Marka ve Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Pazar Analizi

1. Soru

Şirketler Pazar kararlarını nasıl almalılardır?

Cevap

Şirketler hangi yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlara hizmet verileceği ve bu pazarlarda en karlı şekilde hangi potansiyel alıcıların memnun edileceği konusunda akıllıca kararlar vermek zorundadırlar. Benzer şekilde, daha küçük işletmeler pazarlarını dikkatlice tanımlamalı ve böylece kaynaklarını mümkün olan en etkili ve verimli şekilde kullanmalıdırlar.


2. Soru

Pazar nedir?

Cevap

Pazar, belirli bir ürün için tüm potansiyel alıcılardır.


3. Soru

Pazar analizi ne işe yara?

Cevap

Pazar analizi tüketici ihtiyaçları ve satın alma davranışlarının anlaşılması için temel oluşturmaktadır.


4. Soru

Tüketiciler nasıl bir fonksiyona sahiptirler?

Cevap

Tüketiciler, tüketici pazarının bir parçası olarak ister kişisel (veya aileleri) veya ticari pazarın bir parçası olarak, ister şirketler adına (ya da sivil toplum örgütü veya kurum) alışveriş yapabilirler, değişmeyen şey tüketiciler her pazarlama planının birincil odağıdır.


5. Soru

Pazarlamacılar, Pazar analizine neden ihtiyaç duyarlar?

Cevap

Pazarlamacılar, pazardaki tüketicilerin gereksinimleri, davranışları ve tavırlarını anlayacakları bir bağlam oluşturmak amacıyla, kapsamlı bir pazar analizi yapmak durumundadırlar.


6. Soru

Pazarı oluşturan şey nedir?

Cevap

Pazarları istatistikler ya da öngörüler değil, insanlar oluşturmaktadır.


7. Soru

Pazar analizlerinin gücünü ve isabetliliğini arttıran nedir?

Cevap

Analiz belirli bilgilerin, verilerin işlenmesi, kullanılmasıyla gerçekleşir. Analizlerin isabetliliğini ve gücünü artıran nokta da budur.


8. Soru

Pazarların ve tüketicilerin analiz edilmesi ile ilgili soru başlıkları nelerdir?

Cevap

Pazar tanımı, Pazar ve Pazar payındaki değişmeler, Tüketici pazarındaki müşteriler, Ticari pazarlardaki müşteriler olmak üzere 4 ana başlıktan bahsedilebilir.


9. Soru

Pazar analizi için olmazsa olmaz hangi noktaların belirlenmesi gerekir?

Cevap

Pazar analizi için, Ülke Bilgisi (Nüfus, Gayri Safi Yurt içi Hasıla, Enflasyon, Hane Halkı, Demografik Bilgiler), Ticaretin yapısı (Dağıtım kanalları ve kanallara göre kırılımlar), Pazar bilgisi (pazar büyüklüğü, segmentler, trendler), Tüketici profili (demografik, sosyokültürel bilgiler, ihtiyaçlar), Rekabet yapısı (ana oyuncular, ürünleri, pazar payları, üretim kapasiteleri, reklam harcamaları, stratejileri, bölümleme kriterleri) gibi noktaların belirlenmiş olması önemlidir.


10. Soru

Pazar analizinin basamakları nelerdir?

Cevap

Ekonomik analiz, siyasal ve sosyal çevre analizi, rekabet analizi olmak üzere 3 basamaktan oluşur.


11. Soru

Pazar potansiyeline doğrudan ne etkide bulunmaktadır?

Cevap

Bir pazarın içinde bulunduğu ülke ekonomisinin durumu Pazar potansiyeli üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.


12. Soru

Pazar potansiyelinin artması ekonomik anlamda neye bağlıdır?

Cevap

Ülkede istihdam artıyorsa ve başlıca ekonomik göstergeler olumluysa, birçok ürün ve hizmetin pazar potansiyeli artacaktır.


13. Soru

Pazarlama planı geliştirme amacı ile gereken veriler nasıl bir maliyete sahiptir ve nerelerden temin edilebilmektedir?

Cevap

Pazarlama planı geliştirme amacıyla gereken veriler, genellikle hiç maliyetsiz ya da çok düşük maliyetle elde edilebilmektedir. Resmi kurumlar, ticari kuruluşlar, bankalar, üniversiteler, ticari yayınlar, sivil toplum kuruluşları ekonomik konularla ilgili bilgilerin asıl kaynaklarıdır. Buna ek olarak bazı araştırma kuruluşları ücret karşılığı bu tür bilgileri satmaktadırlar.


14. Soru

Ekonomik göstergeler nasıl yorumlanır?

Cevap

Belirli bir zaman dilimi içerisindeki eğilimlere bakarak, birçok önemli göstergeyi birbiriyle karşılaştırarak, sektörünüze ve şirketinizin ürünleri/hizmetleri için ekonomik göstergeler ve satışlar arasındaki bağıntılı faktörlere bakarak, zaman harcayacağı ve kafa karıştıracağı için çok fazla ekonomik gösterge kullanarak, ekonomik göstergeleri kusursuz gibi kullanmamaya dikkat ederek ekonomik göstergeler yorumlanır.


15. Soru

Sektörünüze ve şirketinizin ürünleri/hizmetleri için ekonomik göstergeler ve satışlar arasındaki bağıntılı faktörlere bakarken neden çok dikkatli olmamız gerekir?

Cevap

Bunun sebebi, neden sonuç ilişkisinden ziyade yalnızca tesadüf de olabilir. Bu alanda yardımcı olabilecek, Korelasyon Analizi gibi matematiksel/istatistiksel teknikler bulunmaktadır. Özel danışmanlık firmalarında ve birçok üniversitenin yönetim fakültelerinde konu hakkında bilgili kişiler bulunabilir.


16. Soru

Neden ekonomik göstergeleri kusursuz gibi kullanmamaya dikkat etmek gerekir?

Cevap

Tüm ekonomik göstergeler hatalara ve değişikliğe tabidir. Birçok durumda, öngörülmeyen sosyal, siyasi ve ekonomik olaylar ekonomik göstergelerin kısa bir süreliğine de olsa geçersiz kalmasına neden olabilir. Bu sebep ile ekonomik göstergeleri kusursuz gibi kullanmamaya dikkat etmek gerekir.


17. Soru

Bir pazarlama planının başarısı, ne gibi ortamlara bağlıdır?

Cevap

Bir pazarlama planının başarısı, siyasi ve sosyal ortamlara bağlıdır.


18. Soru

Bir pazarlama planının başarısının bağlı olduğu ortamlar hangi durumlarda daha bariz olarak gözlemlenmektedir?

Cevap

Bu durum, özellikle savaşlar, isyanlar ve diğer sosyal-siyasi rahatsızlıkların pazarlama faaliyetlerini tehdit ettiği üçüncü dünya ülkelerinde daha da barizdir.


19. Soru

Pazarlama kararlarını etkileyebilecek harici faktör örnekleri olarak neler sayılabilir?

Cevap

Yerel seviyede lisans kanunları, yatırım teşvikleri ve bölgesel ya da kentsel gelişim programları, pazarlama kararlarını etkileyebilecek harici faktör örnekleridir.


20. Soru

Siyasal ve sosyal değişikliklerle ilgili bilgi kaynakları nelerdir?

Cevap

Siyasal ve sosyal değişiklikler ile ilgili bilgi kaynakları olarak yerel gazete, TV ve radyo birincil kaynaklar olarak sayılabilir.


21. Soru

Meslek örgütlerinin temel sorumlulukları nedir?

Cevap

Meslek örgütlerinin temel sorumluluklarından biri, üyelerine sektörü etkileme ihtimali olan sosyal ve siyasi trendlerle ilgili güncel bilgi sunmaktır.


22. Soru

Rekabet analizi neden önemlidir?

Cevap

Rekabet analizi, rakiplerin bilinmesi, önyargısız bir şekilde incelenmesi, etkili pazarlama stratejileri tasarlama konusunda yardımcı olacağı için çok önemlidir.


23. Soru

Rakipler ile ilgili bilgi kaynakları nelerdir?

Cevap

Gazete ve iş dergilerindeki makaleler, rakibin yıllık raporları, rakibin katalog, dergi vb. iletişim malzemeleri, fuarlar ve diğer mesleki toplantılar, ticaret dergileri ve ticaret bültenlerindeki makaleler, kişiler, rakipleri ziyaret eden satış temsilcileri, rakibin şirketinden ayrılan kişiler, şirketinizce görüşme yapılan ve sektörde deneyime sahip kişiler, basılı istatistikler, belirli bir sektör hakkında bilgi veren hükümet ve ticaret kuruluşu raporları, gözlemler, rakibinizin mağazalarını/showroom’ları ve rakibinizin ürünleri/hizmetleri, rakiple görüşmeler yolu, şirketinizin diğer çalışanları, arkadaşlar, akrabalar, tüketiciler temel bilgi kaynaklarıdır.


24. Soru

Satış teşkilatı neden önem arz eder?

Cevap

Satış teşkilatınızın üyeleri, her gün rakiplerinizle ilgili bilgiler edinirler. Müşteriler genellikle satış temsilcilerine rakiplerin sözleşmelerini, satış dokümanlarını, yazılarını ve diğer bilgilerini gösterirler. Bu bilgiler, genellikle, son değişiklikleri yansıtır ve yeni bir rekabet stratejisinin başlatıldığını gösterebilir.


25. Soru

Satış teşkilatından bilgi alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Cevap

Satış temsilcileri, rakip bilgilerinin kopyalarını istemelidirler. Satış temsilcilerinin izin almadan rekabet bilgilerini almasına izin verilmemelidir. Satış teşkilatıyla düzenli istihbarat toplantısı yapılmalıdır. Bu toplantı kısa tutulmalıdır. Bu toplantının, satış temsilcilerinin rakiplerin daha iyi ürünleri daha az fiyatla sunduğu yönünde yakınmalarına dönüşmesi engellenmelidir.


26. Soru

Rekabet bilgilerini edinmek için nasıl bir ekip ile çalışılmalıdır?

Cevap

Rekabet bilgilerini edinmek için, stajyer veya yarı-zamanlı asistan öğrenci kullanmayı düşünebilirsiniz. Bazı şirketler belirli bir rakibi derinlemesine incelemek için, işletme Yüksek lisansı yapan öğrencilerden oluşan bir ekip kullanmaktadır.


27. Soru

Rekabet bilgileri analiz edilirken hangi noktalar dikkate alınmalıdır?

Cevap

Rekabet bilgileri analiz edilirken, trendler, sapmalar, tutarlılık, yönetimdeki yeniden düzenlemeler, finansal değişiklikler ve iflas tehditleri dikkate alınmalıdır.


28. Soru

Sapma ile kast edilen nedir?

Cevap

Sapma ile kast edilen, normal usullerden yapılan sapmalar yani genellikle rakibin başının belada olduğunu ve can havliyle bazı şeyler yaptığını gösteren sapmalar ve aynı zamanda, yeni ürün test pazarlamanın veya yeni stratejilerin işaretleri olan sapmalardır.


29. Soru

Tutarlılık nasıl doğrulanır?

Cevap

Pazarlama stratejilerindeki tutarlılık, genellikle uzun vadeli ve nispeten sapma gerçekleşmeyen trendlerle doğrulanırlar.


30. Soru

Tutarlılık neyi gösterir?

Cevap

Tutarlılık, amaçla ilgili kararlılığı ve şirketiniz için sorun anlamına gelebilecek güçlü, uzun vadeli bir stratejiyi gösterebilir.


31. Soru

Yönetimdeki yeniden düzenlemeler neyi göstermektedir?

Cevap

Yönetimdeki yeniden düzenlemeler, genellikle politikalar ve stratejilerde önemli değişiklikler olabileceğini gösterir.


32. Soru

İflas tehditleri neyi temsil etmektedir?

Cevap

Muhtemel iflasla karşılaşan rakipler, şirketiniz için fırsatları temsil eder.


33. Soru

İllegal rekabet stratejilerinin ne gibi sonuçları olmaktadır?

Cevap

İllegal rekabet stratejileri genellikle şirketin itibarını azaltmakta, davalara ve tazminatlara neden olmaktadır.


34. Soru

Pazar analizinde araştırma ile ne kast edilmektedir?

Cevap

Pazarlama araştırması, şirketin yüzleştiği belirli bir pazarlama durumuyla ilgili veriler ve bulguların sistematik tasarımı, toplanması, analizi ve raporlanmasıdır.


35. Soru

Büyük şirketler Pazar araştırmalarına ne kadar bir pay ayırırlar?

Cevap

Tipik olarak büyük şirketler, şirket satışlarının yüzde 1’ini pazarlama araştırmasına ayırırlar.


36. Soru

Küçük şirketler hangi alternatif pazarlama araştırması metotlarını kullanabilirler?

Cevap

Küçük şirketler, pazarlama araştırma şirketinin hizmetlerini kiralayabilir veya farklı yaratıcı yollarla araştırma yapabilirler. Projeleri tasarlamak ve yürütmek için öğrenci kullanabilir; Internet’ten yararlanabilir veya rakiplerinizi ziyaret edebilirler.


37. Soru

Etkili bir Pazar araştırması hangi basamaklardan oluşmalıdır?

Cevap

Etkili bir Pazar araştırması, problemi ve araştırma alanını tanımlama, araştırma planı geliştirme, bilgi toplama, bilgiyi analiz etme, bulguları sunma ve karar verme gibi basamaklardan oluşmalıdır.


38. Soru

İkincil veri nedir?

Cevap

İkincil veriler, başka bir amaç için toplanan ve hali hazırda elde bulunan verilerdir.


39. Soru

Araştırmacılar neden ikincil veriye ihtiyaç duyarlar?

Cevap

Araştırmacılar, genellikle, problemin daha maliyetli birincil veriler toplanmadan kısmen veya tamamen çözülüp çözülemeyeceğini görmek için ikincil verileri inceleyerek başlarlar. İkincil veriler, araştırma için bir başlangıç noktası görevi görür ve düşük maliyet ve hazırda bulunma avantajları sunarlar.


40. Soru

Birincil veri nedir?

Cevap

Birincil veriler, belirli bir amaç ya da belirli bir araştırma projesi için yeni toplanan verilerdir.


41. Soru

Araştırmacılar pazarlama araştırması için birincil verileri kaç şekilde toplayabilirler?

Cevap

Araştırmacılar, pazarlama araştırması için birincil verileri beş şekilde toplayabilirler: Gözlem, odak grupları, anketler, davranışsal veriler ve deneyler.


42. Soru

Gözlemsel araştırma nedir?

Cevap

Gözlemsel araştırma: İlgili aktörler ve ortamlar gözlenerek, toplanan taze veriler olarak tanımlanabilir.


43. Soru

Odak grup araştırması nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Odak grup araştırması: Genel olarak niteliksel teknikler altında değerlendirilen odak grubu, belirli demografik, psikografik veya diğer temellere göre dikkatlice seçilen ve profesyonel araştırma moderatörünün yardımıyla çeşitli ilgi alanlarında uzunlamasına tartışmak için bir araya getirilen altı-on kişinin toplanmasından oluşmaktadır.


44. Soru

Deneysel araştırmanın temel amacı nedir?

Cevap

Deneysel araştırma: Bilimsel açıdan en geçerli araştırma, deneysel araştırmadır. Bu araştırmanın amacı, gözlemlenen bulguların rekabet açısından açıklamalarını ortadan kaldırarak, neden-sonuç ilişkilerini elde etmektir.


45. Soru

Pazarlama araştırmacıları birincil verilerin toplanmasında hangi araçları tercih ederler?

Cevap

Pazarlama araştırmacıları, birincil verilerin toplanmasında üç ana araştırma aracı arasında tercih yaparlar: Anketler, niteliksel ölçümler ve mekanik cihazlar.


46. Soru

Anket neden en çok tercih edilen araçtır?

Cevap

Esnekliği nedeniyle, birincil verilerin toplanması için kullanılan en yaygın enstrüman olmuştur.


47. Soru

Anketi uygulamadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Anketler, büyük ölçekte uygulanmadan önce dikkatlice geliştirilmeli, test edilmeli ve hatalardan arındırılmalıdır.


48. Soru

Anketler nasıl sorulardan oluşmalıdırlar?

Cevap

Anketler kapalı uçlu ve açık uçlu sorulardan oluşabilirler. Kapalı uçlu sorular, muhtemel tüm cevapları belirtirler, bu yüzden yorumlanmaları ve tablolaştırılmaları kolaydır. Açık uçlu sorular, kişilerin kendi kelimeleriyle yanıt vermelerine imkân verir. Özellikle araştırmacının kişilerin belirli bir konuda nasıl düşündüklerini ölçmekten ziyade, kişilerin genelde nasıl düşündüklerini öğrenmek istediği araştırmalarda kullanılırlar.


49. Soru

Neden bazı araştırmacılar niteliksel yöntemleri tercih edeler?

Cevap

Bazı pazarlamacılar, tüketici fikirlerini ölçümlemek için daha niteliksel yöntemleri tercih ederler; çünkü tüketici eylemleri daima cevapların anket sorularıyla uyuşmasını sağlamayabilir.


50. Soru

Niteliksel araştırma teknikleri nasıl bir yaklaşımdır?

Cevap

Niteliksel araştırma teknikleri, bir dizi muhtemel yanıta izin veren, nispeten yapılandırılmamış ölçüm yaklaşımlarıdır.


51. Soru

Pazarlama araştırmacısı hangi kararlara dayanarak bir örneklem planı tasarlanmaktadır?

Cevap

Pazarlama araştırmacısı üç karara dayanarak bir örneklem planı tasarlamalıdır: Örneklem grubu, örnek boyutu ve örneklem prosedürü bu üç karadır.


52. Soru

Örneklem planı belirlendikten sonra, pazarlama araştırmacısı deneklerle nasıl irtibata geçileceğini hangi araçlar arasından belirler?

Cevap

Pazarlama araştırmacısı denekler ile iletişime, posta, telefon, yüz yüze veya internet üzerinden görüşme gibi araçlar arasından belirler.


53. Soru

Pazarlama araştırmacısı bilgileri nasıl analiz ederler?

Cevap

Araştırmacı, verileri tablolaştırır ve frekans dağıtımları geliştirir. Başlıca değişkenler için dağılım ortalamaları ve ölçümleri hesaplanır. Araştırmacı, ayrıca, ek bulguları keşfetme umuduyla bazı ileri istatistik teknikleri ve karar modelleri uygular.


54. Soru

Posta yönteminin avantaj ve dezavantajı nedir?

Cevap

Posta yönteminin avantajı, yüz yüze görüşme yapmayacak ve ya cevaplarının görüşmeyi yapan kişi tarafından saptırılabileceği ya da çarpıtılabileceği kişilere ulaşma imkânıdır. Dezavantajı da, yanıt oranının genellikle düşük ya da yavaş olmasıdır.


55. Soru

Telefon görüşmesi yönteminin avantaj ve dezavantajı nedir?

Cevap

Avantajı, bilgiyi hızlı edinme ve yanıt veren kişilerin anlamadığı soruları açıklama imkânı; posta anketlerinden daha yüksek yanıt oranıdır. Dezavantajı da, görüşmelerin kısa olması ve çok kişisel olmamasıdır; evden aranmaya karşı artan antipati nedeniyle irtibatın çok daha zor olmasıdır.


56. Soru

Yüz yüze görüşme yönteminin avantaj ve dezavantajı nedir?

Cevap

Daha fazla soru sorma, kıyafet ve vücut dili gibi yanıt veren kişilerle ilgili ek gözlemleri kaydetme imkânı avantajıdır, en pahalı irtibat yöntemi olması, daha fazla planlama ve denetim gerektirmesi, görüşmeyi yapan kişinin saptırma veya çarpıtma ihtimali de dezavantajlarıdır.


57. Soru

İnternet üzerinden görüşme yönteminin avantaj ve dezavantajı nedir?

Cevap

Sistem Soruları internette yayınlama imkanı; banner yerleştirme, bir sohbet odasına sponsor olma veya katılımcıları hızlı ve kolay bulmak için diğer teknikleri kullanma. Ucuz ve çok yönlü olması, yanıt veren kişiler internette daha dürüst olma eğiliminde olması avantajlarıdır. Dezavantajları ise Örnekler küçük ve asimetrik olabilir. Ayrıca, internet üzerinden araştırma teknolojik sorunlara ve tutarsızlıklara gebedir.


58. Soru

Niteliksel araştırmanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Küçük ölçekli, esnek yapılıdır. Anahtar sözcükleri: Arama, inceleme ve keşfetmedir. Amacı: Sözcüklerdir. Bilgi toplama şekli: Grup araştırmaları, derinlemesine mülakat ve kanıttır, riski ise sonuçlarının olumsuz kullanıma açık olmasıdır.


59. Soru

Niceliksel araştırmanın özellikleri nelerdir?

Cevap

Büyük ölçeklidir, esnek olmayan bir yapıdadır. Anahtar sözcükleri: İspatlama, hüküm ve karardır. Amacı: Rakamlardır. Bilgi toplama şekli: Yüz yüze anket, telefon ve ikincil kaynaktır. Riski ise doğru kişiye doğru soruyu sorma ihtimalinin düşük olmasıdır.


60. Soru

Araştırmayı yorumlama konusunda yapılan en önemli hata nedir?

Cevap

Burada yapılan en önemli hataların başında araştırmayı ve örneklemi sorgulamak gelir. ikincisi, araştırma sonuçlarına kişisel öngörü, vizyon ve yönetim aklının dahil edilmemesidir.


61. Soru

Tutum ve alışkanlıklar araştırmasının özellikleri nelerdir?

Cevap

2-3 yılda bir yapılır. Kategorinin tüketici dinamikleri derinlemesine ölçülür. Uzun soru formu kullanılır ve geniş kapsamlıdır. Temel Soruları; Alışkanlıklar, ürün kullanımı, gelişmeler, yenilikler, ideal ürün profili, tutumlar, satın alma alışkanlıkları, marka değerlendirme, merak edilen hususlar üzerinedir.


62. Soru

Marka izlemenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Aylık / 2 aylık / 3 aylık/ 6 aylık periyotlarla, değişimler ölçülür. Yeni ürün, reklam kampanyası, pazarlama planındaki değişimler ile markanın genel gücü takip edilir. Genelde daha az soru sorulur. Temel Soruları; Marka-reklam bilinirliği, • Satın alma-kullanım alışkanlığı, • Yeni ürün deneme, • Marka değiştirmeler, • Marka-kullanıcı imajları, • Reklam hatırlama üzerinedir.


63. Soru

Ürün testi neden yapılır?

Cevap

Yeni ürün geliştirme, maliyet düşürme, ürün geliştirme, parfüm-aroma testi, rakip ürün için yapılır.


64. Soru

Ürün testi ile ne ölçülür?

Cevap

Temel olarak satın alma isteği, genel tercih, konsepte uygunluk ve tali olarak da kuvvetli-zayıf yönler, sevilen-sevilmeyen unsurlar, yabancılaşma, pay çalma ve fiyat elastikiyeti ölçülür.


65. Soru

Pazar nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Pazar, belirli bir ürün için tüm potansiyel alıcılar olarak tanımlanmaktadır.


66. Soru

Pazar analizinin basamakları nelerdir? Belirtiniz.

Cevap

 1. Ekonomik analiz
 2. Siyasal ve sosyal çevre analizi
 3. Rekabet analiz


67. Soru

Pazar analizinde ekonomik analiz yapılırken ekonomik göstergeler nasıl yorumlanır?

Cevap

 1. Belirli bir zaman dilimi içerisindeki eğilimlere bakılır
 2. Birçok önemli gösterge birbiri ile karşılaştırılır
 3. İşletmenin, içinde yer aldığı sektöre ve şirketin ürün ve hizmetleri için ekonomik göstergeler ve satışlar arasındaki bağıntılı faktörlere bakılır
 4. Zaman harcayacağı ve kafa karıştıracağı için çok fazla ekonomik gösterge kullanılmaz, bunlar basitleştirilir
 5. Tüm ekonomik göstergeler hatalara ve değişikliğe tabidir, bu yüzden ekonomik göstergeler kusursuz gibi kullanılmaz


68. Soru

Rekabet analizinde rakiplerle ilgili yaygın olarak kullanılan bilgi kaynaklarından 7 tanesini yazınız.

Cevap

 • Gazete makaleleri
 • Gazeteler ve iş dergilerindeki makaleler
 • Rakibin yıllık raporu
 • Rakibin katalog, dergi vb. iletişim malzemeleri
 • Fuarlar ve diğer mesleki toplantılar
 • Ticaret dergileri ve ticaret bültenlerindeki makaleler
 • Kişiler
 • Rakipleri ziyaret eden satış temsilcileri, rakibin şirketinden ayrılan kişiler, şirket tarafından görüşme yapılan ve sektörde deneyime sahip kişiler,
 • Basılı istatistikler
 • Belirli bir sektör hakkında bilgi veren hükümet ve ticari kuruluş raporları
 • Gözlemler
 • Rakip firmanın mağazalarını / showroom'larını düzenli olarak ziyaret ederek, muhtemel tüketici olarak davranarak ve rakibin ürünlerini ve hizmetlerini satın alarak bilgi edinmek
 • Rakiple yapılan görüşmeler
 • Şirketin diğer çalışanları
 • Arkadaşlar, akrabalar, tüketiciler ve rakiplerle irtibat içinde olan ve bilgileri paylaşmak isteyen herkes


69. Soru

Bir şirketin satış teşkilatı üyelerinin yapması gerekenler nelerdir?

Cevap

 • Hergün rakiplerle ilgili bilgi edinmeli
 • Rakiplerle ilgili her türlü bilgiyi not almalı
 • Uygun ve mümkün olduğunda yazılı bilgileri de toplamalı
 • Rakip bilgilerinin kopyalarını istemeleri
 • Satış temsilcilerinin, izin almadan rekabet bilgilerini almalarına izin verilmemelidir


70. Soru

Pazar analizi esnasında rekabet bilgileri analiz edilirken göz önünde bulundurulması gerekenler nelerdir? Belirtiniz.

Cevap

 • Trendler
 • Sapmalar
 • Tutarlılık
 • Yönetimdeki yeniden düzenlemeler
 • Finansal değişiklikler
 • İflas tehditleri


71. Soru

Rekabet analizi esnasında 'sapmalar' faktörü, analizi yapan şirket için ne gibi avantajlar sunmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Normal usullerden yapılan sapmalar, genellikle rakibin başının belada olduğunu ve can havliyle bazı şeyler yaptığını gösterir. Aynı zamanda, yeni ürün test pazarlamanın veya yeni stratejilerin işaretleri de olabilirler.


72. Soru

Pazarlama araştırması nedir? Tanımlayınız.

Cevap

Pazarlama araştırması, şirketin yüzleştiği belirli bir pazarlama durumuyla ilgili veriler ve bulguların sistematik tasarımı, toplanması, analizi ve raporlanmasıdır.


73. Soru

Küçük şirketler pazarlama araştırmasını hangi şekillerde yapabilir? Belirtiniz.

Cevap

Küçük şirketler, pazarlama araştırma şirketinin hizmetlerini kiralayabilir veya farklı yaratıcı yollarla araştırma yapabilirler. Projeleri tasarlamak ve yürütmek için öğrenci kullanabilir; Internet’ten yararlanabilir veya rakiplerinizi ziyaret edebilirler.


74. Soru

Etkili bir pazarlama araştırması hangi adımları kapsamaktadır? Yazınız.

Cevap

 1. Problemi ve araştırma amacını tanımlama
 2. Araştırma planı geliştirme
 3. Bilgi toplama
 4. Bilgiyi analiz etme
 5. Bulguları sunma
 6. Karar verme


75. Soru

Pazarlama araştırmasının "araştırma planının geliştirilmesi" aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Adım 2: Araştırma Planının Geliştirilmesi: İkinci adım, gerekli bilgilerin toplanması için etkili, uygun maliyetli bir araştırma planının tasarlanmasıdır. Bu işlem, veri kaynakları, araştırma yaklaşımları, araştırma enstrümanları, örneklem planı ve anket yöntemleriyle ilgili kararları gerektirir. Şirket gücünün veya araştırmadan sağlanacak faydanın çok üzerinde maliyetli projelere girmek de kaçınılması gereken bir durumdur.


76. Soru

İkincil veri nedir? Tanımlayınız.

Cevap

İkincil veriler, başka bir amaç için toplanan ve hali hazırda elde bulunan verilerdir.


77. Soru

Araştırmacı, pazarlama araştırması için birincil verileri kaç şekilde toplayabilir? Birincil veri toplama şekillerinin neler olduğunu isimleri ile belirtiniz.

Cevap

Araştırmacılar, pazarlama araştırması için birincil verileri beş şekilde toplayabilirler: Gözlem, odak grupları, anketler, davranışsal veriler ve deneyler.


78. Soru

Pazarlama araştırmasında birincil verilerin toplanmasında kullanılan araştırma araçları nelerdir? Belirtiniz.

Cevap

Pazarlama araştırmacıları, birincil verilerin toplanmasında üç ana araştırma aracı arasında tercih yaparlar: Anketler, niteliksel ölçümler ve mekanik cihazlar.


79. Soru

Pazarlama araştırmasında anketler niçin kullanılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

Anket, kişilere sorulan bir dizi sorudan oluşur. Esnekliği nedeniyle, birincil verilerin toplanması için kullanılan en yaygın enstrüman olmuştur. Anketler, büyük ölçekte uygulanmadan önce dikkatlice geliştirilmeli, test edilmeli ve hatalardan arındırılmalıdır. Anketler kapalı uçlu ve açık uçlu sorulardan oluşabilirler. Kapalı uçlu sorular, muhtemel tüm cevapları belirtirler, bu yüzden yorumlanmaları ve tablolaştırılmaları kolaydır. Açık uçlu sorular, kişilerin kendi kelimeleriyle yanıt vermelerine imkan verir. Özellikle araştırmacının kişilerin belirli bir konuda nasıl düşündüklerini ölçmekten ziyade, kişilerin genelde nasıl düşündüklerini öğrenmek istediği araştırmalarda kullanılırlar.


80. Soru

Pazarlama araştırması için araştırma yaklaşımı ve teknikleri üzerinde karar verildikten sonra, örneklem planının hazırlanabilmesi için alınacak kararlarda "örnek boyutu"nun katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Örnek boyutu: Kaç kişiye anket yapılacak? Büyük örnekler, küçük örneklere göre daha güvenilir sonuçlar verirler. Ancak, örneklemi çok büyütmek de maliyetleri artırır. Bu konuya uzman istatistikçiler karar vermelidir.


81. Soru

Pazarlama araştırması sürecinde "bilgilerin analiz edilmesi" aşamasında araştırmacı hangi işlemleri yapmaktadır?

Cevap

Adım 4: Bilgilerin analiz edilmesi: Pazarlama araştırma sürecinde bir sonraki aşama, toplanan verilerden bulguların çıkarılmasıdır. Araştırmacı, verileri tablolaştırır ve frekans dağıtımları geliştirir. Başlıca değişkenler için dağılım ortalamaları ve ölçümleri hesaplanır. Araştırmacı, ayrıca, ek bulguları keşfetme umuduyla bazı ileri istatistik teknikleri ve karar modelleri uygular


82. Soru

Pazarlama araştırması irtibat yöntemlerinden biri olan "yüz yüze görüşme"nin araştırmacıya sunduğu avantajlar nelerdir? Belirtiniz.

Cevap

Yüz yüze görüşmenin avantajları: Daha fazla soru sorma, kıyafet ve vücut dili gibi yanıt veren kişilerle ilgili ek gözlemleri kaydetme imkanı


83. Soru

Pazar araştırmalarında kullanılan niteliksel ve niceliksel araştırma teknikleri arasındaki farklar nelerdir? Maddeler halinde belirtiniz.

Cevap

Niteliksel araştırma yöntemleri:

 • Küçük ölçeklidir
 • Esnektir
 • Arama, inceleme, keşfetmeyi kapsar
 • Amacı sözcüklerdir
 • Grup tartışmaları ve derinlemesine mülakat ile veri toplar
 • Sonuçları olumsuz yönde kullanma riski vardır

Niceliksel araştırma yöntemleri:

 • Büyük ölçeklidir
 • Esnek değildir
 • İspatlama, hüküm ve kararları kapsar
 • Amacı rakamlardır
 • Yüzyüze anket, telefon ve ikincil kaynaklar vasıtasıyla veri toplar
 • Doğru kişiye doğru soruyu sormama riski vardır

84. Soru

Bir markanın pazarlama karmasına yönelik olarak yapacağı "ürün/marka ile ilgili araştırmaları", hangi araştırmaları kapsamaktadır? Belirtiniz.

Cevap

 • İmaj araştırması
 • İsim, ambalaj testleri
 • Ürün testleri
 • Ürün kullanım testleri
 • Hizmet kalitesi ölçümü
 • Takip araştırmaları
 • Marka analizleri
 • Marka konumlandırma araştırmaları


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi