Toplu İş Hukuku Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sendika Üyeliği ve Güvencesi

Sendika / Konfederasyon Üyeliği

1- Üyelik ilişkisi nedir?

Cevap: Üyelik İlişkisiSendika veya konfederasyon ile belli koşullarla ona bağlı kişiler (üyeler) arasındaki ilişkidir

2- Bir işçinin işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşme şartları nelerdir?

Cevap: Bir işçinin işçi sendikasına üyeliğinin gerçekleşme şartları şunlardır

 • Kanun anlamında bir işçi bulunmalıdır.
 • Bu işçi çalıştığı işyerinin girdiği işkolundaki bir sendikaya üye olabilir.
 • Başka bir sendikaya üyelik bulunmamalı ve belli bir yaşa ulaşmalıdır.
 • Sendika tüzüğünde aranan diğer koşullar sağlanmalıdır.
 • Üyeliğin kazanımı yollarından birisigerçekleşmelidir.

3- İşçi sendikasına üyelik için kaç yaş şartı vardır?

Cevap: İşçi sendikasına üyelik için ilgili işçinin 15 yaşını doldurması da şarttır.

4- İşçi sendikasına üyelik hangi yöntemlerle gerçekleşir?

Cevap: İşçi sendikasına üyelik şu yöntemlerle gerçekleşebilir:

 • Kuruluşta üyelik,
 • Olağan yol ile üyelik,
 • Yargı yoluyla üyelik,
 • Birleşme/katılma yoluyla üyelik.

5- Sendika kurulması için en az kaç kişi gereklidir?

Cevap: Sendika kurulması için en az 7 kişi gereklidir

6- İşveren sendikası üyeliğinin gerçekleşme şartları nelerdir?

Cevap: İşveren sendikası üyeliğinin gerçekleşme şartları şunlardır:

 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında işveren bulunmalıdır.
 • Ehliyet koşulu sağlanmalıdır.
 • İşyerinin girdiği işkolunda bir sendikaya üye olunabilir.
 • Üyeliğin kazanımı yollarından biri gerçekleşmelidir.

7- Herhangi bir işveren sendikasına üye olmak zorunda olmayan kamu kesimi işverenleri için diğer alternatifler nelerdir?

Cevap: Onlar için iki alternatif söz konusudur. Şöyle ki,bir kamu işvereni,a. Özel kesim işverenlerinin de üye olduğu bir işveren sendikasına (özel kesim işveren sendikasına) üye olabilir. Ama bu durumda sadece kendi faaliyetinin girdiği işkolunda kurulu bir işveren sendikasına üye olabilecektir.Zira özel kesim işveren sendikalarının birden fazla işkolunda faaliyet göstermeleri mümkün değildir. Sonra özel kesimde bir işveren de ancak kendi faaliyetinin girdiği işkolunda bir sendikaya üye olabilir. Bu ise işverenin her bir işyeri bakımından sözkonusudur.b. Kamu işverenleri sendikasına üye olmak istiyorsa; bu durumda kamu işverenleri sendikası (tüzüğünde farklı bir hüküm yoksa) tüm işkollarını kapsar biçimde faaliyette bulunabileceğinden(m.3/2), her işkolundan kamu işverenlerini üye kabul edebilecektir. O halde bir kamu işvereni, kendi faaliyetinin girdiği işkoluna bakmaksızın herhangi bir kamu işverenleri sendikasına üye olabilecektir.

8- Konfederasyon üyeliğinin gerçekleşme şartları nelerdir?

Cevap: Konfederasyon üyeliğinin gerçekleşme şartlarışunlardır:• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu anlamında bir sendika bulunmalıdır.• Bu sendikanın usulünce üyelik kararı almasıgerekir.• Konfederasyon üyeliğinin kazanımı yollarından birisi gerçekleşmelidir.

9- Konfederasyona üyelik hangi yöntemlerle gerçekleşebilir?

Cevap: Konfederasyona üyelik şu yöntemlerle gerçekleşebilir:

 • Kuruluşta üyelik,
 • Konfederasyonların birleşmesi/katılması yoluyla üyelik,
 • Sonradan üyelik.

10- Sendika üyeliğinde teklik ilkesi nedir?

Cevap: Sendika Üyeliğinde Teklikİşçilerin aynı iş ilişkisi çerçevesinde aynı anda aynı işkolunda bir tek sendikaya üye olabileceğidir. İşverenler bakımındansa, bir işverenin aynı işyeri bağlamında aynı işkolunda aynı anda bir tek işveren sendikasına üye olabileceğidir.

11- Türk sendikaları için uluslararası kuruluşlara üyelik şartı nedir?

Cevap: Türk işçi/işveren sendikaları ve/veya konfederasyonları uluslararası işçi-işverenkuruluşlarına önceden izin almadan, serbestçe kurucu veya üye olabilir, mevcutüyelikten çekilebilir, onlarla işbirliğinde bulunabilir, onlara üye veya temsilci gönderebilir yahut onların temsilcilerini kabul edebilir yahutta yabancı ülkelerde dış temsilcilikler açabilirler

Üyelikten Doğan Haklar ve Borçlar

12- Bir üyenin, ilgili örgüte (sendikaya/konfederasyona) üyeliği nedeniyle sahip olduğu haklar nelerdir?

Cevap: Bir üyenin, ilgili örgüte (sendikaya/konfederasyona) üyeliği nedeniyle sahip olduğuhaklar şunlardır:

 • Kuruluşun/örgütün faaliyet ve yönetimine katılma hakkı,
 • Örgütün tesis ve faaliyetlerinden yararlanma hakkı,
 • • Üyenin korunma hakkı.

13- Sendika/konfederasyon üyeliğinin üyeye yüklediği yükümler nelerdir?

Cevap: Sendika/konfederasyon üyeliğinin üyeye yüklediği yükümler şunlardır:• Aidat ödeme borcu,• Örgüt/kuruluşun düzenine uyma borcu.

Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi-Askı-Devam Halleri

14- Sendika üyeliğini sona erdiren haller nelerdir?

Cevap: Sendika üyeliğini sona erdiren haller şunlardır:

 • Üyeliğin kendiliğinden son bulması,
 • Üyeliğin iradi biçimde son bulması,
 • Üyelikten çıkma (istifa, çekilmr),
 • Üyelikten çıkarma (ihraç),
 • Üyeliğin başka sendikada devamı yoluyla üyeliğin son bulması.

15- İhraç nedir?

Cevap: Üyenin isteğiyle üyelikten ayrılmasına çekilme (istifa), örgütün üyeyi üyeliktenatmasına ihraç (çıkarma) adı verilir.

16- Üyelikten çıkarma kararını kim verir?

Cevap: Gerek sendika gerekse konfederasyonda üyelikten çıkarma kararının, o örgütüngenel kurulunca verilmesi gerekir.

17- Üyeliğin sona ermediği gibi askıyla da karşılaşmayacağını, aynen tümiçeriğiyle devam edeceğini durumlar nelerdir?

Cevap: “Geçici işsizlik”, “kuruluşun genel kurul dışındaki zorunlu organlarında görev almak” ve “emekli olduğu halde çalışmak”tan ibarettir

Sendika Üyeliğinin Güvencesi

18- Sendika üyeliğinin güvenceye bağlandığı aşamalar nelerdir?

Cevap: İşçi sendikası üyeliğinin aşağıdaki gibi değişik aşamalarda güvenceye bağlandığı görülür. Gerçekten Kanuna göre; bir işverenin henüz “işe alırken” veya işe aldığı bir işçinin “iş ilişkisi devam ederken” yahut da “iş ilişkisini sona erdirirken” sendika üyeliğine dayanan ayırımcı bir tutuma girmesi yasaklanmıştır (m.25/1, 2, 3; İK m.5).

19- Sendikal tazminat nedir?

Cevap: Sendikal Tazminatİşverenin, gerek fesih dışında ve gerekse de sözleşmenin feshi bağlamında sendikal kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle karşılaşan işçiye, işverenin işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere ödeyeceği tazminattır.

20- Cezai yaptırım kaça ayrılır?

Cevap: Cezai yaptırım, idari para cezası ve gerçek anlamda ceza olarak ikiye ayrılır.

Sıra-(Soruid) 1-(1026499) 2-(1026504) 3-(1026530) 4-(1026555) 5-(1026558) 6-(1026570) 7-(1026622) 8-(1026631) 9-(1026635) 10-(1026644) 11-(1026651) 12-(1026668) 13-(1026680) 14-(1026684)15-(1026704) 16-(1026718) 17-(1026731) 18-(1026740) 19-(1026749) 20-(1026754)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi