Örgütsel Davranış Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Örgüt İçinde Birey ve Kişilik

Kişilik Nedir?

2- Kişilik nedir?

Cevap: Kişilik, bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eder. Diğer bir değişle kişilik duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlikleri ve ayrılıkları oluşturan birtakım özellikler bütünüdür.

3- Kişiliğin oluşumunda temel noktalar nelerdir?

Cevap: Kişiliğin oluşumunda üç temel nokta önem taşır. Bunlar: Benzersizlik veya kendine özgü oluş, Tutarlılık, Değişmezlik veya durağanlıktır.

4- Kişiliğin oluşumunda önemli nokta olarak görülen "Benzersizlik veya kendine özgü oluş" neyi ifade etmektedir?

Cevap: Benzersizlik veya kendine özgü oluş, bireyin davranış ve tutumlarının diğer insanlardan farklı oluşunu açıklar. Her birey farklı ve tektir. Bireylerin diğerlerinden ayrılan özelliklerinin birleşimi onun kişiliğini oluşturur. İnsan organizması son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Onun davranışlarını anlamak tıpkı bir bulmacayı çözmeye benzer. Nasıl bir bulmacada bilinmeyen şeyleri bir araya getirip bulmacayı çözebiliyorsak, insanın davranışlarının anlaşılmasında da bilinmeyen bazı şeyler özel bir biçimde bir araya getirilip çözümlenmeye çalışılır. Yani kişiliği oluşturan etkenlerin çözümü zor ve yorucu bir işlemdir. Ayrıca, birbirimize benzemeyen fiziksel özelliklerimiz kadar, psikolojik özelliklerimiz de bulunmaktadır. Bu da her bireyi diğerinden farklı kılmaktadır

5- Kişiliğin oluşumunda önemli nokta olarak görülen "tutarlılık" neyi ifade etmektedir?

Cevap: Tutarlılık ile ifade edilen şey, farklı ortam ve durumlarda bile bireyin benzer bir biçimde hareket etmesidir. Yani iddiacı olan bir kimse, her yerde bu tavrını belli eder veya sınıfta utangaç olan bir kimse aynı şekilde sosyal yaşantısında veya bir partide de utangaç davranır.

Dönem Kavramı

6- Freud'un ileri sürdüğü, insan kişiliğinin geliştiği dönemler nelerdir?

Cevap: Freud, insan kişiliğinin beş dönemden geçerek geliştiğini ileri sürer.Bunlar: Oral Dönem (0-1) Anal Dönem (1-3) Fallik Dönem (3-6) Latens Dönem (6-11) Genital Dönemdir (11 yaş sonrası).

7- Erikson’un sekiz gelişim dönemi hangi dönemlerden oluşur?

Cevap: Erikson’un sekiz gelişim dönemi şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Oral Duyusal Dönem (Temel Güven X Güvensizlik)
 • Kas Anal Dönemi (Özerklik X Utanma, Kuşku)
 • Lokomotor-Jenital Dönem (Girişkenlik X Suçluluk)
 • Latens Dönem (Çalışma, Başarı X Aşağılık Duygusu)
 • Ergenlik Dönemi (Özdeşim Kurma X Rollerin Karışması)
 • Yetişkinlik Dönemi (Yakınlık X Yalnızlık)
 • Olgunluk Dönemi (Neslin Devamı X Durgunluk)
 • Yaşlılık Dönemi (Ego Bütünlüğü X Ümitsizlik)

8- Piaget'in söz ettiği kişilik evreleri nelerdir?

Cevap: Piaget; Duyusal-Motor Dönem İşlem Öncesi Dönem Somut İşlemsel Dönem Formel İşlemsel Dönem olmak üzere dört kişilik gelişim evresinden söz eder.

Kişiliğin Beş Büyük Boyutu

9- Kişiliğin 5 büyük boyutu nelerdir?

Cevap: Kişiliğin Beş Temel Boyutu,

 1. Bilinçli ve sorumlu tip,
 2. Duygusal tutarlılık veya kararlılık,
 3. Deneyime açık olma veya açıklık,
 4. Uyumluluk,
 5. Dışa dönüklüktür.

10- Kişiliğin temel boyutlarından "Bilinçli ve sorumlu tip"'in özellikleri nelerdir?

Cevap: Bilinçli ve sorumlu tip: Bu tip yaşamlarında sorumlu davranan, bağımlı, dikkatli, disiplinli kişiliği ifade etmektedir. Bazı araştırmacılar bu tipi başarıya ulaşma yolunda istekli olan tip olarak da tanımlamaktadırlar. Bu tipin diğer ucunda ise dikkatsiz, organize olmamış, sorumsuz, disiplinsizlik özelliklerini taşıyan bireyler yer alır.

11- Kişiliğin temel boyutlarından "Duygusal tutarlılık veya kararlılık"'ın özellikleri nelerdir?

Cevap: Duygusal tutarlılık veya kararlılık: Bu kavram bazı çalışmalarda “nerotizm” olarak da geçmektedir. Bu tip yaşamında güvenli, sakin, endişeli olmayan özellikler göstermektedir. Bunun karşıt boyutunda olanlar ise daha nerotik kişilerdir. Yani içe dönük, kararsız, sinirli, kıskanç, güvensiz, dengesiz kişilik özelliklerini taşırlar.

12- Sorumlu tip kavramı nedir?

Cevap: Sorumlu tip kavramı; çalışma hayatında herkesin yaptığı işlerin ilerisinde bir çaba gösteren, çatışmalardan kaçınan, diğerlerine yardım eden, örgütün aktivitelerine daha çok katılım sağlayan, başarılarını normal rol gereklerinin üstünde gören davranışlar sergileyen çalışanlar için kullanılmaktadır.

13- Myers-Briggs Tip Göstergesi nedir?

Cevap: 1940’lı yıllarda ise Katharine Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers, Carl Jung’ın insanlar arasındaki bireysel farklılıkları araştıran kuramını tekrar ele alarak bu kuramı pratiğe dönüştürdüler ve kendi adlarıyla anılan bir ölçek geliştirdiler. Bu ölçeğe “Myers-Briggs Tip Göstergesi” adı verildi ve kısaca (MBTI) olarak kısaltıldı. MBTI ölçeği örgütlerdeki bireysel farklılıkları anlamak amacıyla yoğun bir biçimde kullanıldı. 1991 yılı itibariyle bu ölçeğin yirmi milyondan fazla insan üzerinde uygulandığı belirtilmektedir. Bu ölçek, ayrıca kariyer danışmanlığı, takım oluşturma, çatışma yönetimi ve yönetim stillerinin anlaşılmasında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu modelde dört temel tercih bulunmaktadır ve her tercih için de iki seçenek söz konusudur. Bu tercihlerin kombinasyonu bireyin psikolojik anlamdaki tipini oluşturmaktadır.

Olumlu ve Olumsuz Etkililik: Kişinin Kendini İyi veya Kötü Hissetme Eğilimi

14- Olumlu ve olumsuz etkilik bağlamında örgütlerde hangi davranışlar görülmektedir?

Cevap: Olumlu ve olumsuz etkilik bağlamında örgütlerde aşağıda açıklanan davranışlar görülmektedir: Karar verme: Yüksek düzeyde olumlu etkililiğe sahip insanlar, yüksek düzeyde olumsuz etkililiğe sahip olanlara kıyasla daha başarılı ve üstün kararlar verebilmektedirler. Takım performansı: Olumlu etkililiği yüksek olan takımlar, olumsuz etkililiği yüksek olan takımlara kıyasla fonksiyonlarını daha başarılı olarak yerine getirmektedirler. Saldırgan davranışlar: Yüksek olumsuz etkililiğe sahip olan insanlar, çalıştıkları örgütlerde pasif davranmalarından ötürü diğer çalışanlarca saldırgan davranışların hedefi olmaktadırlar.

Örgütsel Davranışı Etkileyen Temel Kişilik Özellikleri

15- Kendilik kontrolü nedir?

Cevap: Kendilik kontrolü; bireyin herhangi bir davranışının ortaya çıkmasında veya sonuçlarında kendisinin belirli bir katkısının olduğuna inanması şeklinde tanımlanır.

16- Makyavellenist özelliği yüksek olan kişinin özellikleri nelerdir?

Cevap: Makyavellenist özelliği yüksek olan kişi başkalarını kullanan, daha çok kazanan, daha az ikna edebilen ancak başkalarını ikna edebilen kişidir.

17- Otoriter kişilik nedir?

Cevap: Otoriter kişilik, örgüt içinde çalışan insanlar arasında bir statü ve güç farklılığının olmasına inanan kişidir.

18- Narsist kişilik özellikleri nelerdir?

Cevap: İlgi odağı olmayı seven, hayallere dalan, kendisinin birçok beceriye sahip olduğuna inanan, kendinden hoşlanan kişilik tipine narsist denilmektedir. Bu kavram kendini beğenen Yunan mitoloji kahramanı Narcissus’tan gelmektedir. Narsistler genelde diğerlerinin beğenisini kazanmak ve kendilerini daha üstün olmalarının onaylanmasını istediklerinden, onları tehdit eden kişileri aşağılama eğilimindedirler.

19- Proaktif kişilik özellikleri nelerdir?

Cevap: Bazı insanlar içinde bulundukları durumları geliştirmek veya daha iyi hâle getirmek amacıyla etkin bir şekilde inisiyatif alırlar. Bu insanlar proaktif kişilikli tiplerdir. Proaktif kişiler aktif bir şekilde durumlara tepki gösteren, fırsatları belirleyen, inisiyatif gösteren, eyleme geçen ve anlamlı bir değişim olana kadar azmeden kişilerdir. Bu tipler ortamda engeller veya kısıtlamalar olsa bile değişim yaratmak amacıyla mücadele verirler. Bu nedenle içinde yer aldıkları örgütlerde liderlik vasıfları gösterir veya değişim ajanı gibi hareket ederler.

İş ve Kişilik Uyumu

20- Güvenilirlik nedir?

Cevap: Güvenirlik bir testin ölçmek istediğini ne oranda kesin ve iyi ölçtüğüdür.

21- Geçerlilik nedir?

Cevap: Geçerlilik ise testin işlevini ne derece yerine getirdiğini, ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçebilme derecesine denir.

Sıra-(Soruid) 1-(976065) 2-(976079) 3-(976085) 4-(976093) 5-(976134) 6-(976142) 7-(976150) 8-(976163) 9-(976177) 10-(976184) 11-(976229) 12-(976199) 13-(976252) 14-(976260) 15-(976275) 16-(976290) 17-(976297) 18-(976313) 19-(976466) 20-(976470)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi