Genel Muhasebe Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dönen Varlıklar

1. Soru

Dönen varlıklar incelenirken, hangi hesap planına bağlı
kalınır?

Cevap

Dönen varlıklar ülkemizde Tek Düzen Hesap
Planı’na (TDHP) bağlı kalınarak yapılır.


2. Soru

Dönen varlıklardaki “Hazır Değerler” grubunda hangi
hesaplar yer alır?

Cevap

“Hazır Değerler” grubundaki hesaplar şöyle
sıralanabilir:
• 100 KASA
• 101 ALINAN ÇEKLER
• 102 BANKALAR
• 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ (-)
• 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER


3. Soru

Kasa hesabı nedir?

Cevap

Kasa hesabında işletmenin nakit hareketleri
izlenir. Bu hesaptan;
• Hem Türk Lirası hareketleri,
• Hem de yabancı paraların Türk Lirası karşılığı
izlenir.


4. Soru

Yabancı para hesapları nasıl hesaplardır ve nasıl kayıt
yapılır?

Cevap

Ulusal ve yabancı para cinsinden yapılan her türlü
tahsilatlar bu hesaba borç; ödemeler ise alacak kaydedilir.
Yabancı paraların hesaba girişi ve çıkışı maliyetle
kaydedilir.
Yabancı paraların, maliyetinden daha yüksek bir fiyatla
satılmasından doğan kâr tutarı "646 Kambiyo Kârları"
hesabının alacağına; maliyetinin altında bir fiyatla
satılmasından doğan zarar tutarı "656 Kambiyo Zararları"
hesabının borcuna kaydedilir.


5. Soru

Çek nedir? Ülkemizde hangi tür çekler kullanılır?

Cevap

Çek, bankaya gönderilen ve belli bir paranın,
belirtilen kişi ya da çek hamiline ödenmesi emrini belirten
bir kıymetli evraktır. Çek, görüldüğünde ödenmesi
gereken bir kambiyo senedidir.
Ancak, ülkemizde vadeli çek düzenlenmesi ticari güvene
bağlı olarak kullanılmaktadır.


6. Soru

Çekler kaça ayrılır?

Cevap

Çekler dörde ayrılır:
• Portföydeki Çekler,
• Tahsildeki Çekler,
• Teminattaki Çekler,
• Karşılıksız Çekler.


7. Soru

Alınan çekler nasıl kaydedilir?

Cevap

Alınan çekler nominal (üzerinde yazılı) değerleri
ile bu hesabın borcuna; tahsil edilenler veya çeşitli
nedenlerle elden çıkanlar ise aynı değerle alacağına
kaydedilir.


8. Soru

Çek Hesaplarında, görüldüğü gibi alınan çeklerin
bulunduğu durumu izleyecek şekilde yardımcı hesaplar
nasıl ayrılır?

Cevap

101 Alınan Çekler hesabının yardımcı hesapları
aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• 101 ALINAN ÇEKLER
• 101.01 Portföydeki Çekler
• 101.02 Tahsildeki Çekler
• 101.03 Teminattaki Çekler
• 101.04 Karşılıksız Çekler


9. Soru

“102 Bankalar” hesabı, nasıl bir hesaptır?

Cevap

102 Bankalar hesabı, işletmenin belirli bir süre
sonunda veya istediğinde çekmek üzere banka ve özel
finans kurumlarına yatırdığı ulusal ve yabancı paraların
izlendiği hesaptır.
Bankalarda bulunan paraları arttıran işlemler bu hesaba
borç, azaltan işlemler ise alacak kaydedilir.


10. Soru

“102 Bankalar” hesabı içerisinde bulunan “Havale”
ne demektir?

Cevap

Havale, aynı banka müşterileri arasındaki yapılan
para aktarma işlemidir.
Örnek: A Bankası B Şubesi müşterisi; A Bankası C Şubesi
müşterisi hesabına para aktarıyor ise yapılan işlem havale
işlemidir.


11. Soru

“102 Bankalar” hesabı içerisinde bulunan
“Elektronik Fon Transferi (EFT)” ne demektir?

Cevap

Elektronik Fon Transferi (EFT), ayrı bankalar
arasında yapılan para transfer işlemidir.
Örnek: A Bankası şubesinden; K Bankası Şubesine
yapılan para aktarımı EFT işlemidir.


12. Soru

“102 Bankalar” hesabı içerisinde bulunan “Virman”
ne demektir?

Cevap

Virman, banka müşterisinin (mudisinin) kendi
hesapları arasında para aktarma işlemidir.


13. Soru

“103 Verilen çekler ve ödeme emirleri” hesabı (-),
nasıl bir hesaptır?

Cevap

103 Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı,
işletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme
emri ile yapacağı ödemelerin izlendiği aktif düzenleyici
bir hesaptır.
Çek keşide edildiğinde veya ödeme emri düzenlendiğinde
bu hesaba alacak; çek veya ödeme emri hamil tarafından
bankadan tahsil edildiğinde, borç kaydı yapılır. Hesap
daima alacak kalanı verir (veya kapalıdır).


14. Soru

“108 Diğer Hazır Değerler” hesabı, nasıl bir
hesaptır?

Cevap

İşletmenin kullanmak amacıyla aldığı pullar,
tahsil zamanı gelmiş tahvil faiz kuponları ve hisse senedi
kâr payı kuponları, banka ve posta havaleleri ve benzerleri
bu “108 Diğer Hazır Değerler” hesabından izlenir.


15. Soru

İşletmelerin elindeki fazlalıklar (karlar) veya fazla
nakitler nasıl ve ne şekilde değerlendirilebilir?

Cevap

İşletmelerin elinde zaman zaman fazla nakit
oluşur. Söz konusu nakit fazlasının süreklilik arz etmesi
durumunda bunun uzun vadeli yatırıma dönüştürülmesi;
geçici bir fazlalık niteliğinde olması durumunda ise kısa
vadeli gelir getirici araçlara yatırılması beklenir.
Menkul kıymetler;
• Hem uzun (Mali Duran Varlıklar Grubu) ve
• Hem de kısa vadeli amaçlarla yatırım (Menkul
Kıymetler Grubu) olanağı sunan yatırım
araçlarıdır.


16. Soru

Menkul Kıymetler grubunda hangi hesap türleri yer
alır?

Cevap

Menkul Kıymetler grubundaki hesaplar şöyle
sıralanabilir:
• 110 HİSSE SENETLERİ
• 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE
BONOLARI
• 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE
BONOLARI
• 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
• 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)


17. Soru

“110 Hisse senetleri” nedir, bu hesaplarda kayıt
işlemi nasıl yapılır?

Cevap

Hisse senetleri, anonim şirketlerde esas
sermayenin belirli bir payını temsil etmek amacıyla
çıkarılan kıymetli evraklardır. Hisse senetlerinin hesaba
girişi ve çıkışı alış bedeli ile kaydedilir.
Hisse senetlerinin, alış değerinden daha yüksek bir fiyatla
satılmasından doğan kâr tutarı “645 Menkul Kıymet Satış
Kârları” hesabının alacağına; alış değerinin altında bir
fiyatla satılmasından doğan zarar tutarı ise “655 Menkul
Kıymet Satış Zararları” hesabının borcuna kaydedilir.


18. Soru

“111 Özel kesim tahvil senet ve bonoları” ile “112
Kamu Kesimi tahvil senet ve bonoları” hesabı nedir?

Cevap

111 Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı,
kısa vadeli yatırım amacıyla satın alınan, özel sektörün
çıkarttığı tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır.
112 Kamu Kesimi tahvil senet ve bonoları hesabı ise,
kamu kurumları tarafından çıkarılmış tahvil, senet ve
bonolardan kısa vadeli amaçlarla satın alınanların
izlendiği hesaptır.


19. Soru

Menkul Kıymetler değer düşüklüğü karşılığı nasıl bir
hesaptır?

Cevap

Menkul Kıymetlerin satın alma bedellerine göre
borsa veya piyasa değerlerinde önemli ve sürekli bir
düşüklük görülür ise, ortaya çıkabilecek zararları
karşılamak amacı ile hesaplanan karşılıkların izlendiği
aktif düzenleyici bir hesaptır.


20. Soru

Ticari hesaplar nedir, bu hesap grubunda hangi
hesaplar yer alır?

Cevap

İşletmenin normal faaliyet konusunu teşkil eden
mal ve hizmet satışı nedeniyle ortaya çıkan ve vadesi bir
yılı aşmayan senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesap
grubudur.
Ticari Alacaklar grubundaki hesaplar şöyle sıralanabilir:
• 120 ALICILAR
• 121 ALACAK SENETLERİ
• 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
• 124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL
KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
• 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
• 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
• 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
• 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
KARŞILIĞI (-)


21. Soru

“120 Alıcılar” hesabı nedir?

Cevap

120 Alıcılar hesabı, işletmenin, esas faaliyet
konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından ortaya
çıkan, çek veya senede bağlı olmayan alacaklarının
izlendiği hesaptır.


22. Soru

“121 Alacak Senetleri” hesabı nedir, bu hesap
grubunda hangi yardımcı hesaplar yer alır?

Cevap

121 Alacak Senetleri hesabının yardımcı hesapları
şöyle sıralanabilir:
• 121 ALACAK SENETLERİ
• 121.01 Portföydeki Senetler
• 121.02 Tahsildeki Senetler
• 121.03 Teminattaki Senetler
• 121.04 Protestolu Senetler


23. Soru

Protestolu Senetlerde hangi hesaplar yer alır?

Cevap

Protestolu senetler, bilançoda alacak senetleri
hesabında değil, “127 Diğer Ticari Alacaklar” hesabında
gösterilerek normal alacak senetlerinden ayrılmalıdır.


24. Soru

“126 Verilen Depozito ve Teminatlar” hesabı nedir?

Cevap

126 Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı,
işletmenin girdiği herhangi bir yükümlülüğün yerine
getirilmesini teminen, karşı tarafça istenen ve üstlenilen
yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde geri alınmak
koşulu ile verilen depozito ve teminat niteliğindeki
ödemelerin izlendiği hesaptır.


25. Soru

“Diğer Alacaklar” hesabı nedir?

Cevap

Diğer Alacaklar hesap grubu, ticari faaliyetler
dışında bir nedene dayanan senetli ve senetsiz alacaklarla
bunlara ilişkin şüpheli alacaklar ve şüpheli alacak
karşılıklarını kapsar.


26. Soru

“Diğer Alacaklar” hesap grubunda hangi hesaplar
yer alır?

Cevap

Diğer Alacaklar grubundaki hesaplar şöyle
sıralanabilir:
• 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
• 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
• 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN
ALACAKLAR
• 135 PERSONELDEN ALACAKLAR
• 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
• 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ
REESKONTU (-)
• 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
• 139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
KARŞILIĞI (-)


27. Soru

İştirak nedir?

Cevap

İştirak, bir işletmenin bir başka işletmenin %10-
50 arasında bir hisseyle sahipliğini (oy hakkını) ifade eder.


28. Soru

Bağlı ortaklık nedir?

Cevap

Bağlı ortaklık, bir işletmenin bir başka işletmenin
%50’sinden fazla bir hisseyle sahipliğini (oy hakkını)
ifade eder.


29. Soru

Stoklar nedir?

Cevap

Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak
veya tüketmek amacı ile edindiği;
• İlk madde ve malzeme,
• Yarı mamul,
• Mamul,
• Ticari mal,
• Yan ürün,
• Artık ve
• Hurda gibi varlıkları kapsar.


30. Soru

Stoklar grubunda hangi hesaplar yer alır?

Cevap

Stoklar grubundaki hesaplar şöyle sıralanabilir:
• 150 İLK MADDE VE MALZEME
• 151 YARI MAMULLER-ÜRETİM
• 152 MAMULLER
• 153 TİCARİ MALLAR
• 157 DİĞER STOKLAR
• 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
(-)
• 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
Yukarıdaki hesaplardan 150-151 ve 152 kodlu hesaplar
üretim işlemleri ile ilgili olduğundan maliyet
muhasebesinin kapsamına girmektedir.


31. Soru

İşletmeler söz konusu KDV tutarını satıcı hesaplarında
ve alıcı hesaplarında nasıl kaydedilir?

Cevap

Söz konusu KDV tutarı satıcı hesaplarında “391
Hesaplanan KDV” hesabının alacağına kaydedilir.
sözkonusu KDV tutarı alıcı hesaplarında “191 İndirilecek
KDV” hesabının borcuna kaydedilir.


32. Soru

Ticari Mal nedir, hangi hesaplarda izlenir?

Cevap

Satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde
herhangi bir işlem yapılmadan aynen satılacak olan
varlıklara ticari mal denir.
Bu hesap, ticari mal hareketlerini izler. Satın alınan ticari
mallar maliyet bedeli ile bu hesaba borç, satılanlar veya
çeşitli nedenlerle elden çıkarılanlar maliyet bedeli ile
alacak kaydedilir.
Ticari Mal hareketlerinin izlenmesinde;
• Devamlı Envanter Yöntemi ve
• Aralıklı Envanter Yöntemi (Tecrübi Yöntem)
kullanılır.


33. Soru

Devamlı Envanter yönteminde kayıt nasıl yapılır?

Cevap

Devamlı envanter yönteminde, ticari mal satın
alındığında, maliyet bedeli ile “153 Ticari Mallar”
hesabına borç kaydı yapılır. Ticari mal satıldığında da
satılan ticari malın maliyet tutarı, “621 Satılan Ticari
Mallar Maliyeti” hesabının borcu karşılığında bu hesabın
alacağına kaydedilir.
Böylelikle “153 Ticari Mallar” hesabının kalanı sürekli
olarak işletmede mevcut olan ticari mal maliyetini
gösterir. Yapılan satışların tutarı ise ilgili hesap
karşılığında “600 Yurtiçi Satışlar” hesabına alacak
kaydedilir.


34. Soru

Aralıklı Envanter Yöntemi (Tecrübi Yöntem) nedir?

Cevap

Satış sırasında satılan ticari malların maliyeti
bilinmiyor veya kayıtlarda dikkate alınmak istenmiyor ise
“Aralıklı Envanter Yöntemi (Tecrübi Yöntem)” uygulanır.


35. Soru

Aralıklı Envanter Yönteminde muhasebe işlemleri
nasıl yapılır?

Cevap

Aralıklı envanter yöntemi ile devamlı envanter
yönteminin ticari mal alış kaydı bakımından farkları
yoktur. Ancak, aralıklı envanter yönteminde her satışla
birlikte satılan ticari mallar maliyeti ile ilgili kayıt
yapılmaz.
Bu yöntemde, dönem içinde ticari mal satıldıkça ilgili
hesap karşılığında “600 Yurtiçi Satışlar” hesabına satış
tutarı ile alacak kaydı yapılır. Satılan ticari mallar
maliyetinin bulunarak kayıtlara aktarılması için ticari
malların miktar tespiti ve değerlemesi (envanter) yapılır.
Bu işlem haftalık, aylık gibi belirli dönemlerle
yapılabileceği gibi hesap dönemi sonunda da yapılabilir.
Yapılan envanter sonunda bulunan stoktan yararlanarak
hesaplanan satılan ticari mallar maliyeti “153 Ticari
Mallar” hesabının alacağına; “621 Satılan Ticari Mallar
Maliyeti” hesabının borcuna kaydedilerek hesaplar
düzeltilmiş ve devamlı envanter yöntemine dönülmüş olur.


36. Soru

“Satılan Ticari Mallar Maliyeti (STMM)” hesabı, nasıl
hesaplanır?

Cevap

Dönem sonunda sayım ve değerleme yapılarak
dönem sonu ticari mal stoku bulunduktan sonra, satılan
ticari mallar maliyeti (S.T.M.M.) aşağıdaki eşitlikle
hesaplanır:
S.T.M.M. = Dönem Başı Stok + Net Alışlar – Dönem
Sonu Stok
Buradan hesaplanacak tutar “153 Ticari Mallar” hesabına
alacak kaydedildiğinde bu hesabın borç kalanı, sayım ve
değerleme sonucu bulunan stok değerini gösterir. Aralıklı
envanter yönteminin işleyişi, dönem sonu kaydı
yapıldığında, büyük defter hesapları üzerinde olacaktır.


37. Soru

“Diğer Stoklar” hesabı nedir?

Cevap

Diğer stoklar hesabı, stok kalemlerinin hiçbirinin
kapsamına girmeyen ürün, artık ve hurda gibi kalemlerin
izlendiği hesaptır.


38. Soru

“Verilen Sipariş Avansları” hesabı nedir?

Cevap

Verilen sipariş avansları hesabı, yurt içinden veya
yurt dışından satın alınacak stoklarla ilgili olarak verilen
siparişler için yapılan avans ödemelerinin izlendiği
hesaptır.


39. Soru

“Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabı nedir?

Cevap

Gelecek aylara ait giderler hesabı, kullanımı
gelecek ay veya aylarda gerçekleşecek olan giderlerin cari
hesap döneminde peşin ödenen kısmının izlendiği
hesaptır. Bu hesap, yıl sonu bilançoları açısından gelecek
bir yıl içinde gidere dönüşecek ödemeleri kapsar.
Giderlerin ödenmesi anında, tüm bedelin ilgili gider
hesabına kaydedilmesi mümkündür. Bu durumda, dönem
sonu envanter çalışması sırasında, gelecek hesap
dönemine ait olan tutar belirlenerek bu hesaba borç
kaydedilir.


40. Soru

“Gelir Tahakkukları” hesabı nedir?

Cevap

Gelir Tahakkukları hesabı, içinde bulunulan
dönemde ortaya çıkan, ancak dönem içinde tahsil
edilmeyen ve ilgili üçüncü kişinin hesabına kesin borç
kaydı yapılamayan gelirlerin döneme ait kısımlarının
izlendiği hesaptır.


41. Soru

“Diğer Dönen Varlıklar” hesabı, hangi gruplarda
incelenir?

Cevap

Diğer Dönen Varlıklar grubundaki hesaplar şöyle
sıralanabilir:
• 190 Devreden KDV
• 191 İndirilecek KDV
• 192 Diğer KDV
• 193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
• 195 İş Avansları
• 196 Personel Avansları
• 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
• 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
• 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)


42. Soru

“195 İş Avansları” hesabı nedir?

Cevap

195 İş Avansları hesabı, işletme adına mal ve
hizmet satın alacak, bir kısım gider ve ödemeleri yapacak
olan personel veya personel dışı kişilere verilen iş
avanslarının izlendiği hesaptır.
Avans verildiğinde bu hesaba borç, avans alanın ibraz ettiği
harcama veya ödeme belgelerine dayanarak ilgili hesapların
borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydı yapılır.


43. Soru

“196 Personel Avansları” hesabı nedir?

Cevap

196 Personel Avansları hesabı, personele, kendi
ücret veya maaşlarından kesilmek üzere önceden verilen
avansların izlendiği hesaptır.
Avans amacıyla personele yapılan ödemeler hesaba borç
kaydedilir. Gerçekleşmeler karşılığında (işle ilgili
belgelerin sunulması, ücret bordrosunun düzenlenmesi
vb.) hesap alacaklandırılarak kapatılır.


44. Soru

Dönen varlıklardan olan hazır değerleri tanımlayınız. 

Cevap

Bu grup; kasa veya bankada bulunan nakit mevcutlarını ve istenildiğinde, değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilecek (menkul kıymetler hariç) varlıkları kapsar.


45. Soru

Hazır değerler grubunda hangi hesaplar yer almaktadır? 

Cevap

Hazır Değerler grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-)
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER


46. Soru

101 ALINAN ÇEKLER hesabında izlenen yardımcı hesapları yazınız. 

Cevap

Hesap, aşağıda görüldüğü gibi alınan çeklerin bulunduğu durumu izleyecek şekilde yardımcı hesaplara ayrılır.
101 ALINAN ÇEKLER
101.01 Portföydeki Çekler
101.02 Tahsildeki Çekler
101.03 Teminattaki Çekler
101.04 Karşılıksız Çekler


47. Soru

Havale işlemini tanımlayınız. 

Cevap

Havale: Aynı banka müşterileri arasındaki yapılan para aktarma işlemidir. Örnek: A Bankası B Şubesi müşterisi; A Bankası C Şubesi müşterisi hesabına para aktarıyor ise yapılan işlem havale işlemidir.


48. Soru

Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemini tanımlayınız. 

Cevap

Elektronik Fon Transferi (EFT): Ayrı bankalar arasında yapılan para transfer işlemidir. Örnek: A Bankası şubesinden; K Bankası Şubesine yapılan para aktarımı EFT işlemidir.


49. Soru

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının özelliklerini yazınız. 

Cevap

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemelerin izlendiği aktif düzenleyici bir hesaptır.
Çek keşide edildiğinde veya ödeme emri düzenlendiğinde bu hesaba alacak; çek veya ödeme emri hamil tarafından bankadan tahsil edildiğinde, borç kaydı yapılır. Hesap daima alacak kalanı verir (veya kapalıdır).


50. Soru

Menkul kıymetler grubunda yerinde alan hesapları yazınız. 

Cevap

Menkul Kıymetler grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.
110 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)


51. Soru

110 hisse senetleri hesabının özelliklerini yazınız. 

Cevap

Hisse senetleri, anonim şirketlerde esas sermayenin belirli bir payını temsil etmek amacıyla çıkarılan kıymetli evraklardır.
Hisse senetlerinin hesaba girişi ve çıkışı alış bedeli ile kaydedilir. Hisse senetlerinin, alış değerinden daha yüksek bir fiyatla satılmasından doğan kâr tutarı 645 Menkul Kıymet Satış Kârları hesabının alacağına; alış değerinin altında bir fiyatla satılmasından doğan zarar tutarı ise 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabının borcuna kaydedilir.


52. Soru

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı hesabını anlatınız. 

Cevap

Menkul Kıymetlerin satın alma bedellerine göre borsa veya piyasa değerlerinde önemli ve sürekli bir düşüklük görülür ise, ortaya çıkabilecek zararları karşılamak amacı ile hesaplanan karşılıkların izlendiği aktif düzenleyici bir hesaptır.


53. Soru

Ticari Alacaklar grubunda yer alan hesapları sıralayınız. 

Cevap

Ticari Alacaklar grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
124 KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ (-)
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)


54. Soru

120 Alıcılar hesabını anlatınız. 

Cevap

İşletmenin, esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından ortaya çıkan, çek veya senede bağlı olmayan alacaklarının izlendiği hesaptır.
Alıcılar hesabı ihtiyaca göre; ülkelere, bölgelere, şehirlere, mal ve hizmet türlerine veya doğrudan cari hesaplara göre bölümlendirilebilir.


55. Soru

121 Alacak senetleri hesabını anlatınız. 

Cevap

İşletmenin normal faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satışından doğan senede bağlı alacaklarının izlendiği hesaptır.


56. Soru

Diğer alacaklar grubunda yer alan hesapları sıralayınız. 

Cevap

Diğer Alacaklar grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)


57. Soru

Stoklar grubunda yer alan hesapları sıralayınız. 

Cevap

Stoklar grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.
150 İLK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER-ÜRETİM
152 MAMULLER
153 TİCARİ MALLAR
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI


58. Soru

Ticari malların izlenmesinde kullanılan "devamlı envanter yöntemini" anlatınız. 

Cevap

Devamlı envanter yönteminde, ticari mal satın alındığında, maliyet bedeli ile 153 Ticari Mallar hesabına borç kaydı yapılır. Ticari mal satıldığında da, satılan ticari malın maliyet tutarı, 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borcu karşılığında bu hesabın alacağına kaydedilir. Böylelikle 153 Ticari Mallar hesabının kalanı sürekli olarak işletmede mevcut olan ticari mal maliyetini gösterir. Yapılan satışların tutarı ise ilgili hesap karşılığında 600 Yurtiçi Satışlar hesabına alacak kaydedilir.


59. Soru

Ticari malların izlenmesinde kullanılan "aralıklı envanter yöntemini" anlatınız. 

Cevap

Aralıklı envanter yöntemi ile devamlı envanter yönteminin ticari mal alış kaydı bakımından farkları yoktur. Ancak, aralıklı envanter yönteminde her satışla birlikte satılan ticari mallar maliyeti ile ilgili kayıt yapılmaz. Bu yöntemde, dönem içinde ticari mal satıldıkça ilgili hesap karşılığında 600 Yurtiçi Satışlar hesabına satış tutarı ile alacak kaydı yapılır. Satılan ticari mallar maliyetinin bulunarak kayıtlara aktarılması için ticari malların miktar tespiti ve değerlemesi (envanter) yapılır. Bu işlem haftalık, aylık gibi belirli dönemlerle yapılabileceği gibi hesap dönemi sonunda da yapılabilir. Yapılan envanter sonunda bulunan stoktan yararlanarak hesaplanan satılan ticari mallar maliyeti 153 Ticari Mallar hesabının alacağına; 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borcuna kaydedilerek hesaplar düzeltilmiş ve devamlı envanter yöntemine dönülmüş olur.


60. Soru

Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları grubunda bulunan hesapları yazınız. 

Cevap

Bu grupta aşağıdaki hesaplar bulunur.
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI


61. Soru

Diğer dönen varlıklar grubunda yer alan hesapları yazınız. 

Cevap

Bu grupta aşağıdaki hesaplar bulunur.
190 DEVREDEN KDV
191 İNDİRİLECEK KDV
192 DİĞER KDV
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
195 İŞ AVANSLARI
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-)


62. Soru

195 iş avansları hesabını açıklayınız. 

Cevap

İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, bir kısım gider ve ödemeleri yapacak olan personel veya personel dışı kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır.
Avans verildiğinde bu hesaba borç, avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanarak ilgili hesapların borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydı yapılır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi