Girişimcilik ve İş Kurma Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Girişimcilikte Tasarım

1. Soru

Müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan faktörler nelerdir?

Cevap

Müşterilerin bir ürünü almalarını sağlayan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında kalite, paranın algılanan değeri, estetik çekicilik, değişik ve eşsiz özellikler, uygunluk ve fiyat sayılabilir.


2. Soru

Tasarım kavramı Türkçede ne anlama gelir?

Cevap

Tasarım kavramı, Türkçe’de bir yapı ya da aygıtın kısımlarının kağıt üzerine çizilmiş şekli anlamında kullanılan tasar kökünden türetilmiş olan tasarı kavramına dayanmaktadır. Tasarı bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması ya da yapılması istenen bir şeyin tasarlama sonucu zihinde aldığı biçim olarak kabul edilmektedir


3. Soru

Tasarım kavramında dikkat çeken konular nelerdir?

Cevap

Tasarım kavramında dikkat çeken üç konu bulunmaktadır. Bunlar, tasarımda somut çıktıların olması, yaratıcı bir faaliyet olması ve bilginin somut bir çıktıya dönüştürüldüğü bir süreç olmasıdır.


4. Soru

Tasarım nedir?

Cevap

Tasarım bilgiyi (fikrin) somut (mal) ya da soyut (hizmet) bir çıktıya dönüştüren bilinçli bir karar verme süreci olarak da tanımlanmaktadır. Tasarım faaliyetlerin bilinçli olarak yapılmasıdır ve alternatiflerin karşılaştırılarak arasından en iyi olası çözümün seçilmesi, analiz edilmesi ve denenmesidir.


5. Soru

Tasarımın temelde ilgilendiği konu nedir?

Cevap

Tasarım temelde problem çözümü ile ilgilenmektedir. Tüketim, zevk ve ticari zorunluluk modellerinin değişmesi tasarımın itici gücü olmaktadır. Tasarım sadece üretim ile ilişkili bir süreç değil, aynı zamanda ikna edici fikir, davranış ve değerlerin iletilmesinde güçlü bir araçtır.


6. Soru

Tasarım kimler için önemli bir faktördür?

Cevap

Ekonomik mal ve hizmet üretip, pazarlamak amacıyla üretim faktörlerini organize eden ve kâr amacı güden, ancak risklerine de katlanan girişimci için tasarım çok önemli faktör olmaktadır.


7. Soru

Küreselleşme ile birlikte rekabet artışından en az etkilenecek ve fark yaratan mal ve hizmetler üretilmesinde en önemli paydaşlar nelerdir?

Cevap

Küreselleşmenin sonuçlarından birisi olan rekabet artışından işletmeler en az etkilenmek için ayırt edici ve fark yaratan mal ve hizmetler sunmak durumundadır. Bunun en önemli paydaşlarından birisi de tasarım ve inovasyondur.


8. Soru

Girişimci düşüncenin ana bileşenlerinden olan yenilikçi ve yaratıcı olma hangi konu ile ilişkilidir?

Cevap

Girişimci düşüncenin ana bileşenlerinden olan yenilikçi ve yaratıcı olma doğ- rudan tasarım ile ilişkilidir.


9. Soru

Girişimciler yeni pazarların rekabet ortamlarına ayak uydurabilmek için hangi araştırmaları yapmalıdır?

Cevap

Girişimci, gireceği yeni pazarda büyük bir rekabetle karşılaşabilir. Bu nedenle, bu pazara girmeden önce rakip ürünlerin özelliklerini ve potansiyel müşterilerin istek ve gereksinimlerini çok iyi araştırıp, ürettiği mal ya da hizmetler ile müşterilerini memnun ederek rekabet avantajı sağlamaya çalışmalıdır


10. Soru

Girişimcilerin sürekli gelişen küresel ekonomilerde yerine getirdikleri işlevler nelerdir?

Cevap

Girişimci, sürekli gelişen küresel ekonomilerde üretimi organize etme, ürün çe- şitliliği sağlama, istihdam yaratma ve yeni pazarlar sağlama gibi çeşitli işlevleri yerine getirmektedir.


11. Soru

Artan rekabet koşulları işletmeleri ve girişimcileri neye zorlamaktadır?

Cevap

Artan rekabet koşulları işletmeleri girişimcileri ürün çeşitliliğine ve uzmanlaşmaya zorlamaktadır.


12. Soru

Tasarım ve inovasyon faaliyetleri işletmelere hangi avantajı sağlamaktadır?

Cevap

İşletmeler ancak tasarım ve inovasyon faaliyetlerini yerine getirerek bu duruma ayak uydurabilirler. AR-GE çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yeni ürünler tasarlanabilmekte ve rekabet avantajı sağlanmaktadır.


13. Soru

Ürün ömrünün kısalması işletmeleri ne yapmaya zorlamaktadır?

Cevap

Ürün ömrünün kısalması işletmeleri kısa sürelerde daha fazla ürünü pazara sunmaya zorlamakta ve bu durumda da görevin büyük kısmını AR-GE ve tasarım bölümlerine yüklemektedir.


14. Soru

Çin gibi işçiliğin ucuz olduğu ve taklit konusunda uzman ülke işletmeleri ile rekabette yapılması gereken nedir?

Cevap

Çin gibi işçiliğin ucuz olduğu ve taklit konusunda uzmanlaşmış ülke işletmeleri, farklı bir ürün ile pazara çıkmaya çalışan işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle, tasarım ve inovasyonun gücü ile zor taklit edilebilen mal ve hizmetlerin pazara sunulması girişimcilik açısından önemli olmaktadır.


15. Soru

Yeni pazara giren girişimcilerin başarılı olmasının ön koşulu nedir?

Cevap

Yenilik yaratarak yeni ürünlerle yeni pazarlara giren girişimciler gelişen teknolojiyi tasarım sürecinin yardımı ile mal ve hizmetlerine yansıttıkları ölçüde başarılı olabilmektedirler. Aksi takdirde, yapılan çalışmalar pazardaki diğer mal ve hizmetlerden çok farklı olmayacak ve rekabet avantajı yaratmayacaklardır.


16. Soru

Yaratıcı davranış modeli aşamaları nelerdir?

Cevap

İlk kavrayış: problemin ilk teşhisi ve tanımlanması
Hazırlık: zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler
Kuluçka: problem üzerine şuursuzca çalışma
Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı (“tamam şimdi oldu!”)

Doğrulama: test etme ve fikrin uygulanmasıdır.


17. Soru

İnovasyon nedir?

Cevap

İnovasyon yeni bir şeyi sadece icat etmek değil aynı zamanda ortaya çıkararak geniş kullanımını sağlamaktır.


18. Soru

İcat nedir?

Cevap

İcat, zihinde bir flaş patlaması gi- bidir, büyük yaratıcı bir sıçrama (gelişme) gerektirmektedir.


19. Soru

Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımın 4C'si nedir?

Cevap

Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması
Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması
Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi
Seçim (Choice):Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesidir.


20. Soru

Ürün geliştirme süreci hangi faaliyetlerden oluşur?

Cevap

Ürün geliştirme süreci, yeni bir kavramı pazara hazır duruma getirmek için gerekli faaliyetler dizisidir. Bu faaliyetler dizisi, yeni ürün vizyonunun ilk esininden işletme durum analiz faaliyetlerine, pazarlama çabalarına, teknik mühendislik tasarım faaliyetlerine, üretim planlamanın geliştirilmesine ve ürün tasarımının onaylanmasından bu planların uyumuna kadar tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Hatta stratejik pazarlama ve yeni ürünlerin tanıtılması için dağıtım kanallarının geliştirilmesini de kapsamaktadır.


21. Soru

Tasarım süreci nedir?

Cevap

Tasarım süreci ise pazarlama ve işletme vizyonunu karşılamak için çalışan ürün geliştirme sürecinin içinde bir dizi teknik faaliyettir. Bu faaliyet dizisi, ürün vizyonunun teknik özelliklerinin geliştirilmesi, yeni kavram geliştirilmesi ve yeni ürünün somutlaştırılmasıdır.


Güz Dönemi Ara Sınavı
27 Kasım 2021 Cumartesi