Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki Dersi 2. Ünite Özet

İhracatın Finansmanında Merkez Bankası Ve Ticari Banka Kredileri Iı

İhracatın Finansmanında Ticari Banka Kredileri Türleri

Büyümenin temel aktörü olan üretim gücünü artırıcı yatırım faaliyetlerinde, makine – teçhizat, ara mal, hammadde gibi yatırım malı ithalatı önemli yer tutmaktadır. İhraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ise ihracata konu olan mal ve hizmetlerin gelir ve talep esnekliklerle yakından ilgilidir.

Sınai ürün ihracatının, gelişmiş bir bankacılık sistemi ile finanse edilmesi, sağlanan finans kaynaklarına düşük faiz uygulanması, bunun yani sıra orta ve uzun vadeli ihracat finansmanında kamu kaynaklarına mecbur kalınmaması ile ihracatçılara yeterli banka teminatının sağlanabilmesi, ihracatın finansmanında üç temel kriteri tanımlamaktadır.

Türkiye’de ticari bankalar genellikle ihracatın finansmanında kullanacakları fonlar için kamu katılımlı Türk Eximbank ve T.C. Merkez bankası gibi finansal kuruluşların garanti ve teminatlarını aramaktadır. T.C. Merkez Bankası tarafından, para politikası kapsamında, Türk Lirası’nın değerini korumak ve ihracatı teşvik ederek dış ticaret dengesine yardımcı olmak amacı ile dönemsel olarak ihracata yönelik kullandırılabilecek kredi miktarları açıklanmaktadır. İhracatın finansmanında kullanılabilecek özellikli kredilerin büyük bir çoğunluğu Türkiye İhracat Kredi Bankası’na (Türk Eximbank), belli bir bölümü ise ihracatın finansmanına aracılık etmek üzere ticari bankaların kullanımına sunulmaktadır.

Söz konusu krediler su şekilde sıralanabilir:

 • Açık İhracat Kredisi
 • Döviz Kredileri
 • Vesaik Karşılığı İhracat Kredisi
 • Sabit Kredi
 • İhracat Teminat Makbuzları Karşılığı İhracat Kredisi
 • Konsinye İhracat Karşılığı İhracat Kredisi
 • Senet Karşılığı İhracat Kredisi
 • Harici Garantiler
 • Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri Reeskont Kredisi
 • Teminat Mektubu Kredisi
 • Alıkonulan Para Karşılığı Avans
 • Kefalet Karşılığı Kredi

Açık İhracat Kredisi

Açık İhracat Kredisi, cari hesap kredisi gibi çalışmaktadır. İhracatçı, limit dâhilinde kalmak kaydıyla lehine açılan krediyi istediği zaman kullanmakta ve böylece faizden tasarruf etmiş olmaktadır. Açık İhracat Kredisi, genellikle mal rehin ve şahıs teminatı karşılığı kullandırılmaktadır. Açık kredi sistemi esnek bir sistemdir. Borçlunun sahip olduğu tüm nakdi kaynaklar hesaba kaydedildiğinden müşterinin fon kullanımı bu kaynaklardan olmakta ve böylece faz gideri asgari düzeyde tutulabilmektedir. Firmaların, ihracata yönelik faaliyetlerinin finansmanında banka kredilerine başvurmalarının başlıca nedeni bankaların kredileri ihracatçılara düşük maliyetle vermeleridir. Bankaların ihracatçıların kullanımı için fon tesis etmekte istekli olmalarının neden ise Merkez Bankasının sağladığı kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilmektir.

Döviz Kredileri

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin, ihracat ve/veya ihracat sayılan işlemlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredi çeşididir.

Döviz kredileri çeşitlerinden rotatif krediler, belirtilen vade ve limit içerisinde, istenilen zamanda ve istenilen miktarda kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak adına para çekilmesine izin veren borçlu cari hesaplardır.

Spot krediler ise vadesi belli finansman ihtiyaçları için bir defada kullanılan ve vadede anapara ve faiz ödemesi ile kapatılan, kullanım süresi boyunca faiz ve vadesi değişmeyen kredilerdir. İhracatçıya özel vergi, resim, harç ve fon (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu - KKDF) muafiyeti sağlanabilmektedir. İhracat taahhüdünün yerine getirildiğine dair gerekli belgelerin ve gümrük beyannamesinin kredinin kullanıldığı tarihten itibaren en fazla 24 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Dövize endeksli krediler, döviz kredisi kullanamayan ancak döviz cinsinden gelire sahip firmalar için finansman ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılmaktadır. Dövize endeksli kredilerde ihracat taahhüdü aranmamaktadır. Döviz olarak borçlanılan, ancak Türk Lirası olarak kullanılan dövize endeksli krediler riskin döviz olarak takip edilmesine olanak tanımaktadır. Dövize endeksli kredilerde vergi, resim, harç ve KKDF muafiyeti bulunmamaktadır.

Vesaik Karşılığı İhracat Kredisi

Sürekli ihracat yapan ve üretim ihtiyacı süreklilik arz eden işletmelerin yapılmış olan bir satış sözleşmesinin ardından bir sonraki sözleşme şartlarını yerine getirebilmek adına tahsilatlar arasında finansman ihtiyacını gidermesi gerekmektedir. Bu amaçla yapmış olduğu ihracat ile ilgili olarak elinde bulunan sevk belgelerini veya poliçeyi ihracata aracılık eden bankaya rehin bırakarak alıcının ödemeyi yapacağı tarihe kadar geçecek süre için kredi talebinde bulunmaktadır. Banka satıcının finansal durumu, krediyi geri ödeme gücü, alıcı ve ülkesinin koşulları ile alıcının mal bedelini ödeme ile ilgili olarak sağlamış olduğu banka garantisi kabul veya avali gibi güvenceler ile vesaikin rezerv kaydı taşıyıp taşımadığına bakarak, satıcıya mal bedelinin tamamı veya belirli bir kısmını ödemektedir. Satıcının alacak haklarını üstlenen bankaya, alıcının mal bedelini ödememesi durumunda, o satıcı ile bankasının aralarında yapmış olukları anlaşmaya bağlı olarak banka ihracatçıya rücu hakkına sahip olabilmekte ya da olamamaktadır.

Sabit Kredi

Banka ihracatçı adına ya bir ikraz hesabı ya da ihracatçının cari hesabına kaydedilmek suretiyle ihracatçının kredi talebini bir defada pesin olarak karşılamaktadır. İhracatçılar tarafından alınan kredinin geri ödemesi ise taksitlendirilmektedir. Banka vermiş oluğu kredi karşılığı, ihracatçının menkul – gayrimenkulleri üzerinde rehin ipotek vb. teminat şekilleri uygulanmaktadır.

İhracat Teminat Makbuzları Karşılığı İhracat Kredisi

İhracat teminat makbuzu ile ihracatçının mallarını sattıktan sonra tahsil edilen bedelin tamamını derhal ve kesintisiz olarak bankaya ileteceği belgelenmiş olmaktadır. İhracat teminat makbuzunu yeterli teminat olarak görmeyen bazı bankalar ilave olarak ihracatçıdan ipotek mektubu da talep edebilmektedir. Burada ihracatçı, tüccar konumundadır. Malın üreticisi değildir.

Konsinye İhracat Karşılığı İhracat Kredisi

Konsinye İhracat, Yurtdışındaki şube ya da temsilcilere, daha sonra satılmak üzere belirli miktarda mal gönderilmesi anlamına gelmektedir. Konsinye ihracat ile gönderilen mallar 1 yıl içerisinde satısının yapılması esastır. Bu süre içinde mücbir sebepler ile iki yıla uzatılabilir. İhracatçı, konsinye satışlarda öncelikle konsinye ihracat faturası keser, kesin satış gerçekleştiğinde kesin satış faturası kesilir. Finansman miktarı, belirli bir marj konularak konsinye ihracat miktarı dikkate alınarak belirlenmektedir. Konsinye satışlarda sevkiyat bir ihracat siparişine dayanmadığından ve sevkiyat sırasında herhangi bir satış söz konusu olmadığından, sevkiyat öncesi finansman sevkiyat sonrası finansmana dönüştürülememektedir. Bankalar özel bir sevkiyat sonrası finansman hesabı açarak, malların yüklenmesinden sonra sevkiyat öncesi krediyi sevkiyat sonrası kredi hesabına geçirmektedir.

Senet Karşılığı İhracat Kredisi

Ticari senetlerin rehini karşılığında borçlu cari hesap seklinde açılan bu kredinin teminatı olarak genelde bonolar alınmaktadır. Kabul edilmiş poliçeler teminata alınabilir. Çekler ise göründüklerinde ödenmeleri gerektiğinden teminat olarak kabul edilmemektedir. Senet karşılığı kredi, faiz gelirinin yanı sıra bir de komisyon geliri sağlamaktadır ve bankalar tarafından tercih edilmektedir. Kullandırılacak olan kredinin %15-25 fazlası ile kambiyo senedi alınarak kullandırılan krediler, vadesi geldiğinde senetler tahsil edilerek kredi hesabına alacak yazılarak tahsil edilir. Ticari senetler karşılığı açılan kredilerde firma, teminat gösterilen senetlerin tamamı kadar kredi kullanamaz. Bankalar senetlere Marj denilen bir emniyet payı uygulamaktadır.

Harici Garantiler

Harici garanti kredisi de bir tür teminat mektubu kredisidir. Harici garantide ortada yabancı para cinsinden düzenlenmiş bir teminat mektubu bulunmaktadır. Bu teminat mektubunun muhatabı yurtdışında yerleşik bir kişidir. Teminat mektubu yabancı bir dilde yazılarak muhataba iletilmektedir. Garantiyi düzenleyen banka “Garantör” , garantinin dayandırıldığı yükümlülüğünün garantiyle desteklendiği belirtilen taraf “Lehtar” , lehine garanti düzenlenen taraf “Muhatap” ve bir garanti altında ödeme talep eden, muhatap tarafından imzalanmış belge ise “Talep” olarak isimlendirilmektedir. Garantör, lehtar adına garanti vererek muhataba karsı yükümlülük alır ve riski üstlenir. Teminat mektubunun hangi tarihe kadar geçerli olduğu, söz konusu tarihe kadar yazılı olarak tazmin talebinde bulunulmaması halinde hükümsüz olacağı taraflar açısından yabancı dilde tercümesi ile açıkça belirtilmiş olmalıdır.

İthalatçının harici garanti için bankasında kredi limitinin olması gerekir ve ithalatçı aldığı malın teslim koşullarını kendisi belirleyemez.

Harici garantiler;

 • Geçici Teminat Mektupları,
 • Avans Teminat Mektupları,
 • Kesin Teminat Mektupları, gibi çeşitlerde düzenlenebilir.

Geçici Teminat Mektupları , genellikle 1 ay süreyle olan ve lehtarın açılan bir ihaleye katılmaları için düzenlenen garantilerdir. Lehtarın ihaleyi kazanması durumunda geçici teminat mektupları kesin teminat mektuplarına dönüştürülür. İhalenin kazanılmaması durumunda geçici teminat mektubu iade edilir. Garanti tutarı, ihale tutarının belirli bir yüzdesi kadar olmaktadır.

Kesin Teminat Mektuplarında , lehtarın sorumluluğunun yerine getirilmemesi durumunda önceden belirlenen belli bir tutar teminat mektubunu veren banka tarafından kayıtsız şartsız muhataba ödenmektedir.

Avans Teminat Mektupları ise, ihracatçıya sağlanan prefinansmanın garanti altına alınması amacı ile düzenlenen teminat mektuplarıdır. İhracatçıya yapılan avans ödemesi sonrası ihracatçının gerekli sorumlulukları yerine getirmediği durumda, yapılmış olan avans ödemesinin tazmin edileceğine ilişkin, satıcının bankası aracılığı ile verilen teminatı ifade etmektedir. Genellikle pesin ödeme yapılmadan önce düzenlenir ve avans ödemesi yapıldığında yürürlüğe girer. Garanti vadesi ise anlaşma konusu taahhüdün son tarihinde biter.

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Reeskont Kredisi

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Reeskont Kredisi, yurtdışında müteahhitlik faaliyetleri karşılığında döviz sağlayacak işletmelere kullandırılmak üzere, aracı bankalara tahsis edilen kredi türüdür. Kredinin tutarı, yurda getirileceği taahhüt edilen bedelin belli bir yüzdesi kadardır. Müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, yeni pazarlara açılmalarını teminen yurt dışında üstlenilen projelerin teminat mektubu ile desteklenmesi amaçlanmaktadır. Türk bankalarının kontrgarantisi karşılığında, bir firma lehine düzenlenecek toplam garanti tutarı 25 milyon doları asamamaktadır. Ülke bazında teminat mektubu tahsisi toplam program limitinin % 20’sini geçememektedir. Firma limitini asmayacak şekilde işveren ihale makamı ile yapılmış sözleşmede belirtilen tutarın ya da ihale bedelinin azami % 25’ine kadar teminat mektubu verilebilecektir. Herhangi bir proje için Türk Eximbank tarafından düzenlenecek teminat mektubu tutarı Türk bankaları tarafından Türk Eximbank’a muhatap düzenlenecek kontrgarantisi tutarını hiçbir şekilde asamaz. Müteahhitlik hizmeti ihraç eden ihracatçılar için, bankaların kullandırabildiği döviz kredileri de bulunmaktadır.

Krediden faydalanacak müteahhitlerin, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. Kredi döviz olarak kullandırılır. Dış ticaret mevzuatına göre kredinin Türk Lirası olarak kullandırılabilmesi için, Türkiye’den satın alınacak olan mal ve hizmet bedelleri ile yurtdışında çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin Türkiye’de Türk Lirası olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kredilerin geri ödenmesinde, yurtdışından sağlanan hizmet gelirleri olup olmadığına bakılmaksızın, ilgililerin tercihine göre Türk Lirası ya da Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizler ile geri ödenmesi mümkündür.

Teminat Mektubu Kredisi

Teminat Mektubu, borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya verilen mektuptur.

Teminat Mektubu Kredisi uygulamasında banka, borçlunun üzerine aldığı yükümlülüğü alacaklı ile aralarındaki sözleşme koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi halinde alacaklının talebi ile hiçbir itiraza gerek kalmadan teminat mektubunda yazılı olan tutarı alacaklıya ödemeyi taahhüt etmektedir. Teminat mektupları şekil, süre, limit ve teminatlarına göre geçiciavans-kesin, süreli-süresiz, limit içi- dışı, serbest konulu vb. sınıflandırılmaktadır. Bankalar düzenledikleri teminat mektubu karşılığında müşteriden (lehtar) komisyon almaktadır. Komisyon oranları bankalarca serbestçe belirlenmektedir. Bankalar, aldıkları teminat mektubu komisyonu üzerinden, Cumhurbaşkanınca belirlenen nispi oranda Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi öderler. Teminat mektupları kural olarak Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde nispi oranda damga vergisine tabidir.

Alıkonulan Para Karşılığı Avans

Yurt dışında yapılan taahhüt işlerinde genellikle sözleşme şartları, ödemelerin belli bir miktarının, üstlenilen işin garanti süresi sonunda, yapılacağına dair hüküm ihtiva etmektedir. Böyle bir durumda bankaların, yurt dışında belli bir süre için alıkonulan meblağ karşılığında müteahhit firmalara kısa vadeli avans vermeleri uygulamasına Alıkonulan Para Karşılığı Avans kredisi adı verilmektedir.

Kefalet Karşılığı İhracat Kredisi

Kefalet karşılığı kredi genellikle küçük ölçekli faaliyette bulunan firmalara yönelik uygulanan kısa vadeli kredi türüdür. Bu kredi uygulamasında kredi talep eden ihracatçı firma sahibinin borcuna üçüncü bir kişinin imzası ile kefil olduğu kredi türüdür. Böylece borçlunun borcunu ödemediği takdirde ödemeyi kefili üstlenmektedir. Özellikle Halk Bankası ve Ziraat Bankası bu tür kredileri kullandırtmaktadır. Kefalet karşılığı ihracat kredileri, kredi talebinde bulunan ihracatçı firma yetkilisinin (borçlu) ve kredi değerliliğine güven duyulan en az bir kefil olmak üzere en az iki imza karşılığında kullandırılır. Kredinin kullandırılmasındaki temel koşullar:

 • Firmanın kefil ya da kefillerinin güvenilir olması,
 • Firmanın ticari geçmişinin kredi talebinin karşılanması açısından olumsuz deneyimlere sahip olmaması,
 • Kredi talebinin gereği ve firmanın çalışma alanının kredinin geri ödenebilirliğini sağlamasındaki potansiyeli ve işletmenin çalışma alanı ile gelecekte yaratacağı işlem olanakları,
 • Kambiyo işlemleri kapsamında bankanın işlem hacmine katkısının önemli düzeyde olması,
 • Firmanın kredi talep edilen banka ile olan geçmiş ilişkilerinin olumlu izlenim bırakması.

İhracatın Finansmanında Sevkiyat Öncesi ve Sonrası Ticari Banka Kredileri

İhracatçı firmayı göz önünde bulundurduğumuzda ihraç ürününün alıcıya ulaştırılmak üzere sevkinden önce ya da sonra finansman ihtiyacı ortaya çıkabilecektir. Bu kapsamda kredi sağlayıcı kurumlar tarafından ihracatçı firmalara sunulacak finansman olanakları sevkiyat öncesi ve sevkiyat sonrası süreçte uygulama ve yükümlülükler açısından farklılaşabilecektir.

Sevkiyat Öncesi Finansman

Sevkiyat öncesi finansmanın süresi kredinin isteme amacına bağlıdır. İhracatçı siparişin alınmasından sonra zaten hazır durumda olan bir ürünü ambalajlayıp sevk edecek ise finansmanın süresi 15 ila 30 gün gibi kısa olabilir. Ancak mallar siparişe uygun olarak üretilecekse süre, imalat sürecini de kapsayacağı için finansman süresi de uzun olacaktır. Sevkiyat öncesi finansman; bazı “özellikli akreditif ” uygulamaları ile doğrudan “banka kredileri” seklinde sağlanmaktadır. İhracatçının finansman temini amacıyla bankaya avans için başvurmasının üç yolu bulunmaktadır. Bunlar; sabit kredi, cari hesap kredisi ve açık kredidir . Bu üç yöntem, her ülkede farklı ağırlıklar ile uygulanmaktadır.

Peşin ödeme, ihracat bedelinin fiili ihraçtan önce alıcı tarafından ödenmesi durumudur. Peşin ödeme ile alıcı satıcıyı yükleme öncesinde gereksinim duyacağı fon talebinin karşılanması için finanse etmiş olmaktadır. Peşin ödeme senetleri şartlı veya şartsız düzenlenebilmektedir.

Sevkiyat Sonrası Finansman

Sevkiyat sonrası finansman, ihracatçıların alıcılarına kredi açtıkları zaman bankaların devreye girerek, ihracatı finanse etmesidir. Bu finansman, ihraç mallarının yurtdışına sevk edilmesi ile mal bedellerinin tahsili arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Sevkiyat sonrası finansmanın yaygın olarak kullanılan türleri akreditif kredisi, iştira veya iskonto kredileri, vesaik mukabili avans, gümrük vergisi iadesi mukabili avans, keşide edilmeyen bakiyeler karşılığı avans, ihracat teşvikleri mukabili avans, konsinye ihracat mukabili avans, ithalat teminat mektubu karşılığı avans, alıkonulan para karşılığı avanstan oluşmaktadır.

Vesaik Mukabili Avans

İhracatçı, ithalatçı ile yaptığı sözleşme gereği malın sevkiyatını yaptıktan sonra, doğal olarak sonraki sevkiyatların finansmanını sağlamaya çalışmaktadır. Bunun içinde yapmış olduğu ihracatla ilgili elinde bulunan sevk belgelerini veya poliçeyi ihracata aracılık eden bankaya rehin bırakarak, alıcının ödemeyi yapacağı tarihe kadar geçecek süre için kredi talebinde bulunmaktadır. Banka sağlamış olduğu avans karşılığı faiz veya komisyon tahakkuk ettirmektedir.

Gümrük Vergisi İadesi Mukabili Avans

İhracatı teşvik kapsamında, ihracata yönelik sanayilerde kullanılan girdilerin ithalatında gümrük vergisi muafiyeti veya başlangıçta ödenen gümrük vergisinin tamamı veya bir kısmı fiili ihraçtan sonra alıcıya geri ödenmektedir. Banka bu iadeye karşılık olarak ihracatçıya sevkiyat sonrası finansman sağlayabilmektedir.

Keşide Edilmeyen Bakiyeler Karşılığı Avans

Vadeli satış işlemlerinde alıcı mal bedelinin belirli bir yüzdesi için poliçe keşide ederek satıcıya göndermektedir. Satıcının bankası alıcı tarafından keşide edilen poliçeleri iştira veya iskonto ederek satıcıya avans sağlamaktadır. Mal bedelinin poliçe keşide edilmeyen kısmı için ise alıcı satıcıya çeşitli garantiler sunmaktadır. Keşide Edilmeyen Bakiyeler Karşılığı Avans yöntemiyle finansmanın vadesi genellikle 90 gündür.

İhracat Teşvikleri Mukabili Avans

İhracat teşvik programı kapsamında her ülkede değişik teşvikler verilmektedir. Bankalar bu teşviklerden parasal olanları karşılığı sevkiyat sonrası avans verebilmektedir. Teşvikleri sağlayan organ tarafından teşviklerin ödenmesinin geciktirilmesi ve bir kısmının iptal riskine karşılık bankalar avanslara % 10 - % 20 arasında marj uygulamaktadır.

Konsinye İhracat Mukabili Avans

Konsinye satışlarda, sevkiyat bir ihracat siparişine dayanmadığından ve sevkiyat sırasında herhangi bir satış söz konusu olmadığından, sevkiyat öncesi finansman sevkiyat sonrası finansmana dönüştürülememektedir. Bu nedenle ihracatçının kredi talebi ile belge karşılığı bankadan kredi talebi söz konusu olmamaktadır. Bankalar bu güçlüğü asmak için özel bir sevkiyat sonrası finansman hesabı açarak malların yüklenmesinden sonra sevkiyat öncesi kredi, sevkiyat sonrası kredi hesabına geçirilmektedir.

İthalat Teminat Mektubu Karşılığı Avans

İhracata yönelik sanayiler için ithal edilen girdilerin iç piyasaya yönelik üretim veya tüketimde kullanılmasını önlemek için caydırıcı miktarda bir nakdin, fiili ihracattan sonra ihracatçıya geri ödenmek koşulu ile ithalat teminat mektubu karşılığı alıkonulmaktadır. Maksimum süreler sermaye mallarında (gemi, makine-teçhizat vb.) 5 yıl, anahtar teslimi projelerde ise 10 yıla kadar uzayabilmektedir.

Krediler; satıcı ve alıcı kredileri olmak üzere iki yolla verilmektedir.

Satıcı Kredisi : İhracat kredilerinin önemli bölümünü “satıcı kredileri” oluşturmaktadır. Satıcı malları sevk ettikten sonra ilgili belgeleri bankasına ibraz ederek sevkiyat sonrası kredi ile finansman sağlamış olur. Banka zamanı geldiğinde mal bedellerini alıcıdan (ithalatçı) tahsil eder. Kitabınız S.38, Şekil 2.1 incelenebilir.

Alıcı Kredisi: Satıcı kredileri, uzun dönemde yerini alıcı kredilerine bırakmaktadır. Çünkü uzun dönemde finansman yükü ihracatçının likiditesini, pesin para akısı ile borç oranı arasındaki dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, uzun vadeli krediler, alıcının ithalat bedelini pesin ödemesini sağlama yönünden, ihracatçının ülkesindeki banka veya bir başka finansman kurulusu tarafından “alıcının bankasının garantisi altında” ithalatçıya ödenmektedir. Alıcı kredisi; yabancı bir alıcıya (ithalatçı) borç verilmesi anlamındadır. Alıcı kredilerinin iki türü bulunmaktadır. Bunlar; Çerçeve Kredisi ve Yeniden Borç Verme Kredisi’ dir.

Kredilerde 5K

İşletmelerin borç ödeme alışkanlıklarından mali durumlarına, içlerinde bulundukları piyasa koşullarından krediye teminat gösterdikleri belge ve karşılıklara kadar pek çok konunun detaylı incelemesinin yapıldığı 5 K analizleri 5 alt başlıkta incelenmektedir;

 • Karakter,
 • Kapasite,
 • Kapital,
 • Koşullar,
 • Karşılıklar.

Yaz Okulu Sınavı
4 Eylül 2021 Cumartesi