Hukukun Temel Kavramları Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Özel Hukukun Dalları

1. Soru

Birey-devlet ilişkileri bakımından kamu hukuku ilişkisi nasıl oluşur?

Cevap

Devletin belirli bir konuda iradesini ortaya koymasıyla oluşur


2. Soru

Kamu hukuku alanında, birey karşısında devlete fazladan imkanlar ve imtiyazlar tanınıyor olmasının temel nedeni nedir?

Cevap

Devletin "kamu yararı"na yönelik saiklerle hareket ettiği yönünde bir varsayımın varlığıdır


3. Soru

Genel kabule göre uluslararası hukukun temel kaynakları nelerdir?

Cevap

Uluslararası antlaşmalar, uluslararası örf âdet ve hukukun genel ilkeleri


4. Soru

Türk Anayasa hukukunun temel kaynağı nedir?

Cevap

1982 Anayasası


5. Soru

Türkiye başkanlık sistemine ne zaman geçmiştir?

Cevap

2017 Anayasa değişikliği 


6. Soru

İnsan hakları kaçıncı yüzyılda, hangi gelişmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap

İnsanların sırf insan oldukları için, doğuştan bazı hak ve özgürlüklere sahip olduğu ve devlet tarafından bunlara dokunulamayacağı yolundaki temel düşüncenin bir ürünü olarak, XVII. yüzyılda ortaya çıkmıştır 


7. Soru

Egemenliğin halkın elinde olduğu devlet biçimine ne ad verilir?

Cevap

Cumhuriyet 


8. Soru

Hukuki anlamda laiklik nedir

Cevap

Hukuk kuralı koyma yetkisinin beşeri iradeye, yani insan iradesine bağlı olmasını, bu konuda herhangi bir tanrısal referansla hareket edilmemesini ifade etmektedir


9. Soru

Yasama sorumsuzluğu nedir?

Cevap

Milletvekillerinin temsil ettikleri seçmen iradesini, görüşlerini ve isteklerini herhangi bir baskı altında kalmaksızın açıklayabilmesine denir. Diğer adı kürsü dokunulmazlığıdır


10. Soru

1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

Cevap

Beş (beş) 


11. Soru

Anayasa'nın 37. maddesinde güvence altına alınan kanuni hakim ilkesi ne anlama gelir?

Cevap

Somut bir uyuşmazlığa ilişkin yargılama yapacak mahkemenin kuruluşunun, yetkilerinin ve yargılama usulünün kanunla ve daha bu uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce belirlenmiş olması gerekliliğini ifade eder


12. Soru

Devletin tanımı, ögeleri, tarihsel gelişimi, devlet yapıları ve insan hakları kamu hukukunun hangi alt dalına girer? 

Cevap

Genel kamu hukuku


13. Soru

"Kişi güvenliği" hangi grup haklara girer?  

Cevap

Birinci kuşak haklar (Sosyal haklar) 


14. Soru

"Barış hakkı" hangi grup haklara girer?

Cevap

Üçüncü kuşak haklar (Dayanışma hakları) 


15. Soru

Ceza normu kaç temel kısımdan oluşur? Bunlar hangileridir? 

Cevap

Kural ve yaptırım olmak üzere iki temel kısımdan oluşur


16. Soru

İdarenin kuruluş ve görevleri hangi temel esaslara dayanır? 

Cevap

Merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır


17. Soru

İdare hukukunda  İllerin idaresi hangi esasa dayanır? 

Cevap

Yetki genişliği esası 


18. Soru

Vergi hukuku kaç alt dala ayrılır? Bunlar hangileridir?

Cevap

Genel vergi hukuku ve özel vergi hukuku olmak üzere iki alt dala ayrılır


19. Soru

Vergi hukukun temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Genellik, adalet ve kanunilik oluşturmaktadır


20. Soru

İdari yargılama hukukunda idarenin yapmış olduğu eylem ve işlemlerden zarar görenlerin açmış olduğu davaya ne denir?

Cevap

İdari dava


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi