Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki Dersi 3. Ünite Özet

Eximbank Kredileri

Türk Eximbank

Dünyada İhracatın finansmanı alanında faaliyet gösteren ve İhracat sektörünü nakdi ve gayrinakdi yöntemler ile teşvik eden kuruluşlar EXIMBANK olarak isimlendirilmektedir. Genel olarak İhracatın finansmanı; İhracatçının ve/veya İhracatçının sevkiyat yapacağı alıcının, sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir. Bu çerçevede İhracat finansmanı, bankacılık ve sigorta mekanizmalarının bir karışımıdır.

OECD tanımına göre de İhracatın finansmanı; kredi, sigorta ve garanti yöntemleri ile İhracatçıya ödeme kolaylığı sağlanabilmesi ve böylelikle İhracatçının vadeli satışlarının desteklenmesidir.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak, 1961’de kurulmuş uluslararası bir ekonomi örgütüdür. Günümüzde demokratik yönetim yapılarına ve piyasa ekonomisine sahip 35 ülkenin üye olduğu OECD, küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere üye ülkelerin ortak çalıştıkları bir forum niteliğindedir.

Berne Union, dünyadaki Eximbank’ları çatısı altında toplayan, ihracatın desteklenmesine yönelik ilkeleri belirleyip, böylece uluslararası ticaret ve yatırımlar için uygun zemini hazırlamayı amaçlayan, 73 ülkeden 84 üyesi bulunan bir birliktir. Türk Eximbank, 1994 yılında Berne Union’a tam üye olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de 1980’li yılların basından itibaren geleneksel İthal ikameci politikalar bırakılarak dışa açık politikalar izlenmeye başlanmış, ihracatın desteklenmesi görevi 1987 yılında kurulan Türk Eximbank tarafından üstlenilmiştir.

Türk Eximbank, gerek İhracatçılara finansman imkânı sağlayan kredi programları, gerekse İhracatçıların/müteahhitlerin politik ve ticari risklerden arındırılmış ortamlarda çalışmalarına olanak tanıyan sigorta ve garanti programları ile Türk İhracatının ve uluslararası girişimlerinin desteklenmesinde kurumsallaşmış bir ihtisas bankasıdır. Türkiye gündemine 1950’li yılların sonunda giren İhracat kredi sigortası sistemi, 1989 yılında Türk Eximbank bünyesinde uygulamaya konulmuştur. Türk Eximbank İhracatçı ve dış girişimcilere sigorta ve garanti desteği sağlamanın yanı sıra kredi verme işlevini de üstlenmiştir. Türk Eximbank’ın Genel Müdürlüğü 2012 yılı sonunda İstanbul’a taşınmıştır. 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği ile beraber Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin ticaret ve rekabet politikalarına uyum sağlamayı taahhüt etmesi, Türk Eximbank’ın İhracatın finansmanındaki rolünü giderek artmıştır.

Gümrük Birliği; Üye ülkelerin mal ticaretinin önündeki engeller i ortadan kaldırdığı, üçüncü ülkelere karşı ise ortak gümrük tarifesinin (OGT’nin) uygulandığı entegrasyon seklidir.

Türk Eximbank’ın Amaçları

İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile İhracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir

Türk Eximbank’ın Faaliyetleri

Türk Eximbank, İhracatla ilgili tüm kuruluşlar ile birlikte uzun vadeli çözümler üretmek üzere faaliyetler de göstermektedir. Ayrıca, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak sorunların tespitinde ve çözümlerin geliştirilmesinde etkin rol oynamaktadır. Türk Eximbank, Türkiye’nin milli geliri ve istihdamı içinde önemli payı bulunan KOBI’lere özel bir önem vermekte ve bütün kredi uygulamalarında KOBI’lere öncelik tanımaktadır. Aracı bankalar kendilerine Türk Eximbank tarafından tahsis edilen TL ve döviz bazındaki Sevk Öncesi İhracat Kredileri Genel Limitlerinin en az %30’unu KOBI’lere kullandırmak zorundadır. Kredi uygulamalarında Yatırımda Öncelikli Bölgelerde (YÖB) bulunan firmalara öncelik tanınmaktadır. Ayrıca, aracı bankaların Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi genel limitlerinin en az %5’lik kısmını YÖB’de yerel firmalara kullandırması zorunlu tutulmuştur.

Türk Eximbank’ın faaliyetleri;

 • Mal ve hizmet İhracatını kısa, orta ve uzun vadeli krediler ile finanse etmek,
 • İhracatın finansmanı amacıyla, İhracatçıya yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarından sağlanacak kredi için garanti vermek,
 • Mal ve hizmet İhracında, İhracatçının ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının belli bir bölümünü teminat altına almaktır.

Türk Eximbank Kredi, Garanti ve Sigorta Programları

Türk Eximbank, İhracatçıları, İhracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmaları kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi programları ile desteklemektedir. Banka, ayrıca vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla İhracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli İhracat alacaklarını iskonto etmektedir.

Türk Eximbank Kredileri

Türk Eximbank kredileri Kısa Vadeli İhracat Kredileri, Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler seklinde üç baslık altında incelenebilir.

Kısa Vadeli İhracat Kredileri: Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır. Kısa vadeli krediler, yaygın ve etkin bir kredilendirme mekanizması olarak Türk ticari bankacılık sistemi aracılığıyla da kullandırılmaktadır. Bütün kredi uygulamalarında Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (KÖY) bulunan firmalar ile KOBI’lere öncelik tanınmaktadır.

Kısa vadeli İhracat kredilerinde ortak kriterler su şekilde sıralanabilir:

 • İmalatçı-İhracatçı, İhracatçı veya İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar, Türk menşeli malların, serbest dövizle, kesin olarak İhracı taahhüdü karşılığı kısa vadeli İhracat kredilerinden faydalanabilirler.
 • Kredi kullanan firmalar, teşvik mevzuatına göre vergi, resim ve harç istinasından yararlanırlar.
 • FOB İhracat taahhüdünün %100’ü kredilendirilir.
 • TL ve Döviz kredilerinde kredinin vadesi azami 540 gündür.
 • Kredi; İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler, Transit Ticaret, İthal edilmiş malın ihracı, Takas ve Bağlı Muamele Kapsamında Yapılan İhracat, Bedelsiz İhracat, Sınır Ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan İhracat, Gümrüksüz Antrepolara yapılacak İhracat ve Serbest Bölgelere yapılacak İhracat (Türkiye’den Serbest Bölgelere yapılan İhracatın 3. ülkelere gönderilen kısmı hariç) için kullandırılmaz.

Kısa vadeli İhracat kredilerinde İhracat taahhüdüne ilişkin ortak kriterler ise şunlardır:

 • İhracat taahhüdü, kredi vadesi içerisinde ödenmesi taahhüt edilen, “FOB İhracat tutarı”dır.
 • İhracat taahhüdü, döviz kredilerinde anapara, faiz ve varsa komisyon toplamı kadardır.
 • İhracat taahhüdü, Türk Lirası kredilerde kredinin başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden hesaplanan döviz karşılığı kadardır.
 • FOB İhracat taahhüdünün kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan İhracatlar ile kapatılması esastır. Gümrük Beyannamesi (GB) FOB tutarı, Döviz Kredilerinde her halükarda kredi anapara, faiz ve tutarları ve varsa masraflar toplamından, TL kredilerde ise kredinin FOB İhracat taahhüt tutarından az olmayacaktır.
 • Kredi talebi sırasında taahhüt edilenden/kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen İhracatların, taahhüt hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde, Gümrük Beyannamesi (GB) tarihindeki TCMB çapraz kurları uygulanır.
 • İhracat taahhüdünün kredi talep formunda taahhüt edilen malların İhracatı ile kapatılması esastır.
 • Türk Eximbank’ın Ülke Kredileri / Garanti Programları kapsamındaki İhracatlar ile diğer Kısa Vadeli İhracat Kredi Programları kapsamında taahhüde saydırılan İhracatlar, Dış Ticaret Şirketlerinin (DTS) Kredilerinin İhracat taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz.

Kısa vadeli İhracat kredilerinde yaptırımlara ilişkin ortak kriterler şunlardır:

 • Kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmemesi durumunda, ödenmesi gereken tarihten fiilen ödenen tarihe kadar cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı kadar temerrüt faizi, vergi ve fonlar tahsil edilir.
 • İhracat taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde, cari en yüksek faiz oranının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak ceza faizi ile vergi ve fonlar tahsil edilir.
 • Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için kredinin anapara, faiz ve taahhüt riskleri toplamının (kredi riski) %100’ü oranında asli teminat firma tarafından tesis edilir.

Free on Board, İngilizce “gemiye yüklen inceye değin gidersiniz” anlamına gelir. Fiyatı konusunda alıcı ile satıcı arasında bir anlaşmaya varılmış olan malın, alıcının göstereceği gemiye yükleninceye değin gerçekleşecek bütün giderlerin satıcıya ödenmesine dayanan bir alışveriş yöntemi, bir malın gemide teslim fiyatıdır.

Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredilere ilişkin asli teminatlar ise su şekilde sıralanabilir:

 • Türk Eximbank nezdinde gayri nakdi kredi limiti olan bankalardan alınan ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kesin Teminat Mektubu (Kesin Teminat Mektubu kredi nihai vadesi ile uyumlu olmak koşuluyla) 120 gün vadeli krediler için 4-6 ay arası, 180 gün vadeli krediler için 6-9 ay arası vadeli olacak şekilde düzenlenir.
 • Sektörel Dış ticaret Şirketleri (SDTŞ) için Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) alınan ve kredinin kullandırılacağı para cinsinden düzenlenen Kefalet Sözleşmesi (Kefalet Sözleşmesi kredi nihai vadesi ile uyumlu olmak koşuluyla 120 gün vadeli krediler için 4-6 ay arası, 180 gün vadeli krediler için 6-9 ay arası vadeli olacak şekilde düzenlenir.)
 • Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri (DIBS) asli teminat olarak kabul edilir.

Reeskont Kredisi: Reeskont Kredisi (RK) uygulaması döviz ya da TL cinsinden uygulanabilmektedir: Reeskont Döviz Kredisi (RK-DVZ) ve Reeskont Türk Lirası Kredisi (RK-TL). RK, İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmaların (sadece nihai üreticiler), imalatçı İhracatçıların ve İhracatçıların İhracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırılmaktadır.

Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek/tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 (kırk) milyon Türk Lirası’nı asmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı-İhracatçı, İhracatçı özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca “KOBI” olarak kabul edilmekte ve RK’nden yararlanabilmektedirler. RK’nde, ABD Doları ve EURO döviz cinsleri üzerinden işlem yapılır. RK uygulamasında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 250 milyon ABD Doları’dır

Kredi başvurusu 100 bin ABD Doları ya da başvuru tarihi itibariyle karşılığı TL’nin altında kalan başvurular değerlendirilmeye alınmamaktadır.

Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) : Sevk Öncesi İhracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan ve İhracatçıların imalat aşamasından başlayarak desteklenmesi amacıyla kullandırılan kısa vadeli kredilerdir. SÖIK’nden, Dıs Ticaret Sermaye Sirketleri (DTSS) hariç, imalatçı-İhracatçı, İhracatçı ve İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar, Serbest Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan imalatçı-İhracatçı, İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar ile KKTC’de yerleşik imalatçı-İhracatçı, İhracatçı, İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar yararlanabilmektedir.

SÖIK’nin türleri şunlardır: Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi, Sevk Öncesi TL Yatırımda Öncelikli Bölgeler (YÖB) İhracat Kredisi, Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi, Serbest Bölgeler Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi, KKTC Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi. SÖIK’nde, kredinin teminatı aracı bankalardır.

İhracata Hazırlık Kredileri: İhracata Hazırlık Kredileri (IHK), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSS) ve Sektörel Dıs Ticare Sirketleri (SDTS) dışındaki; imalatçı-İhracatçı, İhracatçı ve/veya İhracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı firmalara aracı banka olmaksızın, Türk Lirası ve Döviz cinsinden doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılan kredilerdir.

KOBI İhracata Hazırlık Kredileri: KOBI İhracata Hazırlık Kredileri, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme tanımına giren; imalatçı-İhracatçı veya İhracata yönelik mal üreten imalatçı firmalara aracı banka olmaksızın, Türk Lirası ve Döviz cinsinden doğrudan Türk Eximbank tarafından kullandırılan kredilerdir. KOBI İhracata Hazırlık Kredisi’nin vadesi döviz ve Türk Lirası kredilerde azami 540 gündür.

Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi

İhracatçıların Türk Eximbank’dan direkt olarak kredi kullanmalarına olanak sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi (DTSKVIK) ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dıs Ticaret Şirketleri’nin İhracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece İhracat performanslarının artısının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi döviz ve Türk Lirası kredilerde azami 180 gün olarak belirlenmiştir.

Dış Ticaret Sermaye Sirketleri (DTSS); Ödenmis sermayeleri 2 milyon TL ve üzerinde olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; (FOB) 100 milyon ve üzerinde ABD Doları veya es değerdeki fiili İhracatı gerçekleştiren anonim şirketlere T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Dıs Ticaret Sermaye Sirketleri (DTSS)” statüsü verilir.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTS); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBI) İhracat sektörü içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla; İhracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme v.b.) hizmet sağlayarak, dış ticarette uzmanlaşmalarını ve bu suretle daha etkin faaliyet göstermeler ini teminen kurulan şirketlere T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTS)” statüsü verilir.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK), İhracatçı, İhracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-İhracatçıların sevk sonrası aşamada finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vadeli İhracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilmesi işlemidir. Kısa vadeli ve sevk sonrası niteliğindeki SSRK uygulamasında, Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Kapsamında Yürütülecek Sevk Sonrası Reeskont Kredisi işlemlerinde vadeli alacak tutarının %85’i, yurtiçi banka garantileri ile gerçekleştirilen Sevk Sonrası Reeskont Kredisi işlemler inde vadeli alacak tutarının %100’ü ıskonto edilmek suretiyle kredilendirilebilmektedir

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi

İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi’nin (IDÜFK) Türk Eximbank ile Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (International İslami Trade Finance CorporationITFC) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde; imalatçı İhracatçı veya İhracata yönelik mal üreten imalatçı vasfını haiz firmaların Türkiye’de üretilecek mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında hammadde, ara malı ve yatırım malları alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılması planlanmaktadır

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredileri

Türk Eximbank tarafından kullandırılan Orta ve Uzun vadeli İhracat Kredileri;

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi: İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi’nde, kredilendirilecek işlemler için esas alınacak limit azami 50 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir.

İhracata Yönelik Yatırım Kredisi: IYYK kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak limit azami 50 milyon ABD Doları’dır.

Marka Kredisi: MK’nde firma için tanımlanmış bir üst limit bulunmamaktadır. Firmaya kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik yapılmış harcamalar ve satın alımlara yönelik sözleşme tutarları dikkate alınarak belirlenmektedir.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi: AYBK’nden İhracat amaçlı veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan Türkiye’de yerlesik KOBI vasfını haiz özel sektör firmaları yararlanabilmektedir.

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi: YMYK’nin vadesi 1 veya 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere azami 7 yıl olarak belirlenmiştir.

Özellikli İhracat Kredisi: ÖIK; ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile “yeni pazarlara yeni ürün ihracı” gibi özellik arz eden İhracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.

Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı: GIIFP’nın kapsamında kredi sağlanabilmesi için proje genelinde gemi kontrat bedelinin en az %15’ine tekabül edecek tutarda harcamanın firma özkaynaklarından yapılması ve proje konusu geminin yerli katkı oranı ya da katma değer oranının asgari %25 olması gerekmektedir.

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

 • Turizm Kredisi,
 • Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi,
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetler i Teminat Mektubu Programı,
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi,
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi,
 • Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

Türk Eximbank Uluslararası Kredileri

Türkiye’nin dış politikası ve ekonomik hedefleri çerçevesinde önem arz eden ülkelerle kalıcı ve uzun süreli ilişkilerin kurulmasını sağlamak amacıyla, bu ülkelerde Türk yüklenicileri tarafından yürütülecek projelere Ülke Kredi/ Garanti Programı kapsamında finansman desteği sağlamaktadır. Finansman olanakları şunlardır: Nakdi kredi verilmesi, Gayrinakdi kredi verilmesi, Niyet Mektubu düzenlenmesi: Niyet Mektupları’nın geçerlilik süresi 6 (altı) aydır ve projedeki gelişmelere bağlı olarak ilave süre verilebilmektedir.

İhracat Kredi Sigortası Programı

İhracat kredi sigortası hizmeti, mali piyasaların yeterince gelişmediği, borçlanma maliyetinin yüksek olduğu ve ekonomik seyrin zaman zaman dalgalanmalar gösterebildiği Türkiye’de, İhracatçıların düzenli ve öngörülebilir nakit akısı sağlayabilmeleri bakımından önemli bir araçtır. İhracat Kredi Sigortası yönetiminde esas, uygun risk dağılımının sağlanmasıdır. Türk Eximbank bünyesinde uygulanmakta olan Sigorta Programları iki grupta incelenebilir:

Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı: Sigorta kapsamına alınan riskler şunlardır;

Ticari Riskler: İflas, tasfiye, konkordato, ilgili mahkeme kararı veya benzeri gerekçeler kaynaklı alıcının ödeyememe hali; Alıcının kabul ettiği mal bedellerini vade tarihinden itibaren 4 ay içinde ödememesi veya ödeyememesi; Alıcının sevk edilen malları İhracatçıdan kaynaklanmayan nedenlerle kabul etmemesi veya edememesi.

Politik Riskler: Transfer yasakları veya kısıtlamaları; Alıcının ülkesinde meydana gelen savaş, ihtilal, iç savaş, isyan ve benzeri haller nedeniyle mal bedellerinin ödenmemesi; İthal yasakları veya kısıtlamaları; İthal müsaadelerinin iptali; Alıcının ülkesinde ya da Türkiye sınırları dışında mallara el konulması veya benzeri haller; Kamu alıcısının ödeyememe hali.

Orta ve Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları

Uzun Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programları ile Türk İhracatçılarına; Rekabet üstünlüğü sağlanması, Gelişmekte olan riskli pazarlarda uzun vadeli satış imkânlarının artırılması, Poliçenin teminat gösterilmesi ile ticari bankalardan finansman sağlamalarının kolaylaştırılması, amaçlanmaktadır.

Döviz Kuru Put Opsiyonu Satış İşlemi

İhracatçının önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden satma hakkını, ödediği prim karşılığında, satın aldığı sözleşmelerdir. Türk Eximbank’a ise önceden belirlenmiş dövizi, belirli bir vadede, önceden belirlenen kullanım fiyatı üzerinden alma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi