Çalışma Psikolojisi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşe Güdülenme Ve İş Tatmini

1. Soru

Bireyi harekete geçiren güçlere ne isim verilir?

Cevap

Güdü. 


2. Soru

Bir gereksinimin güdü olarak nitelenebilme şartı nedir?

Cevap

Bir gereksinimin güdü olabilmesi için uyarılması gerekir. 


3. Soru

Temel güdülenme sürecinin ilk basamağında ne yer alır?

Cevap

Gereksinme yer alır. Sonraki basamaklar sırasıyla uyarılma, davranış ve doyum basamaklarıdır. 


4. Soru

Bireyin, örgütün ortak amaçlarına yönlendirilmesi ve örgütle uyumlu hale getirilmesi sürecine ne isim verilir?

Cevap

İşe güdülenme.


5. Soru

Güdülenme teorileri kaç gruba ayrılır ve bu gruplar nelerdir?

Cevap

1. İçerik Teorileri 2. Süreç teorileri 3. Modern Güdülenme Teorileri


6. Soru

Kişiyi “neyin” güdülediğini inceleyen teoriler hangi güdülenme teorileri grubunda yer alır?

Cevap

İçerik teorileri. 


7. Soru

Geleneksel yaklaşımda, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk iki basamağında yer alan ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Fizyolojik İhtiyaçlar ve Güvenlik İhtiyaçlarıdır. 


8. Soru

Modern İhtiyaçlar Hiyerarşisi yaklaşımında “Yüksek Düzeyli İhtiyaçlar” olarak ele alınmış olan ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Bilme/Tanıma, Estetik ve Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı.


9. Soru

İnsanı anlamlı hale getiren, araştırmaya, okumaya ve öğrenmeye sevk eden ihtiyaca ne isim verilmektedir?

Cevap

Kendini Bilme/Tanıma İhtiyacı.


10. Soru

Sahip olunan tüm yetenekleri en yaratıcı tabloda kullanma güdüsü olarak kabul edilen, gelişme, potansiyeli kullanma ve yeteneklerden faydalanmayı kapsayan ihtiyaca ne isim verilir?

Cevap

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı.


11. Soru

Herzberg’in iki faktör teorisine göre; işyerinde çalışanların kendilerini kötü hissetmelerine, tatmin düzeylerinin düşmesine ve işten ayrılmalarına neden olan faktörlere ne isim verilir?

Cevap

Hijyen Faktörler. 


12. Soru

Herzberg’in teorisi ve Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki temel fark nedir?

Cevap

Maslow’un insan gereksinmelerini belirli bir öneme göre sıraladığı, Herzberg’in ise işin başarılmasında kişisel başarı ve kendisini kabul ettirme güdüsüne öncelik verdiği görülmektedir.


13. Soru

Alderfer’in ERG teorisinde kişinin güdülenmesi için üç temel ihtiyaç vardır.Bu ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Existence (Var olma)

Relatedness (Aidiyet)

Growth (Gelişme)


14. Soru

McClelland’ın Başarı Güdüsü Teorisine göre temel ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

1. Başarma İhtiyacı 2. Ait Olma İhtiyacı 3. Güç Elde Etme İhtiyacı 4. Uzmanlık İhtiyacı


15. Soru

McClelland’ın başarı güdüsü teorisi, Maslow’un teorisindeki saygı ihtiyacına birçok açıdan benzemesine karşın, bir açıdan farklılık göstermektedir. Bu farklılık nedir?

Cevap

Maslow “başarı ihtiyacını”, “saygı ihtiyacının” bir belirleyicisi olarak ele alırken McClelland aynı kavramı, bireysel güdünün temel taşlarından birisi olarak ele almaktadır.


16. Soru

İnsan davranışlarının istemsel olduğunu; insanların düşüncelerini en üst seviyede davranışlarına aktardığını ve tamamen seçim duygusuyla olaylarda yer aldığını savunan güdülenme teorisinin ismi nedir?

Cevap

Özerklik Teorisi. 


17. Soru

Özerklik Teorisi'ne göre hangi temel ihtiyaçlardan söz edilebilir?

Cevap

1. Özerklik İhtiyacı 2. Yeterlilik İhtiyacı 3. İlişki İhtiyacı


18. Soru

Bireyi güdüleyen bilişsel koşullara odaklanan ve ödüllerin davranışı nasıl yönlendireceğini açıklamaya çalışan teori hangisidir?

Cevap

Beklenti Teorisi. 


19. Soru

Porter ve Lawler, Vroom'un Beklenti Teorisine kuramsal olarak destek vermişlerdir ve teoriyi geliştirmişlerdir. Bunu yaparken neyi vurgulamışlardır?

Cevap

Performans ve doyum arasındaki ilişkiyi vurgulamışlardır. 


20. Soru

Eşitlik (Hakkaniyet) Teorisini geliştirmiş olan psikolog kimdir?

Cevap

J. Stacy Adams


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi