Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dış Ticaretin Finansmanı Ve Muhasebeleştirilmesi

1. Soru

Dış ticaretin finansmanını tanımlayınız?

Cevap

Dış ticaretin finansmanını, dış ticaret işlemlerinin (ihracatın ya da ithalatçının) gerçekleştirilebilmesi için gereksinim duyulan fon ihtiyacının karşılanması olarak tanımlanabilir.


2. Soru

İhracatın finansmanını tanımlayınız?

Cevap

İhracatın finansmanı; ihraç edilecek malın temini veya üretimi ile satış bedelinin tahsili arasındaki faaliyetlerin finansmanıdır. Başka bir tanıma göre; ihracatın finansmanı; ihracatçının ve/veya ihracatçının sevkiyat yapacağı alıcının sevk öncesi ve/veya sevk sonrası dönemde kredi ve/veya sigorta yöntemleri ile desteklenmesidir.


3. Soru

Finansal kiralama (leasing) nedir?

Cevap

Finansal kiralama kavramı yerine, birçok ülkede leasing kavramı kullanılmaktadır. Finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine kiralanarak kullanılması ile firmalar işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanır ve bu sayede verimlilik ile karlılık artar.


4. Soru

Finansal kiralamanın bir unsuru olarak kiralayanı tanımlayınız?

Cevap

Finansal kiralama işlemine konu olan ekipmanın hukuki mülkiyetini üzerinde taşıyan ve sözleşme ile önceden belirlenen kira ödemeleri karşılığında kullanım hakkını kiracıya devreden taraftır. Türkiye’de finansal kiralama işlemlerini katılım bankaları, finansal kiralama (leasing) şirketleri ile yatırım ve kalkınma bankaları gerçekleştirebilirler.


5. Soru

Finansal kiralamanın bir unsuru olarak satıcıyı tanımlayınız?

Cevap

Finansal kiralama işlemine konu olan ekipmanı temin eden üretim veya pazarlama kuruluşudur.


6. Soru

Finansal kiralamanın bir unsuru olarak kirayı tanımlayınız?

Cevap

Kiracının kiralayana, leasing konusu ekipmanın kullanım hakkı için yaptığı ve sözleşme ile önceden belirlenen periyodik ödemelerdir.


7. Soru

Finansal kiralamada sözleşmenin süresi ne kadar olmalıdır?

Cevap

Aksi belirtilmedikçe 4 yıllık süre için düzenlenir. Teknolojik ömürleri, yararlanma süreleri kısa olan mallarda sözleşme süresi 2 yıldan kısa olmamak koşuluyla, 4 yıldan kısa düzenlenebilir. Sözleşme süresi 4 yıldan kısa olacak mallar Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.


8. Soru

Finansal kiralamada sözleşmenin şekli tescilini açıklayınız?

Cevap

Sözleşmeler noter huzurunda, düzenleme şeklinde imzalanır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgâhı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir. Tescil veya şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez.


9. Soru

Finansal kiralamanın unsurlarından kiracıyı açıklayınız?

Cevap

Finansal kiralama işlemlerinde ekipmanın kullanım hakkını sözleşme ile önceden belirlenen kira ödemeleri karşılığında satın alan taraftır. Hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ya da kuruluş finansal kiralama işlemi yapabilir. Mevcut Finansal Kiralama Kanunu gereği gerçek kişiler leasingden yararlanamazlar.


10. Soru

Finansal kiralamada kiracının hak ve sorumlulukları nedir?

Cevap

Kiracının hak ve sorumlulukları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Finansal kiralama konusu malı itina ile kullanmak zorundadır. Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir. • Sözleşme konusu mal; gayrimenkul/araç ise her yıl ödenmesi gereken vergilerden de kiracı sorumludur. • Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir. • Kiralayan şirket, mülkiyeti kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır. Sigorta primlerinin ödenmesi kiracıya aittir.


11. Soru

Finansal kiralamada sözleşme nasıl sona erer?

Cevap

Sözleşme, normal olarak sürenin bitimiyle sona erer. Kiraların belirtilen sürede ödenmemesi halinde, kiralayan kiracıya fesih ihtarnamesi göndererek sözleşmeyi feshedebilir. Kiralayan şirket aleyhine hukuki bir takip yapılması halinde, leasing konusu mallar sözleşme süresince haczedilemez.


12. Soru

Finansal kiralamada mülkiyet devrini açıklayınız?

Cevap

Finansal kiralama işlemlerinde; sözleşme süresi sonunda malın kiracının mülkiyetine geçeceği sözleşmede belirtilmiştir. Devir işlemleri menkullere göre farklılık arz eder. • Makine ve teçhizat ise sözleşme süresi sonunda sembolik devir bedeli tahsil edilir, bu bedelle bir devir faturası kesilir ve devir işlemi tamamlanır. • Gayrimenkul ise tapu devir işlemleri başlatılır, tüm tapu masraflarını kiracı öder. Sembolik devir bedeli tahsil edilir, tapu devir işlemleri tamamlandıktan sonra, devir faturası kesilir ve devir işlemi tamamlanır. • Gemi ise sembolik devir bedeli tahsil edilir. Gemi sicilinde gerekli işlemler tamamlanır. Devir faturası kesilir ve devir işlemi tamamlanır. • Araç ise sembolik devir bedeli tahsil edilir. Noter satışı yapılır. Plaka-ruhsat devir işlemleri tamamlanır. Ardından devir faturası kesilir ve devir işlemi tamamlanmış olur. (Tüm devir masrafları kiracıya aittir.) • İş makinesi ise sembolik devir bedeli tahsil edilir. Noter satışı yapılır. Tescil-plaka değişikliği için işlemler tamamlanır. Ardından devir faturası kesilir ve devir işlemi tamamlanmış olur (Devir masrafları kiracıya aittir).


13. Soru

Finansal Kiralama İşlemlerine Konu Olabilecek Mallar nelerdir?

Cevap

Finansal Kiralama Kanunu’nda Sabit kıymet niteliğindeki her türlü taşınır ve taşınmaz mal, yani; amortismana tabi tüm sabit kıymetler leasinge konu olabilir şeklinde tanımlanır. Ancak, patent hakkı, fikri ve sınaî haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. Öte yandan leasing konusu malın, bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Buna göre hammadde ya da ara malı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar, leasing konusu yapılamamaktadır.


14. Soru

Finansal Kiralama İşlemlerinin İşleyişini açıklayınız?

Cevap

Leasing şirketi (kiralayan); yatırımcının (kiracı firma), kendi belirlediği satıcı firma ile fiyat ve özelliklerinde anlaştığı malı, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında peşin olarak satın alıp, mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen vade ve bedel ile kiraya (kiracı firmaya) verir. Mülkiyet hakkı leasing şirketinde, kullanım hakkı da kiracı firmada kalmaktadır. Böylece; yatırım malı kendi kendini öderken, sözleşme süresi sonunda istenirse sembolik bir değerle (örn. 1TL) mülkiyeti yatırımcıya (kiracıya) geçecektir.


15. Soru

Finansal Kiralamanın Avantajları nelerdir?

Cevap

Son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye’de geniş kabul gören ve uygulama alanı bulan, gerek taraflara gerekse ülke ekonomisine avantajlar sağlayan finansal kiralamanın başlıca avantajları şunlardır: • Orta ve Uzun Vadeli Finansman • Esnek Kira Ödeme Planı • Kira Süresi Boyunca Sabit Kira Ödemeleri • Alternatif Finansman İmkânı • Kira Süresi Sonunda Sembolik Bedelle Mülkiyet Devri • Operasyonel Kolaylık • Teşvikleri kullanma imkanı • % 100 Finansman • Mali Raporlama • Amortisman • Vergi Avantajı • Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti • BSMV ve KKDF uygulanamaz • Enflasyona karşı güvence, faiz dalgalanmalarından etkilenmeme.


16. Soru

124/224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Geliri (-) Hesapları finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde nasıl kullanılır?

Cevap

Bu hesaplar, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren, henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaplardır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır. Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamayla ilgili kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaplara alacak kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz gelirleri tutarı bu hesaba borç, ilgili gelir hesabına alacak kaydedilir. İlgili gelir hesabı, Finansal kiralama şirketlerinde 60 Brüt Satışlar hesap grubunda yer alan ilgili satış geliri hesabı, diğer şirketlerde 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar hesap grubunda yer alan faiz geliri hesabıdır.


17. Soru

301/401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesapları finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde nasıl kullanılır?

Cevap

Kiracıların finansal kiralama yapanlara olan borçlarının izlendiği hesaplardır. Finansal sözleşme tutarı (anapara + faiz) bu hesaplara alacak yazılır.


18. Soru

302/402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesapları finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde nasıl kullanılır?

Cevap

Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte, kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaplardır. Finansal kiralama sözleşme tutar ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark bu hesaplara borç kaydedilir. Her dönem sonunda gerçekleşmiş olan faiz giderleri bu hesaplara alacak, 66 Borçlanma Maliyetleri hesap grubunda ilgili borçlanma gideri hesabına borç olarak kaydedilir.


19. Soru

Faktoring nedir?

Cevap

Faktoring, satıcı firmaların kısa vadeli alacaklarının, belirli bir komisyon bedeli veya faktor ücreti karşılığında faktor adı verilen faktoring şirketlerince temlik edilmesi ve tahsilinin üstlenilmesi ile satıcı firmaların da kredi sağlamış olmalarının yanı sıra birçok finansman hizmetlerinden yararlanabildikleri bir finansman tekniği olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanıma göre faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan bir alacağın, faktoring konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşa temlik edilmesi karşılığı garanti, alacağın takibi, yönetimi ve tahsili yoluyla bu fonksiyonlardan en az ikisinin bir arada kullanıldığı bir finansman ve sigorta yöntemidir. Gerek tanımlardan, gerekse kapsadığı konulardan anlaşılacağı üzere, faktoring üç taraflı bir işlemdir. Mal ve hizmet satıcısı (müşteri), bu mal ve hizmeti vadeli satın alarak borçlanan ve faktoring kuruluşu bu üçlüye, yurtdışı faktoring işlemlerinde bir de muhabir faktor eklenir.


20. Soru

Faktoring işleminin başlangıç aşamasında faktörün satıcıdan alması gereken belgeler nelerdir?

Cevap

Faktoring işlemi, öncelikle satıcı ve alıcıların kredibilitelerinin tespit edilebilmesi için faktorun satıcıdan aşağıdaki belgeleri alması ile başlar. • Mali tablolar (Bilanço-gelir tablosu vb.) • İmza Sirküleri • Kuruluş (Ticaret Sicil) gazetesi • Son sermaye artırımı ile ilgili ticaret sicil gazetesi • Hazırun cetveli • Faaliyet Belgesi • Vergi Levhası • Alıcı ile olan yıllık ticaret hacmi • Alıcının adresi ve bankası • Alıcı ile temas kurma izni (satıcının onayına bırakılır). • Faktor bu bilgiler ışığında müşterisi ve borçlu hakkında istihbarat yapar ve müşteriye imzalanacak faktoring sözleşmesinin şartlarını, komisyon ve uygulanacak faiz oranını sunar. Müşteri ile varılacak anlaşma çerçevesinde faktoring sözleşmesi imzalanır ve satıcının alacaklarını faktora temliki ile çalışmalara başlar.


21. Soru

Faktöringin alacakların temliki ve ödeme aşaması hangi işlemlerden oluşur?

Cevap

Alacakların temliki ve ödeme aşaması ise aşağıdaki işlemlerden oluşur. • Müşteri alacaklarını faktora temlik eder (Vadeli satışlarından doğmuş ya da doğacak faturalar). • Müşteriden, temlik ettiği alacaklara ait teminatlar (senet, çek, vb.) alınır. • Alacakların gerçek ticari alışverişten oluşup oluşmadığı incelenir. • Faktor, düzenlenen faktoring sözleşmesi çerçevesinde alacakları satın alır. • Faktor, müşteriye alacakları karşılığında günün ekonomik koşullarında ödemeyi yapar.


22. Soru

Faktöringin tahsilat aşaması hangi işlemlerden oluşur?

Cevap

Tahsilat aşaması ise aşağıdaki işlemlerden oluşur. Vadeli satışlar sonucunda oluşan alacakların tahsilini faktoring şirketi üstlenir. • Alacakların kayıtları ve takibi faktoring şirketince yapılır. • Faktor tarafından, tahakkuk eden faktoring ücreti, komisyon, vb. masraflar için fatura düzenlenir. • Faktor, müşteriye alacaklarının durumunu gösteren aylık ekstre ve raporlar gönderir.


23. Soru

Faktoring Komisyonu nedir?

Cevap

Bu komisyon oranı; alıcı sayısı, alıcı riski, fatura büyüklüğü ve sayısı, vade, satıcının taahhüt ettiği yıllık ciro, faktoring yapılan ülkeler gibi unsurlara göre belirlenir. Fatura bedeli üzerinden alınan ve faktoring hizmet türüne göre % 0.5 ile %1,5 arasında değişen bir ücrettir.


24. Soru

Faktoring Ücreti nedir?

Cevap

Faktoring şirketi tarafından kullandırılan finansman karşılığında iç ve dış piyasa durumuna göre belirlenen faiz oranıdır. Mevcut bakiye gün ve faktoring ücret oranı üzerinden hesaplanır ve işlemin başında veya her ay/vade sonunda müşteriye fatura edilir. Uluslararası faktoring işlemleri yürürlülükte olan vergi mevzuatında ihracata tanınan teşvikler çerçevesinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yurtiçi faktoring işlemlerinde ise faktoring ücreti ve komisyonu BSMV’ye tabidir, KKDF’den muaftır.


25. Soru

Yurtiçi faktöring nedir? Nasıl işler?

Cevap

Öncelikle faktoring şirketi tarafından satıcı firmaya bir finansman limiti tesis edilerek sözleşme imzalanır. Daha sonra satıcı firma vadeli alacaklarını gerekli evraklar ile birlikte faktoring şirketi’ne temlik ederek en uygun maliyetlerle nakde çevirebilir ve bu durumda alacakların tahsilâtı ile uğraşmaz. Günümüzde sıkça başvurulan bir yol olan yurt içi faktoring şu şekilde işler: • Satıcı, malları ve faturayı alıcıya yollar. • Satıcı bu faturanın bir kopyasını faktoring firmasına gönderir. • Faktoring firması satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır, fatura bedelinin %80’ine kadar ön ödeme yapar. • Faktoring firması, vadesi gelince alıcıdan fatura bedelini tahsil eder ve satıcıya faktoring hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan ödemeyi yapar.


26. Soru

Yurtdışı Faktoring nedir? Nasıl işler?

Cevap

Faktoring şirketi, işletmelerin uluslararası ticari faaliyetlerinde hem ihracat hem de ithalat faktorü olarak hizmet sunabilmektedir. Yurtdışı Faktoring, İthalat ve İhracat Faktoring olarak ikiye ayrılır. Günümüzde sıkça başvurulan bir yol olan yurtdışı faktoring şu şekilde işler: • Satıcı malları ve faturayı alıcıya yollar. • Satıcı faturanın bir kopyasını faktoring şirketine gönderir. • Faktoring şirketi satıcıya faturanın %80’ine kadar bir ön ödeme yapar. • Faktoring şirketi fatura kopyasını alıcının ülkesindeki muhabirine yollar. • Muhabir faturayı tahsil eder. • Muhabir, faktoring şirketine ödemeyi yapar, faktoring şirketi de satıcıya kalan ödemeyi yapar.


27. Soru

İhracat Faktoring nedir? Nasıl işler?

Cevap

Yurt dışına yapılan mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak olan alacakların temliki yolu ile sağlanan finansman, alıcı adına garanti ve alacakların tahsili hizmetleridir. En basit anlamıyla açık hesap (mal mukabili) vadeli ihracatlara garanti, tahsilât ve istenmesi halinde finansman hizmetlerinin bir bütün olarak sunulmasıdır. İhracat faktoring’i yurt dışı faktoring olarak da ifade edilmektedir. Garanti ve tahsilât hizmeti birbirinden ayrılmaz ve ihracatçıya fatura bazında % 0,5 ile % 1 arasında değişen bir maliyet ile sunulmaktadır. Garanti hizmeti sayesinde alıcının aczi durumunda fatura bedelinin tamamı fatura ile ilgili herhangi bir ihtilaf olmaması şartıyla ihracatçıya vadeden sonraki 90. günde ödenir. İhracatçı firma arzu ettiği takdirde yüklemeyi müteakip fatura bedelinin %80’i oranında finansman kullanabilir. Faktoring finansmanı döviz kredisi veya diğer ihracat kredileri gibi taahhüt doğurmaz.


28. Soru

İthalat Faktoring nedir?

Cevap

İşletmelerin yurtdışından gerçekleştireceği vadeli ve mal mukabili ithalat işlemlerinde, faktöring şirketi müşterisinin yurtdışındaki satıcısının bu alacakla ilgili olarak garanti ve tahsilat takibi hizmetlerinden faydalanmasını sağlar. Yurtdışındaki satıcılara alternatif bir garanti modeli sunabilme imkânı sağlanır.


29. Soru

Forfaiting nedir?

Cevap

Forfaiting ile ihracatçı, ithalatçıya iletilen ürünler için alacak hakkını devreder ve bunun karşılığında forfaiting yapan kuruluştan hemen nakit sağlar. Ürünler teslim edildikten ve sözleşme tamamlandıktan sonra ihracatçı bu alacakları bir forfaiting kuruluşuna satar ve bu kuruluş tüm riskleri üstlenmiş olur. Bu arada forfaiting yapan kuruluş ücretlerini kestikten sonra ihracatçıya nakit ödeme yapar. Sermaye ürünlerinin yanında diğer ürünlerin ihracatında da orta – uzun vade kredi ihtiyacı bu yolla finanse edilebilir. Forfaiting işleminde alacak hakkını satın alan forfaiter, alacağın tahsil edilememe riskini üstlenirken alacak hakkını satan ihracatçı firmaya da bazı istisnalar dışında müracaat edememektedir. Sahte belgeler düzenlenmesi, sözleşmeye aykırı malların alıcıya sevkedilmesi gibi durumlar bu istisnalara örnek gösterilebilir. Forfaitingde vade 3 aydan başlayarak 10 yıla kadar uzamakta olup, süresi; ihracat-ithalat konusu ürüne, ihracat yapılan veya ithalatı yapan ülkeye ve dünya ekonomilerine göre belirlenir. Uygulamada en çok görülen süreler ise iki ve beş yıl arasında değişmektedir.


30. Soru

Dört aşamadan oluşan forfaiting işleminin ilk aşamasını açıklayınız?

Cevap

1. Aşama: İhracatçının Forfaiter’ı Bilgilendirmesi: Forfaiting işlemi için ihracatçının forfaiter aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvurması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen bilgileri ve belgeleri inceleyen forfaiter ihracatçıya kesin bir teklif sunar. • Garanti veren bankayla ilgili unvan, adres ve ülke gibi bilgiler • Gereken durumlarda banka avali ve banka garantisi • İşlemde kullanılacak olan borç araçları • İhracatçı firmayla ilgili unvan, adres ve ülke gibi bilgiler • İhracatçı ile ithalatçı arasında yapılan sözleşme metni • İhracatçının bankası tarafından onaylanmış temlik mektubu ve imza sirküleri • İhracat işleminde kullanılan dövizin cinsi ve vadesi • İhracatın konusu ve ihracat tutarı • İthalatçı firmayla ilgili unvan, adres ve ülke gibi bilgiler • Ödeme şartları • Senetlerin ödeme yerinin belirtilmesi • İşlemde kullanılan borç aracı akreditif ise işlemle ilgili belgelerin akreditif metnine uygunluğunun ihracatçının ve ithalatçının bankaları tarafından onaylanması


31. Soru

Dört aşamadan oluşan forfaiting işleminin ikinci aşamasını açıklayınız?

Cevap

2. Aşama: Forfaiter’in İhracatçıya Teklifini Sunması: Forfaiter’ın teklifi uygulamada bir sözleşme niteliği taşıdığı için farklı bir sözleşme metni hazırlanmasına gerek kalmamaktadır. İhracatçının istemesi durumunda ayrıca bir sözleşme hazırlanabilir. Forfaiterin teklifi aşağıdaki hususları içermektedir: • İşin tam olarak tarifi • Alacak tutarı ve vade günlerinin ayrıntılı açıklanması • Forfaiter’ın alacağı rücusuz satın alacağına dair beyanı, • İhracatçının forfaiter’a devir edeceği belgeler • İhracatçının ithalatçıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bu durumdan forfaiter’in sorumlu olmayacağına ilişkin beyanı, • İhracatçının, alacağı satın alma tarihi ve borç araçlarını ibraz etme tarihi • İhracatın gerçekleşmesi için ithalatçının ülkesinde resmi makamların istediği bütün izinlerin göz önünde bulundurulması • İşlemde kullanılacak iskonto oranı, ödenecek ön hazırlık ücreti ve kullanılacak faiz metodu • Forfaiter’ın teklifinin süresi, forfaiter’ın teklifinin içerdiği haklar.


32. Soru

Dört aşamadan oluşan forfaiting işleminin üçüncü aşamasını açıklayınız?

Cevap

3. Aşama: İhracatçı İle Forfaiter Arasında Sözleşme Yapılması: İhracatçı ile forfaiter arasında yapılan sözleşmenin belirli bir formda olması gerekmez. İhracatçı talep ettiği takdirde sözleşmenin ayrıca düzenlenmesi de mümkündür. İhracatçı, sözleşmenin ardından borç araçlarını kendisine rücu edilmeksizin forfaitera ciro eder.


33. Soru

Dört aşamadan oluşan forfaiting işleminin son aşamasını açıklayınız?

Cevap

4. Aşama: Alacağın Forfaiter Tarafından Satın Alınması: Sözleşmede belirtilen tüm belgeler forfaiter’e teslim edilir ve alacak forfaiter tarafından satın alınır. Forfaiter sözleşme gereği ihracatçıya bir taahhüt mektubu gönderir. Taahhüt mektubunda, ihracatçı ile yaptığı sözleşmenin içeriğiyle ilgili olarak anlaşmaya vardığını, sözleşme metninde yer almayan unsurları belirterek, ithalatçının borç araçlarını vade süresince ödememesi durumunda ihracatçıya rücu edilmeyeceğini taahhüt eder.


34. Soru

Forfaiting işleminin İthalatçıya olan maliyeti nedir?

Cevap

İthalatçıya forfaiting işleminin maliyeti ithalatçının garantöre ödediği ücrettir. İthalatçı ile garantör banka arasında karşılıklı anlaşma sonucu belirlenen bu ücret, garanti edilen senedin itibari değerinin belirli bir yüzdesidir. Bu ücretin ödenme zamanları ise 6 aylıktır; peşin ve ya yıllık olarak ithalatçı tarafından bankasına ödenir.


35. Soru

İhracatçı açısından forfaiting işleminin Avantajları nedir?

Cevap

• Forfaiting işlemi ihracatçıya sabit faizli bir finansman imkanı sağlamakta ve ihracatçı faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenmemektedir. • Forfaiting işleminde bilanço analizi açısından alacakların gözükmemesi ihracatçının yeni krediler temin etme olanağına sahip olmasına neden olmaktadır. • Forfaiting işlemine taraf olan ülkelerdeki ekonomik ve politik riskler forfaiter’a yansıtılmaktadır. • Forfaitingde kredi işlemi hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. • İhracatçı, vadeli olan satışını hemen nakite çevirebildiği için likiditesini artırabilmekte, artan likiditesini yeni yatırımlar için kullanabilmektedir. • İthalatçı hakkında bilgi toplamak, ülke risklerini inceleyip değerlendirmek gibi zaman alan ve çaba gerektiren işlemleri forfaiter yerine getirmektedir.


36. Soru

İhracatçı açısından forfaiting işleminin dezavantajları nedir?

Cevap

• Forfaiterin tüm riskleri üslenmesi, forfaiteri diğer borç veren finans kurumlarına göre daha yüksek bir marj uygulamasına neden olmaktadır. Bundan dolayı forfaitingin maliyeti diğer finansman yöntemlerine göre daha yüksektir. • İhracatçı, alıcı ülkenin borç araçları senetleri konularındaki güncel mevzuatını izlemek ve yeterince bilmek, borç araçlarının doğru düzenlenmesini ve garanti edilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Fakat uygulamada bu husustaki sorumluluk yine forfaitere yüklenmektedir. Diğer taraftan, ihracatçının, garantörün güvenilir olduğu hususunda forfaiteri ikna etmekte zorlukla karşılaşabilmesi de mümkündür.


37. Soru

Türk Eximbank’ın amaçları nelerdir?

Cevap

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) 1987 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türkiye’nin Resmi İhracat Destek Kurumudur. Türk Eximbankın temel amacı; • İhracatın geliştirilmesi, • İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren mütahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması, • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracata yönelik yatırım malları üretim ve satışını desteklenmesidir.


38. Soru

Senet üzerine avans nedir?

Cevap

İhracatçı işletmelere, ihracat taahhüdü karşılığı kullandırılan ve senet avansı şeklinde çalışılan bir kredi türüdür. İhraç edilen malların gönderilmesi ile ihracatçı bankasından ihracatı karşılığı olan senet tutarının belirli bir yüzdesi kadar kredi kullanabilmektedir.


39. Soru

Vesaik Üzerine Kredi nedir?

Cevap

Akreditife dayanmayan ihracatta malı gönderen ihracatçı normal olarak sevk vesaikini bir poliçeye iliştirerek ithalatçıdan tahsil edilmek üzere bankaya verir. İhracatçı mal bedelinin ithalatçı tarafından ödenmesine kadar beklemek istemez. Bankada ihracatçının mali durumunu elverişli bulursa, banka tahsiline aracılık edeceği belgeler karşılığı ihracatçıya FOB değerin belli bir yüzdesini avans olarak verebilir.


40. Soru

Devlet desteklerinin amacı nedir?

Cevap

Türkiye’nin Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir. KOBİ niteliğindeki firmalar başta olmak üzere, ihracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.


41. Soru

Finansal kiralama nedir?

Cevap

Finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen değer üzerinden kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.


42. Soru

Leasing işlemi nasıl yapılır? Açıklayınız.

Cevap

Leasing şirketi (kiralayan); yatırımcının (kiracı), kendi belirlediği satıcı firma ile fiyat ve özelliklerinde anlaştığı malı, finansal kiralama sözleşmesi kapsamında peşin olarak satın alıp, mutabık kalınan ve sözleşmede belirtilen vade ve bedel ile kiraya verir. Mülkiyet hakkı leasing şirketinde, kullanım hakkı da kiracı firmada kalmaktadır. Böylece; yatırım malı kendi kendini öderken, sözleşme süresi sonunda sembolik bir değerle (örn. 10TL) mülkiyeti yatırımcıya (kiracıya) geçecektir.


43. Soru

Finansal kiralama unsurları nelerdir?

Cevap

Finansal kiralama unsurları şöyle sıralanabilir: Kiralayan, satıcı, kira, sözleşme, sözleşmenin süresi, sözleşmenin şekli tescili, kiracı, sigorta, sözleşmenin sona ermesi (fesih, haciz, iflas), mülkiyet devri.


44. Soru

Finansal kiralama işlemlerine konu olamayacak şeyler nelerdir?

Cevap

Finansal Kiralama Kanunu’nda "Sabit kıymet niteliğindeki her türlü taşınır ve taşınmaz mal, yani; amortismana tabi tüm sabit kıymetler leasinge konu olabilir" şeklinde tanımlanır. Ancak, patent hakkı, fikri ve sınaî haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır. Öte yandan leasing konusu malın, bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir. Buna göre ham madde ya da ara malı niteliğinde bulunan ve kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren mallar, leasing konusu yapılamamaktadır.


45. Soru

Finansal kiralamanın avantajları nelerdir?

Cevap

Finansal kiralamanın avantajları şöyle sıralanabilir:

 • Orta ve Uzun Vadeli Finansman
 • Esnek Kira Ödeme Planı
 • Kira Süresi Boyunca Sabit Kira Ödemeleri
 • Alternatif Finansman İmkanı
 • Kira Süresi Sonunda Sembolik Bedelle Mülkiyet Devri
 • Operasyonel Kolaylık
 • Teşvikleri kullanma imkanı
 • % 100 Finansman
 • Mali Raporlama
 • Amortisman
 • Vergi Avantajı
 • Vergi, Resim ve Harç Muafiyeti
 • BSMV ve KKDF uygulanamaz
 • Enflasyona karşı güvence, faiz dalgalanmalarından etkilenmeme

46. Soru

Finansal kiralama işlemlerine yönelik olarak Tekdüzen Hesap Planında yer alan ve özellik gösteren bazı hesaplar nelerdir?

Cevap

Finansal kiralama işlemlerine yönelik olarak Tekdüzen Hesap Planında yer alan ve özellik gösteren hesaplar aşağıdaki gibidir:

 • 124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRİ
 • 224 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRİ
 • 301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
 • 302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ
 • 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
 • 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ

47. Soru

124/224 kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirini açıklayınız.

Cevap

Bu hesaplar, finansal kiralamanın yapıldığı tarihte kiralama işlemlerinden doğan alacaklar ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren, henüz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirlerinin izlendiği hesaplardır. Bu gelirlerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler bilanço dipnotlarında yer alır.


48. Soru

301/401 finansal kiralama işlemlerinden borçları açıklayınız.

Cevap

Kiracıların finansal kiralama yapanlara olan borçlarının izlendiği hesaplardır. Finansal sözleşme tutarı (anapara + faiz) bu hesaplara alacak yazılır.


49. Soru

302/402 ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerini açıklayınız.

Cevap

Finansal kiralamanın yapıldığı tarihte, kiralama işlemlerinden doğan borçlar ile kiralanan varlığa ilişkin kira ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki farkı gösteren henüz ödenmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetlerinin izlendiği hesaplardır.


50. Soru

Faktoring nedir? Açıklayınız.

Cevap

 • Faktoring, satıcı firmaların kısa vadeli alacaklarının, belirli bir komisyon bedeli veya faktor ücreti karşılığında faktor adı verilen faktoring şirketlerince temlik edilmesi ve tahsilinin üstlenilmesi ile satıcı firmaların da kredi sağlamış olmalarının yanı sıra birçok finansman hizmetlerinden yararlanabildikleri bir finansman tekniği olarak tanımlanabilir.
 • Diğer bir tanıma göre faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan bir alacağın, faktoring konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşa temlik edilmesi karşılığı garanti, alacağın takibi, yönetimi ve tahsili yoluyla bu fonksiyonlardan en az ikisinin bir arada kullanıldığı bir finansman ve sigorta yöntemidir.


51. Soru

Faktoring’in fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Faktoring’in fonksiyonları alacak tahsili ve yönetimi, alacakların risklere karşı sigorta edilmesi, istihbarat ve finansman olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir.


52. Soru

Faktoring işlemi, öncelikle satıcı ve alıcıların kredibilitelerinin tespit edilebilmesi için faktor'un satıcıdan hangi belgeleri alması ile başlar?

Cevap

 • Mali tablolar (Bilanço-gelir tablosu vb.)
 • İmza Sirküleri
 • Kuruluş (Ticaret Sicil) gazetesi
 • Son sermaye artırımı ile ilgili ticaret sicil gazetesi
 • Hazırun cetveli
 • Faaliyet Belgesi
 • Vergi Levhası
 • Alıcı ile olan yıllık ticaret hacmi
 • Alıcının adresi ve bankası
 • Alıcı ile temas kurma izni (satıcının onayına bırakılır).
 • Faktor bu bilgiler ışığında müşterisi ve borçlu hakkında istihbarat yapar ve müşteriye imzalanacak faktoring sözleşmesinin şartlarını, komisyon ve uygulanacak faiz oranını sunar. Müşteri ile varılacak anlaşma çerçevesinde faktoring sözleşmesi imzalanır ve satıcının alacaklarını faktora temliki ile çalışmalara başlar.


53. Soru

Faktoringde alacakların temliki ve ödeme aşaması hangi işlemlerden oluşur?

Cevap

 • Müşteri alacaklarını faktor'a temlik eder (Vadeli satışlarından doğmuş ya da doğacak faturalar).
 • Müşteriden, temlik ettiği alacaklara ait teminatlar (senet, çek, vb.) alınır.
 • Alacakların gerçek ticari alışverişten oluşup oluşmadığı incelenir.
 • Faktor, düzenlenen faktoring sözleşmesi çerçevesinde alacakları satın alır.
 • Faktor, müşteriye alacakları karşılığında günün ekonomik koşullarında ödemeyi yapar.


54. Soru

Faktoringde tahsilat nasıl gerçekleşir?

Cevap

 • Vadeli satışlar sonucunda oluşan alacakların tahsilini faktoring şirketi üstlenir.
 • Alacakların kayıtları ve takibi faktoring şirketince yapılır.
 • Faktor tarafından, tahakkuk eden faktoring ücreti, komisyon, vb. masraflar için fatura düzenlenir.
 • Faktor, müşteriye alacaklarının durumunu gösteren aylık ekstre ve raporlar gönderir.


55. Soru

Faktoringde kaç tip maliyet vardır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Alacak yönetimi, tahsilat yönetimi ve nakit yönetimi hizmetleri karşılığında işletme iki tip maliyetle karşılaşacaktır. Bu maliyetler faktoring komisyonu ve faktoring ücretidir.


56. Soru

Faktoring komisyonu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Bu komisyon oranı; alıcı sayısı, alıcı riski, fatura büyüklüğü ve sayısı, vade, satıcının taahhüt ettiği yıllık ciro, faktoring yapılan ülkeler gibi unsurlara göre belirlenir. Fatura bedeli üzerinden alınan ve faktoring hizmet türüne göre % 0.5 ile %1,5 arasında değişen bir ücrettir.


57. Soru

Faktoring ücreti nedir? Açıklayınız.

Cevap

Faktoring şirketi tarafından kullandırılan finansman karşılığında iç ve dış piyasa durumuna göre belirlenen faiz oranıdır. Mevcut bakiye gün ve faktoring ücret oranı üzerinden hesaplanır ve işlemin başında veya her ay/vade sonunda müşteriye fatura edilir. Uluslararası faktoring işlemleri yürürlükte olan vergi mevzuatında ihracata tanınan teşvikler çerçevesinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yurtiçi faktoring işlemlerinde ise faktoring ücreti ve komisyonu BSMV’ye tabidir, KKDF’den muaftır.


58. Soru

Yurtiçi faktoring nasıl işler?

Cevap

Günümüzde sıkça başvurulan bir yol olan yurt içi faktoring şu şekilde işler:

 • Satıcı, malları ve faturayı alıcıya yollar.
 • Satıcı bu faturanın bir kopyasını faktoring firmasına gönderir.
 • Faktoring firması satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır, fatura bedelinin %80’ine kadar ön ödeme yapar.
 • Faktoring firması, vadesi gelince alıcıdan fatura bedelini tahsil eder ve satıcıya faktoring hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan ödemeyi yapar.

59. Soru

Yurtdışı faktoring nasıl işler?

Cevap

Günümüzde sıkça başvurulan bir yol olan yurtdışı faktoring şu şekilde işler:

 • Satıcı malları ve faturayı alıcıya yollar.
 • Satıcı faturanın bir kopyasını faktoring şirketine gönderir.
 • Faktoring şirketi satıcıya faturanın %80’ine kadar bir ön ödeme yapar.
 • Faktoring şirketi fatura kopyasını alıcının ülkesindeki muhabirine yollar.
 • Muhabir faturayı tahsil eder.
 • Muhabir, faktoring şirketine ödemeyi yapar, faktoring şirketi de satıcıya kalan ödemeyi yapar.

60. Soru

Forfaiting nedir? Açıklayınız.

Cevap

Forfaiting faktoring’e göre daha çok orta vadeli senetli alacakların yönetiminde kullanılır. Yani mal ve hizmetlerin dış satımından doğan orta vadeli alacakların, daha önce bu alacakları elinde bulunduranlara başvurma hakkı bulunmaksızın satın alınması işlemi olarak tanımlanabilir.


61. Soru

Forfaiting işleminin yürütülmesi kaç aşamada gerçekleşir ve bunlar nelerdir?

Cevap

Forfaiting işleminin yürütülmesi dört aşamada gerçekleşir:

 • İhracatçının forfaiter’ı bilgilendirmesi
 • Forfaiter’in ihracatçıya teklifini sunması
 • İhracatçı ile forfaiter arasında sözleşme yapılması
 • Alacağın forfaiter tarafından satın alınması

62. Soru

Forfaiting işleminin ithalatçıya olan maliyeti nedir? Açıklayınız.

Cevap

İthalatçıya forfaiting işleminin maliyeti ithalatçının garantöre ödediği ücrettir. İthalatçı ile garantör banka arasında karşılıklı anlaşma sonucu belirlenen bu ücret, garanti edilen senedin itibari değerinin belirli bir yüzdesidir. Bu ücretin ödenme zamanları ise 6 aylıktır; peşin ve ya yıllık olarak ithalatçı tarafından
bankasına ödenir.


63. Soru

Forfaiting finansmanında ihracatçının karşılaşacağı maliyet unsurları nelerdir? 

Cevap

Forfaiting finansmanında ihracatçının karşılaşacağı üç maliyet unsuru söz konusudur. Bunlar: İskonto oranı, taahhüt ücreti ve bekleme ücretidir.


64. Soru

Forfaiting tekniğinin ihracatçı açısından üstünlükleri(avantajları) nelerdir?

Cevap

Dünya ticaretinin canlandığı, faiz hadlerinin değişken olduğu, alternatif finansman yollarının çok çekici olmadığı bir dönemde, forfaiting tekniğinin ihracatçı açısından bazı üstünlükleri(avantajları) vardır. Bunlar: 

 • Forfaiting işlemi ihracatçıya sabit faizli bir finansman imkanı sağlamakta ve ihracatçı faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenmemektedir.
 • Forfaiting işleminde bilanço analizi açısından alacakların gözükmemesi ihracatçının yeni krediler temin etme olanağına sahip olmasına neden olmaktadır.
 • Forfaiting işlemine taraf olan ülkelerdeki ekonomik ve politik riskler forfaiter’a yansıtılmaktadır.
 • Forfaiting'de kredi işlemi hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.
 • İhracatçı, vadeli olan satışını hemen nakde çevirebildiği için likiditesini artırabilmekte, artan likiditesini yeni yatırımlar için kullanabilmektedir.
  • İthalatçı hakkında bilgi toplamak, ülke risklerini inceleyip değerlendirmek gibi zaman alan ve çaba gerektiren işlemleri forfaiter yerine getirmektedir.

65. Soru

Forfaiting tekniğinin ihracatçı açısından dezavantajları nelerdir?

Cevap

 • Forfaiterin tüm riskleri üslenmesi, forfaiteri diğer borç veren finans kurumlarına göre daha yüksek bir marj uygulamasına neden olmaktadır. Bundan dolayı forfaitingin maliyeti diğer finansman yöntemlerine göre daha yüksektir.
  • İhracatçı, alıcı ülkenin borç araçları senetleri konularındaki güncel mevzuatını izlemek ve yeterince bilmek, borç araçlarının doğru düzenlenmesini ve garanti edilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Fakat uygulamada bu husustaki sorumluluk yine forfaiter'e yüklenmektedir. Diğer taraftan, ihracatçının, garantörün güvenilir olduğu hususunda forfaiter'i ikna etmekte zorlukla karşılaşabilmesi de mümkündür.


66. Soru

Forfaiting işleminin ithalatçı açısından avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Avantajlar

 • Alternatif bir finansman kaynağı olması,
 • İthalatçının her türlü yatırım indiriminden yararlanma imkanına sahip olması,
 • İşlemlerin basit oluşu, hızlı bir şekilde yürümesi ve sabit faizli bir finansman olması.

Dezavantajlar

 • Verilen aval ve garantilerin ithalatçının kredi limitini azaltması,
 • İthalatçının garanti ücreti ödemesi,
 • Forfaiter'in yüksek marjlar uygulaması.

67. Soru

Forfaiting işleminin forfaiter açısından avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Avantajlar

 • Forfaiting işlemiyle ilgili belgelerin basit olması ve hızlı bir şekilde hazırlanabilmesi,
 • Satın alınan borç araçlarının ikincil piyasalarının olması ve bu piyasada kolayca alınıp satılabilmesi
 • Yüksek olan marjların temini forfaiter’ın avantajlarıdır.

Dezavantajlar

 • Ödemelerde bir gecikme söz konusu olduğunda forfaiting finansmanının özelliği gereği forfaiter ödemelerin yapılması konusunda herhangi bir merciye başvuramamaktadır. Bu yüzden forfaiter, müşterisinin iş yaptığı ülkelerin mevzuatına hakim olmalıdır.
 • Forfaiter garantör bankanın kredi değerliliğini de kontrol etmek durumundadır.

68. Soru

Forfaiting işleminin granatör açısından avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Cevap

Avantajlar: Grantör'ün, forfaiting işleminde faiz geliri temin etmesi ve sağladığı hizmetler için ücret alması forfaiting işleminin garantöre sağladığı avantajlardır.
Dezavantajlar: Forfaiting işleminde, garantör, garanti ettiği borcu mutlak surette ödemekle yükümlüdür. İleride sözleşmeyle ilgili oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda ödemeleri geciktiremez.


69. Soru

Türk Eximbank'ın temel amaçları nelerdir?

Cevap

Türk Eximbank'ın temel amaçları;

 • İhracatın geliştirilmesi,
 • İhraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması,
 • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracata yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenmesidir.

70. Soru

Türk Eximbank'ın faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Türk Eximbank'ın faaliyetleri;

 • Mal ve hizmet ihracatını, kısa orta ve uzun vadeli kredilerle finanse etmek,
 • İhracatçıya yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarından sağlanacak kredi için garanti vermek,
 • İhracatçının ticari ve politik risklerden kaynaklanabilecek zararlarının belli bir bölümünü teminat altına almak şeklinde sıralanabilir.

71. Soru

Eximbank kredi türleri hangileridir?

Cevap

 1. Kısa Vadeli Eximbank Kredileri
     -Sevk Öncesi İhracat Kredileri
     -Dış Ticaret Şirketleri (DTŞ) Kısa Vadeli İhracat Kredisi
     -İhracata Hazırlık Kredileri
     -KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
 2. Özellikli Krediler
  -Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
  -Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
  -Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı
 3. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
  -Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu/Havayolu)
  -Turizm Kredisi
 4. İslam Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler
  -İhracat Finansmanı Programı
  -İhracata Yönelik Üretim Finansman Kredisi


72. Soru

İhracat kredi sigortasının amacı nedir?

Cevap

İhracat kredi sigortası programları ile ihracatçı firmaların ihraç ettiği mal bedellerinin, ticari ve politik risklere karşı belirli oranlarda teminat altına alınması ve Sigortalı firmaların gerek Türk Eximbank nezdinde doğmuş veya doğacak alacak haklarını ticari bankalara temlik etmek suretiyle, gerekse kambiyo senedine bağlı vadeli alacaklarını ister Türk Eximbank'da, isterse Türk Eximbank onayı ile ticari bankalarda iskonto ettirmek suretiyle hem sevk öncesi, hem de sevk sonrası dönem için düzenli finansman imkanına erişmeleri amaçlanmaktadır.


73. Soru

Ticari bankaların kısa vadeli kredi türleri nelerdir?

Cevap

Ticari bankaların kısa vadeli kredi türleri arasında, borçlu cari hesap şeklinde açılan krediler, ıskonto ve iştira kredisi, senet karşılığı avans ödeme, finansman bonosu, döviz kredileri ve prefinansman kredileri sayılabilir.


74. Soru

Dış ticaretin finansmanında devlet destekleri ne demektir ve bunların amacı nedir?

Cevap

Türkiye’nin Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerine aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir. KOBİ niteliğindeki firmalar başta olmak üzere, ihracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır.


75. Soru

Dış ticaretin finansmanında başlıca devlet destekleri nedir?

Cevap

İhracatı destekleyici başlıca faaliyetler arasında kredi ve sigorta desteği, dış pazarlara ilişkin bilgi sunumu, ticari sergi ve fuarlar düzenleme, ticari faaliyetlere sponsorluk yapma ve aktif olarak yer alma, işletmelere özgü ticari raporlar hazırlama, ticari bir anlaşmaya taraf ya da arabulucu olma gibi destek ve teşvikler yer almaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi