Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kas Dokusu

1. Soru

Miyocyte, sarkoplazma ve sarkoplazmik retikulum terimlerini açıklayınız.

Cevap

Tek bir kas hücresi myocyte olarak adlandırılır. Kas hücresinin sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarına sar kolem, endoplazmik retikulumu­na ise sarkoplazmik retikulum adı verilir.


2. Soru

Miyofibril nedir?

Cevap

Fonksiyonları gereği farklılaşmış olan kas hücreleri sitoplazmalarında kasılabilir proteinler içerirler. Bu proteinler ince iplikçikler şeklindedir ve miyofilaman olarak adlandırılırlar. Miyofilamanlar biraraya gelerek miyofibrilleri oluştururlar.


3. Soru

Memelilerde kaç tip kas dokusu bulunmaktadır?

Cevap

Kas dokusunu oluşturan hücrelerin, morfolojik, fizyolojik ve fonksiyonel özel­liklerine göre memelilerde üç tip kas dokusu bulunmaktadır. Bunlar iskelet kası, düz kas ve kalp kasıdır.


4. Soru

İskelet kasları hangi özellikte kaslardır?

Cevap

İskelet kasını enine çizgililik gösteren, çok çekirdekli, si­lindirik hücreler oluşturur. Enine çizgililik gösterdikleri için çizgili kaslar olarak ve iskelet sistemine bağlı oldukları için de iskelet kasları olarak adlandırılan bu kas grubu istemli çalışan kaslardır.


5. Soru

Kalp kanın yapısı hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Kalp kası enine çizgilenme gösterir ve bir­birine paralel uzanan dallanmış hücrelerden meydana gelir. Kalp kası tek çekir­deklidir. Çekirdekler ortada yer almaktadır. Kalp kası çizgili kas olmasına rağmen istemsiz çalışır. Kalp kasında hücrelerin uç uca bağlandıkları bölgelerde interkalat diskler denilen özel yapılar gölür.


6. Soru

Düz kaslar hangi özellikte kaslardır?

Cevap

Düz kaslar; mekik şekilli, çizgilenme gös­termeyen hücrelerden oluşur. Düz kaslarda tek çekirdeklidir ve istemsiz çalışır. Kas dokusu embriyoda mezodermden gelişir.


7. Soru

Kas atrofisi nedir?

Cevap

Kırık tedavisi sırasında olduğu gibi kaslar uzun süre hareketsiz kalırsa kas telleri incelir. Buna kas atrofisi denir.


8. Soru

Kas hipertrofisi nedir?

Cevap

Kas tellerinin çapları organizma büyüdükçe artar. Canlı gelişmesini tamamla­dıktan sonra egzersizlerle kas uzunluğu ve genişliği artabilir. Buna kas hipertrofisi denir.


9. Soru

İskelet kası tellerinde kaç tip miyofilaman vardır?

Cevap

İskelet kası sarkoplazması ince iplikçikler halinde kasılabilir proteinler olan miyofilamanlarla doludur. İskelet kası tellerinde iki tip miyofilaman vardır. Ak­tin miyofilamanı ve miyozin miyofilamanı.


10. Soru

İzotrop ve anizotrop band nedir, açıklayınız.

Cevap

Miyofilamanlar miyofibrilleri oluştururken miyozin miyofilamanları kendi aralarında birbirine paralel çubuklar halinde, aktin miyofilamanları da yine kendi aralarında birbirine paralel çubuklar halinde paketlenerek açıklı ve koyulu bölgeler oluştururlar. Işık mikroskobu ile bakıldığında açık renkte görünen bölge­lere izotrop band (I bandı), koyu renkte görünenlere ise anizotrop band (A ban­dı) adı verilir.


11. Soru

Sarkomer nedir?

Cevap

Miyofibril boyunca iki Z bandı arasındaki bö­lüm sarkomer olarak adlandırılır. Sarkomer kasılma birimi olup, bir tam A banve iki yarım I bandından oluşur.


12. Soru

Kas tellerinde desmin filamanlarının işlevi nedir?

Cevap

Kas tellerinde desmin filamanı olarak adlandırılan, kontraktil olmayan bir in­termedyer filaman bulunur. Bunlar miyofibrillerin birbirine sıkıca bağlanarak, aynı türdeki bandların aynı hizada kalabilmelerini sağlar. Desmin filamanlarının da miyomesin filamanı gibi kontraktilitesi yoktur.


13. Soru

İskelet kası telleri kaç grupta incelenir?

Cevap

İskelet kası telleri morfolojik özellikleri, çap, renk ve içerdikleri miyoglobin miktarı, organel miktarı ve buna bağlı olarak enzim içerikleri açısından değer­lendirildiğinde üç grupta incelenirler. Kırmızı kas telleri, beyaz kas telleri ve intermedyer (ara) kas telleri olmak üzere.


14. Soru

Konhaym (Cohn­heim) alanlarını tanımlayınız.

Cevap

Kırmızı kas tellerinde miyofibriller biraraya gelerek birbirinden bağımsız çokgenler şeklinde gruplar yaparlar. Enine kesitte çokgenler şeklinde gölen bu gruplara Konhaym (Cohn­heim) alanları adı verilir.


15. Soru

Motor son plak nedir?

Cevap

İskelet kaslarının innervasyonu motor sinirlerle sağlanır. Motor sinirlerin ak­sonları iskelet kası üzerinde sonla­ndığı yapıya motor son plak adı verilir.


16. Soru

Kalbin kendi uyarımını üreten sistemi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Otonom sinir sisteminin kontrolünün yanında kalbin kendi uyarım üreten ve ileten özel bir sistemi vardır. Sinoatriyal düğüm (Keith­-Flack düğümü) ve atriyoventriler düğüm (Aschoff­-Tawara düğümü) olarak adlandırılan uyarım üretim merkezlerinden çıkan uyarımlar, his demetleri yoluyla kalp kası tellerine iletilirler.


17. Soru

Endomizyum nedir?

Cevap

Birçok iskelet kası teli biraraya gelerek primer demet denen gruplar yapar. Tek bir kas teli sarkolemin dışından ince bir bağ dokusu ile çevrilidir. Bu bağ dokusu endomizyum olarak adlandırılır.


18. Soru

Perimizyum nedir?

Cevap

Primer demetler endomizyumdan daha kalın bir bağ dokusu ile çevrelenmiştir; bu perimizyum olarak adlandırılır.


19. Soru

Epimizyum nedir?

Cevap

Bir kasta bulunan tüm demetler dıştan kalın bir bağ doku ile çevrili­dir; bu epimizyum olarak adlandırılır.


20. Soru

Beyaz kas tellerinin kırmızı kas tellerinden farkını açıklayınız.

Cevap

Kırmızı tellerle karşılaştırıldığında, yük çaplı kas tellerinden oluşur. Az sayıda mitokondriyon içerirler. Bu neden­le oksidatif enzim aktivitesi kırmızı kas tellerine göre daha azdır. Hızlı ve güçkontraksiyon yaparlar ama çabuk yorulurlar.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi