Medya Sosyolojisi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Ulus İçi Ve Uluslararası Sistem

1. Soru

Ulus içi sistem nedir, hangi öğelerden oluşur?

Cevap

Ulus içi sistem ulus denen bütüncül yapının maddi ve bilişsel olarak kendini nasıl ürettiğiyle biçimlenir ve sürdürülür. Bu biçimlenme ve sürdürme, birbirine bağlı makro bağlamdaki üretim yapıları, ilişkileri; bu yapılar ve ilişkilerin bilinciyle olur.


2. Soru

Maddi üretim nedir?

Cevap

İnsanlar kendi fiziksel gereksinimlerini karşılamak için giyecek ve yiyecek gibi ürünleri üretmesine maddi veya materyal üretim denilir.


3. Soru

Ekonomik sistem nedir?

Cevap

İnsanların kurdukları sosyal yapı aynı zamanda, belli bir yer ve zamanda, belli tarihsel geçmişe sahip bir maddi üretim biçimine sahiptir. Bu maddi üretim biçimine ekonomik sistem denir. Kapitalist ekonomik sistem özel mülkiyet örgütlenmesi ve ilişkileri üzerine kurulmuştur. Bu örgütlenme içinde insanlar günlük iş yapış biçimleriyle belli amaçlara uygun maddi ürünler ve hizmetler üretir.


4. Soru

Ulusal ekonomik sistemin belirleyici öğeleri nelerdir?

Cevap

Ulusal ekonomik sistemin belirleyici öğelerinin başında özel sektör ve kamu sektörü gelmektedir.


5. Soru

Sermayeye kâr sağlamak için biçimlendirilmiş olan şirket yapılarında gerçekleşen iletişimi açıklayınız.

Cevap

Şirketler ekonomik amaçlarının gerçekleştirmesi için gerekli ve zorunlu olan üretim tarzı ve ilişkilerine göre şekillenir. Bu ilişki ve iletişim biçimi, neyin, ne kadar, nerede, ne zaman, nasıl ve ne tür bir emek gücü ve ne kadar para kullanarak üretileceği, ücret politikalarının ne olacağı ve kaynakların nasıl kullanılacağı hakkında verilen kararlar ve bu kararların yürütülmesiyle ilgilidir.


6. Soru

Şirket politikaları ve devlet bütçesi tartışmalarında neden karar verenler genelin çıkarını temsil eden temsilciler değildir?

Cevap

Genelin çıkarı özel güçlerin çıkarından geçerek açıklandığı için karar verenler genelin çıkarını temsil etmezler.


7. Soru

Ulus içindeki ekonomik iletişim nasıl gerçekleşir?

Cevap

Ulus içindeki ekonomik iletişim hem üretim araçlarına sahiplik, üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri ve ilişkilerini gerçekleştirme sırasındaki iletişimlerden hem de sahiplik, üretim, dağıtım ve tüketim üzerinden gerçekleşmektedir.


8. Soru

Şirketler arası rekabet ve iş birliğinden geçerek yeniden üretim sürecini açıklayınız.

Cevap

Şirketler kendi aralarındaki ilişkilerle hem kendi hem de şirketler düzeninin varlığını sürdürürler. Kapitalist firmalar bilinçli olarak giriştikleri faaliyetlerle üretimin, dağıtımın, satışın ve tüketimin koşullarını yenileyerek ve geliştirerek kendilerinin pazarda kalıcılığını sağlamaktadır. Bu kalıcılığı ve gelişmeyi perçinlemek için insanların iş dışı boş zaman geçirme, eğlenme, kültürel ve siyasal faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve kontrolünü sağlayacak sürekli, yoğun ve yaygın iletişim stratejileri ve taktikleri kullanırlar.


9. Soru

Günlük maddi, siyasal, kültürel, ilişkisel, düşünsel, inançsal ve duygusal üretimlerin gerçekleşmesi hangi biçimlerden geçerek oluşur?

Cevap

• Yüz yüze ikili veya küçük grup iletişimi. • Teknolojiyle aracılanmış iletişim. • İnsan ile teknolojik araç iletişimi. • Ekonomik sistemi oluşturan şirketlerde, aynı seviyedeki işçiler arası yatay ve farklı seviyedeki çalışanlar arasında dikey iletişimler. • Aynı seviyedeki yönetici/menajer/müdür gibi hiyerarşik kadrodakiler arası iletişimler. • İşçiler ile yönetenler arasında üretim kurallarına uyma ve görevini yapma biçimindeki sınıfsal dikey iletişim. • Özel sektördeki sermaye sahipleri arası ekonomik çıkarı sağlama faaliyetlerindeki iletişim. • Kamu ve özel sektördeki yöneticiler arası çıkar ilişkileri ve iletişimi. • Özel sektördeki firma yönetici kadroları ile kapitalistler arasında hizmete dayanan dikey ilişkiler ve iletişimi.


10. Soru

Kitlelerin dışarıda bırakması ve bilişsel, emeksel yeniden üretimi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Bilişleri, davranışları ve iletişimleriyle geniş kitleler kendi koşullarını yeniden üretirken, aynı zamanda, kendilerine iş ve umut veren ekonomik ve siyasal sistemin koşullarını da yeniden üretirler. Bu yeniden üretim kitlelerin katılmasıyla olan yeniden üretimdir.


11. Soru

Kamu sektörü hangi ögelerden oluşur ve genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Kamu sektörü tüm devlet kurumlarının toplamıdır. Bu sektörün günlük üretim ilişkilerinin ve iletişimlerinin yürütülüş, yapılış biçimleriyle toplumun genel egemen yapısı ve ilişkileri üretilir.


12. Soru

Kamu sektöründeki ekonomik üretim ve iletişim nasıl gerçekleşir?

Cevap

• Kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinde, • Memurluk sistemindeki maaşlarla ve ihaleler gibi paralı işlerle ilgili üretim ilişkilerinde, • Kamu zenginliklerini özel şirketlere özelleştirmelerle, meşrulaştırılmış ve gayri meşru yollarla transfer etmede ve Kamunun işlerini özel şirketlere yaptırma süreçlerinde gerçekleşir.


13. Soru

Kamu sektörünün kamuyla ve özel sektörle ilişkileri hakkındaki iletişimin doğası ne ile ilişkilidir?

Cevap

Kamu sektörünün kamuyla ve özel sektörle ilişkileri hakkındaki iletişimin doğası, meşruluğuyla, değerlendirilmesiyle, bilişiyle ve sisteme karşı güvenle ilişkilidir.


14. Soru

Kamu sektörünün halkla olan ekonomik ilişkisi ve bu ilişkilerin iletişimleri nasıl gerçekleşir?

Cevap

• Kamu kurumlarında işçi/memur olarak çalıştırma, özel şirketlerden kadrosuz ve sözleşmeli personel alma. • Devlet kurumlarında maaşları ve ücretleri belirleme; şirketler sisteminde asgari ücretleri belirleme; çalışma koşullarını ve iş ilişkilerini yasal kurallara bağlama. • Vergilerle ve bir işe, sınava, mahkemeye vb. müracaat ücretiyle damga puluyla ve para cezalarıyla belli ilişkilerin biçimlendirilmesine ek biçim getirme. • Uluslararası şirketlere ve özel yatırımcılara çeşitli teşvikler ve fonlar sağlama.


15. Soru

Toplum yönetimi nedir, nasıl gerçekleşir?

Cevap

Toplum yönetimi çeşitli yönetimsel örgütlenmeleri ve tüm bu örgütlenme ve faaliyetleri meşrulaştıran bilinç üretimini ve üretilenin yaygın bir şekilde dolaşıma sokulmasını içerir.


16. Soru

Devlet sistem tutma, sürdürme ve geliştirmeyi hangi bilinç yönetim yapıları ile sağlar?

Cevap

Eğitim sistemi, seçimler ve temsil sistemi, kamu iletişim sistemi olmak üzere devletin üç ana örgütlü bilinç yönetim sistemi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, devlet yoluyla sistem koruma, parlâmenter sistemdeki yasal yapıya eklenen yasalarla meşrulaştırılmış baskı güçleriyle mahkemeler, hapishaneler, polis ve ordu ile gerçekleştirilir.


17. Soru

Seçimler ve demokrasi süreçleri ile sistem tutma ve sürdürme nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Seçimlerle getirilen temsil yoluyla siyasal ve ekonomik karar verme sistemi meşrulaştırılır, normalleştirilir ve evrenselleştirilir. Oy verme süreciyle temsilciler seçildikten sonra, kamu gücü kamunun elinden yeniden alınarak meclise ve meclisteki hükümet kuran siyasal partiye verilir. Halk bundan sonra demokratik hak isteme gibi bir lükse sahip değildir çünkü zaten meşru siyasal yapılarla temsil edilmektedir.


18. Soru

Kapitalizmin yasal sistemi hangi unsur üzerine temellenmiştir?

Cevap

Kapitalizmin yasal sistemi, mülkiyet yapısı ve bu yapı ve ilişkilerin korunması üzerine kurulmuştur.


19. Soru

Eğitim sisteminin görevleri nelerdir?

Cevap

Araştırmalar okulların üç temel faaliyet alanında görev yaptığını ortaya koymuştur: Sermaye birikimi, meşrulaştırma ve üretime yardım. Bu üç görev de birbiriyle iç içedir.


20. Soru

Kamu iletişim sistemini oluşturan örgütlü yapı ve faaliyetler nelerdir?

Cevap

Resmî gazeteler, resmî dergiler, resmî radyolar, resmî televizyonlar, kütüphaneler, devlet tiyatroları, baleler, dernekler, spor salonları ve sergiler gibi örgütlü faaliyetler vardır. 21. Özel iletişim örgütlerinin kar amacı taşımasının sonuçları nelerdir? Cevap: Bu örgütler kendilerinin, ürünlerinin ve kendi temsil ettikleri genel ideolojik, ekonomik ve siyasal yapının pazarlamasını ve satışını yaparak kendi varlıklarını teminat altına alır ve kâr/fayda amaçlarını gerçekleştirirler.


21. Soru

Özel iletişim örgütlerinin kar amacı taşımasının sonuçları nelerdir?

Cevap

Bu örgütler kendilerinin, ürünlerinin ve kendi temsil ettikleri genel ideolojik, ekonomik ve siyasal yapının pazarlamasını ve satışını yaparak kendi varlıklarını teminat altına alır ve kâr/fayda amaçlarını gerçekleştirirler.


22. Soru

İletişimin kontrolü şirketler ve devlet tarafından oluşturulan hangi mekanizmalardan geçerek sağlanır?

Cevap

Biçimlendirme, yasaklama, engelleme, teşvik, promosyon ve yönlendirme gibi mekanizmalardan geçerek iletişimin kontrolü sağlanır.


23. Soru

Şirketler iletişimin kontrolünü nasıl sağlarlar?

Cevap

Şirketler iletişim kontrolünü, ne hakkında düşüneceğini belirleme ve istenen biçimde düşünenleri işe koşarak ödüllendirme ve istenen biçimde düşünmeyenleri de işe alamayarak cezalandırma biçiminde gerçekleştirirler. Bu şirket eğer bir gazete şirketiyse bu tür iletişim kontrolü otosansür/otodenetim biçiminde kendini gösterir. İletişimin kontrolünü gazeteci kendisi kendi üzerinde uygular.


24. Soru

Kültürün yeniden üretimi nasıl sağlanır?

Cevap

Kültür insanın kendi yaşamını, geçmişten gelen deneyimler ve birikimlerle ve insanın yarattıklarıyla nasıl ürettiğini anlatır. İnsan günlük pratiklerinde maddi hayatı ve bu hayatın düşünselini (bilincini, ideolojisini, inancını ve duygusunu) her an sürekli olarak yeniden üretir. Bu yeniden üretimi nasıl yaptığı, o örgütlü zaman ve mekândaki insanın kültürünü oluşturur.


25. Soru

Halk kültürünün özellikleri nelerdir?

Cevap

Halk kültürü, belli yer ve zamanda halk denen insanların kendini maddi ve maddi olmayan ürünler ve faaliyetlerle ifade biçimidir. Bu ifade biçimi kendini kendisi için anlatma/üretme olabileceği gibi, kendi üzerinde kurulmuş egemenliği üretme de olabilir. Dolayısıyla halk kültürü ifadelerinde hem mücadeleyi hem boyun sunmayı hem de katılmayı görürüz.


26. Soru

Kitle kültürünün özellikleri nelerdir?

Cevap

Kitle kültürü, kitleler hâlinde üretim yapan endüstriyel yapının endüstriyel kültürüdür. Uluslararası pazarın değişmelerine ve ihtiyaçlarına göre biçimlenip değişen, önceden-yapılmış, önceden kesilip biçilmiş ve paketlenip sunulmuş bir kültürdür.


27. Soru

Popüler kültürün özellikleri nelerdir?

Cevap

Popüler kültür kitle kültürü pazarında en gözde düşünceleri, ürünleri ve tüketimleri anlatır. Popüler kültür en çok alınıp satılan mal, düşünce ve ilişkidir. Popüler düşünce, pazar için işlevsel olduğu için popülerdir. Popüler kültür kullanım ve tüketim kültürüdür.


28. Soru

Evrensel veya küresel kültürün özellikleri nelerdir?

Cevap

Teknolojiyle üretilmiş ve bilinç yönetimi yapıları içinde kurgulanmış bir kültürdür. Görünüşte bir yere, dine, inanca, dünya görüşüne bağlı değildir, yansızdır. Varlığı öncelikle teknolojik kitle üretimine ve uluslararası dağıtıma bağlıdır. Küresel ekonomik ve siyasal pazarın ürettiği kitle kültürünün yeni adıdır.


29. Soru

Uluslararası iletişim nedir, açıklayınız.

Cevap

Uluslararası iletişim makro seviyede ulus denen ana birimden başlayarak mikro seviyede bireysel seyahate kadar çeşitlenen, farklı uluslardaki birimler arası ilişkiler ve bu ilişkilerin kurulması, düzenlenmesi ve yürütülmesiyle ilişkilidir.


30. Soru

Makro seviyede, uluslararası ilişkilerin parçaları nelerdir?

Cevap

• Küresel pazarda ekonomik tekelleşme/yoğunlaşma. • Finans sermayesinin egemenliğini. • Sermaye ihracatının/ithalatının önemi ve sonuçları. • Dev firmaların egemenliği sonucunda dünyada mekânsal tabakalaşma. • Bu tabakalaşmanın siyasal boyutu.


31. Soru

Pazarın tutulması ve yaygınlaşmasının ön koşullarından biri olan uzayın taşıdığı önem nedir?

Cevap

Uzay her tür amaç için gerekli ulaşım ve iletişim için önemli bir araçtır. Uzayın kullanımı, ekonomik çıkarlar ve bu çıkarları destekleyen siyasal mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesine bağlı olarak gelir; uydu kullanımından, frekansların bölüşümünden hava güvenlik sahalarının belirlenmesi, korunması, sivil ve savaş amaçlı kullanılmasına ve coğrafik alanların nasıl kullanılacağına kadar değişir.


32. Soru

Küreselleşmenin emek ile olan ilişkisi nedir?

Cevap

Küreselleşen sermaye, üretimin ve dağıtımın maliyetini azaltmak için tüm dünyada sendikalaşmanın olduğu yerlerden kaçarak sendikalaşmayı ortadan kaldırmaktadır. Sermaye sendikasız yerlere gitmekte ve gittiği yerlerde sendikalaşmayı engellemektedir.


33. Soru

İletişimin coğrafik politikası nasıl belirlenir?

Cevap

İnsanlar belli coğrafyada yaşar ve oradaki kaynakları kullanır. Kendilerini bu yer içinde üretir ve yeniden üretirler. Coğrafik-politikada yer, hem ülke içindeki güçlerce paylaşılmıştır hem de uluslararası güçlerin paylaşım ve kullanım politikalarının bütünleşik parçasıdır.


34. Soru

Avrupalı ve Japon şirketler, dünya pazarında Amerika’nın payını azaltmak için nasıl bir yol izlemişlerdir?

Cevap

Şirketler, Amerikan örgütlenme biçimini kopya ederek Amerika’yla mücadeleye girmişlerdir.


35. Soru

Uluslararası dev şirket sermayesinin Amerikan sermayesi olmaktan çıktığının göstergesi nedir?

Cevap

Japon sermayesinin Amerikan plak ve film endüstrisine girip kurulu dev firmaları satın almaları Amerikan egemenliğnin salt bir egemenlik olmadığının göstergesidir.


36. Soru

Günümüzde enformasyon ve iletişim teknolojileri (ICT) öncelikle hangi yapıları içermektedir?

Cevap

• Sabit telefon şebekesi/ağı teknolojileri: Ev telefonları, PSTN, VOIP ve ISDN kanalları gibi taşınamayan telefon teknolojileri; Telex. • Mobile/taşınabilir şebeke/ağ teknolojileri: Cep telefonları gibi taşınabilir teknoloji; 3G/4G sistemi. • İnternet: Kablosuz uydu bağlantı sistemi; DSL gibi kablolu genişbant sistemi; TCP/IP bağlantı sistemi, modem ve telefon üzerinden çevirmeli sistem; fiber optik sistemi. • Radyo ve televizyon yayını teknolojileri. • Bilgisayar. • İçte kontrol ve dışa karşı tedbir için baskı, sindirme ve savaş iletişimi için silah teknolojileri.


37. Soru

Kapitalist medya sahipliğini hangi unsurlar üzerine kuruludur?

Cevap

Kapitalist medya sahipliği karmaşık bir şema olarak kendini sunar. Dev iletişim örgütleri büyük çoğunlukla kapitalist dünyanın zengin kişileri ve aileleri tarafından kontrol edilir. Bu örgütler birbirleriyle sürekli rekabet içinde uzlaşıcı iletişim içindedirler. Pazarları paylaşırlar ve kurdukları bu pazar düzeninin korunması üzerinde anlaşırlar. Gerektiğinde birbirini satın alırlar ve birleşirler. Şebekeleşmeler, gruplaşmalar, birleşmeler ve satın almalar daha çok büyümeyi ve dev şirketler grubu firma yapısını ortaya çıkarmıştır.


38. Soru

İletişim teknolojileri nedir?

Cevap

İletişim teknolojileri hem iletişimi üreten, dağıtan ve alan araçları üreten teknolojileri hem de iletişim araçları dediğimiz her şeyi içerir. Bu yapıda en çok sözü edilen kitle iletişim araçları ve ürünleridir. Bunlara 2000’lerde cep telefonları ve USB araçları eklenmiştir.


39. Soru

İletişim araçlarının teknolojik biçimi, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler ile olan ilişkisi bağlamında nasıl şekillenir?

Cevap

İletişim araçlarının teknolojik biçimi Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya kısaca gelişmiş kapitalist dünya tarafından, kendi dünyalarının gereksinmelerine cevap olarak geliştirilmiş ve şekillendirilmiştir. Diğer ülkelerin iletişim sistemleri bu geliştirilenin kopyasıdır. Bu ülkeler iletişim sisteminde de gelişmenin gerisinde bırakılan ülkelerdir. Kendilerine özgü gelişme ve geliştirme girişimleri yerine, ya tercihen ya da baskıyla bu var olan biçimleri kendileri için benimsemişlerdir.


40. Soru

Teknoloji transferi nedir?

Cevap

Teknoloji transferi demek, yapı transferi (örneğin, televizyon şirketi olarak örgütlenme biçimi) ve çoğunlukla örgütlü ürün (örneğin televizyon) anlamına gelir. Yapıların transferi ve gittikleri yerdeki örgütlenme ve iş yapış biçimleri egemenlik iliş-kilerinin doğasını yansıtır. Transfer uluslararası ilişkilerdeki egemenlikleri anlatırken, içteki işleyiş biçimi bu egemenliğin iş birliğindeki bir uzantısı olarak kendini gösterir.


41. Soru

Gelişmiş ülkelerin endüstriyel medya örgüt modelinin gelişmekte olan ülkelerde kullanılmasının sonuçları nelerdir?

Cevap

İletişim teknolojisinin fiziki biçiminin ardında (televizyonun ve radyonun fiziksel şekli, sadece alıcı olarak kullanılabilmesi gibi), aynı şekilde ihraç edilen ve yayılan, örgütlenme şekli ve finansmanı yatar. Teknolojinin biçiminin getirdiği örgütlenme modelleri de kopya edildi. Örneğin, ilk egemen uluslararası haber ajanslarının örgütlenme ve çalışma biçimi sonrakiler ve şimdikiler için egemen bir model olmuştur.


42. Soru

Teknolojik araç ve ürün transferiyle birlikte gelen profesyonellik nedir? Açıklayınız.

Cevap

Profesyonellik, bir işi yapma pratiğinde belli değerlerin benimsenmesi ve pratiği bu değerlerin çerçevesi içine uyacak bir şekilde yapmaktır. Kitle iletişiminde, ekonomik ve siyasal iletişimde profesyonellik demek, kitleleri ekonomik, kültürel ve siyasal pazar ideolojisine ve alışkanlıklarına hazırlamak ve biçimlendirmek ve bu biçimde tutup davranışa sevk etmek için geliştirilmiş içeriği doldurma, paketleme ve sunmada tarz, yaklaşım, tecrübe kazanma demektir. Teknolojik araç ve yapı transferi aynı zamanda örgütsel iş yapış biçimlerini, iş ve dünya görüşünü ve ideolojik/kültürel varsayımları da beraberinde getirir. Profesyonellik, teknolojik araç ve ürün transferiyle birlikte gelen ithal edilmiş bir iş yapış biçimidir. Bu biçimle birlikte profesyonel kültür ve ideoloji de gelir. Bu ideoloji yerel iş yapış biçimi üzerine oturtulur ve bu karışımdan melez bir yapı doğar. Bu melez yapı çoğunlukla hem transfer edilenin hem de yerel olanın en bayağılaşmış ve etikten en yoksun biçimlerini ifade eder.


43. Soru

Medyada profesyonellik ve ideolojik değer yargıları hangi ülkenin egemenliğinde bütün dünyaya yayılmıştır?

Cevap

Medyada profesyonellik ve ideolojik değer yargıları Amerika’nın öncülüğünde bütün dünyaya yayılmıştır.


44. Soru

Profesyonel ideoloji ve pratiklerde egemen anlayışın oluşmasında devletlerin rolü nedir?

Cevap

Profesyonel ideoloji ve pratiklerde egemen anlayış biçimleri iletişim politikalarında yansır. Bu politikaların yürütücüsü, koruyucusu, sürdürücüsü, destekleyicisi sadece iletişim örgütleri değil aynı zamanda devlettir.


45. Soru

Egemen dünya iletişim düzeninde stil, içerik ve biçimde küresel bir benzerliğin oluşma sebebi nedir?

Cevap

Standartlaşmış kapitalist profesyonel ideoloji ve pratiklerinin neticesi olarak tüketiciler (izleyiciler) bu ideolojinin ve standartların sunduğu biçimlere alıştırılmışlardır.


46. Soru

İletişim ürün biçimleri ve pazar ilişkileri bağlamında haber toplama ve yayma hangi süreçlerden geçerek hazırlanır?

Cevap

Milletlerarası haber toplama ve yayma örgütlenmesinde, birkaç kapitalist haber örgütlerinin sadece örgütsel yapı olarak değil, aynı zamanda fiilen dünya pazarlarındaki egemenliği vardır; diğer ülkeler onların yapısını taklit eder. Dünya iletişim düzeninde, çoğu ülkeler sadece haberin ham maddesini sağlarlar. Haber ajansı profesyonel ideolojisinde örgütün merkezindeki olaylar, merkez dışındaki (diğer ülkelerdeki) olaylardan daha önemlidir. Çevredeki bir olayın haber olabilmesi için belli ölçüler içine girmesi gerekir. Bu ölçüler de belli bir dünya görüşünün ve politikanın ifadesidir.


47. Soru

Dünya pazarında iletişim ürünlerinin akışının ideolojik/kültürel ve ekonomik yanları vardır. İdeolojik yanın işlevi nedir?

Cevap

İdeolojik yan ekonomik yanı desteklemek, tüketicileri pazara alıştırmak ve bütünleştirmek için görev görür.


48. Soru

Bir iletişim ürünü olarak dergiler neyin yeniden üretimini sağlar?

Cevap

Müzik dergileri popüler müzik endüstrisinin, kadın dergileri tüketim feminizmi ve bireyciliği, seks ve moda endüstrisinin destekleyicisi ürünlerdir.


49. Soru

Politika nedir?

Cevap

Politikalar belli amaçları gerçekleştirmek için ilişkilerin nasıl düzenleneceğini ve yürütüleceğini belirlemeyi, uygulamayı ve uygulamanın amacı, yapılışı ve sonucu üzerinde düşünerek politikalarda gerekli düzenlemeler yapmayı içerir. Politikalar bireysel ilişkilerden (mikro politikalardan) başlayarak ulus içi ve uluslararası makro politikalara kadar çeşitlenir.


50. Soru

Politikanın belirlenme ve uygulanma süreçleri nelerdir?

Cevap

Politikalar örneğin; aile içinde, firmada, parlâmentoda belli örgütlü yapılar ve ilişkiler içinde saptanır; dolayısıyla tüm katılanların arzularının özgür ifadesi olma olasılığı çok azdır. Politikalar, ilişkideki güç durumunu yansıtır. Politikaları uygulama safhasında da güç mücadelesi devam eder; planla iletişilen politika uygulamaya gelindiğinde egemen faaliyetler ağında amaçlandığı gibi gerçekleşebilir veya uygulanması engellenebilir; ya da olduğundan ve amaçlandığından başka biçimde uygulanabilir.


51. Soru

Devlet politikaları nasıl belirlenir?

Cevap

Her ülkenin devlet politikasının saptanışı ve içte ve uluslararasında uygulanmasında, ülkenin gücüne bağlı olarak gelen belirleyicilik vardır. Dolayısıyla politikaların her seviyesi ve biçiminde bağımsızlık veya bağımlılık ölçüsü güç ilişkilerine göre belirlenir. Ulus içi ve uluslararası hem iletişim hem de diğer tüm politikalarda uluslararası iletişim şirketleri başta olmak üzere tüm büyük şirketler önemli rol oynarlar.


52. Soru

Kapitalist ekonomik sistem, ne üzerine kurulmuştur?

Cevap

Kapitalist ekonomik sistem özel mülkiyet örgütlenmesi ve ilişkileri üzerine kurulmuştur.


53. Soru

Ulusal ekonomik sistemin belirleyici öğelerinin başında ne gelir?

Cevap

Ulusal ekonomik sistemin belirleyici öğelerinin başında özel sektör ve bu sektörü oluşturan şirketler gelir.


54. Soru

Kapitalizmin önde gelen aydınlarının/filozoflarının da belirttiği gibi devletin, hükümetin dahil, bütün organlarının ön amacı nedir?

Cevap

Mülkiyetin korunması.


55. Soru

Adalet sistemi nasıl biçimlenir?

Cevap

Adalet sistemi kendini belirleyen uluslararası ve ulusal siyasal-ekonomik yapıların amaçlarına uygun bir şekilde biçimlenir.


56. Soru

Ordunun kuruluş ve tutuluş amacı nedir?

Cevap

Ordunun kuruluş ve tutuluş amacı iç ve dış düşmanlara karşı koruma, savunma ve gerektiğinde de saldırmadır.


57. Soru

Eğitim sistemi, kaça ayrılır?

Cevap

Eğitim sistemi; özel, kamu ve ikisinin karışımı karma yapılar olmak üzere üçe ayrılır.


58. Soru

Kültürel farklılık, nedir?

Cevap

Kültürel farklılık, insanların belli zamanlarda ve belli koşullarda, kendi fiziksel, psikolojik ve sosyal varlıklarını üretmede, egemenlik ve mücadeleyle “yapış ve ifade yolları” farkıdır.


59. Soru

Soyut kültür, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Soyut kültür düşünsel olan, insanın duyguları, inançları, tutumları, kendini sözle ifade biçimleri ve ideolojisidir.


60. Soru

Belli yer ve zamanda halk denen insanların kendini maddi ve maddi olmayan ürünler ve faaliyetlerle ifade biçimine ne denir?

Cevap

Halk kültürü.


61. Soru

Popüler kültür, neyi anlatır?

Cevap

Popüler kültür kitle kültürü pazarında en gözde düşünceleri, ürünleri ve tüketimleri anlatır.


62. Soru

Belli grup insanların oluşturduğu kültürel birimlerin resmî veya resmî olmayan temsilcileri arası olan iletişime ne ad verilir?

Cevap

Kültürlerarası iletişim.


63. Soru

Uluslararası iletişim öncelikle neyi anlatır?

Cevap

Uluslararası iletişim öncelikle makro-seviyedeki ilişkileri anlatır.


64. Soru

Soğuk savaşta özellikle yaygın olarak kullanılan iletişim aracı nedir?

Cevap

Radyo.


65. Soru

Uluslararası ilişki biçimini nasıl iletir?

Cevap

Uluslararası ilişki biçimini kapitalist ideoloji fırsat eşitliği, özgürlük, demokrasi ve pozitif kültürel kontak olarak niteleyen bir biçimde iletir.


66. Soru

Teknoloji transferi ne anlama gelir?

Cevap

Teknoloji transferi demek, yapı transferi (örneğin, televizyon şirketi olarak örgütlenme biçimi) ve çoğunlukla örgütlü ürün (örneğin televizyon) anlamına gelir.


67. Soru

İletişim teknolojisinin fiziki biçiminin ardında ne yatar?

Cevap

İletişim teknolojisinin fiziki biçiminin ardında (televizyonun ve radyonun fiziksel şekli, sadece alıcı olarak kullanılabilmesi gibi), aynı şekilde ihraç edilen ve yayılan, örgütlenme şekli ve finansmanı yatar.


68. Soru

Teknolojik araç ve yapı transferi neyi beraberinde getirir?

Cevap

Teknolojik araç ve yapı transferi aynı zamanda örgütsel iş yapış biçimlerini, iş ve dünya görüşünü ve ideolojik/kültürel varsayımları da beraberinde getirir.


69. Soru

Profesyonellik, nedir?

Cevap

Profesyonellik, teknolojik araç ve ürün transferiyle birlikte gelen ithal edilmiş bir iş yapış biçimidir.


70. Soru

İletişim teknolojisinin ortaya koyduğu en önemli ürün nedir?

Cevap

İletişim teknolojisinin ortaya koyduğu en önemli ürün iletişimin iletileni, gözle görüleni ve kulakla duyulandır.


71. Soru

Uzun dönemli iletişim politikaları olmayan bir ülke nasıl bir duruma düşer?

Cevap

Uzun dönemli iletişim politikaları olmayan bir ülke, uzun dönemli politikalara sahip olanlarla ilişkisinde
çoğu kez “yitiren” durumuna düşer.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi