Örgütsel Davranış Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem

Giriş

1- Örgütsel davranış bilimi nedir ?

Cevap: Örgütsel davranış bilimi çok genel anlamda örgüt içerisindeki insan davranışlarının ne denlerini anlamaya, geleceğe ilişkin tahminler yapmaya, insanların iş yerindeki mutluluklarını sağlayabilecek koşulları yaratmaya ve örgüt içindeki insan dav ranışlarını kontrol etmeye çalışan bir bilim olarak tanımlanabilir.

Örgütsel Davranış ve İlgi Alanları

2- Örgütsel davranışın dört temel karakteristiği nedir ?

Cevap: Birincisi örgütsel davranışbilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar, İkincisi birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır, üçüncüsüdoğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır ve dördüncüsüise örgütsel davranışın örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durmasıdır.

3- Davranış, sosyal bilimler içinde üçtemel disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar nelerdir ?

Cevap:

 • Psikoloji
 • Sosyoloji ve
 • Antropolojidir.

4- Antropolojinin örgütsel davranış açısından ilgi alanı nedir ?

Cevap: Antropoloji ise daha çok insan ve insan davranışlarının bütün olarak incelen mesi üzerinde durur ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür konusudur. Ör gütsel davranışaçısından da ilgi alanı; kültür sistemleri, inançlar, gelenekler, grup ve toplum içindeki değer sistemleri, farklı kültürler arasındaki davranışbiçimleri gibi konulardır. İnsanların öğrendikleri önemli bir kavram bilindiği gibi kültür dür. Kültür insanın yaşamına düzenlilik, güven ve durağanlık getirir. İnsanoğlu yaşadığı kültür kalıplarına uyduğu ölçüde o toplumun bir parçası olur. Bu nedenle kültürüne ters düşen ortamlarda farklı tepkiler gösterebilir

5- Örgütsel davranışörgütün etkinliği ve işyerinde kaliteli bir yaşamı geliştirmek için araştırmalar yapar. Bundan yüz sene önce yöneticilerin çalışanları hakkında son derece olumsuz düşünceleri bulunmaktaydı. Onlara göre çalışanlar genelde tembel, işlerine karşı sorumsuzdular ve yöneticiler bunlara saygısız bir tutumla yaklaşıyorlardı. Bu olumsuz yaklaşımın tanımı nedir ?

Cevap: Bu olumsuz yaklaşım bizimle çok uzun süre yaşadı ve yönetim de (X) kuramı olarak tanımlandı. Bu yönetim felsefesine göre çalışanlar tembeldi işlerini sevmiyorlardı, yönlendirilmeye ihtiyaçları vardı ve ancak yönetim tarafın dan zorlandıkları zaman çok çalışıyorlardı

6- Douglas McGregor tarafından ileri sürülmüşolan kuram hangisidir ?

Cevap: Günümüzde de hâlâ daha insanların temelde tembel olduklarına ilişkin yönetici görüşleri olmakla birlikte bu değerlendirmenin eskisi kadar güçlü olduğu söylenemez. Eğer çalışanların yaptıkları çabaları takdir ediyorsanız, onla rın haklarını veriyorsanız, başarıları için fırsatlar tanıyorsanız, eğitiyorsanız çalı şanlar yöneticiler tarafından zorlanmadan da çok çalışabilirler. O hâlde yöneti min görevi insanların çalışabilecekleri uygun ortamları yaratmaktır. Bu ortamlar sağlandığı takdirde insanlar arzu edilen performansı gösterecektir. Bu yaklaşım ise yönetimde (Y) kuramı olarak adlandırılır ve Douglas McGregor tarafından ileri sürülmüştür.

Örgütsel Davranış İş Yaşamında Neden Önemlidir?

7- Profesyonel çalışanlar üzerinde yapılan bir çalışmada insanların işperformanslarıyla ilgili üçönemli faktör saptanmıştır. Bunlar nelerdir ?

Cevap:

 • Yönetim ve organizasyon,
 • Bilgi teknolojileri
 • İşyeri dizaynıdır

Örgütsel Davranışa İlişkin Temel Öngörüler ve Eğilimler

8- Örgütsel davranışdisipliniyle uğraşan bilim adamları genelde çoğunluğun kabul ettiği ve benimsediği bazı öngörüleri paylaşarak işe koyulurlar. Bunlar genelde çalışma yaşamına ilişkin temel düşünce ve gelişmelerdir. J. Greenberg bunları te melde iki başlık altında toplamaktadır. Bu başlıklar nelerdir ?

Cevap: Örgütsel davranış örgütlerin her zaman dinamik bir yapıda olduğunu veher zaman değiştiğini öngörür ve Örgütsel davranış disiplini örgüt içersinde davranışı açıklayabilecek tek veen iyi bir davranış ve davranış modelinin olmadığını, farklı durumlarda farklı yaklaşımların kullanabileceğini benimser şeklinde sıralanabilir.

9- Örgütsel davranışbilimcileri örgüt içindeki insan davranışlarını açıklayabilecek tek ve en iyi bir yaklaşımın olmadığı konusunda hemfikirdiler. Onun yerine uygulayıcıların benimsedikleri yaklaşım hangisidir ?

Cevap: Örgütsel davranışdisiplini farklı durumların farklı yaklaşımları gerektirdiğini kabul eder. ÖD disiplini her durumda tek ve en iyi bir davranışmodelinin olma dığını öne sürer. Örgütsel davranışbilimcileri örgüt içindeki insan davranışlarını açıklayabilecek tek ve en iyi bir yaklaşımın olmadığı konusunda hemfikirdiler. Onun yerine uygulayıcılar durumsallık yaklaşımını benimserler.

Örgütsel Davranış, Küresel Ekonomi ve Uluslararası Ticaret

10- Dünya ülkelerinin birinde meydana gelen bir felaket veya kriz anında dünyanın diğer ülkelerini etkilemektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 2011 yılının mart ayında hangi ülkede yaşanmıştır ?

Cevap: Dünya ülkelerinin birinde meydana gelen bir felaket veya kriz anında dünyanın diğer ülkelerini etkilemektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini Japonya’da Mart 2011 tarihinde yaşanan deprem ve tsunami felaketiyle gördük. Su baskını ile atom reaktörlerinin zarar görmesi soncunda yaşanan kesintisi Japonya’nın içve dış ticaretini çok yoğun bir şekilde etkilemiştir. Japonya dünyanın elektronik ve otomo tiv sektöründeki en ileri ülkelerinden birisidir. Bazı fabrikalardaki üretimin durma sı, bu ülkeye bağlı olarak üretim yapan, yedek parça bekleyen ülkeleri olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Her ne kadar Japonya kendi içsel gücüyle bu krizi atlatmada büyük bir gelişme kaydetse de etkilerini dünya ülkeleri fazlasıyla hissetmiştir.

11- Başarılı bir küresel yöneticiden hangi özelliklere sahip olması beklenmektedir ?

Cevap: Farklı kültürlerden gelen insanları başarılı bir biçimde yönetme, örgütü diğer şirketlere kıyasla rekabette daha avantajlı bir hâle getirebilmektedir. Küresel yöneticinin rolüdaha önceki yöneticilere kıyasla diğer kültürleri anlama, gözlem‐ leme ve öğrenme konusunda başarılı olmak ve farklı bakışaçıları geliştirmektir. Bu nedenle başarılı bir küresel yönetici her şeyden önce kozmopolit bir yapı ya sahip olmalı, ben merkeziyetçi olmamalıdır.

12- Kültür nedir ?

Cevap: Kültür bir dizi gelenek görenek, değer ve inançlardan oluşan, bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu yapıdır.

Teknolojik Gelişmeler ve Örgütsel Davranış

13- Sanal örgütlerin işleyişi nasıldır ?

Cevap: Sanal örgütler son derece esnek bir yapıda olup bir grup işletmenin geçici olarak ortak birgün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratmak veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar.

Tele Çalışma

14- Çalışanların her sene bir şekilde işyerlerine gitmeyerek on binlerce dolar tasarruf ettikleri çalışma yöntemi hangisidir ?

Cevap: Son yıllar içinde tele çalışma adlı bir uygulama giderek yaygınlık ve kabul gör mektedir. Burada iletişim teknolojilerinin kullanımıyla ve yardımıyla işler işyeri ne gitmeden evden veya işyeri dışında başka bir yerden yürütülmektedir. Önemli olan buralarda elektronik mail hizmetlerinin (email) bulunmasıdır.Her şeyden önce hem benzin, hem zaman, hem park yeri hem de giyim kuşam harcamalarından büyük tasarruflar sağlanmaktadır. Ayrı ca, çalışanlar evde oturarak aileleriyle daha çok zaman geçirmekte ve çocukların duygusal gelişimlerine büyük katkıda bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda tele çalışanların her sene bu şekilde işyerlerine gitmeyerek on binlerce dolar tasarruf ettikleri saptanmıştır

Yönetici Kimdir ve Ne İş Yapar?

15- Yönetici nedir ?

Cevap: Yönetici, insanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir.

16- 20.yüzyılın başlarında Fransız Henri Fayol yöneticilerin beştemel fonksiyonu olduğunu söylemekteydi. Bunlar nelerdir ?

Cevap: 20.yüzyılın başlarında Fransız Henri Fayol yöneticilerin beş temel fonksiyonu ol duğunu söylemekteydi. Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontroldü. Bugün bunlar biraz daralarak 4’e inmiştir. Yani,

 1. Planlama
 2. Organize etme
 3. Liderlik
 4. Kontroldür.

17- Yöneticinin bu rol ve fonksiyonları icra ederken bazı bilgi ve becerilere gereksini mi vardır. Bunları Robert Katz üçe ayırır. Bunlar nelerdir ?

Cevap:

 • Teknik bilgi,
 • İnsanla ilgili bilgi ve
 • Kavrama ile ilgili bilgi ve becerileridir.

Örgütsel Davranış Biliminde Yöntem

18- Örgütsel davranışbiliminin amacı nedir ?

Cevap: Örgütsel davranışbilimi fizik ve doğa bilimlerinin takip ettiği yöntemlerden çok farklı bir yol takip etmez. Yani en basit bir biçimde gözlem yapar, hipotezler ku rar ve hipotezleri deney yoluyla ispatlamaya çalışır. Örgütsel davranışbilimi bu şekilde;

 • Olguları gözler,
 • Olguları sınıflandırır,
 • Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer,
 • Veri toplamak için deney yapar ve bunun sonucunda olguları ispatlamaya çalışır ve
 • Olgular arasındaki neden sonuçilişkilerine dayanarak genellemeler yapar.

Örgütsel Davranış Araştırmalarında Elde Edilen Bilgiyi İş Yaşamına Uygulamak

19- Yönetcilerin çözüm uygulamaları genel olarak hangisi ile son bulur ?

Cevap: Çözüm uygulamaları genelde değerlendirme aşamasıyla son bulur. Burada uygulanan çözümün istenilen etkiyi yapıp yapmadığı değerlendiri lir. Bunun için yöneticiler başarıyı ölçebilecek belirgin göstergeler kullanır ve bu göstergelere bakarak istenen çözüme ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol ederler.

20- Örgütsel davranışaraştırmalarından elde edilen kuramsal bilgiyi pratiğe uygu lamak için yöneticilerin belirli beceriler geliştirmeleri gerekir. Sahip olduğu yönetim bilgilerini geliştirmek ve bunları işyaşamına adapte etmek için problem çözme sürecini anlamak ve bu konuda iyi bir sorun çözücüolmak gerekir. Problem çözümü ne ile başlar ?

Cevap: Problem çözümüteşhis ile başlar. Burada yöneticiler problem veya sorunla ilgili önce bilgileri toplar ve bunu problem cümlesiyle özetlemeye çalı şırlar. Bilgi toplama yöneticiyi örgüt içinde gözlem yapmaya yönlendirir. Burada yönetici sorunla ilgili çeşitli olayları doğrudan gözlemler. Böylece birinci elden bilgi toplanmışolur.

Sıra-(Soruid) 1-(933087) 2-(933096) 3-(933099) 4-(933105) 5-(933110) 6-(933114) 7-(933117) 8-(933120) 9-(933123) 10-(933126) 11-(933128) 12-(933139) 13-(933175) 14-(933185) 15-(933188) 16-(933192) 17-(933199) 18-(933204) 19-(933223) 20-(933213)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi