Marka ve Yönetimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Pazarlama Biriminin İş Görev Tanımlamaları ve Pazarlama Planı

Pazarlama Birimi Organizasyonu ve Marka Yönetimi

1- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyon şemasında kimler yer almaktadır? İsimlerini kısaca belirtiniz.

Cevap: Pazarlama direktörü, Kategori müdürü, Marka Yöneticisi ve Marka yöneticisi yardımcısı

2- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyon şemasında yer alan 'kategori müdürüne' doğrudan bağlı olanlar kimlerdir? İsimlerini belirtiniz.

Cevap: 1) Marka Yöneticisi 2) Marka Yöneticisi Yardımcısı

3- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan kategori müdürünün, tüketiciye yönelik olan yetki ve sorumlulukları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Tüketici ihtiyaç ve davranışlarını anlamak ve takip etmek amacı ile yapılacak pazar araştırma ihtiyacını belirlemek, Pazarlama Direktörü ile paylaşarak onay almak, araştırmaları yönlendirmek, sonuçları analiz etmek, kategori için stratejiler geliştirmek.

4- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan kategori müdürünün, 'pazarlama, planlama ve operasyon' ile ilgili yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız.

Cevap:

 • Kategori kapsamındaki ürünlerin pazarlama aktivitelerinin (promosyon, taktiksel satış ve fiyatlandırma) zamanlama ve içeriklerinin, önceden belirlenmiş strateji ve planlara uygun olarak ilerlediğini takip etmek.
 • Pazarlama projelerinin hayata geçirilmesi için diğer departmanlar ve birimlerle sürekli iletişimi sağlamak, koordine etmek ve yönetmek.
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla yaratıcı pazarlama aktiviteleri ve kampanyalar geliştirmek, uygulamak.

5- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan marka yöneticisinde aranılan nitelikler nelerdir? Belirtiniz.

Cevap: Konusu ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olmak, benzer bir görevde (Dayanıksız Tüketim Malları Sektöründe) en az üç yıl deneyimli olmak, Yabancı dil (tercihen İngilizce) biliyor olmak, oto ehliyetli ve bilgisayar kullanıyor olmak. Analiz yeteneği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerilerine sahip, sürekli öğrenmeye istekli, yeni fikirler geliştirme yetisine, koordinasyon, zaman yönetimi ve sunum becerilerine, yazılı ve sözlü iletişim ve ikna kabiliyetine sahip olmak.

6- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan marka yöneticisinin, 'pazarı anlama ve strateji geliştirme'ye yönelik yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız.

Cevap: Pazar dinamiklerini, pazardaki rakipleri ve rakip ürünlerin gelişimini takip etmek, önerileriyle birlikte raporlamak. Kategori Müdürü ile birlikte bulguları değerlendirmek, markanın güçlü ve zayıf yönlerini, rakip tehdit ve fırsatlarını belirlemek ve şirket genel stratejisine uygun stratejileri oluşturmak.

7- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan marka yöneticisinin, 'ürün yeniliklerine liderlik etme'ye yönelik yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız.

Cevap: Tüketici ihtiyaç boşluklarını ve yeni gelişen tüketici kullanım alışkanlıklarını belirleyerek şirkete katma değer sağlayacak yeni ürün ve relansman fikirleri geliştirmek. Yeni ürün konseptleri hazırlamak, pazar araştırması aracılığı ile bu konseptlerin tüketici algılamasını ve beğenisini test etmek. Kategori Müdürü ile birlikte lansman proje planları geliştirmek, uygulamak ve takip etmek. Yasal izinler için kendisiyle ilgili hazırlıkları tamamlamak.

8- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan marka yöneticisi yardımcısının, ana fonksiyonu ve kapsamı nedir? Belirtiniz.

Cevap: Şirket içi mevcut ve/veya zaman ile geliştirilebilecek her türlü yöntem, prosedür, metot v.b. genel çalışma ve işleyiş prensipleri ile uyumlu olmak ve gelişimine sürekli katılmak. Sorumlu olduğu ürünün pazarlama planlarını oluşumuna katkıda bulunmak araştırma ve analizler yapmak ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, raporlar hazırlamak, ilgili diğer birimler ile uyumlu işbirliği ve çalışma ortamı geliştirerek departman ve şirket hedeflerine ortak ulaşımı sağlamak.

9- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan marka yöneticisi yardımcısının, 'marka yönetimi'ne ilişkin yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız.

Cevap: Sorumlu olduğu ürünün ambalaj, bileşim, reklam, basılı malzemeler, promosyon materyali içeriklerinin geliştirilmesini sağlamak, takibini yaparak ürün stratejisine ve marka bütünlüğüne uygun şekilde olduğunu kontrol etmek. Tüm pazarlama aktivitelerinin marka konumlandırma stratejisine uygunluğunu takip etmek. İyileştirme çalışmalarına katılmak.

10- Bir şirketin pazarlama birimi organizasyonunda görev yapan marka yöneticisi yardımcısının, 'bütçe yönetimi'ne ilişkin yetki ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız.

Cevap: Ürün bütçesini hazırlamak ve planlanan bütçe ile gerçekleşen maliyetleri kontrol etmek, fatura ve ödemeleri kontrol etmek. Ürün fiyatlandırmasını rakiplere ve pazara göre takip etmek, sapmaları belirleyerek üstüne bildirmek. Ürünlerine ait kar-zarar tablolarını sürekli güncelleyerek bütçeden sapmaları raporlamak.

Pazarlama Planı Kavramı

11- Pazarlama planı hazırlama nedir? Tanımlayınız.

Cevap: Pazarlama planı hazırlama; mevcut durumu araştırarak ve analiz ederek tüketiciler, organizasyon ve paydaşlar için nasıl değer yaratılacağından; pazarlama hedefleri, stratejileri ve programları geliştirmeye; bu hedeflere ulaşmada faaliyetleri uygulama, değerlendirme ve kontrol süreçlerini kapsayan bir süreçtir.

Pazarlama Planının Adımları

12- Pazarlama planı kaç aşamadan oluşmaktadır? Bu aşamaların isimleri nelerdir? Belirtiniz.

Cevap:

 1. Aşama: Amacın belirlenmesi
 2. Aşama: Durum değerlendirmesi
 3. Aşama: Strateji geliştirme
 4. Aşama: Kaynak ödenek ve denetim

13- Bir işletmede pazarlama sürecinde yer alan aşamalar ana başlıklar altında belirtilmek istendiğinde, ana hatları ile oluşturulacak pazarlama planı içeriğinde hangi başlıklar yer almalıdır? Yazınız.

Cevap:

 1. Giriş
 2. Yönetici özeti
 3. Mevcut durum analizi
  • Pazar analizi
  • Rekabet analizi
  • Firma analizi
  • Tüketici analizi
 4. Hedefler
  • Pazarlama hedefleri
  • Finansal hedefler
  • Toplumsal hedefler
 5. Stratejiler
  • Portföy stratejisi
  • Pazarlama karması stratejileri
  • Ürün geliştirme stratejileri
 6. Faaliyetler (önemli kampanyalar için hazırlanmış öneri/eylem dokümanları)
 7. Ekler
  • Ürün bazında kar-zarar
  • Tasarım & ambalaj
  • Zaman planı
  • POP malzemeleri
  • Diğer

14- Bir işletmenin pazarlama birimi tarafından mevcut durum analizi yapılırken 'pazar analizi' için hangi değişkenler değerlendirmeye alınmaktadır?

Cevap: Ülkenin demografik yapısı Ekonomik büyüme ve kararlılık Politik faktörler Yasal ve düzenleyici faktörler Teknolojideki değişmeler Kültürel eğilimler Pazar yapısı, pazar gelişimi ve trendler

15- Firma analizi yapılırken kullanılabilecek olan SWOT analizi, işletmede hangi amaçla yapılamaktadır?

Cevap: Firma analizi yapılırken kullanılabilecek olan SWOT analizi, işletmenin; Sahip olduğu üçlü yönlerini, Zayıf yönlerini, Pazarda karşısına çıkabilecek fırsatları ve tehditleri analizi etmek amacıyla yapılmaktadır.

16- Tüketici analizinde değerlendirmeye alınacak faktörler nelerdir? Yazınız.

Cevap: Tüketicilerin karakteristik özellikleri Satın alma sebebi Mevcut tüketicilerin satın alma şekli Potansiyel müşterilerin satın almama sebebi

17- Tüketici analizi yapılırken, potansiyel müşterilerin satın almama sebebini belirleyebilmek amacıyla hangi faktörler değerlendirmeye alınmalıdır? Belirtiniz.

Cevap: Tüketici olmayan kesimin, işletmenin ürünleriyle kendi ihtiyaçları arasındaki örtüşmeyen temel faktörler Tüketici olmayan kesimin, işletmenin ürünleri yerine rakip ürünlere yönelmelerine neden olan temel faktörler Tüketici olmayan kesimin, rakip ürünü tercih etmesinde dağıtım, fiyat, tutundurma faaliyetlerinden hangisi/hangilerinin temel farklılık teşkil ettiği Tüketici olmayan kesimi, işletmenin ürünlerini kullanımına yönlendirmek için işletmenin sahip olduğu potansiyel güçler/araçların neler olduğu

18- Pazarlama planı yapan bir işletmenin, pazarlama faaliyetleri sonucunda elde etmeye yönelik olarak belirleyeceği hedefler arasında neler yer almaktadır? Belirtiniz.

Cevap: Pazarlama hedefleri Finansal hedefler Toplumsal hedefler

19- Pazarlama planı yapan bir işletme, pazarlama karması oluştururken hangi stratejilerden faydalanabilmektedir? Belirtiniz.

Cevap: Ürün stratejileri Fiyatlandırma stratejileri Dağıtım stratejileri Tutundurma stratejileri

20- Ürün geliştirme stratejisi belirlerken işletme, hangi faktörleri değerlendirmeye almaktadır? Belirtiniz.

Cevap: Tüketici ihtiyaç ve istekleri, pazar boşlukları göz önüne alındığında tariflenebilecek yeni ürün/ürün alanlarının neler olduğu Hangi alanda ürün geliştirmenin planlandığı Geliştirmenin planlandığı ürünün konsepti Ürün konseptleri için gerekli ürün geliştirme testlerinin sonuçları Ürün ve pazarlama karmasının nasıl tasarlandığı Hedef tüketici nezdinde ürün testlerinin yapılıp yapılmadığı Yapılan testlerin sonuçları Gerekli düzenlemeler/geliştirmelerin olup olmadığı ve neler olduğu Lansman planı Revizyonun gerekli olup olmadığı Lansmanın yapılıp yapılmadığı Lansman sonuçları Lansmandan sonraki geri bildirimler Yapılması gerekli iyileştirmelerin olup olmadığı

Sıra-(Soruid) 1-(1007123) 2-(1007132) 3-(1007139) 4-(1007149) 5-(1007155) 6-(1007162) 7-(1007169) 8-(1007173) 9-(1007177) 10-(1007182) 11-(1007185) 12-(1007190) 13-(1007201) 14-(1007227)15-(1007236) 16-(1007241) 17-(1007249) 18-(1007254) 19-(1007261) 20-(1007268)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi