Sözlü ve Sözsüz İletişim Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sözsüz İletişim

1. Soru

İletişimin temel öğeleri nelerdir?

Cevap

İletişim, kaynak-mesaj-araç-hedef olmak üzere dört temel öğeden oluşmaktadır.


2. Soru

Doğa karşısındaki yaşadıklarını ve hissettiklerini Aristoteles’in oyunculuğun temeli olarak nitelendirdiği taklit yoluyla ifadelendirilen iletişim türü nedir?

Cevap

Doğa karşısındaki yaşadıklarını ve hissettiklerini Aristoteles’in oyunculuğun temeli olarak kabul ettiği taklit yoluyla ifadelendiren ilk insandan günümüze kadar bireylerin birbirleriyle ve hatta diğer canlılarla kurduğu en eski iletişim türü sözsüz iletişimdir.


3. Soru

Sözsüz iletişim kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Sözsüz iletişim bireyler arasında konuşma dışındaki araçlarla gerçekleşen iletişimdir.


4. Soru

Sözsüz iletişim sürecine etki eden faktörler nelerdir?

Cevap

Sesin rengi, ses tonu, susma/sessizlik, beden dili, jest-mimikler, mekân ve zaman, kılık-kıyafet, sözsüz iletişim sürecine etki eden faktörlerdir.


5. Soru

Sözsüz iletişim ile sözlü iletişim arasındaki farklılıklar nelerdir?

Cevap

Sözsüz iletişimin yerini vurgulamak için sözlü iletişimden farklarına değinmek gerekmektedir. Sözsüz iletişim ile sözlü iletişim arasındaki farklılıklar şunlardır:

 • Sözlü iletişim sırasında gönderilen mesajlar dile dayanır. Dilin anlam kodlamaları keyfi olduğundan mesajın içeriğini ancak aynı dili konuşan bireylerin anlaması olanaklıdır. Buna karşın, sözsüz iletişimde kodlanan mesajlar için herhangi bir dile gereksinim duyulmaz.
 • Sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki bir diğer fark devamlılık ayrımıdır. Sözlü mesajlar süreksizdir. Buna karşın sözsüz iletişimin içerdiği mesajlar süreklidir.
 • Sözlü ve sözsüz iletişim süreci insan beyni tarafından da farklı algılanır.
 • Sözlü ve sözsüz mesajlara ilişkin çıktılarda birbirinden farklıdır. Sözlü mesajlar bilişsel fonksiyonlara ve içeriğe hizmet ederken, sözsüz mesajların etkilemeye, ilişkiselliğe ve duygusallığa ilişkin işlevleri vardır.
 • Sözlü ve sözsüz mesajlar arasındaki bir diğer fark; sözlü mesajların genellikle açık niyet ya da anlamları varken sözsüz iletişimde gönderilen mesajlar çoğunlukla üstü kapalı ya da kesin olmayan anlamlar içerebilir.

6. Soru

Sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki işlevleri nelerdir?

Cevap

Sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki işlevlerini şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 • Kimlik Tanımlama İşlevi
 • Duygusal İşlev
 • Güç ve Statü Göstergesi Olma İşlevi
 • Düzenleme İşlevi
 • Resmetme İşlevi
 • Karşıtlık/ Yadsıma işlevi
 • Dikkat Çekme İşlevi
 • Uyarma İşlevi
 • Seremoni ve Ritüelleri Yerine Getirme İşlevi
 • Kültürel İşlev

7. Soru

Bedensel hareketlerin, jest-mimiklerin ve ses tonunun kişinin içerisinde bulunduğu heyecan, korku, öfke, neşe gibi duygu durumunu yansıtması sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki hangi işlevini ifade etmektedir?

Cevap

Duygusal İşlev: Sözsüz iletişim sürecinde bedensel hareketler, jest-mimikler ve ses tonu hem kişinin içerisinde bulunduğu heyecan, korku, öfke, neşe, şaşkınlık gibi duygu durumunu yansıtır, hem de kişinin, iletişime geçtiği kişi ya da kişilerin duyguları üzerinde etki yaratır.


8. Soru

Selamlaşma ve tokalaşma gibi davranışlar sözsüz iletişimin iletişim sürecindeki hangi işlevini ifade etmektedir?

Cevap

Seremoni ve ritüelleri yerine getirme işlevi; selamlaşma, tokalaşma gibi ritüellerin yerine getirilmesinde sözsüz iletişim kullanılır.


9. Soru

Beden dilini belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Sözsüz iletişim türlerinden beden dili, etkili iletişim sürecinde önemli yere sahiptir. Beden dilini belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların arasında jest-mimikler, oturma ya da yürüme tarzımız gibi değiştirebileceğimiz özelliklerimizin yanı sıra vücut şeklimiz gibi değiştiremeyeceğimiz fiziksel özelliklerimiz de bulunmaktadır.


10. Soru

William Sheldon’a göre, ektomorfik beden yapısına sahip kişilerin özellikleri nelerdir?

Cevap

William Sheldon’a göre, ektomorfik beden yapısına sahip kişiler; sıska, narin, zayıf kas yapısına sahip olan sakin, ölçülü, hassas ve sanatçı ruhlu kişilerdir.


11. Soru

Endomorfik beden yapısına sahip kişilerin karakteristik ve biçimsel özellikleri nelerdir?

Cevap

Endomorfik beden yapısına sahip kişilerin karakteristik özellikleri; gevşek, sempatik, hoşgörülü, rahatına düşkün, uysal, güler yüzlü ve ilgi meraklısıdır. Bu kişilerin biçimsel özellikleri ise; tombul, gelişmiş iç organlarına sahip ve balık etlidir.


12. Soru

Mezomorf beden yapısına sahip kişiler nasıl karakteristik özelliklere sahiptir?

Cevap

Mezomorf beden yapısına sahip kişilerin karakteristik özellikleri şunlardır; hareketli, iddialı, güçlü, maceraperest, dominant ve hırslıdır.


13. Soru

Yakın mesafeli göz yapısına sahip olan kişiler nasıl karakter yapılarına sahiptir?

Cevap

Yakın mesafeli gözler: İletişim esnasında, çatışmadan çok idare etmeyi tercih eden bu bireyler ayrıntılara önem verirler.


14. Soru

Büyük kulak yapısına sahip kişiler nasıl karakter yapılarına sahiptir?

Cevap

Büyük kulaklara sahip bireyler, iyi dinleyici, araştırmacı ve duygusal olan karakter yapısına sahiptir.


15. Soru

Serçe parmağın gelişkin olması hangi karakter yapısının göstergesidir?

Cevap

Serçe parmağın gelişkin olması liderlik ve hitabet yeteneğinin göstergesidir.


16. Soru

İnce dudak yapısına sahip kişiler nasıl karakteristik özellikler göstermektedir?

Cevap

İnce dudaklar daha fazla güçlülük, kararlılık ve soğukkanlılık göstergesidir. İnce dudaklı kişilerin daha az duygusal göründükleri düşüncesi yaygındır.


17. Soru

Avuç kapalı ve işaret parmağının ileriye uzatıldığı avuç hareketi dinleyicide nasıl hissiyat oluşturmaktadır?

Cevap

Yaygın olarak kullanılan avuç hareketlerinden avuç kapalı ve işaret parmağının ileriye uzatıldığı üçüncü hareket ise, özellikle konuşmanın temposuna göre el ya da parmak hareket halinde ise dinleyicide tehdit hissi yaratmaktadır.


18. Soru

Beden dilinde ellerin arkada kavuşturulması hangi davranışı ifade etmektedir?

Cevap

Ellerin arkada kavuşturulması kendini kontrol etme göstergesidir ve hayal kırıklığını işaret etmektedir.


19. Soru

En yaygın olarak kullanılan ve anlamı evrensel olan baş hareketleri nelerdir?

Cevap

Kişi ya da kişilerin, iletişim sürecindeki duygu ve düşüncelerine ilişkin göstergelerden bir diğeri baş hareketleridir. Bu hareketlerden en yaygın olarak kullanılan ve anlamı evrensel olan iki tanesi, onay için baş sallama ve reddetmek için başı yana sallamadır.


20. Soru

Bakış çeşitleri kendi içinde nasıl sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Bakış çeşitlerini kendi içerisinde sınıflandırmak olanaklıdır. Bu sınıflandırma şu şekildedir:

 • İş bakışı
 • Sosyal bakış
 • Mahrem bakış
 • Yan bakış
 • Gözle dışarda bırakma

21. Soru

Kişinin karşısındaki kişi ya da konuşulan konuya ilişkin ilgisizliğini, sıkılmışlığını ya da kendisini üstün görmesi hangi bakış çeşidini ifade etmektedir?

Cevap

Gözle Dışarda Bırakma: Çoğunlukla kafanın hafif geriye atılmasıyla yapılan bu hareket kişinin karşısındaki kişi ya da konuşulan konuya ilişkin ilgisizliğini, sıkılmışlığını ya da kendisini üstün gördüğünü göstermektedir.


22. Soru

Hogan ve Stubbs’a göre oturma yerinin seçilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Hogan ve Stubbs, oturma yerinin şeçilmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralamaktadırlar:

 • Bir arkadaş ya da müşteriyle yapılan görüşmelerde iletişim kurulacak kişinin hangi elini kullandığına dikkat ederek oturmak önemlidir.
 • Bir kadınsanız ve iletişim kurmaya çalıştığınız kişi de kadınsa her hangi bir yöne açılı oturmak yerine iletişim kurulacak kişinin tam karşısına oturmak daha doğrudur.
 • Bir erkekseniz ve iletişim kurmaya çalıştığınız kişi bir kadınsa, iletişim nedeniniz çerçevesinde küçük bir masada onun tam karşısına oturmanız daha doğrudur.
 • Oturduktan sonra özellikle yapılan iş görüşmesiyse ellerin saç ve yüzden uzak tutulması gerekmektedir.

23. Soru

Konuşmanın sözel olmayan öğeleri nelerdir?

Cevap

Konuşmanın sözel olmayan öğelerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Sesin perdesi
 • Sesin tınlaması
 • Boğumlama
 • Tempo
 • Yükseklik
 • Ritim

Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi