Genel Muhasebe 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Mali Borçlar

1. Soru

İşletmeler varlıklara sahip olmak için nasıl kaynak sağlarlar?

Cevap

İşletmeler ya işletme sahipleri tarafından ya da işletme dışından yani üçüncü taraflardan borçlanarak kaynak sağlarlar.


2. Soru

Bir işletmede borçlanmaya neden olan olay ve faaliyetler nelerdir?

Cevap

İşletmeler çeşitli finansal kuruluşlardan kredi alabileceği gibi mal ya da hizmetlerini de kredili alabilirler. Müşterilerinden avans alabilir ya da ödenecek vergi ve kesintilere sahip olabilirler. Bu ve buna benzer nedenlerle borçlanabilirler.


3. Soru

Yabancı kaynakların geri ödenebilirliğinin işletmeler için önemi nedir?

Cevap

Yabancı kaynaklar işletmenin mevcut borçlarıdır ve hangi nedenle doğmuş olurlarsa olsunlar vadeleri geldiğinde mutlaka geri ödenmeleri gerekir. Yabancı kaynakların geri ödenebilirliği, işletmenin finansal performansı ve kredibilitesi açısından son derece önemlidir.


4. Soru

Yabancı kaynaklar vadelerine göre kaça ayrılır?

Cevap

Yabancı kaynaklar vadelerine göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak iki gruba ayrılmaktadır.


5. Soru

Kısa vadeli yabancı kaynakların kapsamı nedir?

Cevap

Kısa vadeli yabancı kaynaklar, hem borcun doğduğu tarihten itibaren en fazla bir yıl vadesi olan borçları hem de borcun doğduğu an itibarıyla vadeleri bir yılın üzerinde olduğu hâlde bilanço tarihinde vadeleri bir yılın altına inmiş olan uzun vadeli borçların kısa vadeliye dönüşen kısımlarını kapsamaktadır.


6. Soru

Uzun vadeli yabancı kaynakların vadesi ne kadardır?

Cevap

Uzun vadeli yabancı kaynaklar, vadeleri bir yılın üzerinde olan borçlardır.


7. Soru

Mali borcun tanımı nedir?

Cevap

İşletmeye nakit para girişi sağlayan ve geri ödenmeleri de nakitle yapılacak olan işletme dışından sağlanan bu borçlar mali borç (finansal borç) olarak nitelendirilmektedir.


8. Soru

Mali borçlar hangi yollarla sağlanır?

Cevap

Mali borçlar, bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan kredi şeklinde sağlanabileceği gibi borçlanma senedi niteliğinde menkul kıymet çıkarıp satılarak para ve sermaye piyasalarından da sağlanabilmektedir.


9. Soru

Mali borçların riski nedir?

Cevap

Mali borçlar işletme için bir faiz yükü oluşturur ve hem anapara hem de faizin geri ödenmesi gerekir. Eğer işletme bu kaynakları uygun ve verimli bir şekilde kullanamazsa hem geri ödeme güçlüğüne düşebilir hem de faiz gideri nedeniyle kârlılığı yok olabilir.


10. Soru

Özellikli varlıkların tanımı ve kapsamı nedir?

Cevap

Özellikli varlıklar, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklardır. Finansal varlıklar ve kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma veya satışa hazır hâle gelen varlıklar da özellikli varlık değildir.


11. Soru

Tekdüzen Hesap Planında kısa ve uzun vadeli mali borçların izlendiği ana hesapların amacı nedir?

Cevap

Söz konusu ana hesaplar, mali borçların ne şekilde sağlandığı ve ne zaman geri ödenmesi gerektiğini görebilmek için olayın niteliğine ve borcun vadesine göre ayrı ayrı açılmaktadır.


12. Soru

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarda, Mali Borçlar grubunda yer alan negatif pasif düzenleyici hesaplar hangileridir?

Cevap

302/402 kodlu Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) ve 308/408 kodlu Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) hesapları negatif pasif düzenleyici hesaplardır.


13. Soru

Tekdüzen Hesap Planındaki 30 Mali Borçlar grubunun kapsamı nedir?

Cevap

Söz konusu hesap grubu, kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para piyasası araçları ile sağlanan krediler ve vadesine bir yıldan daha az bir süre kalan uzun vadeli mali borçların anapara taksit ve faizlerini kapsamaktadır.


14. Soru

Tekdüzen Hesap Planındaki 30 Mali Borçlar grubunun alt hesapları nelerdir?

Cevap

Söz konusu hesap grubuna ait alt hesaplar şöyle sıralanabilir: • 300 Banka Kredileri • 301 Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar • 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) • 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri • 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri • 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler • 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler • 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) • 309 Diğer Mali Borçlar


15. Soru

Tekdüzen Hesap Planındaki 40 Mali Borçlar grubunun kapsamı nedir?

Cevap

Söz konusu hesap grubunda, bilanço tarihi itibarıyla vadesine bir yıldan daha uzun süre olan, banka ve diğer finans kuruluşlarından alınan krediler ile işletmece sermaye piyasalarından yararlanarak borçlanma amacıyla ihraç edilmiş olan menkul değerler yer almaktadır.


16. Soru

Tekdüzen Hesap Planındaki 40 Mali Borçlar grubunun alt hesapları nelerdir?

Cevap

Söz konusu hesap grubuna ait alt hesaplar şöyle sıralanabilir: • 400 Banka Kredileri • 401 Finansal Kiralama İşlerinden Borçlar • 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) • 405 Çıkarılmış Tahviller • 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler • 408 Menkul Kıymetler ihraç Farkı (-) • 409 Diğer Mali Borçlar


17. Soru

Mali borç türlerinden en çok başvurulanlar hangisidir?

Cevap

Mali borçlar arasında en çok başvurulanlar şöyle sıralanabilir: • Banka kredileri, • Çıkarılmış bono ve senetler, • Çıkarılmış tahviller.


18. Soru

Finansal sistem nedir?

Cevap

Finansal sistem, fon fazlası olan birimlerden fon açığı olan birimlere fon transferinin gerçekleştiği ve iki temel kanaldan işleyen bir sistemdir.


19. Soru

Finansal sistemin işlediği kanallar nelerdir?

Cevap

Finansal sistemin işlediği kanallardan; • Biri doğrudan finansman, • Diğeri ise dolaylı finansmandır.


20. Soru

Dolaylı finansmanın işleyişinde temel belirleyici nedir?

Cevap

Dolaylı finansman sisteminin işleyişinde temel belirleyici bankacılık sistemidir.


21. Soru

Bankacılık sisteminin temel işlevi nedir?

Cevap

Bankacılık sisteminin finansal sistem içindeki temel işlevi, bir ekonomide fon fazlasına sahip olan kişi ve kurumlar ile fon ihtiyacı olan kişi ve kurumlar arasında köprü görevi görmektir.


22. Soru

Bankaların nakit şekilde sağladığı krediler, banka kredileri hesabında nasıl izlenmektedir?

Cevap

Kredi sağladığında bankaya olan borç, Banka Kredileri hesabının alacak tarafına kaydedilmektedir. Borç ödendikçe ödenen kısım kredi borcundaki azalışı ifade etmekte ve Banka Kredileri hesabının borç tarafına kaydedilmektedir.


23. Soru

Bankalar nakit olarak kredi sağladıklarında, hangi hesapları kullanmaktadır?

Cevap

Sağlanan kredi; • Kısa vadeli ise 300 Banka Kredileri hesabında, • Uzun vadeli ise 400 Banka Kredileri hesabında izlenmektedir.


24. Soru

Bankaların işletmelere sağladıkları nakit kredilerin belirleyicileri nelerdir?

Cevap

Bankaların işletmelere sağladıkları nakit kredilerde; • Bankaların kredi verdikleri işletme ile olan ilişkileri, • İşletmenin ticari itibarı, • Kredinin tutarı ve vadesi söz konusu belirleyicilerdir.


25. Soru

Bankalar işletmelere yabancı para cinsinden nakit kredi sağladığında muhasebe kaydı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Yabancı para cinsinden sağlanan nakit banka kredileri, işlem tarihindeki kur üzerinden Türk lirasına çevrilmekte ve Türk lirası olarak kaydedilmektedir. İşlem tarihi ile kredinin ödenme tarihi arasında döviz kurlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan kur farkı, kredi özellikli varlık edinimi dışında bir nedenle alınmışsa borçlanma maliyetine yansıtılmaktadır. Özellikli varlık edinimi için alınmış bir kredide ise kur farkları o varlığın maliyetine yansıtılmaktadır.


26. Soru

Nakit kredilerin başlıca türleri nelerdir?

Cevap

Bankaların sağladığı başlıca nakit kredi türleri şöyle sıralanabilir: • İskonto, • İştira, • Avans, • Borçlu cari hesap.


27. Soru

Avans şeklinde kredi ne ifade etmektedir?

Cevap

Bankaların maddi kıymetlerin rehin bırakılması karşılığında ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere avans şeklinde kredi denilmektedir.


28. Soru

Avans şeklinde kredinin karşılığı olan menkul kıymetler nelerdir?

Cevap

Avans şeklinde kredi; mal, senet, kıymetli maden, menkul kıymetler gibi maddi kıymetler karşılığında verilmektedir.


29. Soru

Avans şeklinde kredinin faizi nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Avans şeklindeki krediye ilişkin faiz, vade sonunda kredi hesabına alacak yazılmakta ve işletme vade sonunda bankaya olan borcunu faizi ile birlikte ödeyerek hesabı kapatmaktadır.


30. Soru

Bir işletmenin bankadaki borcuna karşılık rehin bıraktığı mallar hangi hesap ya da hesaplarda izlenmektedir?

Cevap

İşletme tarafından rehnedilen mallar ya Nazım Hesaplarda ya da Ticari Mallar Hesabının alt hesaplarında izlenmektedir.


31. Soru

Nazım hesapların tanımı nedir?

Cevap

Nazım hesaplar, finansal nitelikli olmayan, dolayısıyla bilanço unsurlarını etkilemeyen olayların izlenmesi için kullanılan açıklayıcı ve istatistiki bilgi sağlayan hesaplardır.


32. Soru

Borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin avantajları nelerdir?

Cevap

Borçlu cari hesap şeklindeki krediler vade ile bağlı değildir. Banka, işletmeye belirli bir limit dâhilinde kredi tahsis eder. İşletme nakde gereksinimi olduğunda limiti aşmamak koşuluyla bu hesaptan para çeker; elinde nakit olduğunda da hesaba para yatırabilir. İşletme nakde gereksinim duyduğunda kolaylıkla bu hesaptan para çekebileceği için özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacının karşılanması açısından son derece avantajlıdır. Elinde nakit fazlalığı olduğu zaman da kredi borcunu ödeme olanağı olduğu için faiz giderini de en aza indirebilmektedir.


33. Soru

Bankalar işletmelere borçlu cari hesap şeklindeki kredileri verme konusundaki kararlarında neleri dikkate alır?

Cevap

Borçlu cari hesap şeklindeki krediler aşağıdaki kriterler dikkate alınarak verilmekte ya da verilmektedir: • Mali istihbarat ve kredi analizleri, • İşletmenin ticari itibarı (açık kredi), • İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarı (kefalet karşılığı kredi), • İşletmenin mal, senet, menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri bankaya rehnetmesi (maddi teminat karşılığı kredi).


34. Soru

Açık krediler ne ifade etmektedir?

Cevap

Açık krediler, kredibilitesi çok yüksek, mali yapısı ile ilgili herhangi bir risk endişesi duyulmayan firmalara borçlu cari hesap şeklinde kullandırılan kredilerdir. Açık kredilerde firma imzası dışında herhangi bir teminat yoktur, sadece kredi genel sözleşesi imzalanmaktadır. Bu kredide borçlunun piyasadaki itibarı, ahlaki durumu, mal varlığı birinci derecede önemlidir. İtibarlı firmalara açıldığı için piyasada en teminatlı kredi türü olarak kabul edilmektedir.


35. Soru

Açık kredilere ilişkin faizler bankalar tarafından nasıl tahsil edilmektedir?

Cevap

Açık kredilerin faizleri genellikle üçer aylık dönemlerde nakit olarak tahsil edilmektedir.


36. Soru

Kefalet karşılığı krediler ne ifade etmektedir?

Cevap

Kefalet karşılığı krediler, banka nezdinde güvenilirliği olan üçüncü bir kişini imzasıyla borçluya kefil olduğu, başa bir deyişle borçlunun borcunu ödemediği takdirde ödemeyi kefilinin üstlendiği kredilerdir.


37. Soru

Maddi teminat karşılığı kredi şeklindeki borçlu hesap kapsamındaki teminatlar nelerdir?

Cevap

Maddi teminat karşılığı krediler kapsamındaki teminatlar; mal, gayrimenkul ipoteği, işletme rehini, nakit, kıymetli madenler ve taşlar, hisse senedi ve tahvil vb.dir.


38. Soru

Gayrimenkullerin rehin işlemi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Gayrimenkullerin rehin işlemi, tapu siciline kayıt yapılması (ipotek) ile gerçekleştirilmektedir. Taşınabilir değerlerin rehnedilebilmesi için bunların rehin alana teslim edilmesi gerekmektedir. Örneğin, ticari senet gibi değerler banka tarafından teslim alınmakta ve bankanın kasalarında saklanmaktadır.


39. Soru

Nakit olmayan kredilerin (gayri nakdi krediler) kaç türü vardır?

Cevap

Nakit olmayan krediler; • Teminat mektubu kredisi, • Harici garanti kredisi, • İthalat akreditif kredisi ve • Kabul kredisi şeklinde olabilmektedir.


40. Soru

Teminat mektubu (kefalet mektubu) ne ifade etmektedir?

Cevap

Teminat mektupları, işletmelerin gerçek ve tüzel kişilere, resmî kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine veya borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplardır.


41. Soru

Bankaların işletmelere teminat mektubu verme karşılığında kazancı nedir?

Cevap

Teminat mektubu karşılığında işletme bankadan nakit olarak bir borç almadığı için faiz yükü de söz konusu değildir. Fakat banka, verdiği bu hizmet nedeniyle müşterilerinden faiz yerine mektubun türü ve vadesine göre belirlenen oranlar üzerinden teminat mektubu komisyonu tahsil etmektedir.


42. Soru

Finansman bonoları ne ifade etmektedir?

Cevap

Özel sektör finansman bonoları, bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından kısa vadeli nakit şeklinde yabancı kaynak sağlamak üzere temin edilen borçlanma senetleridir.


43. Soru

Finansman bonolarının vadesi ne kadardır?

Cevap

Finansman bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenmektedir.


44. Soru

Finansman bonolarının satışı ve ödemesi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Finansman bonoları, ihraççının belirlediği vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılmaktadır. Finansman bonolarında yatırımcıya anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılmaktadır.


45. Soru

Finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar hangi hesapta izlenmektedir?

Cevap

Söz konusu fonlar, 305. Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler ana hesabında izlenmektedir


46. Soru

Bono ve senetler nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Bono ve senetler ihraç edildiğinde nominal bedelleri üzerinden 305. Çıkarılmış Bonolar Ve Senetler ana hesabına alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri hâlinde hesaba borç kaydedilir.


47. Soru

Finansman bonolarının nominal değerleri ile satış fiyatı arasındaki fark nasıl muhasebeleştirilir?

Cevap

Söz konusu fark 308. Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabının borcuna kaydedilmektedir. Finansman bonoları iskontolu ihraç edildikleri için bunların nominal değerleri ile satış fiyatları arasındaki fark bir anlamda gelecek aylara ait gider niteliğindedir ve döneme ait gidere dönüşünceye kadar 308. Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabında bekletilir. Menkul kıymetin vadesine paralel olarak itfa edilmesi kaydıyla hesaplanan itfa tutarları Finansman Giderine dönüşmektedir.


48. Soru

Finansman bonolarında yatırımcıya anapara ve faiz ödemesi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Yatırımcıya yapılan anapara ve faiz ödemeleri, vade bittiğinde bir defada yapılmaktadır.


49. Soru

Tahvilin tanımı nedir?

Cevap

Anonim şirketlerin orta veya uzun vadeli olarak borç para bulabilmek amacıyla itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denilmektedir.


50. Soru

Tahvillerin özellikleri nelerdir?

Cevap

Tahvillerin özellikleri şöyle sıralanabilir: • Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır. Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadece ihraççıya karşı alacaklılık hakkı sağlar. Yani tahvilin sahibi (hamili), tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır ve tahvilini satın aldığı kuruluşun yönetimine katılma hakkı yoktur. • Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılmaz, şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır. Şirketin brüt kârından ilk olarak tahvil sahiplerine ödeme yapılır. • Tahvilde belirtilen vade kesindir ve vade sonunda tahvil sahibi ve tahvili çıkaran kuruluş arasındaki hukuki ilişki yasal olarak biter. • Tahvil, itibari değerinin altında bir bedelle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.


51. Soru

Tahvillerin hukuki çerçevesini oluşturan kanun ve tebliğler nelerdir?

Cevap

Tahvillerin hukuki çerçevesi şöyle sıralanabilir: • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu: Genel konular (md.504-506), • 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve buna istinaden çıkarılan T.C. Merkez Bankası tebliğleri: Faiz, vade, ihraç şartları • 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Seri: II SPK Tebliğleri.


52. Soru

Borçlanma senetlerinin toplam tutarı ne olmalıdır?

Cevap

Borçlanma senetlerinin toplam tutarı, sermaye ile bilançoda yer alan yedek akçelerin toplamını aşmamalıdır.


53. Soru

Kamu borçlanma aracı dışında kalan tahvillerin ihraç ve halka arzı nasıl gerçekleşir?

Cevap

Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için bunların Sermaye Piyasası Kurulu’na kaydettirilmesi gerekmektedir. Tahvillerin halka arzedilmesi durumunda tahvil ihraç koşulları ve ihraççı şirket hakkındaki hukuki ve mali bilgiler izahname ve sirkülerde yer almaktadır.


54. Soru

Tahvil çıkartarak yabancı kaynak sağlayan işletmeler sağladıkları borcu hangi hesapta izlerler?

Cevap

Söz konusu işletmeler ilgili borcu 405. Çıkarılmış Tahviller hesabında izlemektedirler.


55. Soru

405. Çıkarılmış Tahviller hesabı nasıl çalışmaktadır?

Cevap

Çıkarılmış tahviller nominal bedelleri (üzerinde yazılı olan değer) ile bu hesaba alacak kaydedilmektedir. Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil, anapara borç ve taksitleri bilanço dönemlerinde 304. Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri hesabına aktarılmalıdır. Bunun için; • 304. Tahvil Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri hesabının alacak tarafına, • 405. Çıkarılmış Tahviller hesabının borç tarafına kayıt yapılmaktadır.


56. Soru

Başabaş tahvil nedir?

Cevap

İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılıyorsa bu başabaş tahvildir.


57. Soru

Primli tahvil nedir?

Cevap

Nominal değerinden daha yüksek bedelle satışa çıkarılan tahviller primli tahvildir.


58. Soru

İskontolu tahvil nedir?

Cevap

Nominal değerden daha düşük bedelle satışa çıkarılan tahvillere iskontolu tahvil denilmektedir.


59. Soru

Tahvillerin anaparası ne şekilde ödenebilir?

Cevap

Tahvillerin anaparası, vade bitiminde bir defada veya vade içinde taksitler hâlinde ödenebilmektedir.


60. Soru

Halka arz edilecek tahvillerin taksitli itfa edilmesi durumunda ne gerçekleşir?

Cevap

Halka arz edilecek tahvillerin taksitli itfa edilmesi durumunda itfaya ilişkin esaslara izahname ve sirkülerde yer verilmektedir.


61. Soru

Sermaye Piyasası nedir?

Cevap

Sermaye Piyasası, orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.


62. Soru

Para Piyasası nedir?

Cevap

Para Piyasası ise kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır.


63. Soru

Tekdüzen Hesap Planı’nda kısa vadeli mali borçların izlenmesi için hangi ana hesaplar kullanılır?

Cevap

Tekdüzen Hesap Planı’nda kısa vadeli mali borçların izlenmesi için aşağıdaki ana hesaplar kullanılır:

30 MALİ BORÇLAR (Kısa Vadeli)

 • 300 Banka Kredileri
 • 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
 • 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
 • 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
 • 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
 • 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
 • 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
 • 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)
 • 309 Diğer Mali Borçlar

64. Soru

Tekdüzen Hesap Planı’nda uzun vadeli mali borçların izlenmesi için hangi ana hesaplar kullanılır?

Cevap

Tekdüzen Hesap Planı’nda uzun vadeli mali borçların izlenmesi için aşağıdaki ana hesaplar kullanılır:

40 MALİ BORÇLAR (Uzun Vadeli)

 • 400 Banka Kredileri
 • 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
 • 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
 • 405 Çıkarılmış Tahviller
 • 407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
 • 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
 • 409 Diğer Mali Borçlar

65. Soru

Bankaya olan kredi borcu hangi hesapta izlenir?

Cevap

Bankaya olan kredi borcu “Banka Kredileri” ana hesabında izlenir. Sağlanan kredi kısa vadeli ise “300 Banka Kredileri” hesabında; uzun vadeli ise “400 Banka Kredileri” hesabında izlenir. Kredi sağlandığında bankaya olan borç, Banka Kredileri hesabının alacak tarafına kaydedilir. Borç ödendikçe ödenen kısım kredi borcundaki azalışı ifade eder ve Banka Kredileri hesabının borç tarafına kaydedilir.

 


66. Soru

Nakit kredilerini sıralayınız?

Cevap

Nakit kredilerin başlıca türleri:

 • İskonto,
 • İştira,
 • Avans ve
 • Borçlu cari hesap şeklindeki kredilerdir.

67. Soru

“Avans” şeklinde kredi nedir?

Cevap

Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ile
sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere “avans” şeklinde kredi denilir. Mal, senet,
kıymetli maden, menkul kıymetler gibi maddi kıymetler karşılığı olarak verilir.


68. Soru

Nazım Hesap nedir?

Cevap

Nazım Hesaplar, finansal nitelikli olmayan, dolayısıyla bilanço unsurlarını etkilemeyen olayların izlenmesi için kullanılan açıklayıcı ve istatistiki bilgi sağlayan hesaplardır.


69. Soru

Rehnedilen mallar hangi hesapta izlenir?

Cevap

Rehnedilen mallar, Ticari Mallar hesabının alt hesaplarında da izlenebilir.


70. Soru

Banka tarafından verilecek borçlu cari hesap şeklindeki krediler hangi şekillerde verilebilir? 

Cevap

Banka tarafından verilecek borçlu cari hesap şeklindeki krediler aşağıdaki şekillerde verilebilir:

 • İşletmenin ticari itibarına güvenilerek verilebilir (açık kredi).
 • İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin ticari itibarına güvenilerek
  verilebilir (kefalet karşılığı kredi).
 • İşletmenin mal, senet, menkul kıymet, gayrimenkul vb. maddi değerleri
  bankaya rehnetmesi karşılığında verilebilir (maddi teminat karşılığı kredi).

71. Soru

Açık Kredi nedir?

Cevap

Kişisel güvene dayanan ve sadece borçlunun imzası karşılığı verilen krediye açık kredi denir.


72. Soru

Kefalet karşılığı kredi nedir?

Cevap

Kefalet karşılığı krediler, banka nezdinde güvenilirliği olan üçüncü bir kişinin
imzası ile borçluya kefil olduğu, başka bir deyişle borçlunun borcunu ödemediği takdirde ödemeyi kefilinin üstlendiği kredilerdir.


73. Soru

Teminat mektubu nedir?

Cevap

Teminat mektupları, işletmelerin gerçek ve tüzel kişilere, resmî kuruluşlara, özel kurumlara karşı giriştikleri taahhütlerin yerine getirilmesine veya borçlandıkları paraların ödenmesine kefalet etmek üzere bu yerlere hitaben bankaların verdikleri mektuplara denir.


74. Soru

Nakit olmayan krediler nelerdir?

Cevap

Nakit olmayan krediler; teminat mektubu kredisi, harici garanti kredisi, ithalat
akreditif kredisi ve kabul kredisi şeklinde olabilir.


75. Soru

Finansman bonolarının vadesi ne kadardır?

Cevap

Finansman bonolarının vadesi 60 günden az 360 günden fazla olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenir.


76. Soru

Kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar hangi hesapta izlenir?

Cevap

Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve
sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar “305. Çıkarılmış Bonolar
Ve Senetler” ana hesabında izlenir. Bono ve senetler ihraç edildiğinde nominal
bedelleri üzerinden bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri
hâlinde hesaba borç kaydedilir.


77. Soru

Tahvil nedir?

Cevap

Anonim şirketlerin orta veya uzun vadeli olarak borç para bulabilmek amacıyla
itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine
“tahvil” denilmektedir.


78. Soru

Tahvil çıkartarak yabancı kaynak sağlayan işletmeler, sağladıkları borcu hangi hesapta izler?

Cevap

Tahvil çıkartarak yabancı kaynak sağlayan işletmeler sağladıkları borcu “405
Çıkarılmış Tahviller” hesabında izlerler. Çıkarılmış tahviller nominal bedelleri
(üzerinde yazılı olan değer) ile bu hesaba alacak kaydedilir.


79. Soru

Tahvillerin özelliklerini sıralayınız?

Cevap

Tahvillerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Tahvil sahibinin, tahvili çıkaran kuruluşa sağladığı kaynak yabancı kaynaktır. Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadece
  ihraççıya karşı alacaklılık hakkı sağlar. Yani tahvilin sahibi (hamili) tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır ve tahvilini satın aldığı kuruluşun yönetimine katılma hakkı yoktur.
 • Tahvil sahibi tahvili çıkaran şirketin kâr-zarar riskine katılmaz, Şirket zarar etse de günü gelince belli miktardaki anapara ve faizini alır. Şirketin brüt kârından ilk olarak tahvil sahiplerine ödeme yapılır.
 • Tahvilde belirtilen vade kesindir ve vade sonunda tahvil sahibi ve tahvili çıkaran kuruluş arasındaki hukuki ilişki yasal olarak biter.
 • Tahvil, itibari değerinin altında bir bedelle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir.

80. Soru

Başabaş tahvil nedir?

Cevap

İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılıyorsa bu başabaş tahvildir.


81. Soru

Primli tahvil nedir?

Cevap

Nominal değerinden daha yüksek bedelle satışa çıkarılan tahvillere primli
tahvil denir.


82. Soru

İskontolu tahvil nedir?

Cevap

Nominal değerden daha düşük bedelle satışa çıkarılan tahvillere ise iskontolu tahvil denir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi