Genel Muhasebe 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Mali Borçlar

Mali Borçların Tanımı ve Önemi

1- Sermaye Piyasası nedir?

Cevap: Sermaye Piyasası, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.

2- Para Piyasası nedir?

Cevap: Para Piyasası ise kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.

3- Tekdüzen Hesap Planı’nda kısa vadeli mali borçların izlenmesi için hangi ana hesaplar kullanılır?

Cevap: Tekdüzen Hesap Planı’nda kısa vadeli mali borçların izlenmesi için aşağıdaki ana hesaplar kullanılır: 30 MALİ BORÇLAR (Kısa Vadeli) 300 Banka Kredileri 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( -) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) 309 Diğer Mali Borçlar

4- Tekdüzen Hesap Planı’nda uzun vadeli mali borçların izlenmesi için hangi ana hesaplar kullanılır?

Cevap: Tekdüzen Hesap Planı’nda uzun vadeli mali borçların izlenmesi için aşağıdaki ana hesaplar kullanılır: 40 MALİ BORÇLAR (Uzun Vadeli) 400 Banka Kredileri 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 405 Çıkarılmış Tahviller 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 409 Diğer Mali Borçlar

Banka Kredileri

5- Bankaya olan kredi borcu hangi hesapta izlenir?

Cevap: Bankaya olan kredi borcu “Banka Kredileri” ana hesabında izlenir. Sağlanan kredi kısa vadeli ise “300 Banka Kredileri” hesabında; uzun vadeli ise “400 Banka Kredileri” hesabında izlenir. Kredi sağlandığında bankaya olan borç, Banka Kredileri hesabının alacak tarafına kaydedilir. Borç ödendikçe ödenen kısım kredi borcundaki azalışı ifade eder ve Banka Kredileri hesabının borç tarafına kaydedilir.

6- Nakit kredilerini sıralayınız?

Cevap: Nakit kredilerin başlıca türleri: İskonto, İştira, Avans ve Borçlu cari hesap şeklindeki kredilerdir.

7- “Avans” şeklinde kredi nedir?

Cevap: Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ilesınırlı olmak üzere verdikleri kredilere “avans” şeklinde kredi denilir. Mal, senet,kıymetli maden, menkul kıymetler gibi maddi kıymetler karşılığı olarak verilir.

8- Nazım Hesap nedir?

Cevap: Nazım Hesaplar, finansal nitelikli olmayan, dolayısıyla bilanço unsurlarını etkilemeyen olayların izlenmesi için kullanılan açıklayıcı ve istatistiki bilgi sağlayan hesaplardır.

9- Rehnedilen mallar hangi hesapta izlenir?

Cevap: Rehnedilen mallar, Ticari Mallar hesabının alt hesaplarında da izlenebilir.

10- Banka tarafından verilecek borçlu cari hesap şeklindeki krediler hangi şekillerde verilebilir?

Cevap: Banka tarafından verilecek borçlu cari hesap şeklindeki krediler aşağıdaki şekillerde verilebilir: İşletmenin ticari itibarına güvenilerek verilebilir (açık kredi). İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarına güvenilerek verilebilir (kefalet karşılığı kredi). İşletmenin mal, senet, menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri bankaya rehnetmesi karşılığında verilebilir (maddi teminat karşılığı kredi).

11- Açık Kredi nedir?

Cevap: Kişisel güvene dayanan ve sadece borçlunun imzası karşılığı verilen krediye açık kredi denir.

12- İşletme, 14 Eylül 2012 tarihinde “B” Bankasından 25.000 lira limitli borçlu cari hesap şeklinde kredi sağlamış ve aynı gün bu hesaptan 4.000 lira çekmiştir. Bu işlemin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Cevap: İşlemin Muhasebe kaydı:

13- Kefalet karşılığı kredi nedir?

Cevap: Kefalet karşılığı krediler, banka nezdinde güvenilirliği olan üçüncü bir kişininimzası ile borçluya kefil olduğu, başka bir deyişle borçlunun borcunu ödemediği takdirde ödemeyi kefilinin üstlendiği kredilerdir.

14- Teminat mektubu nedir?

Cevap: Teminat mektupları, işletmelerin gerçek ve tüzel kişilere, resmî kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine veya borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara denir.

15- Nakit olmayan krediler nelerdir?

Cevap: Nakit olmayan krediler; teminat mektubu kredisi, harici garanti kredisi, ithalatakreditif kredisi ve kabul kredisi şeklinde olabilir.

Çıkarılmış Bono ve Senetler

16- Finansman bonolarının vadesi ne kadardır?

Cevap: Finansman bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenir.

17- Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar hangi hesapta izlenir?

Cevap: Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para vesermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar “305. Çıkarılmış BonolarVe Senetler” ana hesabında izlenir. Bono ve senetler ihraç edildiğinde nominalbedelleri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmelerihâlinde hesaba borç kaydedilir.

Çıkarılmış Tahviller

18- Tahvil nedir?

Cevap: Anonim şirketlerin orta veya uzun vadeli olarak borç para bulabilmek amacıylaitibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine“tahvil” denilmektedir.

19- Tahvil çıkartarak yabancı kaynak sağlayan işletmeler, sağladıkları borcu hangi hesapta izler?

Cevap: Tahvil çıkartarak yabancı kaynak sağlayan işletmeler sağladıkları borcu “405Çıkarılmış Tahviller” hesabında izlerler. Çıkarılmış tahviller nominal bedelleri(üzerinde yazılı olan değer) ile bu hesaba alacak kaydedilir.

20- Başabaş tahvil nedir?

Cevap: İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılıyorsa bu başabaş tahvildir.

21- Primli tahvil nedir?

Cevap: Nominal değerinden daha yüksek bedelle satışa çıkarılan tahvillere primlitahvil denir.

22- İskontolu tahvil nedir?

Cevap: Nominal değerden daha düşük bedelle satışa çıkarılan tahvillere ise iskontolu tahvil denir.

23- Tahvillerin özelliklerini sıralayınız?

Cevap: Tahvillerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır. Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadeceihraççıya karşı alacaklılık hakkı sağlar. Yani tahvilin sahibi (hamili) tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır ve tahvilini satın aldığı kuruluşun yönetimine katılma hakkı yoktur. Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılmaz, Şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır. Şirketin brüt kârından ilk olarak tahvil sahiplerine ödeme yapılır. Tahvilde belirtilen vade kesindir ve vade sonunda tahvil sahibi ve tahvili çıkaran kuruluş arasındaki hukuki ilişki yasal olarak biter. Tahvil, itibari değerinin altında bir bedelle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.

Sıra-(Soruid) 1-(1052978) 2-(1052979) 3-(1052981) 4-(1052983) 5-(1052985) 6-(1052989) 7-(1052993) 8-(1052997) 9-(1052999) 10-(1053001) 11-(1053002) 12-(1053006) 13-(1053007) 14-(1053008)15-(1053010) 16-(1053097) 17-(1053100) 18-(1053105) 19-(1053107) 20-(1053114) 21-(1053117) 22-(1053120) 23-(1053110)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi