet bedeline ya da bir kredi borcuna karşılık hesaptan havale; karşı şubedeki bir ticari senet bedeline ya da bir kredi borcuna karşılık kasadan havale.

Havalenin Ödenmesi

Hesaba yapılan havaleler bankacılık teknolojisiyle eş zamanlı olarak alıcının hesabına alacak olarak kaydedildiğinden özel bir işlem söz konusu değildir. Ancak isme gönderilen havalelerde adrese ihbarlı ya da müracatında kayıtlarından birini taşımalıdır. Burada kimlik tespiti önemlidir. Uygulamada farklı ödeme durumları ortaya çıkabilir: havalenin, lehtarın vekiline ödenmesi; havalenin, üçüncü kişilere ödenmesi; havalenin, görme özürlülere ödenmesi; küçüklere gelen havalenin ödenmesi; vesayet altındakilere gelen havalenin ödenmesi.

Havalenin İptali (Havaleden Cayma, Havaleden Rücu)

Havalenin iptal edilebilme durumları: alıcının hesabına alacak kaydı yapılmadıysa, isme gelen havaleler için alıcıya havalenin geldiğine dair ihbarname ya da telefonla bir haber verilmediyse şeklinde sayılabilir. Borçlar kanunu’nun bu konudaki hükmü ise şu şekildedir: “Havale ödeyicisi, havale alıcısına havaleyi kabul ettiğini açıklamadığı sürece havale eden, ona verdiği yetkiyi geri alabilir”.

Havalenin Lehtar Tarafından Kabul Edilmemesi

Borçlar Kanunu’nda “Alacaklı olan havale alıcısı, havaleyi kabul etmek istemezse, durumu borçlu olan havale edene gecikmeksizin bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan doğan zararı gidermekle yükümlü olur” hükmü yer almaktadır.

Havalenin İadesi ve Havalede Zamanaşımı

Lehtarın eğer hesabı bulunmuyorsa adına gelen havale alınmadığında şubeye iade edilerek gönderen kişiye geri verilir.

Yazılı bildirime karşın amir tarafından 10 yıl boyunca aranmayan havaleler zamanaşımına uğrar ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılır. Zamanaşımı başlangıç tarihi, amire yapılan ve sonuçsuz kalmış olan yazılı bildirim tarihidir.

Havale Amirinin ya da Lehtarının Ölümü

Amirin ölümü çıkarılmış olan havaleyi etkilemez. Ancak iade edilmiş ya da lehtarı tarafından kabul edilmemiş ise havale, amirin mirasçılarına kalır.

Lehtarın ölümünde hesabına alacak olarak kaydedilmiş ya da ihbarname çıkarılmış ise mirasçılarına geçer.

Havale Amirinin ya da Lehtarının İflası

Borçlar Kanunu’nda “Havale edenin iflası halinde, henüz kabul edilmemiş olan havale kendiliğinden sona erer” hükmü vardır.

Lehtarın iflası durumunda ise iflasa ilişkin kararın havalenin ihbarından önce öğrenilmesi durumunda, gönderen şube kanalıyla amir bilgilendirilir ve alınan yeni yazılı talimata göre hareket edilir.

Havalenin Haczi

Tarafların ölümü ve iflası durumu bu durumda da geçerlidir.

Virmanlar

Virmanlar, hesaplar arasında gerçekleştirilen para aktarımıdır. Aynı banka şubesinde bulunan ve aynı müşteriye ait olan hesaplar arasındaki para aktarımıdır. Virmanlar, aynı müşteriye ait:

 • Vadesiz ve vadeli hesaplar arasında,
 • Borçlu ve alacaklı cari hesaplar arasında,
 • Mevduat hesapları ile yatırım hesapları arasında çok sık yapılmaktadır.

Bankacılıkta virman olarak adlandırılan iki işlem daha vardır:

 • Aynı müşterinin bankadaki tüm hesapları arasında yapılan para aktarımları.
 • Aynı banka şubesinde bulunan farklı kişilere ait hesaplar arasında yapılan para aktarımları.

Elektronik Fon Transferi (EFT)

EFT, katılımcı bankalar arasında Türk lirası üzerinden yapılacak para aktarım işlemlerinin, elektronik ortamda, gerçek zamanlı olarak yapılmasını ve gerçek zamanlı mutabakatını sağlayan bir sistemdir.

Elektronik Fon Transferinde Taraflar

Hukuksal olarak EFT’nin üç tarafı vardır:

 • EFT’yi gönderen müşteri,
 • Katılımcı, Aracı bankalar ve EFT işletim merkezi,
 • EFT alıcısı.

Elektronik Fon Transferi Hizmeti ve Sistemin Çalışma Esasları

Sistem bir “alacaklandırma” sistemi olduğundan banka EFT sistemini kullanarak diğer bankaya para yollayabilir, ama başka bankanın hesabını borçlandırarak para çekemez. Gönderen bankanın EFT sisteminde yeterli bakiye olmadığı durumda yeterli bakiye olana kadar sırada bekletilir. Gönderim işlemini yapan banka her işlemin kolay takip edilebilmesi için birer sorgu numarası oluşturur. EFT gibi sistemlerin belli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı sistemden geçen mesajlardan orantılı olarak ücret alınır. Katılımcı bankalar, müşterilerine sundukları EFT hizmetlerinden kendi maliyet ve risk durumlarına göre ücret belirleyebilirler.

EFT Sisteminin Yapısı

EFT sisteminde gerçekleştirilen işlemler, niteliklerine göre farklı gruplara ayrılmaktadır:

 1. İşlemlerin EFT hesabını etkilemesine göre gruplanması:
  a. Ödeme işlemleri: katılımcılar arası fon aktarımıdır.
  b. Bilgi aktarım işlemleri: katılımcılar arası ödeme ilişkili bilgi gönderimi yapılabilmekte ve doğal olarak bu mesajlar hesapları etkilemez.
 2. İşlemlerin ilgili oldukları taraflara göre gruplanması:
  a. Bankalararası işlemler: yüksek tutarlı ödemeler, piyasa işlemleri, menkul kıymet ödemeleri, müşteri ödemeleri ve bu işlemlerin teyitleri için kullanılan bilgi mesajları bu gruptadır.
  b. TCMB ile ilgili işlemler: TCMB ile açık piyasa, döviz – efektif piyasası ve TL piyasası işlemlerine ilişkin ödeme ve haber mesajları.
  c. Merkezden sorgulama ve rapor:
  d. Sistem duyuruları

EFT sisteminin amaçları arasında:

 • Piyasada nakit dolaşımını azaltmak,
 • Ödemelerin güvenli, hızlı ve risksiz gerçekleşmesini sağlamak,
 • Bankalararasında sağlıklı ve hızlı bilgi iletişimi sağlamak,
 • Elektronik bankacılık hizmetleri alanında bütünsellik sağlamaktır.

Döviz Transferi

Bankalar arasında ve dünya çapında yabancı para cinsinden yapılan havale işlemleri için kurulmuştur. Dünayda PayPal, Target gibi örnekleri varken Türkiye’de Swift ve Western Union olmak üzere iki ödeme sistemi söz konusudur.

Swift

Dünya çapında sekiz bin civarında üye banka ve finansal kuruma hizmet veren ve günde ortalama üç milyon mesaj geçilen geniş çaplı bir işlem hacmi olan organizasyondur. 1973 yılında kurulmuş ve 1977 yılında faaliyete geçmiştir. Para transferlerinden daha çok mesaj iletiminde ve dış ticaret işlemleri için vazgeçilmez konumdadır.

Western Union

Bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan, yaygın olarak yararlanılan, önemli ödeme sistemlerinden biridir. Para transferinin gerçekleşebilmesi için banka hesabı şart değil, kişiden kişiye olmaktadır.

Özel Çek Uygulamaları ile Para Transferleri

Para gönderilmek istenen kişi adına banka tarafından bir çek düzenletilip adresine gönderilmesidir. Banka lehtarın bulunduğu ülkedeki ve nezdinde kendi hesabı bulunan bir banka üzerine, lehtarın adına bir dövizli çek düzenleyip vermek suretiyle hizmet yerine getirilir.

Ödeme ve Tahsil Hizmetleri

Ödeme hizmetleri ödemeyi yapacak olan kişi ya da firmaların vereceği bir talimat doğrultusunda gerçekleştirilir. Tahsil hizmetlerinin gerçekleşmesi için ise ilgili kurumlarla bir sözleşme yapılmalı ve bilgisayar ile iletişim altyapısının kurulması gereklidir.

Banka Hesabına Yapılmasında Yasal Zorunluluk Bulunan Ödemeler

Bazı ödemelerin banka hesaplarına ödenmesi konusunda yasal gereklilik vardır. Ekonominin kayıt dışı kalmasını önlemek, vergi kaçaklarının önüne geçmek, emeklilik ve işsizlik sigortası primlerinin gecikmesini engellemek, parasal hareketleri izleyebilmek gibi amaçlar vardır.

Kira Ödemelerinin Hesaplara Yapılması Zorunluluğu

Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme ile:

a. Konutlarda, her bir konut aylık Beş yüz Türk Lirası ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
b. İşyerlerinde, tutar sınırı olmaksızın işyerini kiraya verenler ile kiracaların; kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin bankalar ya da Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle kanıtlanması dolayısıyla ödemelerin bu kanallarla yapılması gerekmektedir.

Maaş Ödemelerinin Hesaplara Yapılması Zorunluluğu

Bununla ilgili amaçlar arasında; kayıtdışı istihdamın kayda alınması ve çalışanların gerçek maaşları üzerinden sigortalanmasının sağlanması ve bu sayede sigorta primlerinin ve vergi kesintilerinin zamanında yatırılıp yatırılmadığının izlenmesi ve denetlenmesi de kolaylaşacaktır.

Fatura Ödemelerinin Hesaplara Yapılması Zorunluluğu

VUK’un mükerrer 257.maddesinin 1.fıkrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka ya da benzeri finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle teşvik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak Bakanlıkça, tahsilat ve ödemelerin bankalarca ya da Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile kanıtlanmasına ilişkin düzenlemeler söz konusudur.

Ödeme Hizmetleri

Bankaların ya da yetkili ödeme kurumlarının herhangi bir kişi ve kuruma ödeme yapmak isteyen müşterilerine sağladıkları kolaylıklar bu kapsamdadır.

Bankalar arasında uygulama farkları olmasa da genel anlamda ödeme hizmetleri müşterilerden ödemenin türüne göre:

 1. faturaya dayanan ödemeler için “otomatik ödeme talimatı”,
 2. faturasız ödemeler için “düzenli ödeme talimatı”,

alınmaktadır.

Otomatik Fatura Ödemeleri

Bankaların, kendileriyle dönemsel faturaları için tahsilat sözleşmesi yapmış oldukları hizmet kurumları ile sınırlıdır. Otomatik ödemelerde ödenecek tutar ve ödeme tarihi faturada nettir. Otomatik ödemeler son ödeme gününde otomatik olarak müşterinin mevduat hesabından yapılır. Başlıca fatura örnekleri; doğalgaz, cep telefonları, digiturk, D-smart ve kredi kartı ödemeleridir.

Düzenli Ödemeler

Otomatik fatura ödemeleri dışında kalan ve bireysel müşterilerin kendi yaşam düzeleri gereğince genellikle ay bazında dönemsel olarak yaptıkları ödemeleri kapsar. Duruma göre virman, havale ve EFT ile gerçekleştirilir. Burada ödemenin kaç ay süreceği belirtilmektedir.

Düzenli Kira Ödemeleri

Bankalara verilen düzenli kira ödemeleri makbuza bağlanmasını, her iki taraf için aylık ödeme takibini, unutmaların engellenmesini ve kamusal bir işlev olarak vergi dairelerinin gelir vergisi kaynaklarını denetlemesi kolaylaşır.

Düzenli Maaş Ödemeleri

Maaş ödemeleri, özel ve kamusal çeşitli firma ve kurumların çalışanlarına ödedikleri ücret ve maaşların her ay banka tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanmasına yönelik hizmettir. Maaş ödemelerine ilişkin bankacılık hizmetleri iki gruba ayrılır:

 1. Firma ve kurum çalışanlarının maaşlarının banka kanalıyla ödenmesi,
 2. Emeklilerin sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli maaşları için bankanın aracılık etmesi.

Bankadan Maaş Ödemesi

Bu alan bankalar için özel bir hizmet türü ve rekabet alanıdır. Yasal zorunluluk olmasa da uygulamada büyük şirketlerin çoğunluğu personel maaşlarını bankalar üzerinden ödemektedirler.

Çalışanların maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının avantajları:

 • Nakit para dağıtımındaki hata payı ve riskler azalır.
 • Maaşların istenilen para birimi bazında ödenmesi kolaylaşır.
 • Çalışanların her türlü sigorta primlerinin zamanında ilgili kuruma yatırması kesinleşir.
 • Maaş ödemelerinde gizlilik işlevi etkin bir biçimde gerçekleştirilir.
 • Bankaların hizmet vermek üzere ulaşabileceği bireysel müşteri sayısı artarak bankacılık hizmetleriyle ilgili pazar payı ve potansiyeli genişler.

Bankaların maaş ödeme hizmetleri sözleşmeye dayanmaktadır. Maaş ödeme hizmeti verecek olan banka “maaş ödeme protokolü” yapar ve bunda yer verilmesi gereke hususlar:

 • Kuruma ve çalışanlarına açılacak mevduat hesapları ile ATM’lerde kullanılacak kartların nitelikleri,
 • Maaşlardan yapılacak kesintilere bankanın aracılık edip etmeyeceği,
 • Maaş dışındaki ödemelerin açıklaması,
 • Hata ve benzeri sorunların ortaya çıkması durumunda çözüm seçenekleri,
 • Çalışanlara banka tarafından ne gibi avantajlar sağlanacağı,
 • Tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları.

Emekli Maaşı Ödemelerine Bankadan Aracılık Edilmesi

Emekli maaşlarının ödenmesine aracılık edecek olan banka, maaşı alacak kişiler tarafından seçilebilmekte ve istediklerinde değiştirebilirler.

Tahsil Hizmetleri

Tahsil hizmetleri ikiye ayrılır. Birincisi, geleneksel olarak yapılan ticari senet tahsilleri olup günlük işlem hacmi içinde doğal olarak önemli bir yer tutmaktadır. İkincisi, bu hizmetlere yeni finansal gelişmelerin ürünü olarak; fatura, vergi, ücret ve benzeri konularda yapılan tahsil işlemleri eklenmiştir.

Hizmet Bedeli Tahsilleri

Tahsil hizmetleri için öncelikle kurum ve işletmelerle bir sözleşme imzalanır. Bu protokol hizmetlerin sınırlarını belirler.

Vergi ve Kamusal Gelir Tahsilleri

Vergi daireleri ve belediyeler adına tahsil yetkisi bankalar müşterilerinin çeşitli vergi ödemelerine aracılık yapılmaktadır. Bu vergi tahsilleri bankalar aracılığıyla hesaptan ya da kasadan nakit ödeme olarak gerçekleştirilir. Şube ve internet ile telefon kanalları ile olur.

Üniversite ve Özel Okul Harç ve Ücret Tahsilleri

Bankalarca verilen bir başka tahsil hizmeti üniversite öğrenci harçları ve özel okul öğrenci ücretleri konusunda olup bunların tahsili banka şube vezneleri ya da ATM ve internet yoluyla yapılıp ilgili eğitim kurumunun hesaplarına yatırılmakta, öğrenciler için gerekli makbuzlar, kurumlar için de liste dökümleri üretilerek hizmet sonuçlandırılmakta ve taraflara birçok kolaylık sağlar.

Karayollarında Geçiş Ücreti Tahsili

Kullanılan uzaktan ve temassız okuma teknikleriyle harcanan tutarların müşterinin hesabından ya da kredi kartı limitinden kesilerek Karayolları Genel Müdürlüğüne ya da “İşletmeci Firmaya” aktarılması; bankalar tarafından sözleşmeyle yüklenebilen bir hizmettir.

OGS Cihazı ve HGS Etiketi Kullanımıyla Ücret Tahsili

OGS, geçiş ücretlerinin hızlı ve indirimli bir şekilde ödenmesini sağlamaya yönelik özel bir uygulama olup paralı otoyol ve köprülerde, OGS okuyucu cihazlarının etkin olduğu bölümlerde yararlanılmaktadır.

OGS’nin yanı sıra yararlanılan KGS kaldırılarak yerine bazı kredi kartlarının desteği ile edinilebilen etiketlerin kullanımına dayanan HGS’ye geçilmiştir.

Bağış Toplama Aracılık Hizmetleri

Bağış yapmak ve kabul etmek; hukuksal niteliği, vergi istisnaları ve toplumsal işlevleri gibi birçok açıdan ciddi sonuçları olan bir iştir.


Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
25 Mayıs 2024 Cumartesi