Bütünleşik Pazarlama İletişimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Halkla İlişkiler Ve Duyurum

1. Soru

Halkla ilişkilerin durumsal rolleri nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin durumsal rolleri su şekilde sıralamak mümkündür: İkna edici, temsil edici, eğitici, yenilikçi, bilgi sağlayıcı ve itibar yöneticisi.


2. Soru

Halkla ilişkiler adına yapılacak tüm çalışmalarda durum saptamasındaki amaç nedir?

Cevap

Durum saptamasındaki amaç, halkla ilişkiler kampanyasının planlanması için iç ve dış çevrenin bir çeşit fotoğrafının çekimidir. Bu sayede sadece nelerin yapılması gerektiği değil aynı zamanda da nelerin yapılabileceği de anlaşılacaktır.


3. Soru

Halkla ilişkiler çalışmalarında kitaplar hangi amaçla kullanılır?

Cevap

Halkla ilişkiler çalışmaları içerisinde önemli bir yeri olan kitaplar bilgi toplama ve bilgi yayma amaçlı kullanılırlar


4. Soru

Kurum imajı nedir?

Cevap

Kurum imajı; kurum kimliği sunumlarının ilgili gruplar üzerinde bıraktığı bütünsel algıdır.


5. Soru

Halkla ilişkilerde sergi ve fuarların amaçları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerde sergi ve fuarların çeşitli amaçları vardır. Gelin şimdi bunların neler olduğunu görelim.
• Kuruluşun tanıtımını yapmak
• Mevcut müşterilerle iletişim kurarak ürün ve hizmete olan ilgiyi arttırmak
• Potansiyel müşterilerle iletişim kurarak yeni satış alanları yaratmak
• Yeni ürün veya hizmeti tanıtmak
• Bölge temsilcilerinin etkinliğini arttırmak
• Yetkililerle iletişim kurmak
• Pazar araştırmalarına ve uzun dönem planlamalara katkıda bulunmak
• Sipariş imkanı yaratmak


6. Soru

Duyurumda verilen mesajın ikna ediciliği için sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Duyurumda verilen mesajın ikna ediciliği için sahip olması gereken bazı özellikle söz konusudur.
• Kaynak inanılır olmalı
• Kaynak güvenilir olmalı
• Kaynak saygın olmalı (konu hakkında uzman olmalı)
• Kaynak sevilmeli
• Kaynağın ileri sürdüğü fikir akla uygun ve geçerli olmalı
• Mesaj açık ve net olmalı
• Mesaj etkin bir şekilde sunulmalı
• Mesajın uygulanabilirlik özelliği olmalı


7. Soru

Krizle karşı karşıya kalan kurumlar hangi beş yaklaşıma göre kriz sürecini atlatmaya çalışırlar?

Cevap

Krizle karşı karşıya kalan kurumlar beş yaklaşıma göre kriz sürecini atlatmaya çalışırlar.
1. Kriz durumu ile ilgili hiçbirşey söylememek.
2. En az düzeyde konuşmak ve olayın duyulmasını engellemeye çalışmak
3. Gizlilik kurallarına, politikasına ve duyarlılığına uygun davranmak.
4. Kriz durumunu oluşturan suçu veya olayı reddetmek.
5. Suçu başkalarına aktarmak veya onlarla paylaşmak.


8. Soru

Lobicilik ne tür faaliyetlerden oluşur?

Cevap

Lobicilik, belirli bir siyasi konuda değişim sağlamak ya da böyle bir değişimi
engellemek için kamu karar mekanizmasını etkilemeye yönelik faaliyetlerden oluşur.


9. Soru

Mektuplardan ne zaman faydalanılır?

Cevap

Kişisel ilişkilerde ilgili kişiye iletilecek konular bir broşür veya haber bültenini doldurmayacak kadar az ya da belirli zamanlarda yayınlanan haber bülteni ve broşürü bekleyemeyecek kadar acele olduğunda mektuplardan faydalanılır.


10. Soru

Bütünleşik iletişim nedir?

Cevap

Tüm iletişim çabalarının stratejik bir koordinasyonudur.


11. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde araştırma neden önemlidir?

Cevap

Halkla ilişkiler bir iletişim biçimidir. Bu çerçevede kuruluşun çevresini tanıması ve kendini bu çevreye tanıtabilmesi için de planlı programlı bir şekilde yürütülebilecek iletişim çalışmalarını ifade eder. Kuşkusuz bu süreçte araştırma son derece önemli bir aşamadır. Halkla ilişkiler uzmanı düzenlenecek kampanyada amaçlarını doğru belirlemek ve hedef kitlesini seçebilmek için bulunulan durumu objektif olarak değerlendirmelidir. Böyle araştırma ile oluşturulan halkla ilişkiler kampanyaları çok daha iyi planlanacak ve sonuçları etkili olacaktır.


12. Soru

Halkla ilişkilerin değişime uğrayarak pazarlama içinde daha faal bir rol almasına neden olan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Ürünün ve markanın önem kazanması, tüketicinin daha etkin olması ve iletişimin pazarlama içerisindeki değerinin gittikçe artması halkla ilişkilerin değişime uğrayarak pazarlama içinde daha faal bir rol almasına neden olmuştur.


13. Soru

Halkla ilişkiler nasıl bir yönetim fonksiyonudur?

Cevap

Halkla ilişkiler çeşitli kitlelerle ikna, temsil, eğitim, bilgilendirme, imaj oluş-
turma ve itibar yapılandırma gibi amaçlarla uzun dönemli sağlıklı ilişkiler kurmaya dayalı bir yönetim fonksiyonudur.


14. Soru

Halkla ilişkiler sürecinin eylem ve iletişim aşamasında neler yapılır?

Cevap

Eylem ve İletişim aşamasında belirlenen faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu kişi ve kuruluşlar belirlenir, neyin ne zaman yapılacağı ile ilgili zaman programı hazırlanır. Aynı zamanda bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için
bütçenin hazırlanmasına ilişkin çalışmalar da bu aşamada gerçekleştirilir.


15. Soru

Halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Halkla ilişkiler, bir işletmenin ilgili kitlelerle anlayış ve işbirliği sağlamak üzere giriştiği karşılıklı iletişim çabalarına odaklanan bir yönetim fonksiyonudur.


16. Soru

Halkla ilişkiler adına yapılacak tüm çalışmaları kapsayan süreç kaç aşamadan oluşmaktadır?

Cevap

Halkla ilişkiler adına yapılacak tüm çalışmaları kapsayan süreç dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; halkla ilişkiler sorununun saptanması, planlama ve programlama, eylem ve iletişim, değerlendirmedir.


17. Soru

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler en basit ifadeyle bir kurumun pazarlama amaçlarına ulaşmasında halkla ilişkilerin stratejik desteğidir.


18. Soru

Halkla ilişkilerde uygulanan birincil işlevler nelerdir?

Cevap

Uygulanan birincil işlevler şöyle sıralanabilir: Araştırma, imaj oluşturma,
danışmanlık, yönetim, erken uyarı, yorum, iletişim, arabuluculuk.


19. Soru

Kriz nedir?

Cevap

Kriz, kuruluş tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelen, kuruşun
itibarını sarsan ve sorunun çözümlenmesi için süre kısıtı olan olaylardır.


20. Soru

Başarılı bir halkla ilişkiler için neler gereklidir?

Cevap

Başarılı bir halkla ilişkiler için:
• Güvenilir olmak için dürüst bir iletişim
• Güven için eylemlerin açıklık ve tutarlılığı
• Karşılıklı ilişki ve iyi niyet için eylemlerin kurallara uygun olması
• İletişimin tarafları arasında yabancılaşmayı engellemek ve ilişkileri
oluşturmak için iki yönlü iletişimin sürekliliği
• Sosyal uyum sağlamak için eylemleri belirleyip değerlendirmek ve çevresel
araştırmalar yapmak gerekmektedir.


21. Soru

Halkla ilişkiler sürecinin değerlendirme aaşaması hangi çalışmaları kapsar?

Cevap

Değerlendirme aşaması halkla ilişkiler sorunun çözümüne ilişkin olarak
yapılan tüm faaliyetlerin sonuçlarının ölçülmesiyle ilgili çalışmaları kapsar.


22. Soru

Çalışanlarla iletişim kurma stratejileri nelerdir?

Cevap

Çalışanlarla iletişim kurma stratejileri ana başlıklarıyla şöyle özetlenebilir: İnternet iletişimi, intranet, basılı yayınlar (haber bülteni/mektubu, yıllık çalışan raporları vb), duyuru panoları, dilek/şikayet kutuları, bina toplantıları, kurum içi video yayını, yüzyüze iletişim ve fısıltılarla başa çıkmaktır.


23. Soru

Haber bülteni nedir?

Cevap

Haber bülteni (haber mektubu), kurum içi iletişimin sağlanması amacıyla hazırlanan, kurum ve kurumun çalışmaları, ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri vb. hakkında çalışanları bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış metinlerdir.


24. Soru

Yüz yüze iletişimin en önemli özelliği nedir?

Cevap

Yüz yüze iletişimin en önemli özelliği, yanlış anlaşılma riskinin en az düzeyde olmasıdır.


25. Soru

Dış halkla ilişkilerde internet nasıl kullanılır?

Cevap

Dış halkla ilişkilerde interneti düz metinler, grafikler, fotoğraflar, ses ve görüntü dosyaları yaratmada kullanırız. Aynı zamanda web sayfalarında kurumlar kendilerini tanıtma fırsatı bulurlar.


26. Soru

Duyurum planı kapsamında neler yer almaktadır?

Cevap

Duyurum planı kapsamında durum analizi, hedef kitle, stratejiler, amaçlar, hedefler, taktikler, zaman çizelgesi ve bütçe yer almaktadır.


27. Soru

Günümüz işletmelerinin pazarlama amaçlı halkla ilişkilerden yararlanma gereği duyma nedenleri ve amaçları nelerdir?

Cevap

Kitchen günümüz işletmelerinin pazarlama amaçlı halkla ilişkilerden yararlanma gereği duyma nedenlerinin ve bu yeni halkla ilişkiler alanını kullanma amaçlarının çeşitli olduğunu belirtmekte ve bu temel nedenleri ve amaçları şöyle ifade etmektedir:
• Rekabet ortamında marka konumlandırması yapma
• Ürün / Marka imajı oluşturma
• Yeni pazarlar kazanma
• Reklamın erişim eksikliğini tamamlama
• Rakiplere karşı üstünlük sağlama
• Yeni ürünleri çağın koşullarına uygun tekniklerle tanıtma
• Baskı gruplarını, kamuoyu önderlerini etkileme
• Marka sadakati oluşturma


28. Soru

Kurum içi halkla ilişkiler nedir?

Cevap

Kurum içi halkla ilişkiler, çalışanların eğitilmesi, kurumsal değerlerin ve kültürün benimsetilmesi ve iş görenlerin kurumsal amaçlar doğrultusunda sosyalleştirilmeleri, şirket faaliyetlerinin işgörenlere tanıtımı, örgüt politika ve stratejilerinin tüm personele benimsetilmesi ve onların desteğinin sağlanması, yatay ve dikey haberleşmenin geliştirilmesi, kurumsal motivasyonun ve iş doyumunun arttırılmasına yönelik katkılar yoluyla verimliliğin teşvik edilmesini sağlayan iletişim biçimidir.


29. Soru

Söylenti veya fısıltı nedir?

Cevap

Söylenti veya fısıltı, genel olarak inanılması isteği ile belli bir grup için önem
taşıyan, doğrulanamayan, güncel öneme sahip, kişiden kişiye aktarılan ve resmi olmayan bir iletişim türüdür.


30. Soru

Kurumsal halkla ilişkiler neleri kapsar?

Cevap

Kurumsal halkla ilişkiler kurumun başarısını etkileyebilecek çevresel konulara-sorunlara kurumun tepkisini, çeşitli kitlelerin gözündeki imajını, kurumun itibarı hakkında değerlendirme yapma ve yönetime tavsiyelerde bulunma faaliyetlerini kapsar


31. Soru

Kurum kimliği oluşturmaya yönelik yapılan tüm çalışmaların nihai
hedefi nedir?

Cevap

Kurum kimliği oluşturmaya yönelik yapılan tüm çalışmaların nihai
hedefi imaj oluşturmaktır denilebilir.


32. Soru

Sponsorluk nedir?

Cevap

Sponsorluk, bir etkinliğe kurum tarafından verilen bir destektir. Sponsorluk,
bir kurumun ilgi alanlarını ve markasını ilgili bir etkinlikle birleştirerek bir anlam yaratma sürecidir.


33. Soru

Dilek-şikayet kutuları ne işe yarar?

Cevap

Dilek-şikayet kutuları kolay ulaşılabilecek noktalara yerleştirilerek kurumla ve işle ilgili olarak çalışanların görüş, şikayet ve yorumları öğrenilir.


35. Soru

Halkla ilişkiler sürecinde planlama ve programlama aşamasında neler yapılır?

Cevap

I. aşamada gerçekleştirilen durum analizinin sonuçları doğrultusunda sorunun nasıl çözüleceği ile ilgili kararlar burada verilir. Amaçlar, hedef kitleler belirlenir. Bu her bir hedef kitle için amaçlar belirlenir. Ardından faaliyet ve iletişim programı belirlenir ve bu programın ön değerlendirmesi yapılır.


36. Soru

Sponsorluğun hedefleri nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun çeşitli hedefleri vardır:
• Kurum imajını güçlendirmek
• Marka farkındalığını yaratmak
• Ürün satışlarını harekete geçirmek
• Kurumsal itibarı güçlendirmek


37. Soru

İntranet nedir?

Cevap

İntranet, kurum içi iletişimi etkili hale getiren ve hızlandıran, kurum içinde
kurulan yerel bir ağdır.


38. Soru

Medya ile ilişkiler neyi gerektirir?

Cevap

Medya ile ilişkiler medya kuruluşlarındaki kişi ve gruplarla etkileşim içerisinde
olmayı gerektirir.


39. Soru

Kurum kimliği nedir?

Cevap

Kurum kimliği; bir kurumun kim olduğunun, ne yaptığının ve bunu nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumudur.


40. Soru

Sponsorluğun son yıllarda gelişmesine etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Sponsorluğun son yıllarda gelişmesine etki eden çeşitli faktörler vardır:
• Tütün ve alkol reklamlarını etkileyen devlet politikaları
• Reklamcılığın maliyetlerinin yüksek olması
• İnsanların boş zaman aktivitelerinin artması
• Sponsorluğu yapılan olayların daha çok kitle iletişim araçlarında yer alması
• Sponsorluğun yeteneğini ispat etmesi
• Geleneksel medyada özellikle televizyonda zapping yapma nedeniyle meydana gelen verimsizlikler


41. Soru

Organizasyon faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Organizasyon faaliyetleri kurumların çevreleriyle doğrudan ve yüzyüze iletişim kurma olanağı sağlayan etkinliklerdir. Bunlar arasında toplantılar, fuarlar, festivaller, yarışmalar, açılış ve yıldönümü törenleri sayılabilir.


42. Soru

Duyurum nedir?

Cevap

Duyurum, kuruluşla ilgili haberlerin, haber olma değerine bağlı olarak
medyada ücretsiz olarak yayınlanmasıdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi