Elektronik Ticaret Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Elektronik Ticaret Ve Bilgi Sistemleri

1. Soru

Günümüz işletmelerinin faaliyetlerinin temel dayanağı nedir?

Cevap

Günümüz işletmelerinin faaliyetlerinin temel dayanağını bilgi oluşturmaktadır.


2. Soru

Bilgi sistemlerinin işlevi nedir?

Cevap

Bilgi sistemleri bilgi üreten sistemlerdir. İşletme faaliyetleri sırasında oluşan finansal olan ve finansal olmayan, niteliksel ve niceliksel, işletme içi ve işletme dışı tüm verileri birbirleriyle ilişkilendirerek bilgi kullanıcılarına bilgi olarak sunmaktadır.


3. Soru

Bilgi Çağı olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz çağın başlangıç noktası olarak hangi tarih kabul edilmektedir?

Cevap

Bilgi Çağı olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz çağın başlangıcı uzay çalışmalarının başladığı yıllar olan 1950’li yıllar kabul edilmektedir.


4. Soru

1960’lara kadar bilgi sistemlerinin görevleri nelerdi?

Cevap

1960’lara kadar bilgi sistemlerinin görevleri oldukça basitti; işlemlerin yürütülmesi, saklama, hesaplama ve diğer elektronik veri işleme uygulamaları.


5. Soru

1980’lerde bilgi sistemleri için ortaya çıkan yeni görevler nelerdi?

Cevap

1980’lerde bilgi sistemleri için birkaç yeni görev daha ortaya çıktı. İlk olarak bilgisayarın işlem gücündeki, uygulama yazılım paketlerindeki ve haberleşme ağlarındaki hızlı gelişim son kullanıcı bilgi sistemlerini ortaya çıkardı. Böylelikle son kullanıcılar kararları için kendi kaynaklarına ulaşabilmekteydiler. İkinci
olarak, işletme üst yöneticilerinin, bilgi raporlama sistemlerinin raporlarının ve karar destek sistemlerinin analitik modellerinin direkt olarak kullanamadıklarının belirlenmesinin ardından, yöneticilere istedikleri biçimde ve anda kritik, stratejik bilgiye ulaşma imkanı sağlayan üst yönetim bilgi sistemleri gelişti. Bunun
yanı sıra yapay zekanın gelişimi ve bilgi sistemlerinde uygulanmaya başlanması, uzman sistemler ve diğer bilgiye dayalı sistemlerin (knowledge-based systems) gelişimini gündeme getirdi.


6. Soru

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramlarının ortaya çıkış sürecini açıklayınız?

Cevap

1980’lerde başlayan ve 1990’lara kadar süren dönemde her biri kendi başına çalışan bilgi sistemlerinin bütünleştirilmesinin daha büyük bir sinerji yarattığı belirlendi. Böylelikle süreçler, ürünler, hizmetler ve bilgi sistemleri bir arada etkileşim göstererek işletmenin bütünleşik bir yapıya ulaşması sağlanmış oldu. 1990’lı yıllarda ise internetin, intranetin, extranetin ve diğer küresel ağların hızlı gelişimi işletme içi sistemlerle işletme dışı sistemlerin bütünleşmesini gündeme getirdi. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi kavramları bu bütünleşmelerin bir ürünü olarak ortaya çıktı.


7. Soru

Bütünleşik bilgi sistemi yaklaşımında işletmeye bakışı açıklayınız?

Cevap

Bütünleşik bilgi sistemi yaklaşımında işletme bütün olarak bir sistem kabul edilmektedir. Örneğin, satış
görevlisi, siparişini aldığı malın stokta olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilecektir. Bu şekilde bir yapılanma işletmenin etkinliğini ve performansını artıracaktır. 


8. Soru

Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri nedir?

Cevap

Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, işletme içinde mevcut olan tüm bilgilerin (örn, finansal bilgiler, insan kaynaklarına ilişkin bilgileri, tedarik zincirine ilişkin bilgiler, müşterilere ilişkin bilgiler, vb..) bütünleştirilmesini sağlayan yazılımlardır.


9. Soru

Kurumsal kaynak planlaması uygulamalarının farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin farklı ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilien niteliğe sahip olması gerekmektedir. Bu özelleştirme nasıl sağlanmaktadır?

Cevap

Bu özelleştirme, ortak veri tabanı yaklaşımı ve modüler yapı ile sağlanabilmektedir.


10. Soru

Günümüz iletişim teknolojileri işletme içi ve işletmelerin kendi aralarındaki iletişimin hangi ağlarla yapılmasına olanak sağlamaktadır?

Cevap

Günümüz iletişim teknolojileri gerek işletme içi iletişimin gerekse de işletmelerin kendi aralarındaki iletişimin kurulan intranet, extranet ve internet ağlarıyla yapmalarına olanak sağlamaktadır.


11. Soru

Gelişmiş Planlama ve Programlama sisteminin özellikleri nelerdir?

Cevap

Tedarik zinciri yönetiminde önemli bir alt sistem olarak Gelişmiş Planlama ve Programlama sistemi faaliyet göstermektedir. Gelişmiş Planlama ve Programlama sistemi, tedarik zinciri içindeki malzemelerin akışını düzenlemekte ve gelecek siparişler için kapasite planlamasını hesaplarken stok seviyesi, teslimatta ve üretimdeki olası gecikmeleri de göz önüne alarak üretim planı çerçevesinde maliyet
hesaplamaları yapmaktadır.


12. Soru

İşletmeler devletle olan faaliyetlerini hangi elektronik sistemi kullanarak yürütmektedirler?

Cevap

İşletmeler devletle olan faaliyetlerini, e-devlet sistemi aracılığıyla yürütmektedir.


13. Soru

"B2C - Business to Customer" kavramının Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

İşletme-müşteri arasındaki e-ticareti ifade eder.


14. Soru

"B2B - Business to Business" kavramının Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

İşletmeler arasındaki e-ticareti ifade eder.


15. Soru

E-ticaretin türleri nelerdir?

Cevap

İşletmeler, çağın sunmuş olduğu bu gelişmeleri tedarikçileri, müşterileri ve hatta devletle olan faaliyetlerine de yansıtmıştır. Böylece işletmeler arası e-ticaret (B2B - Business to Business), işletme-müşteri arasında e-ticaret (B2C - Business to Customer) kavramları ortaya çıkmıştır. İşletmeler devletle olan faaliyetlerini ise e-devlet sistemi aracılığıyla yürütmektedir. E-ticaretin bir başka türü de tüketiciler arası e-ticaret olarak karşımıza çıkmaktadır.


16. Soru

"C2C-Consumer-to-Consumer" kavramının Türkçe karşılığı nedir?

Cevap

E-ticaretin bu türü tüketicilerin diğer tüketicilerle yaptığı ticareti ifade etmektedir.


17. Soru

gittigidiyor.com, ebay.com gibi siteler e-ticaretin hangi türüne birer örnektir?

Cevap

gittigidiyor.com ve ebay.com  tüketicilerin diğer tüketicilerle yaptığı ticareti ifaden, C2C (Consumer-to-Consumer) türüne birer örnektir.


18. Soru

Elektronik Veri Değişimi sistemi hangi ihtiyaçtan doğmuştur?

Cevap

Üretim ve satışların koordine edilmesi ve hammaddenin kesintiye uğramadan bir işletmeden diğerine ulaşması faaliyetleri işletmeler arası bir sistem kurulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu sistem Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data Interchange) adını almaktadır.


19. Soru

Elektronik veri değişimi (EVD) sistemi nedir?

Cevap

Elektronik veri değişimi (EVD) sistemi, işletmeler arası faaliyetlerin standart bir formatta değişimine olanak sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır.


20. Soru

Elektronik veri değişimi (EVD) sisteminin özellikleri nelerdir?

Cevap

Elektronik veri değişimi (EVD) sistemi, işletmeler arası faaliyetlerin standart bir formatta değişimine olanak sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım EVD ile ilgili olarak bazı özellikleri ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki EVD sisteminin mutlaka bir stratejik ortaklık gerektirmesidir. Bir diğer özellik, EVD sisteminde yer alan işletmelerin standart veri tanımlarını kullanmaları gerekmektedir. Çünkü taraf
işletmelerin bilgi sistemlerinin birbirlerini anlamaları için ortak dilin kurulmuş olması gerekmektedir. EVD sistemleri, tarafların yaptıkları sözleşmeler çerçevesinde otomatik olarak çalışmaktadır. Onaylamalar, yükümlülüklerin doğuşu vb. hukuki düzenlemeler sözleşmeler çerçevesinde tanımlanmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi