Genel İşletme Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

İşletmelerde Muhasebe Ve Finansal Yönetim

1. Soru

Muhasebenin temel amacı nedir?

Cevap

Muhasebenin temel amacı, işletme hakkında karar verecek olan tarafların daha doğru kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.


2. Soru

Muhasebe sistemi nedir?

Cevap

Muhasebe sistemi, ekonomik bir girişim hakkında karar vermede faydalı olacak finansal ve sayısal verileri elde edebilmek için işletmede gerçekleşen tüm finansal nitelikli işlemleri tanımlar, kaydeder, sınıflandırır, finansal tablolar hâlinde özetler ve analiz yapıp yorumladıktan sonra, karar vericilerin ihtiyacı olan finansal bilgileri üretir ve ilgili taraflara sunar.


3. Soru

İşletme yöneticilerinin dışında başka hangi taraflar işletme hakkındaki kararlarında muhasebe bilgisine ihtiyaç duyacaklardır?

Cevap

Aşağıdaki taraflar da muhasebe bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar: • İşletmeye ortak olalım mı, olmayalım mı? (Ortaklar) • İşletmeye borç verelim mi, vermeyelim mi? (Alacaklılar, Finansörler) • Kredili olarak mal satalım mı, satmayalım mı? (Satıcılar) • İşletmeye mal satma veya işletmeden mal alma konusunda anlaşma yapalım mı, yapmayalım mı? (Müşteriler)


4. Soru

Muhasebe finansal bilgileri karar vericilere iletirken nelerden yararlanır?

Cevap

Muhasebe, finansal bilgilerin karar vericilere iletilmesi görevini yerine getirebilmek için finansal tablolardan ve raporlardan yararlanır.


5. Soru

Finans nedir?

Cevap

Finans da muhasebe gibi, karar vericilere yardımcı olmak için vardır ve işletmede fonların nasıl sağlandığı ve nerelere yatırıldığı ile ilgilidir.


6. Soru

Devlet ve kamu kurumları neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletmenin ne kadar vergi ödeyeceğini, işletmenin fiyatlama politikalarına uygun davranıp davranmadığını ve finansal destek gerekip gerekmeyeceğini değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç vardır. Ayrıca işletmenin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenleme yapmak, vergi politikasını belirlemek, ulusal gelir ve diğer istatistiki hesapları yapmak için de muhasebe bilgisine ihtiyaç duyulur.


7. Soru

Bilgiyi işletmeden elde etme imkânlarına göre işletme ile ilgili taraflar nelerdir?

Cevap

Bilgi kullanıcılarını bilgiyi işletmeden doğrudan elde etme imkânlarına göre “işletme içi taraflar” ve “işletme dışı taraflar” olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.


8. Soru

İşletme içi bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Cevap

İşletme yöneticileri işletme içi bilgi kullanıcılarını oluşturmaktadır.


9. Soru

İşletme dışı bilgi kullanıcıları kimlerdir?

Cevap

Yöneticilerin dışında kalan tüm taraflar işletme dışı bilgi kullanıcılarını oluşturur.


10. Soru

İşletme içindeki ve dışındaki bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisine hangi amaçla ihtiyaç duydukları dikkate alınarak muhasebe kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

İşletme içindeki ve dışındaki bilgi kullanıcılarının muhasebe bilgisine hangi amaçla ihtiyaç duydukları dikkate alınarak muhasebe, “Yönetim Muhasebesi” ve “Finansal Muhasebe veya Genel Muhasebe” olarak iki temel alana ayrılmıştır.


11. Soru

Finansal bilgi nasıl sağlanır?

Cevap

Yöneticilerin kararlarında kullandıkları bilgilerin büyük bir kısmı finansal bilgidir ve muhasebe tarafından sağlanır.


12. Soru

Muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyan işletme ile ilgili taraflar kimlerdir?

Cevap

Muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan işletme ile ilgili taraflar şunlardır: • İşletmenin yöneticileri • İşletmenin sahip veya sahipleri • İşletmeye borç verenler • İşletmenin müşterileri • İşletmenin tedarikçileri • İşletmede çalışanlar (Yöneticilerin dışındakiler) • Rakip işletmeler • Devlet ve kamu kurumları


13. Soru

İşletme yöneticileri neden muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletmedeki her düzeydeki yöneticiler temel olarak üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklarına ilişkin işletme fonksiyonlarının planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için bilgiye ihtiyaç duyarlar. Karar vermeyi, planlamayı ve kontrolü sağlayabilmek büyük ölçüde muhasebe bilgilerine bağlı olacaktır.


14. Soru

Müşteriler neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletmenin faaliyetlerine devam etme gücünü değerlendirmek ve alımlarını veya satışlarını işletmeden karşılama olanaklarının devamlılığını görmek için muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.


15. Soru

Finansal yönetim nedir?

Cevap

Finansal yönetim, en basit hâli ile her türlü işletmenin faturalarını ödeyebilecek, işlerini sürdürebilecek ve acil durumlarda yeterli olabilecek kadar parasının olması gerekliliği temeline dayanır. İşletme var olduğu sürece paraya olan ihtiyaç devam edecektir. Bir işletmenin hem mevcut hem de gelecekteki nakit ihtiyacının planlanması finansın ya da finansal yönetimin çalışma konusudur.


16. Soru

Yöneticiler dışındaki işletme çalışanları neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletmenin çalışanlarına istihdam sağlama gücünün devam edip edemeyeceğini, çalışmalarının karşılığını alıp alamayacaklarını değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.


17. Soru

Rakipler neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletmenin kendi performans ve etkinliklerini değerlemede rakip işletmeyi benchmark olarak kullanmak için rakip işletmeler hakkında muhasebe bilgisine ihtiyaç vardır. Ayrıca rakip işletmenin pazar payı ve kârlılık konusunda yarattığı tehlikeleri değerlendirmek için de muhasebe bilgisine ihtiyaç duyulur.


18. Soru

İşletme sahipleri neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

Yöneticilerin işletmeyi etkin bir biçimde idare edip etmediklerini değerlendirmek ve gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında karar vermek, işletmede ortak olarak kalıp kalmama kararını değerlendirmek için işletme sahiplerinin muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.


19. Soru

İşletmeye borç verenler neden muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletmenin borçlarının hem faizini hem de anaparasını zamanında ödeme gücü olup olmadığını ve işletme ile iş yapma olanaklarının devamlılığını değerlendirmek için muhasebe bilgisine ihtiyaçları vardır.


20. Soru

Muhasebe nedir?

Cevap

Muhasebe, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bir bilgi sistemidir. Başka bir tanım ile işletmede gerçekleşen ve para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra, ilgili taraflara raporlayan bir bilgi sistemidir.


21. Soru

Bilgi işletmelerdeki hangi taraflar için gereklidir?

Cevap

Bilgi, işletme hakkında karar vermek, plan yapmak ve yapılan işleri kontrol etmek zorunda olan taraflar için gereklidir.


22. Soru

Yönetim muhasebesi nedir?

Cevap

İşletme faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolü gibi temel işletme faaliyetlerinden sorumlu olan ve işletme içindeki bilgiye kolayca erişim olanağı olan yöneticiler çok daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyacaklardır. Dolayısıyla maliyet analizleri, kârlılık raporları, bütçeler gibi araçlarla işletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayacak alan “yönetim muhasebesi” olarak belirlenmiştir.


23. Soru

Uzun vadeli yabancı kaynak nedir?

Cevap

Uzun vadeli yabancı kaynak, kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarına denir. Bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi gereken borçlardır.


24. Soru

İşletme yöneticileri ne gibi konularda karar verebilmek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar?

Cevap

İşletme yöneticileri, aşağıdaki konularda karar vermek için muhasebe bilgisine ihtiyaç duyarlar: • Yeni ürün veya hizmet geliştirmeli miyiz? • Mevcut mal ya da hizmetlerin fiyat veya miktarlarını değiştirmeli miyiz? • İşletmeyi finanse etmek için kredi kullanmalı mıyız? • İşletmenin faaliyet kapasitesini artırmalı ya da azaltmalı mıyız? • Satın alma, üretim veya dağıtım yöntemlerini değiştirmeli miyiz, yoksa değiştirmemeli miyiz?


25. Soru

İşletmenin varlık ve kaynaklarında meydana gelen değişimler hangi işletme fonksiyonunun konusudur?

Cevap

İşletme yönetiminin aldığı kararlara göre gerçekleşen işletme faaliyetleri, işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişmeler yaratır. Bu değişmelerin izlenmesi, kontrol edilmesi, ölçülmesi ve ekonomik faaliyetlerin belirlenmesi görevini muhasebe gerçekleştirir.


26. Soru

Anlaşılabilirlik nedir?

Cevap

Finansal tablolar mümkün olduğu kadar ilgili tarafların kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde açıklanmalıdır.


27. Soru

Finansal muhasebe veya genel muhasebe nedir?

Cevap

Genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek işletme ile çok çeşitli düzeylerde ilgili olan hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayan muhasebe türü, finansal muhasebe veya genel muhasebedir.


28. Soru

Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken nitelikler şunlardır: • İlgililik • Güvenilirlik • Karşılaştırılabilirlik • Anlaşılabilirlik • Önemlilik


29. Soru

İlgililik nedir?

Cevap

Muhasebe bilgisi, kararları etkileme gücüne sahip olmalıdır. Bilgi, gelecekteki olaylar› tahmin etmek (gelecek yıl ne kadar kâr elde edebiliriz gibi) veya geçmiş olayları doğrulamaya yardımcı olma konusunda (geçen yılın kârı ne kadardı) ilgili olabilir.


30. Soru

Güvenilirlik nedir?

Cevap

Muhasebe bilgisi önemli hata ve ön yargı içermemelidir. Bilgi kullanıcılarının, bilginin neyi açıklamayı hedefliyorsa onu temsil ettiğine güvenmeleri gerekir.


31. Soru

Karşılaştırılabilirlik nedir?

Cevap

İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi (örneğin, son beş yıldaki satışların eğilimini görmek için) ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi için bilgi karşılaştırılabilir olmalıdır. Karşılaştırılabilirlik, aynı olaylara aynı ölçme ve sunuş usullerinin değiştirilmeden uygulanması ile sağlanır.


32. Soru

Önemlilik nedir?

Cevap

Nihai kararı verirken bilginin önemli olup olmadığına da bakmamız gerekir. Yani bilginin finansal tablolarda olmaması ya da yanlış sunulması karar vericilerin kararlarını gerçekten etkiler mi veya değiştirir mi? Eğer bilgi önemli değilse finansal tablolarda ayrıca sunulmasına gerek yoktur.


33. Soru

Muhasebe süreci ya da muhasebe döngüsü nedir?

Cevap

İşletmelerde meydana gelen finansal nitelikli işlemler, dönemler itibarıyla izlenir. Dönem başından dönem sonuna kadar yapılan muhasebe işlemlerine muhasebe süreci veya muhasebe döngüsü denilir.


34. Soru

Muhasebe süreci adımları sırasıyla nelerdir?

Cevap

Muhasebe süreci adımları sırasıyla şunlardır: 1. Dönem başı işlemlerinin yapılması 2. Dönem içinde gerçekleşen finansal nitelikli işlemlerin, belgelerine dayanarak tanımlanması ve buna göre hangi işlemlerin kaydedileceğine karar verilmesi 3. Finansal nitelikli işlemlerin günlük olarak yevmiye defterine kayıt edilmesi 4. Yevmiye defterindeki kayıtların büyük defter hesaplarına aktarılması 5. Dönem sonunda genel geçici mizan hazırlanması 6. Dönem sonunda muhasebe içi ve muhasebe dışı envanter işlemlerinin yapılması 7. Varlık ve borçlara ilişkin hesap kalanlarının kesin mizanda listelenmesi 8. Kesin mizandaki hesapların kalanları yardımıyla finansal tabloların hazırlanması


35. Soru

Muhasebenin işlevleri nelerdir?

Cevap

Muhasebenin iki temel işlevi bulunmaktadır ve bunlar: 1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak ve özetlemek (muhasebe süreci) 2. Finansal tabloların analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletmek


36. Soru

“Varlıklar” nedir?

Cevap

İşletmenin sahip olduğu ve gelecekte işletmeye fayda sağlayacak olan ekonomik değerlerdir, diğer bir ifade ile işletmenin sahip olduğu üretim faktörleridir. Para, makine, arsa, bina gibi fiziki niteliğe sahip olan varlıkların yanı sıra, alacaklar gibi hak şeklinde fiziki niteliği olmayan varlıklar da olabilir. Varlıklar, kaynakların kullanıldığı, yatırıldığı yerlerdir.


37. Soru

Varlıklar ile kaynaklar arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İşletmenin varlıklarının toplamı, kaynaklarının toplamına eşittir. Kaynak bulunamamışsa varlık artışı da sağlanamayacaktır. “Varlıklar = Kaynaklar” şeklinde ifade edebiliriz.


38. Soru

Varlıklar ile borçlar ve sermaye arasında nasıl bir eşitlik vardır?

Cevap

İşletme kaynaklarının ortaklar tarafından mı, yoksa borç verenler tarafından mı sağlandığını bilmek son derece önemlidir. İşletme sahipleri tarafından işletmeye sağlanan kaynaklar “sermaye” olarak; kreditörlerce sağlanan kaynaklar da “borçlar” olarak adlandırılır. “Varlıklar = Borçlar + Sermaye” şeklinde eşitliği ifade edebiliriz. Bu eşitlik tüm muhasebe süreci için temeldir ve temel muhasebe eşitliği olarak ifade edilir.


39. Soru

Finansal tabloların hazırlanma amacı nedir?

Cevap

Dönem sonunda, işletmenin finansman ve yatırım faaliyetlerini raporlamak ve döneme ait faaliyetlerinin sonuçlarını özetlemek ve işletme hakkındaki bilgileri karar vericilere iletmek için finansal tablolar hazırlanır.


40. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Bilanço, belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı bir tablodur. İşletmenin bilanço tarihi itibarıyla, sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği için finansal durum tablosu olarak da adlandırılır.


41. Soru

Takvim yılı nedir?

Cevap

Takvim yılı, 1 Ocak’tan 31 Aralık tarihine kadar olan 12 aylık bir dönemdir.


42. Soru

Mali yıl nedir?

Cevap

Dönem başlangıç ve bitiş tarihleri takvim yılından farklı olabilen ve birbirini izleyen 12 aylık bir dönemdir. Örneğin, dönem başının 1 Haziran, dönem sonunun ise 31 Mayıs olduğu bir yıllık dönem.


43. Soru

Varlıklar bilançoda kaç grupta raporlanır?

Cevap

Varlıklar bilançoda genellikle dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak iki ayrı grupta raporlanır.


44. Soru

Dönen varlıklar nelerdir?

Cevap

Dönen varlıklar, bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşur. Dönen varlıklar nakde dönüşümü kolay olan, likiditesi yüksek olan varlık unsurlarıdır.


45. Soru

Duran varlıklar nelerdir?

Cevap

Duran varlıklar, işletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde bir faaliyet döneminden daha uzun süre kullanılacak olan ve hemen paraya çevrilmesi beklenmeyen varlıkları kapsar. Dolayısıyla duran varlıkların likiditesi düşüktür.


46. Soru

Kaynaklar bilançoda kaç grupta raporlanır?

Cevap

Bilanço eşitliğinin sağ tarafında işletmeye sağlanan kaynaklar yer alır. Bu kaynakların bir kısmı ortaklarca, bir da dışarıdan borçlanılarak üçüncü şahıslardan sağlanabilir. İşletme dışından geçici bir süre için borç şeklinde sağlanan kaynaklar yabancı kaynak olarak nitelendirilir. Ortaklarca sağlanan kaynaklar ise öz kaynak (öz sermaye) olarak nitelendirilir.


47. Soru

Yabancı kaynaklar kaça ayrılır ve bunlar nelerdir?

Cevap

Yabancı kaynaklar ikiye ayrılırlar. Bunlar: • Kısa vadeli yabancı kaynaklar • Uzun vadeli yabancı kaynaklar


48. Soru

Kısa vadeli yabancı kaynak nedir?

Cevap

Kısa vadeli yabancı kaynak, bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlardır.


49. Soru

Öz kaynak (öz sermaye) nedir?

Cevap

Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder. İşletme sahip veya ortaklarının fiilen işletmeye aktardıkları kaynakların yanı sıra, kârların işletmede bırakılmasıyla oluşan yedekleri de kapsar.


50. Soru

Öz kaynak büyüklüğü ile sermaye büyüklüğü arasındaki fark nedir?

Cevap

İşletme sahip veya ortakları tarafından sağlanan kaynak “sermaye” olarak adlandırılır. Öz kaynak büyüklüğü ile sermaye büyüklüğü birbirinden farklıdır. Çünkü öz kaynaklar ortaklarca ödenen sermayenin dışında, işletmenin kendi faaliyetleri sonucu sağladığı ve işletmede bırakılmış olan dağıtılmamış kârları ve dönem kârını da kapsamaktadır. Öz kaynaklar; sermayeden kaynaklanan, kârdan kaynaklanan ve değerlemeden kaynaklanan unsurların toplamından oluşur.


51. Soru

Öz kaynak ile sermaye arasındaki farklılık göz önünde bulundurulduğunda “V arlıklar = Borçlar + Sermaye” eşitliğini nasıl ifade etmeliyiz?

Cevap

Öz kaynak ile sermaye arasındaki farklılık göz önünde bulundurulduğunda Varlıklar = Borçlar + Sermaye” eşitliğini “Varlıklar = Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar” şeklinde ifade etmek daha doğru olacaktır.


52. Soru

Gelir tablosu nedir?

Cevap

Gelir tablosu, işletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği bir finansal tablodur. Gelir tablosunda işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kâr veya zarar büyüklüğünü gösterir.


53. Soru

Gelir tablosunda hasılatın giderden fazla olma durumu neyi ifade eder?

Cevap

Gelir tablosunda hasılatın giderden fazla olması durumunda kâr; aksi durumda ise zarar ortaya çıkar.


54. Soru

Öz kaynaklarda değişim tablosu nedir?

Cevap

Öz kaynaklarda değişim tablosu, bir hesap döneminde öz kaynaklarda oluşan değişmeleri nedenleriyle birlikte gösteren bir tablodur. Öz kaynaklar değişim tablosu, önceki dönem ve cari dönem bilanço ve gelir tablolarından yararlanılarak hazırlanır.


55. Soru

Nakit akım tablosu nedir?

Cevap

Nakit akım tablosu, bir hesap döneminde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerleriyle birlikte gösteren bir tablodur. Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.


56. Soru

İşletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları işlemler nelerdir?

Cevap

İşletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları işlemler şunlardır: 1. Finansman faaliyetleri 2. Yatırım faaliyetleri 3. İşletme faaliyetleri


57. Soru

İşletmeye kaynak sağlama faaliyetleri ne olarak adlandırılır?

Cevap

İşletmeye kaynak sağlama faaliyetleri finansman faaliyetleri olarak adlandırılır.


58. Soru

Gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetler ne olarak adlandırılır?

Cevap

Gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetlere yatırım faaliyetleri denilir.


59. Soru

Ürün ya da hizmetin üretiminin tamamlanması, müşterilere satılması ve satış bedelinin tahsil edilmesi faaliyetleri ne olarak adlandırılır?

Cevap

Ürün ya da hizmetin üretiminin tamamlanması, müşterilere satılması ve satış bedelinin tahsil edilmesi faaliyetleri işletme faaliyetleri veya üretim-satış faaliyetleri olarak adlandırılır.


60. Soru

Finansman fonksiyonunun görevi nedir?

Cevap

Finansman fonksiyonunun görevi, işletmenin ihtiyaç duyduğu kaynakları en uygun koşullarda sağlamak ve sağlanan bu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını, yatırımlara dönüştürülmesini sağlamak şeklinde tanımlanabilir.


61. Soru

Finans ve finansman kelimeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Finans kelimesi para, fon ya da sermaye anlamında kullanılırken, finansman kelimesi para, fon ya da sermayenin sağlanması anlamında kullanılmaktadır.


63. Soru

Finansal analiz nedir?

Cevap

Finansal analiz, işletmenin finansal durumunu ve performansını analiz etmek ve gelecekteki finansal performansını tahmin edebilmek için finansal tablolardaki çeşitli kalemler arasında ilişkiler kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan bir süreçtir.


64. Soru

Analizi yapacak olan tarafların konumuna göre finansal analiz kaça ayrılır?

Cevap

Analizi yapacak tarafların konumuna göre finansal analiz “iç analiz” ve “dış analiz” olarak ikiye ayrılır.


65. Soru

Analize konu olan finansal tabloların dönem sayısına göre finansal analiz kaça ayrılır?

Cevap

Analize konu olan finansal tabloların kapsadıkları dönem sayısına göre, statik ve dinamik analiz olarak ikiye ayrılır.


66. Soru

Analizin yapılma amacına göre finansal analiz kaça ayrılır?

Cevap

Analizin yapılma amacına göre yatırım analizi, yönetim analizi ve kredi analizi olarak üçe ayrılır.


67. Soru

Finansal tabloların analizinde en yaygın olarak kullanılan analiz teknikleri nelerdir?

Cevap

Finansal tabloların analizinde en yaygın olarak kullanılan analiz teknikleri şunlardır: • Oran Analizi • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi • Yüzde Yöntemi ile Analiz • Trend Analizi


68. Soru

Oran analizi nedir?

Cevap

Oran analizi, bir işletmenin finansal tablolarında yer alan iki unsurun ilişkisinin analizidir. Bir işletmenin tek bir yıla ait finansal tablolarında yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkiler kurularak bulunan oranlarla yapılan incelemeye “oran analizi” denilir.


69. Soru

Oran analizinde kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Oran analizinde kullanılan oranlar dört grupta toplanabilir: 1. Likidite Oranları 2. Finansal Yapı Oranları 3. Faaliyet Oranları 4. Kârlılık Oranları


70. Soru

Likidite oranları ne amaçla kullanılırlar ve nelerdir?

Cevap

Likidite oranları işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek, diğer bir ifade ile likidite riskini değerlendirmek, net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılır. Likidite oranları kendi içinde üçe ayrılır: 1. Cari Oran 2. Asit Test veya Likidite Oranı 3. Nakit Oranı veya Disponibilite Oranı


71. Soru

Cari oran nedir?

Cevap

Cari oran, işletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık, kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir. Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


72. Soru

Asit test oranı nedir?

Cevap

Özellikle stoklar gibi, likiditesi göreli olarak daha düşük olan dönen varlık kalemlerinin dönen varlık toplamına dâhil edilmemesi durumunda, kısa vadeli yabancı kaynakların ödenebilirliğini gösteren orandır. Asit Test veya Likidite Oranı = (Hazır Değerler + Geçici Yatırımlar + Alacaklar) / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


73. Soru

Nakit oranı nedir?

Cevap

Nakit oranı, nakit ve nakit benzeri varlıklar ile geçici yatırım amacıyla alınan menkul kıymetlerin, nakitle ödenecek kısa vadeli borçları ne ölçüde karşıladığını gösteren bir orandır. Nakit Oranı = (Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar – Alınan Avanslar)


74. Soru

Finansal yapı oranları ne amaçla kullanılırlar?

Cevap

İşletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılır. Örneğin yabancı kaynakların aktif toplamına oranı (kaldıraç oranı); kredi verenlerin uzun dönemli risklerini ölçer. Bu oran varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir.


75. Soru

Faaliyet oranları ne amaçla kullanılırlar?

Cevap

İşletme, faaliyetlerini sürdürebilmek için hem kısa dönemli hem de uzun dönemli varlıklara yatırım yapmalıdır. Faaliyet oranları firmanın faaliyet derecesi (genellikle satışlar olarak tanımlanır) ile faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli varlıklar arasındaki ilişkiyi tanımlar. Daha yüksek bir oran, firmanın faaliyetlerindeki etkinliğin daha yüksek olduğunu gösterir.


76. Soru

Kârlılık oranları ne amaçla kullanılırlar ve nelerdir?

Cevap

İşletmenin elde ettiği kâr büyüklüğü finansal tablolarda yer almakla birlikte, kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kârlılık oranları hesaplanır. Bunlar: • Satışların kârlılığı oranları • Kâr ile kaynaklar arasındaki ilişkileri gösteren oranlar • Karşılaştırmalı tablolar analizi • Yüzde yöntemi ile analiz • Trend analizi


77. Soru

Finansal plan nedir?

Cevap

Finansal plan, belirli bir dönem için işletmenin ihtiyaç duyacağı fonların ve kullanım yerlerinin tahminini gösteren bir belgedir.


78. Soru

Finansal planlamanın amacı nedir?

Cevap

Finansal planlamanın amacı, gelecekte ihtiyaç duyulacak fonları belirlemek ve fonların etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Finansal planlamadan beklenen gelecekteki nakit açıklarına ve fazlalıklarına önceden çözüm aramaktır.


79. Soru

Finansal planlar kapsadığı zaman dilimine göre kaça ayrılır?

Cevap

Finansal planlar kapsadığı zaman dilimine göre ikiye ayrılır: 1. Kısa süreli planlar 2. Orta ve uzun süreli planlar


80. Soru

Finansal kontrol nedir?

Cevap

Finansal kontrol aşaması, finansal planların uygulanması, tahminlerin geri bildirimler ışığında yeniden gözden geçirilmesi ve hedeflenen noktaya erişebilmek için ne tür değişimlerin yapılması gerektiği konularını içerir.


81. Soru

Fonların kısa süreli ve uzun süreli olarak kullanılmasına göre nasıl ifade edilirler?

Cevap

Fonların dönen varlıkların edinilmesi için kullanılması, kısa süreli kullanımı ifade etmektedir ve çalışma sermayesi yönetimi olarak ele alınırken, fonların uzun süreli kullanımı, yatırım kararları olarak ifade edilmektedir.


82. Soru

Çalışma sermayesi nedir?

Cevap

Dönen varlıkların büyüklüğü işletmenin çalışma sermayesini ifade etmektedir.


83. Soru

Oto finansman nedir?

Cevap

İşletmenin kendi kendine faaliyetleri sonucu fon yaratmasıdır.


84. Soru

İşletmenin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

İşletmelerin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynakları şunlardır: • Satıcı tarafından sağlanan ticari krediler • Kısa vadeli banka kredileri • Diğer kısa vadeli finansman kaynakları


85. Soru

Bütçeleme nedir?

Cevap

Bütçeleme ile planlama birbirini tamamlayan iki işlev olarak bilinir. Bütçeleme, işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak bir işletmenin planlama faaliyetlerinin sayısal ifadesidir.


86. Soru

Çalışma sermayesinin düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Çalışma sermayesinin düzeyini etkileyen faktörler şunlardır: • İşletmenin faaliyet konusu • İşletmenin büyüklüğü • Satışlardaki düzenlilik


87. Soru

Sermaye bütçesi nedir?

Cevap

Sermaye harcamalarına yönelik kararların alınmasında yararlanılan bütçelere sermaye bütçesi denir.


88. Soru

İşletmelerin kâr dağıtım kararları nedir?

Cevap

İşletmenin elde ettiği kârın nasıl dağıtılacağı, işletmenin büyüme hızını, piyasa değerini, ortakların gelirini etkileyen önemli bir karardır.


89. Soru

Muhasebe nedir?

Cevap

Muhasebe, işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların tanımlanması, ölçülerek kayda alınması, analiz edilip yorumlanması ve karar vericilere iletilmesi sürecini kapsayan bir bilgi sistemidir.


90. Soru

Muhasebe bilgileri nerelerde kullanılır?

Cevap

• Yeni ürün veya hizmet geliştirmeli miyiz?
• Mevcut mal ya da hizmetlerin fiyat veya miktarlarını değiştirmeli miyiz?
• İşletmeyi finanse etmek için kredi kullanmalı mıyız?
• İşletmenin faaliyet kapasitesini artırmalı ya da azaltmalı mıyız?
• Satın alma, üretim veya dağıtım yöntemlerini değiştirmeli miyiz?

gibi soruları cevaplamada muhasebe ve finans bilgilerini kullanacağız.


91. Soru

Muhasebenin temel amacı nedir?

Cevap

İşletme hakkında karar verecek insanların daha doğru karar vermesini sağlamaktır.


92. Soru

İşletmenin tarafları kimlerdir?

Cevap

İşletmenin yöneticileri, işletmenin sahip veya sahipleri, işletmeye borç verenler, işletmenin müşterileri, işletmenin tedarikçileri, işletmede çalışanlar, rakip işletmeler, devlet ve kamu kurumları olarak sıralanabilir.


93. Soru

İşletmenin Yöneticilerine Sağlanan Bilgiler neleri kapsar?

Cevap

İşletmedeki her düzeydeki yöneticiler temel olarak üretim, pazarlama, finans ve insan kaynaklarına ilişkin işletme fonksiyonlarının planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için bilgiye ihtiyaç duyarlar. işletmeyi iyi bir şekilde yönetebilmek ve işletmeyi hedeflerine ulaştırabilmek için işletmenin faaliyetleri iyi bir şekilde planlanmalı, sonuçlar doğru bir şekilde ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Karar vermeyi, planlamayı ve kontrolü sağlayabilmek büyük ölçüde muhasebe bilgilerine bağlı olacaktır.


94. Soru

İşletmeye Borç Verenlere Sağlanan Bilgiler hangileridir?

Cevap

İşletmenin borçlarının hem faizini hem de anaparasını zamanında ödeme gücü olup olmadığını ve işletme ile iş yapma olanaklarının devamlılığını değerlendirmek için bilgiye ihtiyaçları vardır.


95. Soru

Müşterilere ve Tedarikçilere Sağlanan Bilgiler hangileridir?

Cevap

İşletmenin faaliyetlerine devam etme gücünü değerlendirmek ve alımlarını veya satışlarını işletmeden karşılama olanaklarının devamlılığını görmek için bilgiye ihtiyaçları vardır.


96. Soru

Rakip firmaların neden birbirlerinin muhasebe bilgilerine ihtiyaçları vardır? 

Cevap

Kendi performans ve etkinliklerini değerlendirmede rakiplerin muhasebe bilgilerini bir benchmark olarak kullanabilmek için bilgiye ihtiyaç duyarlar.


97. Soru

Finansal muhasebe veya genel muhasebe olarak adlandırılan muhasebe türü ne işe yarar?

Cevap

Genel amaçlı finansal tablolar düzenleyerek işletme ile çok çeşitli düzeylerde ilgili olan hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayan muhasebe türüne bu adlar verilir.


98. Soru

Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

Cevap

İlgililik, güvenirlik, karşılaştırılabilirlik, anlaşılabilirlik ve önemlilik.


99. Soru

Bu nitelikler arasından ilgililiği açıklayınız.

Cevap

Muhasebe bilgisi, kararları etkileme gücüne sahip olmalıdır. Bilgi, gelecekteki olayları tahmin etmek (gelecekte ne kadar kâr elde edebiliriz gibi) veya geçmişte olayları doğrulamaya yardımcı olma konusunda ilgili olabilir.


100. Soru

Güvenirlik kavramını açıklayalım.

Cevap

Muhasebe bilgisinin güvenilir olması demek önemli hata ve önyargı içermemesi demektir.


101. Soru

Muhasebe bilgisinin anlaşılabilir olması ne demektir?

Cevap

Tabloların herkesçe anlaşılabilir olması ve açık olmasıdır.


102. Soru

Muhasebe döngüsü nedir?

Cevap

Dönem başından dönem sonuna kadar yapılan işlemlere verilen isimdir.


103. Soru

Muhasebenin ikinci işlevi nedir?

Cevap

Finansal tabloların analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesidir.


104. Soru

Bilanço nedir?

Cevap

Finansal durum tablosu olarak da bilinen bilanço, işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösterir.


105. Soru

Temel muhasebe eşitliği nedir?

Cevap

Varlıklar= Borçlar + Sermaye şeklinde ifade edilebilir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi