Genel Turizm Bilgisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Turizmin Tarihsel Gelişme Süreci Ve Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler

1. Soru

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin yaptığı tahminler nasıldır?

Cevap

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) tarafından 2020 yılına kadar olan dönem için %5 düzeyinde bir yıllık ortalama büyüme tahmini yapılmaktadır. Böylece %7 oranındaki geçen 40 yıllık eğilime göre belirgin bir yavaşlamanın olacağı tahmin edilmektedir.


2. Soru

Türkiye’de turizmdeki gelişme nasıldır?

Cevap

Dünyada son 40 yıl içinde turizm sektöründe izlenen hızlı büyüme eğilimi, Türkiye’de son 20 yıllık dönemde yaşanmış, Türkiye’de gerçekleşen ortalama yıllık büyüme hızları, bu dönemde uluslararası yıllık büyüme hızlarının üzerinde seyretmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, dış dengeye olumlu etkileri, gelir artırıcı etkisi, istihdama olumlu etkileri, yabancı sermayeyi ve pazarı ülkeye çekmesi ve vergi gelirlerini artırması gibi ekonomik faydalar yaratacağı beklentisiyle kitle turizmini teşvik etmeye yönelik kamu politikaları 1960’ların başından itibaren uygulanmaya başlanmış ve bu durum günümüze kadar sürmüştür.


3. Soru

İlyada ve Odysseia’nın yazarı kimdir?

Cevap

Pausanias Anadolu’nun birçok yerini gezerek İlyada ve Odysseia’yı yazmıştır.


4. Soru

Tüketim davranışının turizm ile ilgisi nedir?

Cevap

Turizm temelde bir tüketim davranışıdır. Bu tüketimin meydana gelebilmesi için de tüketicilerin belirli bir gelire sahip olmaları gerekir. Ayrıca geliri yüksek olan gruplar lüks nitelikteki turistik ürün ve hizmetlere daha çok talep gösterirler ve ayrıca seyahat eğilimleri de daha fazladır. Düşük gelir gruplarının ise hem seyahat eğilimleri az hem de talep ettikleri ürün ve hizmet standartları düşüktür.


5. Soru

Rönesans döneminde turizmdeki değişiklikler nelerdir?

Cevap

Orta Çağ’da kutsal yerlere seyahat eden geniş kitleler Rönesans ile birlikte, sanatsal çalışmaların yoğunluk kazandığı merkezlere seyahat etmeye başlamışlardır.


6. Soru

Amber nedir?

Cevap

Amber, balinagillerden amber balığından elde edilen ve özellikle parfüm yapımında kullanılan hoş koku veren bir maddedir.


7. Soru

Turizmin turizm etkinliklerine katılan kişi üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Turizm olayına katılan kişi, toplum içinde günlük yaşamında alıştığı rolleri ve kuralları aşmakta, bunlardan doğan yükümlülüklerden kurtulmakta ve sahip olduğu sosyal statünün gereği olan davranış tarzlarını bir kenara bırakarak kendini özgür hissedebilmektedir. Tatil yapma ve değişik yörelere gitme, insanların verimini artıran en önemli etkenlerdendir.


8. Soru

İlk çağlarda Çin, Uygur ve Fenike gibi toplulukların seyahat amacı nedir?

Cevap

İlk Çağlarda Çin, Uygur ve Fenike gibi topluluklar ticaret amacıyla seyahat etmişlerdir.


9. Soru

Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler turizmi nasıl etkilemiştir?

Cevap

Ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin yanı sıra, kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler de, insanların içinde yaşadıkları dünya konusunda bilgilerini artırarak, turizm isteğinin artmasını sağlamıştır Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, turizmde sürekli ve güvenilir iletişim yaratmıştır.


10. Soru

Ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Ulaşım teknolojisindeki gelişmelerin turizm üzerindeki etkileri şöyle sıralanabilir: • Ulaştırma araçlarının kısa sürede uzak yörelere ulaşabilmesi, yoğun nüfuslu yerleşim merkezlerine özgü olan turizmi kırsal alana da yöneltmiştir, • Ulaştırma araçlarının çok sayıda insanı bir seferde taşıyabilmesi, yüksek kapasitede konaklama tesislerinin sayısını artırmıştır, • Ulaştırma araçlarının ulaştığı hız nedeniyle uçuş süresinin kısalması, konaklama yerinde kalış süresini uzatarak turist başına düşen harcama miktarını artırmış ve hem konaklama tesisleri hem de yerel ekonomiye yarar sağlamıştır, • Toplu taşıma imkânı, yolcu başına düşen taşıma ücretini düşürerek düşük gelir düzeyindekilerin yani nüfusun geniş kesiminin de seyahate katılmasını sağlamıştır, • Çok sayıda insanın kısa sürede kıtalar ötesine, deniz aşırı ülkelere taşınabilmesi, turizmi uluslararası kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerde önemli bir unsur hâline getirmiştir, • Ulaşım teknolojisindeki değişim, araçların kendisini, yolculuğu, gezi ve konaklamayı da sağlayan araç ve gereçlerle donatılmasını sağlamıştır. Bu gelişim konaklama tesisleri yanında sadece ulaşım sistemine dayalı bir turizm çeşidinin ortaya çıkmasını da sağlamıştır.


11. Soru

Sanayi devriminin turizmin gelişmesini etkileyen değişimleri nelerdir?

Cevap

Toplum yapısının değişimi, buluşların artması ve basılı eserlerin çoğalması, sömürge ve kolonilerin zenginliklerinin batı ülkelerine akması ve kapitalistleşme sürecinin başlaması, sosyal sınıfların ortaya çıkışı, eğitimin yaygınlık kazanması, şehirleşmenin artması, şehirlerin sanat ve kültür merkezi haline gelmesi, ulaştırma sistemindeki gelişmeler, sosyal adalet ve sosyal refah konularının ön plana çıkması ve kitlesel iletişim ağının kurulması turizmin gelişmesini de etkileyen değişimlerdir.


12. Soru

Uçakların turizme etkisi nedir?

Cevap

Uçaklar, çok uzak mesafelere kısa sürede ulaşabilme imkânı, gittikçe daha güvenli, daha konforlu ve daha ucuz olması nedeniyle ulusal ve uluslararası turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur.


13. Soru

İlk turizm yazarı olarak kabul edilen kişi kimdir?

Cevap

Tarihsel olayları, gezdiği yerlerin gelenek ve göreneklerini yazan Heredot ilk turizm yazarı olarak kabul edilir.


14. Soru

İlk çağların en önemli seyahat güzergahları nelerdir?

Cevap

Çinlilerin İpek Yolu ve Fenikelilerin Amber Yolu olarak adlandırdıkları ticaret yollarında yaptıkları seyahatler İlk Çağlar’ın en önemli ticaret gezileridir.


15. Soru

Motorlu araçlarını kullanımının turizm üstündeki etkisi nedir?

Cevap

Otomobilin ortaya çıkmasıyla 1940’tan sonra turizmde yer değiştirme ve gezme yönünde bir değişim başlamıştır. Trenle başlayan turizm taşımacılığı otomobille yaygınlaşmış ve demokratikleşme sürecine girmiştir. Motorlu araçlarla bireysel veya toplu olarak başka ulaşım araçlarıyla gidilemeyen yerlere gidilebilmesi, istenilen yerde durma ve konaklama imkânı vermesi, kısa ve uzun mesafeli kent içi yolculuklara olanak vermesi, turizmin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Özellikle otomobillerin kişilere her an emre hazırlık konforunu ve özgür seyahat etme imkânını sağlaması ulusal turizmin hızla gelişmesine katkıda bulunmuştur.


16. Soru

Dünya Turizm Örgütünün yaptığı sınıflamaya göre, dünya turizmi bölgelerine yönelik tahminleri nasıldır?

Cevap

Bölgelerin küresel turizm pazarından aldığı paylar açısından Avrupa en fazla turist kabul eden bölge olarak kalmakla birlikte Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan Çin’in, 2020 yılında en çok turist çeken ülke konumuna yükseleceği öngörülmektedir.


17. Soru

Turizmin başlangıcı hangi topluluğa dayanmaktadır?

Cevap

Turizmin başlangıcı; M.Ö. 4000 yıllarında yazıyı ve tekerleği ilk bulan ve kullanan Sümerlere dayanmaktadır.


18. Soru

Charter Seferleri nedir?

Cevap

Charter seferleri, rantabl olan hatlarda yapılmakta, turistik talebe göre hareket edilmektedir. Charter seferleri personel, eğitim, araştırma ve yer bakım masrafları olmadığından tarifeli uçak seferler ne göre %50 kadar daha ucuz olmaktadır. Charter seferlerinde, tarifeli seferden farklı olarak, bir kişi veya grup, bir uçağın tüm koltuk kapasitesini satın almaktadır.


19. Soru

İpek yolu nedir?

Cevap

İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur.


20. Soru

İlk Çağ’da Olimpiyat oyunlarında dinin yeri nedir?

Cevap

Günümüzde spor turizmi açısından önemli bir yeri olan olimpiyatların ortaya çıkışında dinsel inanışların olduğu görülmektedir. Her yıl ilahlar adına; ayinler, gladyatör eğlenceleri ve spor aktiviteleri düzenlenmiştir.


21. Soru

Macellan’ın hangi seyahati dünya tarihi açısından önemlidir?

Cevap

Portekizli denizci Mecallan’ın Amerika kıtasını güneyden dolaşarak Pasifik Okyanusu’na varması, yeryüzünün bilinen yarısı yanında bilinmeyen öbür yarısına da gidilmiş olması dünya tarihinde önemli bir olaydır.


22. Soru

Ulaştırma araçlarındaki yeniliklerin ortaya çıkışı seyahatleri nasıl etkilemiştir?

Cevap

Sanayileşme ile birlikte ulaştırma araçlarında yeniliklerin ortaya çıkışıyla seyahat etme oranlarında artışlar görülmüş, seyahate karşı kişilerde ilgi artmıştır.


23. Soru

Taşımacılık işlerinin Türkler tarafından yapılmasının nedeni nedir?

Cevap

Anadolu’nun Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olan coğrafi yapısı, Çin’den ve Hindistan’dan başlayarak, Avrupa’nın içlerine kadar uzanan ünlü ticaret yollarının Anadolu’dan geçmesi dolayısıyla bu çağlarda ticari taşımacılık işlerini Türkler yapmıştır.


24. Soru

Ortaçağda büyük alanlar ve yollarda güvenliği sağlayamamaları, savaşlar, istilalar ve güvensizlik ortamı toplumu ve turizmi nasıl etkilemiştir?

Cevap

Küçük derebeylerin büyük alanlar üzerinde güvenliği ve otoriteyi sağlayamamaları nedeniyle yollarda can ve mal güvenliği kalmamıştır. Sürekli savaşlar, istilalar ve güvensizlik ortamı küçük toplumların kendi kendine yetmeye çalıştığı bir ekonomik düzenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Orta Çağ’ın ilk dönemini karakterize eden bu sosyal, siyasi ve ekonomik koşullar ile din adamlarının insanlar üzerindeki baskısı seyahat yoğunluğunun azalmasına neden olmuştur.


25. Soru

Türkiye’de turizm kredilerinin etkisi nasıl gözlenmiştir?

Cevap

Türkiye’de özellikle 1980 sonrası uygulamaya konulan turizm teşviklerinin ülkedeki tesis, yatak ve turist sayısının önemli düzeyde artmasını sağlamıştır.


26. Soru

Amber yolu nedir?

Cevap

Amber Yolu ise Finikelilerin Akdeniz ülkelerinden aldıkları malları İskandinav ülkelerine giderek, oradan amber alıp getirdikleri yoldur.


27. Soru

Rönesans döneminde en çok seyahat edilen destinasyonlar nelerdir?

Cevap

Rönesans döneminde en çok seyahat edilen destinasyonlar İtalya ve Roma’dır.


28. Soru

Olimpiyat oyunlarının turizm üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

İlk Çağ’da Eski Yunan’da “Olimpiyat oyunları” yapılmaktaydı. Olimpiyat oyunlarını görmek için uzaklardan gelip seyirci olarak katılmak isteyenler bugünkü spor turizminin oluşmasını sağlamışlardır.


29. Soru

Boş zamanın kişi üzerindeki etkisi nasıldır?

Cevap

Boş zaman kişinin bağımsız bir biçimde hareket etmesini ve kendisini yenilemesini sağlar. İnsan boş zamanında sıkıntılardan, tek düzelikten kurtulmak ve değişiklik ister. Özellikle tatil sırasında, devamlı yaşadığı çevreyi, yaşam şeklini değiştirmek ister.


30. Soru

Kervansarayların masrafları nasıl karşılanır?

Cevap

Kervansaraylar kara ticaret yolları üzerinde kurulu vakıf kuruluşlarıdır. Kervansarayların masrafları vakıflar tarafından karşılanırdı.


31. Soru

Dünya Turizm Örgütünün yaptığı sınıflamaya göre, dünya turizmi kaç bölgeye ayrılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Dünya Turizm Örgütünün yaptığı sınıflamaya göre, dünya turizmi beş bölgeye ayrılarak incelenmektedir. Bu bölgeler Avrupa, Asya ve Pasifik, Amerika, Afrika ve Orta Doğu’dur.


32. Soru

Roma İmparatorluğu döneminde seyahat etmeyi sağlayan olanaklar nelerdir?

Cevap

Roma İmparatorluğu döneminde, yollar üzerinde izin belgesi veren, at araba değiştirilmesine, yeme-içme hizmetine imkân veren istasyonların varlığı, hızlı ve güvenli bir biçimde seyahat etmeyi sağlamıştır. Roma İmparatorluğu güçlü bir devlet olarak yollarda ve konaklama yerlerinde güvenliği sağlamıştır. Güvenlik bu dönemde seyahatlerin yoğunlaşması ve turizmin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.


33. Soru

Sümerlerin hangi buluşunun seyahatleri kolaylaştırdığı söylenebilir?

Cevap

Sümerler, ticareti başlatan ve ticari ilişkilerde parayı ilk kullanan insanlar olarak kabul edilmişler ve bu buluşlar sayesinde seyahat kolaylaşmıştır.


34. Soru

Bugünkü anlamda bir yerden başka bir yere seyahat eden ilk gezginler kimlerdir?

Cevap

Bugünkü anlamda bir yerden başka bir yere seyahat eden ilk gezginlerin Fenikelilerin olduğu düşünülmektedir.


35. Soru

İbni Batuta kimdir? Nerelere seyahat etmiştir?

Cevap

İbni Batuta Orta Çağ’ın ünlü seyyahlarından biridir. 14. yüzyılda doğum yeri olan Tanca’dan yola çıkarak Mekke’ye defalarca gitmiş, Arabistan’ı, Orta Doğu’yu ve Anadolu’yu gezmiş, Semerkand üzerinden Hindistan’a ulaşmış ve oradan da Seylan ve Sumatra’ya geçmiş, ömrünün büyük kısmını seyahatlerle geçirmiştir.


36. Soru

Uçan para nedir?

Cevap

Uçan para, günümüz para sisteminin temelini oluşturan Marco Polo’nun Çin’den Avrupa’ya getirdiği paradır.


37. Soru

Kişiyi seyahate iten motivasyonlar nelerdir?

Cevap

Kişiyi seyahate iten motivasyonlar şunlardır: • Fiziksel motivasyonlar, • Kültürel motivasyonlar, • Kişisel motivasyonlar, • Prestij ve statü motivasyonları.


38. Soru

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013 hedefleri nelerdir?

Cevap

Ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma kullanma dengesi içinde kullanmayı ve alternatif turizmi (sağlık ve termal turizm, kış sporları, dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi) geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı artırmayı hedeflemektedir.


39. Soru

Satın alma gücündeki artış, insanların tüketim alışkanlıklarında hangi değişmelere yol açmıştır?

Cevap

Satın alma gücündeki artış, insanların tüketim alışkanlıklarında yol açtığı değişmeler şöyle sıralanabilir: • Aile harcamalarındaki geleneksel harcamalar (beslenme harcamaları vb.) oran olarak azalmaktadır. • Giyim harcamaları gibi bazı harcamalarda yatay gelişmeler olmaktadır. • Sağlık, kişisel bakım, seyahat ve eğlence gibi bölümlerin toplam harcama içindeki payı ise sürekli artmaktadır.


40. Soru

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada turizmin çok büyük hacme ulaşmasında tur operatörlerinin etkisi nedir?

Cevap

II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada turizmin çok büyük hacme ulaşmasında tur operatörlerinin rolü de önemlidir. Tur operatörlerinin gruplar için düzenlediği “paket turlar” günümüzde turizm olayının tipik bir yönüdür. Kişiler, tek olarak yapabileceklerinden çok daha ucuza tüm ayrıntıları önceden belirlenmiş grup seyahatlerine giderek artan bir ilgi göstermekte ve bunun sonucu olarak da bu hizmeti sunan işletmeler de hızla gelişmektedir.


41. Soru

Otomobilin ortaya çıkması ve seyahatlerde uçağın kullanılmasının diğer ulaşım araçları üstündeki etkisi nedir?

Cevap

Otomobilin ortaya çıkması ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra uçakların kullanılmaya başlaması demir yolu ve deniz yolu ulaştırmacılığını olumsuz yönde etkilemiştir.


42. Soru

Turizm Kredilerinin turizme etkisi nedir?

Cevap

Seyahat etmek isteyenlere verilen kredi ve taksitle ödeme gibi finansman kolaylıklarının sağlanması ve tek bir fiyatla tümüyle planlanmış paket turlar düzenlenmesi, turizme katılmayı arzulayan fakat çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremeyen kişilere bu olanağı sağlamıştır. Özellikle satın alma gücü daha az olan kişiler, verilen destek ve teşviklerle turizme katılmışlardır. Turizm işletmelerine verilen kredi ve yatırım teşvikleri de turizmin gelişmesini sağlamıştır.


43. Soru

Kişileri seyahate yönelten faktörler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kişileri seyahate yönelten faktörler iki grupta da belirtilebilir: • Bu gruplardan ilki iten faktörlerdir. İten faktörler, kişinin daha çok iç dünyasıyla ilgili olarak kaçış, rahatlama, dinlenme, prestij, değişim, macera ve kendini keşfetme vb. isteğidir. • Diğer faktör ise bireyleri seyahate çeken dışarıdan kaynaklanan ve kişiyi harekete geçiren motivasyonlarıdır. Bu motivasyonlar; doğal güzellikler, tarihî, kültürel yerler, sportif olaylar, kongre, festival vb. organizasyonlardır. Bazen seyahatlerde hem iten faktörler hem de çeken faktörler etkili olmaktadır.


44. Soru

Turizm ne zaman önem kazanmaya başlamıştır?

Cevap

Bugünkü anlamda turizm olayı 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında önem kazanmaya başlamıştır.


45. Soru

Sanayileşmenin turizm üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

İkinci Dünya Savaşı’na kadar lüks bir tüketim olan turizm, savaş sonrası Avrupa’daki sanayileşme hareketiyle birlikte gelişmeye ve yayılmaya başlamıştır.


46. Soru

20. yüzyılda gerçekleşen dünya savaşları turizm ve seyahatleri nasıl etkilemiştir?

Cevap

20. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı, bir taraftan ekonomik ve sosyal refahı, seyahat özgürlüğünü ve güvenliği azaltarak turizmi olumsuz yönde etkilerken diğer taraftan da ulaştırma araçlarında ve özelikle havacılık teknolojisinde önemli ilerlemeler yaratarak seyahatleri geliştirici yönde etkiler doğurmuştur.


47. Soru

Marco Polo’nun turizm üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Marco Polo’nun Çin’e yaptığı seyahatten sonra Venedik’te yayımladığı eser Asya’yı Avrupa’ya tanıtan ilk yayın olması bakımından önemlidir.


48. Soru

İlk Çağ’da Romalıları çeken etkinlikler nelerdir?

Cevap

Din, Sağlık veren kaplıca ve şifalı sular, olimpiyat oyunları, festival, panayır ve tiyatro gibi spor, eğlence, ticaret ve sanat etkinlikleri Romalıları çeken etkinlikler arasında geliyordu.


49. Soru

Kervansarayların mimari yapısı nasıldır?

Cevap

Kervansarayların mimari yapısı birer sanat eseridir.


50. Soru

Loncalar sistemine göre kaliteli işin kaynağı nedir?

Cevap

Loncalar sistemi ile yüksek kalitede iş anlayışı doğmuş, iyi kalitede işin ise ancak seyahatlerde kazanılabilen geniş bir kültüre bağlı olduğu anlaşılmıştır.


51. Soru

Piri Reis’in önemli eserinin adı nedir?

Cevap

Piri Reis’in önemli eserinin adı Kitab-ı Bahriye’dir.


52. Soru

Tarihteki ilk turizm seyahat organizatörü kimdir?

Cevap

İlk olarak 1841 yılında İngiltere’de Thomas Cook Leicester’den 12 mil uzaktaki Louhborough kentine bir dernek için gezi düzenleyerek 570 kişilik bir grubu trenle götürmüş ve geri getirmiştir. Thomas Cook tarihte ilk turizm seyahat organizatörü olarak bilinmektedir. 1865 yılında Londra’da ilk seyahat acentasını açan Thomas Cook’un firması hızla büyümüş, önce Avrupa’ya, sonra Amerika’ya ve tüm dünyaya seyahatler düzenleyen dünyanın en büyük seyahat organizatörlerinden biri haline gelmiştir.


53. Soru

Amerika kıtasını kim hangi tarihte buluştur?

Cevap

Christoph Colomb 1492’de Okyanus’u aşıp Amerika kıtasını bulmuştur.


54. Soru

Eğitim ve Kültür Düzeyi ile turizm arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Kişilerin ve toplumların eğitim düzeylerinin yükselmesi; genel kültür düzeyini yükseltirken, dünyayı tanıma ve bilgilenme isteğini de artırmıştır. Eğitim, insanların ilgilerini, ufuklarını genişletir ve dolayısıyla seyahat talebini artırır. Yapılan araştırmalarda, genellikle eğitim düzeyi ile turizm hareketlerine katılma arasında doğru orantılı bir bağlantı görülmüştür.


55. Soru

Zevk için seyahat eden ilk turistler kimlerdir?

Cevap

Romalıların ise zevk için seyahat eden ilk turistler olduğu bilgisi literatürde yaygındır.


56. Soru

İlk çağlarda termal turizmin gelişmesinin sebebi nedir?

Cevap

Bu dönemde, Romalıların şifalı sulara ve banyolara düşkünlüğü kendi dönemlerinde kaplıcaların ve dolayısıyla termal turizmin gelişmesine sebep olmuştur.


57. Soru

Kitle iletişiminin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kitle iletişiminin özellikleri şöyle sıralanabilir: • Uzak kabul edilen mesafelerle iletişim kolaylaşmış ve yeni teknik imkânlar uluslararası düzeyde bir iletişim sağlamıştır, • Evlerin içine kadar girebilen gazete, radyo, televizyon ve İnternet gibi etkin bir iletişim sistemi doğmuştur, • Özellikle renkli, hareketli yayınlar yoluyla kişide tatile çıkma isteği uyandıran bir iletişim turizmi sürekli teşvik etmiştir, • Yaş, cinsiyet, meslek ve yer ayrımı yapmaksızın aynı anda birçok insana ulaşarak bilgi veren iletişim turizme katkı yapmıştır. Böylece bilgi verme özelliği nedeniyle kitle iletişim araçları, kitle turizminde temel faktör olmuştur.


58. Soru

Motel nedir?

Cevap

Motel, karayolu güzergâhında motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların yeme-içme, geceleme ve araçlarına bakım ve onarım yapmalarını sağlayan konaklama işletmeleridir.


59. Soru

Gemilerin turizmdeki yeri nedir?

Cevap

Toplu ulaşım araçlarının en önemlilerinden gemi, özelikle kıtalararası deniz ulaşımında büyük rol oynamıştır. 19. yüzyılda özellikle Atlantik üzerindeki gemi taşımacılığı büyük önem kazanmıştır. Avrupalıların Amerika’ya göç trafiği nedeniyle seyahat acentaları birçok sefer düzenlemişler. Bu hızlı gelişme karşısında, büyük seyahat şirketleri doğmuş ve bir hizmet rekabeti başlamıştır.


60. Soru

Romalı asillerin seyahat etme imkanı bulmalarını sağlayan faktörler nelerdir?

Cevap

Asillerin köle çalıştırmaları, geniş topraklardan gelen kaynakların Roma’ya akması, Romalı asillere hem boş zaman hem yüksek gelir sağlamıştır. Böylelikle Romalı asiller yazları sayfiyelere gitmek, kaplıcaları ziyaret etmek, merak nedeniyle uzak mesafelere seyahat etmek, eski eserleri ve spor müsabakalarını görmek imkânını bulmuşlardır.


61. Soru

Tarihsel gelişim süreci içinde boş zaman kavramındaki değişimler nasıldır?

Cevap

Tarihsel gelişim süreci içinde boş zaman kavramı önemli değişiklere uğramıştır. Sanayi Devrimi öncesinde, boş zaman faaliyetleri olarak, dinî tatiller, bayramlar, nikâh, düğün gibi törenler ile tarımsal toplumlara özgü ürün ekimi ve toplanması kutlamaları görülmektedir. Çalışmaya büyük önem verilen Sanayi Devrimi döneminde boş zaman, yorulan insanın fiziksel gücünü ve dengesini yeniden bulmasına yardımcı olan dinlenme fonksiyonunu yerine getirmekteydi.


62. Soru

Ticaret yolu üzerinde kervanların korunması ve konaklaması için yapılan yapılara ne denir?

Cevap

Ticaret yolu üzerindeki kervanların korunması ve konaklaması için o dönemde kervansaraylar yapılmıştır.


63. Soru

Loncalar sisteminin turizm üstündeki etkisi nedir?

Cevap

Orta Çağ’da turizmin bir diğer sebebi loncalar sisteminin doğması ve esnafın teşkilatlanmasıdır. Genel düşünceye göre usta bir işçinin ancak diğer ülkelerdeki meslektaşları ile bağlantı kurup zanaatını geliştirdikten sonra yetişebileceğidir ve böylece loncalar sistemi içerisindeki çalışanları seyahate yöneltmiştir.


64. Soru

Marco Polo nerelerde seyahat etmiştir?

Cevap

Marco Polo, İran ve Afganistan’dan geçerek Pamir Yaylası’nı ve Gobi Çölü’nü aşarak Çin’e ulaşmış ve Kubilay Han’ın sarayında konuk olarak yirmi yıl yaşamış, daha sonra Sumatra ve Hindistan’ı gezerek İtalya’ya dönmüştür.


65. Soru

Amber yolu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Amber Yolu ise Finikelilerin Akdeniz ülkelerinden aldıkları malları İskandinav ülkelerine giderek, oradan amber alıp getirdikleri
yoldur.


66. Soru

İlk Çağ ve Orta Çağ’da kaplıcaların turizmdeki rolü nedir?

Cevap

İlk Çağ’da zevk, eğlence ve dinlenme motifleri ağır basarken, Orta Çağ’da kaplıcalar daha çok tedavi amacıyla ziyaret edilmiştir.


67. Soru

Boş vakit ile turizm arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Turizm aktiviteleri ile boş zaman arasında çok yoğun bir nedensellik söz konusudur. Turizm bir boş zaman etkinliğidir. İnsanlar, çalışma hayatından arta kalan boş zamanlarının bir kısmını veya tamamını, kişisel gelirlerine bağlı olarak, turizm endüstrisi içerisinde değerlendirirler.


68. Soru

Evliya Çelebi’nin ünlü eserinin adı nedir?

Cevap

Evliya Çelebi’nin ünlü eserinin adı Seyahatname’dir.


69. Soru

Seyahatname’nin içeriği nedir?

Cevap

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili izlenimleri sergilerken, başlı başına birer araştırma konusu olabilecek bilgiler, belgeler ortaya koyar. Bunlar arasında öyküler, türküler, halk şiirleri, söylenceler, masal, mani, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyim kuşam, düğün, dernek, eğlence, inançlar, karşılıklı insan ilişkileri, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları önemli bir yer tutar. Eserde insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescit, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. Bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. Yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz eder ve böylece konuya bir canlılık getirerek çevreyle bütünlük kazandırır.


70. Soru

Orta Çağ Turizminde ilgi çeken Marco Polo'nun uzun seyahati nereleri kapsamaktadır?

Cevap

Marco Polo, İran ve Afganistan’dan geçerek Pamir Yaylası’nı ve Gobi Çölü’nü aşarak Çin’e ulaşmış ve Kubilay Han’ın sarayında konuk olarak yirmi yıl yaşamış, daha sonra Sumatra ve Hindistan’ı gezerek İtalya’ya dönmüştür (Barutçugil, 1982: 29)


71. Soru

Orta Çağ’da dini turizm hareketlerine örnek nelerdir?

Cevap

Dinî turizm hareketleri hem Avrupa’da hem de Orta Doğu’da kendisini göstermiştir. Hristiyanlığın ve Müslümanlığın etkisiyle kutsal yerlerin ziyaret edilmesi hac turizmini gündeme getirmiş, bu amaçla her yıl Hristiyanlar Kudüs’ü ve Efes’i, Müslümanlar ise Mekke ve Medine’yi ziyaret etmişlerdir.


72. Soru

Turizmin gelişmesinde etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Turizmin özelikle Sanayi Devrimi’nden sonra gelişmesini hızlandıran faktörler; hareketlilik, eğitim ve kültür düzeyinin artması, boş zaman, ücretli tatil hakkı, gelir faktörü, sosyal güvenlik ve seyahat özgürlüğü, nüfus, psikoloji, teknolojik faktörler ve turizm kredileridir.


73. Soru

Turizmin büyük toplulukların katıldığı bir kitle hareketi hâline gelmesi ne zaman başlamıştır?

Cevap

Turizmin büyük toplulukların katıldığı bir kitle hareketi hâline gelmesi, ilk kez XX. yüzyılın başlarından başlayarak ve özellikle II. Dünya Savaşı’ından sonra, İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika gibi ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerde görülmeye başlanmıştır (Doğan, 2004: 39)


74. Soru

Amber nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Amber, balinagillerden amber balığından elde edilen ve özellikle parfüm yapımında kullanılan hoş koku veren bir maddedir.


75. Soru

Grand Tour nedir?

Cevap

Rönesans ile birlikte 17. ve 18. yüzyıllarda asiller sınıfına mensup ailelerin çocukları, bir ile üç yıl arasında süren, iyi planlanmış seyahatlere çıkmışlardır. Bu seyahatlere daha sonra “Grand Tour” adı verilmiştir.


76. Soru

Motel nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Motel; karayolu güzelgâhında motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların yeme-içme, geceleme ve araçlarına bakım ve onarım yapmalarını sağlayan konaklama işletmeleridir.


77. Soru

Havacılıktaki gelişmelerin turizme etkisi ne olmuştur?

Cevap

II. Dünya Savaşı sonrasında turizmin hızlı bir gelişme göstermesinde havacılıktaki gelişmelerin rolü çok büyük olmuştur. Diğer taraftan, seyahat amacıyla özellikle uzak mesafelerde hava yolunun tercih edilmesi, deniz yolu ve demir yolu taşımacılığının da hızla gerilemesine neden olmuştur.


78. Soru

Turizm işletmelerinin işlemlerde interneti etkin şekilde kullanmalarının avantajları nelerdir?

Cevap

İşletmelerin İnternet yoluyla, ürünlerini, hizmetlerini ve donanımlarını tanıtmaları bu ürün ve hizmetler hakkında müşterilerine bilgi sunabilmeleri ve doğrudan satış imkanı kendilerine zaman tasarrufu ve düşük maliyet (broşür vb. maliyetlerin azalması) gibi avantajlar sağlamaktadır.


79. Soru

Rönesans döneminde İngiltere’de hangi turistik hareketlilik gözükmektedir?

Cevap

İngiltere’de zevk için kaplıca ve deniz kıyılarına yönelik bir iç turizm hareketi görülmektedir.


80. Soru

Trenlerin turizmdeki yeri nedir?

Cevap

Trenler ise turizm amaçlı kitle seyahatlerinin ilk taşıma araçlarıdır. Buharlı lokomotifin icadı tren ulaştırmasının önem kazanmasını sağlamıştır. Şehir nüfusunun artışı Avrupa’da demir yolu taşımacılığına önem verilmesine neden olmuş ve halkın seyahat gereksinimlerini karşılamada tren büyük önem kazanmıştır.


81. Soru

Aktif boş zaman nedir?

Cevap

Aktif boş zaman faaliyeti, kişilerin işten kalan zamanda serbest olarak seçtikleri, istedikleri biçimde uyguladıkları ve belirli bir tatmin duydukları faaliyetlerdir.


82. Soru

Ulaşım teknolojisindeki gelişmeler turizme ne açıdan yarar sağlamıştır?

Cevap

Özelikle ulaşım teknolojisindeki gelişmeler sonucunda yolculukların ucuzlaması, turizmin kitleselleşmesini sağlamıştır.


83. Soru

Marco Polo'nun Çin'den Avrupa'ya getirdiği, Çin İmparatorunun özel matbaasında basılan paranın adı nedir?

Cevap

Marco Polo'nun Çin'den Avrupa'ya getirdiği, Çin İmparatorunun özel matbaasında basılan paranın adı "uçan para"'dır.


84. Soru

Han nedir?

Cevap

Türk konaklama tesislerinin şehir ve kasaba içinde bulunanlarına ise han denilmekteydi. Kervansarayların tersine hanlar özellikle ticari amaçlarla kurulmuş işletmelerdir. Osmanlılar zamanında daha çok şehir ve kasabalarda ticaret hanları yapılmıştır.


85. Soru

Nüfus Faktörü turizmin nasıl etkilemektedir?

Cevap

Dünya nüfusunun büyümesi, turizme katılanların sayısındaki artışın temel faktörlerinden biridir. Demografik şartlardaki değişme, her ülkenin nüfusunda 19. yüzyıl boyunca görülen büyük artış, turistik hareketlerde miktar yönünden bir gelişme meydana getirmiş ve turizm olayına katılanların sayısını artırmıştır). Sanayileşme ve devamlı nüfus artışı şehirlerin büyümesine, yaşanılan çevrenin tabiatla ilişkisinin en az düzeye inmesine sebep olmuştur. Çalışma hayatındaki uzmanlaşma ve otomasyon fertlerin psikolojik ve fizyolojik olarak yorulmalarına yol açmakta, değişik bir çevrede tatil yapma ihtiyacını artırmaktadır.


86. Soru

Heredot kimdir?

Cevap

Tarihin babası olarak kabul edilen ünlü tarihçi Halikarnaslı Heredot tarihin ilk seyyahlarından biridir.


87. Soru

Yeni Çağ'da turizmin gelişmesini etkileyen önemli değişimler nelerdir?

Cevap

Turizmin gelişmesini etkileyen bu önemli değişimler şunlardır (Özdemir, 1992: 31-32):
• Makinanın tarıma girmesi, büyük sanayi merkezlerinde fabrikaların istihdam ihtiyacı, kırsaldan şehirlere göçü başlatmış, dolayısıyla toplum yapısında bir değişiklik olmuştur,
• Bilimsel buluşlar, teknik buluşları beraberinde getirmiş, ayrıca matbaanın yeni teknolojiye kavuşması basılı eserlerin çoğalmasına sebep olmuştur,
• Yeni sömürge ve kolonilerin keşfi ve istilası, bu bölgenin zenginliklerinin Batı Avrupa ülkelerine akmasını sağlamıştır,
• Batı Avrupa’ya akan servet, ekonomik ve ticari faaliyet kapitalistleşme sürecini
başlatmıştır,
• Sosyal sınıf kavramı ortaya çıkmış ve sosyal sınıflar hiyerarşisi aristokratların aleyhine bozulmuştur,
• Eğitim, soyluların tekelinden kurtularak yaygınlık kazanmıştır,
• Sanayi Devrimi’nden sonra şehirleşme artmış, şehirler büyük şehirler hâline gelmeye başlamıştır,
• Büyük şehirler, kapitalistleşmenin sağladığı kaynaklarla imara açılmış, bir sanat ve
kültür merkezi hâline gelmiştir. Dolayısıyla şehirler çekim merkezi özelliğine sahip
olmuştur,
• Ulaştırma sisteminde gelişmeler meydana gelmiştir,
• Toplum önem kazanmaya başlamış, böylece sosyal adalet ve sosyal refah konuları
ön plana çıkmıştır,
• Kitlesel iletişim ağının kurulmasıyla dünya da hızla küçülmeye başlamıştır.


88. Soru

Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde, insanlarla ilgili bilgilerin yanı sıra hangi konulara değinmiştir?

Cevap

Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde, insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. Bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. Yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz eder ve böylece konuya bir canlılık getirerek çevreyle bütünlük kazandırır.


89. Soru

Rönesans döneminde seyahatleri ile tarihe iz bırakan seyyahlar kimlerdir?

Cevap

Christoph Colomb, Vascodö Gama ve Macellan.


90. Soru

Eğitim düzeyi yüksek olan kişilerin turizm ile ilgili tercihleri nasıldır?

Cevap

Eğitim düzeyi yüksek olan bir birey ile eğitim düzeyi düşük bir bireyin ürün veya hizmetlere olan talebi farklılık gösterecek, eğitim düzeyi yüksek olan daha kaliteli turistik ürün ve hizmetleri talep edecektir. Eğitim ve kültür düzeyi yüksek olan turistler sanatsal faaliyetlere (müze, festival vb.), kültür turlarına, aktif olarak rol alacakları golf, kayak, yatçılık gibi spor türlerine, alışveriş yapmaya ve kurvaziyer turlara daha fazla ilgi göstermektedir.


91. Soru

Paket tur nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Paket tur, ulaştırma, konaklama,yeme-içme ve eğlence gibi hizmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir hizmet ürünüdür.


92. Soru

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine göre beklenen turist sayısı ve gelir miktarı nedir?

Cevap

Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine göre 50 milyon turiste ve 50 milyar dolarlık bir gelire ulaşılması beklenmektedir.


93. Soru

Vascodö Gama’nın hangi seyahatinin tarihte yeri büyüktür?

Cevap

Portekizli Vascodö Gama, Afrika kıtasının güneyindeki Ümit Burnu’ndan dolaşarak Hint Okyanusu’na geçmiş, dünyayı kuzeyden güneye gezmiştir.


94. Soru

Ülkemize gelen yabancı turist sayısının 1990 yılı itibariyle yıllara göre dağılımı nasıldır?

Cevap

Ülkemize gelen yabancı turist sayısı 1990 yılında 5.4 milyon’a, 2000 yılında 10.4 milyon’a, 2010 yılında 28.6 milyon ve 2014 yılında 36.8 milyon kişiye ulaşmıştır (Tuik, 2015)


95. Soru

Orta Çağ’da Türklerde turizm hareketlerinin amacı nedir?

Cevap

Orta Çağ’da Türklerde de ticaret amaçlı turizm hareketlerinin olduğu görülmektedir.


96. Soru

Turizme yönelik talebin büyük çoğunluğu hangi ülkeleri kapsamaktadır?

Cevap

Turizme yönelik talebin büyük çoğunluğunun sosyal sigorta işlemleri iyi işleyen İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinden olduğu görülmektedir (Karaçor, 1999:
173).


97. Soru

Hareketlilik Faktörü ile turizm arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Turizm bir toplumsal hareketlilik biçimidir. Modern toplumun genel bir özelliği olan hareketlilik, turistik hareketlerini artırıcı etki yapmaktadır. Gelecekte de insanın doğal ve sosyal özeliklerinden olan hareket etme ihtiyacı, yeni yerler görme arzusu ve kendini yenileme isteği turizmin itici gücü olmaya devam edecektir.


98. Soru

Amerika’da kuruluşu turizmde önemli bir gelişme olarak kabul edilen şirket hangisidir?

Cevap

Amerika’da ise 1848’de başlangıçta posta taşımacılığı amacıyla kurulan American Express Company, kitle turizminde önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir.


99. Soru

Çalışma saatlerinin kısalması ve ücretli izin hakkının insanlara sağladığı yarar nedir?

Cevap

Çalışma saatlerinin kısalması ve ücretli izin hakkı, insanlara seyahat için daha fazla boş zaman sağlamıştır.


100. Soru

Rönesans döneminde insanların seyahat amaçları nedir?

Cevap

Rönesans ile birlikte Aydınlanma Dönemi’ne girildiği, insanların yeni şeyler öğrenme, estetik zevk, politik toplantılara katılma ve tabiattan zevk alma gibi amaçlarla seyahat ettikleri görülmüştür.


101. Soru

Amerika’da ülkenin bir ucundan diğer ucuna demir yolu bağlanmasının turizm açısından önemi nedir?

Cevap

1896 yılında ülkenin bir uçtan diğer uca demir yolu ile bağlanması Amerika’da bir diğer önemli gelişmedir. Bu gelişme seyahati güvenli ve ucuz hale getirmiştir.


102. Soru

Çalışma sürelerinin kısalması ile ortaya çıkan boş zamanın artması nasıl olmuştur?

Cevap

Çalışma sürelerinin kısalması ile ortaya çıkan boş zamanın artması turizmi kısa süreli yer değiştirmeler ve gece eğlenceleri bağlamında etkilemektedir. Haftalık çalışma sürelerinin kısaltılması ise hafta sonu turizminin gelişmesine ve ikinci konut fikrinin de oluşmasına neden olmuştur. Yıllık ücretli izin hakkının yayılmasıyla birlikte bu haktan yararlananlar için özel konaklama ve ulaştırma imkânları ortaya çıkmış ve sosyal turizm olgusu oluşmuştur. Çalışma hayatının kısalmasına en belirgin ve uygulanan örnek emeklilik yaşının indirilmesidir. Gelişmiş ülkelerde refah düzeyinin yüksek olması, sağlık hizmetlerinin iyi olması, yaşlı nüfusta hastalıkların azalmasına, insan ömrünün uzamasına sağlıklı, dinamik ve canlı bir yaşlı nüfusun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Üçüncü yaş olarak ifade edilen bu yaşlı nüfusun uluslararası turizme aktif bir şekilde katılarak önemli bir pay oluşturmuştur.


103. Soru

Önümüzdeki 20 yılın temel eğilimleri ve tüketici profiline ilişkin olarak Dünya Turizm Örgütünün çeşitli araştırma sonuçları değerlendirilerek hangi tahminler yapılmıştır?

Cevap

Önümüzdeki 20 yılın temel eğilimleri ve tüketici profiline ilişkin, Dünya Turizm Örgütünün yaptığı değerlendirmeler şöyle sıralanabilir: • Uzun mesafeli ve deniz aşırı seyahatler önem kazanacaktır, • Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler turizm sektöründe de etkin şekilde kullanılacaktır. • Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme ile deneyimli turist grubu büyüyecektir, • Ürün geliştirmede 3S’nin, “deniz-kum-güneşin” (sea-sun-sand) yerini 3E “heyecan-eğlence-eğitim” (exciting-entertainment-educational) alacaktır, • Çevreye duyarlı ve doğaya dayalı tatillere yönelik talebi artıracaktır, • Ortalama insan ömrünün artmasına paralel olarak emeklilik süresi uzayacak ve tatile daha çok zaman ayrılacaktır, • Bekâr ve çocuksuz çiftler ile üçüncü yaş denilen 65 ve üzeri yaş grubunun dünya nüfusu içerisinde ağırlık kazanması, seyahate ve eğlenceye daha fazla kaynak ayırmaları beklenmektedir. • Ortalama çalışma süreleri kısalacak ve tatile ayrılan süreler artacaktır, • Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunması evrensel sistemlere bağlanacaktır.


104. Soru

Trenler neden daha çok tercih edilmektedir?

Cevap

Trenler en güvenli ulaşım aracı olmaları, çok sayıda yolcuyu taşıyabilmeleri, ucuz olmaları, yolculara rahat hareket edebilme, yeme-içme, geceleme imkânı sağlamaları ve günümüzde çevre dostu bir ulaşım şekli olmaları nedeniyle kullanılmaktadır
(Gürdal, 1987: 23).


105. Soru

Grand Tour seyahatlerinin amacı nedir?

Cevap

Paris, Roma, Floransa ve diğer kültürel merkezlere yapılan seyahatin sebebi büyük ölçüde siyasi olmakla beraber kültürel yönü de bulunmaktaydı. Amaç, yarının idarecilerini oluşturacak gençlerin diğer ülkeleri her yönüyle tanımaları ve kültürlerini artırmalarıdır.


106. Soru

Üçüncü yaş nedir?

Cevap

Gelişmiş ülkelerde refah düzeyinin yüksek olması, sağlık hizmetlerinin iyi olması, yaşlı nüfusta hastalıkların azalmasına, insan ömrünün uzamasına sağlıklı, dinamik ve canlı bir yaşlı nüfusun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yaşlı nüfusa üçüncü yaş denir.


107. Soru

Kervansaraylar nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Kervansaraylar kara ticaret yolları üzerinde kurulu vakıf kuruluşlarıdır. 


108. Soru

Hareketlilik faktörünün çeşitleri nelerdir?

Cevap

Hareketlilik faktörünün çeşitleri şöyle sıralanabilir: • Mesleki hareketler, • Toplumsal hareketler, • Kişisel hareketler.


109. Soru

Ücretli Tatil Hakkı ve gelir ile turizm arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap

Sanayi Devrimi sonucunda ücretli tatil hakkının elde edilmesi, düzenli olarak artan gelirler turizmin gelişmesini sağlamıştır. İnsanların gelirlerinin artmasıyla satın alma güçleri de artmıştır.


110. Soru

Aile yapısının hareketliliğe etkisi nasıldır?

Cevap

Aile yapısında meydana gelen değişmeler, çekirdek ailelerin artması, çocukların aileden bağımsız duruma gelmeleri, onların hareketlilik eğilimini artırmakta, dolayısıyla turizm hareketliliğini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, tek başına yaşayan insanların sayısının artması, geç evlenmelerin ve boşanmaların artması gibi toplumsal açıdan bazı olumsuzluklar olmasına rağmen insanların aile sorumluluğu gibi bir engel olmadan kolayca seyahat edebilmeleri, turizm hareketliliğini artırmaktadır.


111. Soru

XV. yüzyılda Fransa’dan İtalya’ya yılda kaç öğrenci seyahat etmiştir?

Cevap

Fransa’dan İtalya’ya yılda 300-400 arası genç öğrencinin XV. yüzyılda seyahat ettiği bilinmektedir.


112. Soru

Seyahat özgürlüğü nedir ve bu özgürlüğün turizm üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Seyahat özgürlüğü, turizmin gelişmesini sağlayan unsurlarından biridir. Can ve mal güvenliği olmadan, seyahat özgürlüğü olmadan turizm olayının gerçekleşmesi düşünülemez. Seyahat özgürlüğü tüm insanların yurt içinde ve dışında eğitim, sağlık, gezi, turizm, dinî ziyaretler ve diğer çeşitle nedenlerle kullandıkları vazgeçilemez ve engellenemez bir temel insan hakkıdır.


113. Soru

Boş zaman nasıl değerlendirilmektedir?

Cevap

Boş zaman pasif ve aktif olarak iki şekilde değerlendirilmektedir. Pasif değerlendirmede kişilerin boş zamanlarını belirli faaliyetin seyircisi biçiminde değerlendirmesidir. Aktif değerlendirmede ise aktif bir katılımı gerektiren faaliyetlere katılarak boş zamanın değerlendirilmesidir.


114. Soru

Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler turizm sektörünü nasıl etkilemiştir?

Cevap

Olumlu yönde etkilemiştir. Gerek konaklama işletmeleri, gerekse seyahat acentaları rezervasyonlarda, biletlemede, tur programlarında, ödemelerde, merkezî rezervasyon sistemlerinde (CRM) ve arka ofis işlemlerinde, bilgi teknolojisinden (bilgisayar, İnternet) faydalanmaktadır. Birçok konaklama, seyahat ve hava yolu işletmesi İnternet üzerinde kendi web sayfasına sahip olmakta ve bu şekilde pazarlama ve tanıtma faaliyetlerini sürdürmektedir. İnternet ayrıca doğrudan satış imkânı sağlamaktadır.


115. Soru

Kervansaraylarda ne gibi hizmetler sunulur?

Cevap

Kervansaraylar devletin huzur ve güvenini temsil eden kuruluşlardır. Kervansaraylarda insanlar ve hayvanların yeme, içme ve dinlenme ihtiyaçları karşılanır. Ayrıca, at ve araba değiştirilmesi yapılır ve araçlar tamir edilirdi.


116. Soru

Geniş kitlelerin de seyahat etmesine olanak sağlayan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Ücretli tatil izni, sosyal güvenlik ve seyahat özgürlüğü gibi gelişmeler geniş kitlelerin seyahat etmesini sağlamıştır.


117. Soru

Yunanlı gezgin Pausanias’ın MÖ 176-170 yıllarında yazmış olduğu, turizmle ilgisi bakımından önemli bir belge olarak alınabilen eser hangisidir?

Cevap

Yunanlı gezgin Pausanias’ın MÖ 176-170 yıllarında yazmış olduğu “Yunanistan’ın Yol Rehberi” adlı eser, turizmle ilgisi bakımından
önemli bir belge olarak alınabilir.


118. Soru

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde neler yer almaktadır?

Cevap

Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde, gezdiği, gördüğü yerlerle ilgili izlenimleri sergilerken, başlı başına birer araştırma konusu olabilecek bilgiler, belgeler ortaya koyar. Bunlar arasında öyküler, türküler, halk şiirleri, söylenceler, masal, mani, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyim kuşam, düğün, dernek, eğlence, inançlar, karşılıklı insan ilişkileri, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar, sanat ve zanaat varlıkları önemli bir yer tutar.


119. Soru

Rönesans Dönemi’nde turizmin ilgi çekici yönü nedir?

Cevap

Rönesans Dönemi’nde turizmin ilgi çekici yönü, bütün turistik hareketlerin İtalya’ya ve özellikle Roma’ya yönelik bir kültür turizmi olmasıdır (Olalı ve Timur, 1988: 52)


120. Soru

Sosyal güvenlik haklarının turizm etkisi üzerindeki etkisi nedir?

Cevap

Sanayi Devrimi’nin meydana getirdiği büyük işçi kitlesinin sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek için getirilen sosyal güvenlik tedbirleri ile ücretlerin yükseltilmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması ve ücretli tatil izni gibi haklar kitlesel turizmin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sosyal güvenlik açısından özelikle orta hâlli ailelerin geleceğe güvenle bakabilmeleri için hastalık, kaza ve ihtiyarlık durumlarında yardım göreceklerinin yasal olarak tanınması, ücretli tatil olanağının verilmesi, insanların birbirlerini ziyarete, diğer toplumların kültürlerini, yaşam tarzlarını görüp öğrenmeye ve doğanın güzelliklerini görmeye yöneltmiş dolayısıyla turizmin gelişmesini sağlamıştır.


121. Soru

Kitab-ı Bahriye’nin içeriği nedir?

Cevap

Bir Türk denizcisi olan Piri Reis’in 16. yüzyıl başlarında yaptığı gezileri ve dönemi için olağanüstü nitelikteki haritaları içermektedir.


122. Soru

2014 yılı verilerine göre, turistlerin turizm hareketlerine katılım faaliyetleri nasıl şekillenmiştir?

Cevap

2014 yılı verilerine göre, turistlerin %53’ü tatil ve rekreasyon faaliyetleri; %33’ü eş, dost ve akraba ziyareti, inanç, sağlık ve diğer nedenlerle, %14’ü iş seyahati için turizm hareketlerine katılmaktadır (World Tourizm Organization, Tourism Highlights,
2015)


123. Soru

Geleneksel konaklama tesislerinin yanı sıra daha ucuz konaklama olanakları sunan kamping, tatil köyü, pansiyon ve benzerlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması beraberinde nelere sebep olmuştur?

Cevap

Geleneksel konaklama tesislerinin yanı sıra daha ucuz konaklama olanakları sunan kamping, tatil köyü, pansiyon ve benzerlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması; özgür, doğaya yakın ve ucuz bir biçimde uzun süreli tatil yapmayı düşünenler de turizm olayına katılmışlardır (Barutçugil, 1982:32).


124. Soru

Turizmin gelişmesine etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Turizmin özelikle Sanayi Devrimi’nden sonra gelişmesini hızlandıran faktörler; hareketlilik, eğitim ve kültür düzeyinin artması, boş zaman, ücretli tatil hakkı, gelir faktörü, sosyal güvenlik ve seyahat özgürlüğü, nüfus, psikoloji, teknolojik faktörler ve turizm kredileridir.


126. Soru

Geniş kitlelerin de seyahat etmesine imkan sağlayan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Ücretli tatil izni, sosyal güvenlik ve seyahat özgürlüğü gibi gelişmeler geniş kitlelerin seyahat etmesini sağlamıştır.


127. Soru

2014 yılında uluslararası turizm varışları açısından turizm hareketlerinin dünya üzerindeki dağılımı nasıldır?

Cevap

2014 yılında uluslararası turizm varışları açısından turizm hareketlerinin yaklaşık 566 milyonu Avrupa’da, 263 milyonu Asya ve Pasifik’te, 181 milyonu Amerika’da, 56 milyonu Afrika’da ve 51 milyonu ise Orta Doğu’da gerçekleşmiştir (World Tourizm Organization, Tourism Highlights, 2015)


128. Soru

İpek yolu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İpek Yolu, Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoludur.


129. Soru

Charter seferlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Charter seferleri rantabl olan hatlarda yapılmakta, turistik talebe göre hareket edilmektedir. Charter seferleri personel, eğitim, araştırma ve yer bakım masraarı olmadığından tarifeli uçak seferlerine göre %50 kadar daha ucuz olmaktadır. Charter seferlerinde, tarifeli seferden farklı olarak, bir kişi veya grup, bir uçağın tüm koltuk kapasitesini satın almaktadır.


130. Soru

Anadolu Selçukluları devrinde 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’nun kervan yollarında yapılmış olan kervansarayların önemi nedir?

Cevap

Anadolu Selçukluları devrinde 13. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’nun kervan yollarında yapılmış olan kervansaraylar, baskın ve
soygun tehlikesine karşı sağlam bir kale niteliğinde inşa edilen çok önemli mimari yapılardır (Sezgin, 2001: 33)


131. Soru

Tur operatörü, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Tur operatörü, tatil amaçlı yer değiştirmeyi sağlamak için gerekli hizmetleri (ulaştırma, konaklama,yeme-içme vb.) bir araya toplayıp paket bir ürün halinde halka sunan üretici işletmelerdir.


132. Soru

Motivler ve motivasyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Motivler (güdüler) insanı harekete geçiren güçlerdir. Motivasyon ise “bireyin eyleminin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış bir uyarıcının etkisiyle harekete geçmesi”dir (İnceoğlu, 2000: 81).


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi