Örgütsel Davranış Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Örgütlerde Çatışma

Örgütlerde Çatışma: Tanımı ve Değişik Bakış Açıları

1- Örgütsel yaşam açısından çatışma nasıl tanımlanabilir?

Cevap: Çatışma kavramına örgütsel yaşam çerçevesinden baktığımızda kullanışlı olabilecek bir tanım şu şekilde dile getirilebilir: Bir tarafın kendi çıkarlarının bir başkası tarafından olumsuz yönde etkilendiği veya onlara karşı çıkıldığını algılaması durumuna çatışma denir (Wall, Jr. ve Callister, 1995).

2- Örgütlerde çatışma kavramı, günlük yaşamımızda kullandığımız kavramla hangi yönden ayrılır?

Cevap: Örgütlerde çatışma kavramı, günlük yaşamımızda kullandığımız kavrama göre daha geniştir. Günlük yaşamda, çatışma dediğimizde çoğunlukla kastettiğimizbirbirine ses yükseltme, hatta bir ‘ağız dalaşı’dır. Örgütlerde çatışma ise uyuşmazlıkları, anlaşmazlıkları, tartışmaları ve bir diğerinin istediğini elde etmesini engellemeyi kapsar.

3- Çatışmanın kritik iki ögesi nedir?

Cevap: Çatışmanın kritik iki ögesi taraf​ların birbirine bağımlı olması veamaçlarının birbiriyle bağdaşmadığı algısıdır (Schmidt ve Kochan, 1972).

4- Çatışmanın bireyler üzerindeki olası etkileri nelerdir?

Cevap: Öfke,düşmanlık,hayal kırıklığı,stres,suçluluk,düşük iş tatmini,utanç olası etkiler olarak sıralanabilir?

5- Çatışmanın davranışlar üzerindeki olası etkileri nelerdir? En az üç tanesini belirtiniz.

Cevap: Güdülenme ve üretkenliğin azalması, tehditler, ön yargılı algılamalar

6- Çatışmanın kişilerarası İlişkiler üzerindeki olası etkileri nelerdir? En az üç tanesini belirtiniz.

Cevap: Başkalarına karşı tavır değiştirme, güvensizlik, yanlış anlamalar

7- Çatışmaya ilişkin bakış açıları kaça ayrılır?

Cevap: Çatışmaya ilişkin bakış açılarını yıllar itibarıyle geleneksel (klasik), davranışçıve etkileşimci bir şekilde sınıflandırmak mümkündür.

8- Çatışmaya davranışçı yaklaşımı nasıl açıklarsınız?

Cevap: Bu görüş, örgütlerde çatışmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmektedir. Yapılmasıgereken şey, çatışmayı hep vasat düzeyde tutmaktır. Ancak, bu bakış açısı çatışma yaratabilecek veya arttırabilecek koşulların neler olduğunu açıkça ortaya koymamıştır (Rahim, 2011: 10; Robbins, 1974: 13-14’ten alıntı).

9- İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bakış açısını nasıl tanımlarsınız?

Cevap: 1990’lardan itibaren, bu sefer de etkileşimcilerin bakış açısı hakim olmaya başlamıştır. İşlevsel (yapıcı) çatışma olarak da adlandırılan bu bakış açısı, ilk iki bakış açısından farklı olarak örgütlerde çatışmanın mutlaka olması, çatışma yönetiminin ise hem çözümlemeyi hem de teşviği içermesi gerektiğini ve çatışmayı yönetmenin tüm idarecilerin sorumluluğu olduğunu ileri sürmektedir (Rahim, 2011: 10; Robbins, 1974: 13-14’ten alıntı).

Çatışmanın Türleri

10- Hangi çatışma, görev çatışması olarak da adlandırılmaktadır?

Cevap: Fikir çatışması

Çatışma Türleri

11- Duygusal çatışmayı nasıl tanımlarsınız?

Cevap: Bir sorunu beraberce çözmeye çalışırken etkileşim içinde bulunan iki veya daha fazla kişinin bazı veya tüm meseleler hakkında farklı duygular taşıdıklarınıfark ettiklerinde ortaya çıkan çatışma duygusal çatışma olarak tanımlanmaktadır(Rahim, 2011: 19; Guetzkow ve Gyr, 1954’ten alıntı)

12- Süreç Çatışmasını nasıl tanımlarsınız?

Cevap: Süreç çatışması, farklı görevlerin nasıl yürütüleceği, hangi işlerden kimlerin sorumluğu olacağı (hatta kimlere yetki devredileceği) ve kaynakların nasıl dağıtılacağı hakkındaki anlaşmazlıkları anlatmaktadır (Jehn ve Mannix, 2001).

13- Birey, grup veya örgütlerin varmak istedikleri nokta veyaelde etmeyi arzuladıkları çıktı üzerinde uyum içinde olmadıklarını algıladıklarızaman ortaya çıkan çatışma hangi tür çatışmadır?

Cevap: Amaç Çatışması.

14- Hangi çatışma türü çatışan taraf​lar kendi hayal kırıklıklarınıveya düşmanlıklarını, aslında çatışmanın tarafı olmayan birilerine yönelttiklerizaman ortaya çıkan çatışma türü yanlış adrese yöneltilen çatışma olarak adlandırılmaktadır?

Cevap: Yanlış Adrese Yöneltilen Çatışma.

Çatışmanın Düzeyleri

15- Örgütler arası çatışmayı nasıl örneklersiniz?

Cevap: Verdiği siparişlerin teslim tarihleri üzerinde sıklıkla tedarikçisiyle çatışan birimalat işletmesi buna örnek verilebilir.

16- Örgüt-içi çatışma kaça ayrılır?

Cevap: Örgüt-içi çatışma, kendi içinde dörde ayrılmaktadır: İç-çatışma, kişiler arası çatışma, grup-içi çatışma, gruplar arası çatışma.

Çatışma Süreci

17- Çatışma sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap: Çatışma süreci, çatışmanın kaynaklarından başlayıp çatışmanın algılanmasına vedışavurulmasına doğru giden, son olarak da sonuçlarını gösteren bir model (Pondy,1967; Thomas, 1992) aracılığıyla ele alınmalıdır.

Çatışmanın Kaynakları

18- Örgütsel çatışmanın nedenleri nelerdir?

Cevap: Örgütsel çatışmanın nedenleri örgüt yapısı ile ilgili faktörler, iletişimfaktörleri, bilişsel faktörler, bireysel özellikler, taraflar arasındaki ilişkinin geçmişişeklinde sınıflandırılabilir.

19- Taraf​ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler nelerdir?

Cevap: Taraf​ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler arasında artan uzmanlaşma,taraf​lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşımerkezkaççılık vardır.

20- Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler nelerdir?

Cevap: Çatışmaya neden olabilecek bilişsel faktörler; farklı beklentilere sahip olunması ve diğer tarafın nasıl algılandığıdır.

Çatışmanın Büyümesi ve Çatışma Tarzları

21- Çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran faktörler nelerdir?

Cevap: Çatışmaların büyümesi olasılığını arttıran birtakım faktörler vardır (Fisher, 1990; Pruitt ve Rubin, 1986; Morrill ve Thomas, 1992). Bunlar;

  • Taraf​lar arasındaki kültürel farklılıklar,
  • Taraf​lar arasında geçmişte husumet olması,
  • Taraf​larda özgüven eksikliğinin olması,
  • Taraf​lar arasındaki statü farklılıklarının belirsiz olması (Şahin ve Örselli,2010),
  • Taraf​ların birbiriyle güçlü bağlarının olması,
  • Taraf​ların birbirleriyle özdeşleşememeleri,
  • Bir veya her iki tarafın da diğer tarafı yenmek için çatışmayı tırmandırmayıamaçlamaları şeklinde sıralanabilir.

Çatışmanın Sonuçları

22- İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen durumlar nelerdir?

Cevap: İki tarafın çatışma sonunda istediğini elde edip etmediğini özetleyen bu durumlar kaybet-kaybet, kazan-kaybet, kaybet-kazan, taviz ve kazan-kazan olarak nitelendirilmektedir

Çatışmayı Yönetme

23- Bir çatışmayı yönetmek için ilk üç aşama nedir?

Cevap: Çatışmanın analizini yapma, Uygun çatışma-yönetimi tepkisini verme ve Uygun çatışma çözümleme taktiklerini seçme ilk üç aşamadır.

Sıra-(Soruid) 1-(913796) 2-(914875) 3-(914876) 4-(914886) 5-(914888) 6- (914889) 7-(914910) 8-(914920) 9-(914924) 10-(914929) 11-(915632) 12-(915652) 13-(915674) 14-(915797) 15-(915806) 16-(915813) 17-(915852) 18-(915859) 19-(915868) 20-(915885) 21-(916050) 22-(916070) 23-(916094)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi