Finans Matematiği Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Hisse Senetlerinde Değerleme

1. Soru

Bedelsiz hisse senetleri ne demektir?

Cevap

Şirketlerin sermaye artırımı maksadıyla iç kaynaklarından sermayeye aktardıkları tutar kadarınca, bir bedel almaksızın ortaklara dağıttığı senetlere bedelsiz hisse senetleri denir.


2. Soru

Piyasa yaklaşımında kullanılan oranlar nelerdir?

Cevap

Kullanılan oranların en sıklıkla karşılaşılan ikisi; • Fiyat/Kazanç Oranı ile • Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranıdır.


3. Soru
  1. Hisse senedi değerlemesi nedir? Hisse senedi değerlemesi neden önemlidir?

Hisse senetleri, anonim şirket ortaklarının ortaklık paylarını temsilen şirket tarafından verilen kıymetli evraktır. Şirkete belli oranda ortak olmak, şirketin hisse senetlerinin aynı oranına sahip olmak anlamına gelecektir. İşletmeler, ortaklar, potansiyel yatırımcılar, analistler ve daha pek çok taraf hisse senetlerinin değerini çeşitli zamanlarda ve çeşitli amaçlarla bilmek isterler. İşletmelerin ve ortakların amacı işletmenin ya da hisse senetlerinin değerini artırarak ortakların servetini maksimize etmek olduğundan, bu amacın hangi zamanda, hangi derecede başarıldığını tüm tarafların bilmesi açısından hisse senedi değerlemesi büyük önem taşır. Dolayısıyla hisse senedi değerlemesi de finansın ve finans matematiğinin bir başka önemli uygulama alanıdır. Yukarıda tekrarlanan temel mantık aynı olsa da hisse senedi değerlemesinde pratikte dikkat edilmesi gereken bazı farklılıklar vardır. Örneğin tahvillerde gelecekteki nakit akışları büyük ölçüde belirli iken hisse senetlerinde belirsizlik vardır ve eldeki veriler analiz edilerek mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde tahmin edilmeye çalışılır. Hisse senetlerinin doğasındaki bu yüksek belirsizlik riski artırdığından, yatırımdan beklenen getiri, dolayısıyla iskonto oranı da daha yüksek olmaktadır. Bu gibi farklılıklar hisse senedi değerlemesini görece zorlaştırmaktadır.

Cevap

Hisse senetleri, anonim şirket ortaklarının ortaklık paylarını temsilen şirket tarafından verilen kıymetli evraktır. Şirkete belli oranda ortak olmak, şirketin hisse senetlerinin aynı oranına sahip olmak anlamına gelecektir. İşletmeler, ortaklar, potansiyel yatırımcılar, analistler ve daha pek çok taraf hisse senetlerinin değerini çeşitli zamanlarda ve çeşitli amaçlarla bilmek isterler. İşletmelerin ve ortakların amacı işletmenin ya da hisse senetlerinin değerini artırarak ortakların servetini maksimize etmek olduğundan, bu amacın hangi zamanda, hangi derecede başarıldığını tüm tarafların bilmesi açısından hisse senedi değerlemesi büyük önem taşır. Dolayısıyla hisse senedi değerlemesi de finansın ve finans matematiğinin bir başka önemli uygulama alanıdır. Yukarıda tekrarlanan temel mantık aynı olsa da hisse senedi değerlemesinde pratikte dikkat edilmesi gereken bazı farklılıklar vardır. Örneğin tahvillerde gelecekteki nakit akışları büyük ölçüde belirli iken hisse senetlerinde belirsizlik vardır ve eldeki veriler analiz edilerek mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde tahmin edilmeye çalışılır. Hisse senetlerinin doğasındaki bu yüksek belirsizlik riski artırdığından, yatırımdan beklenen getiri, dolayısıyla iskonto oranı da daha yüksek olmaktadır. Bu gibi farklılıklar hisse senedi değerlemesini görece zorlaştırmaktadır.


4. Soru

Hamiline-nama yazılı hisse senetleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Nama yazılı olan senetler sahiplerinin isimlerine kaydedilmiş olup, borsada alım satımı yapılamamaktadır. Borsada işlem görebilmeleri için, senetlerin hamiline çevrilmeleri ve İMKBye kote ettirilmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı senetlerin üzerinde herhangi bir kimlik yoktur. Borsada işlem gören senetlerin hepsi hamiline yazılıdır.


5. Soru

İşletme değerlemesinde olan temel yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

İşletme değerlemesinde üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar, işletmenin fiziki varlıklarını ve bunların yenilenme (yerine koyma) maliyetlerini temel alan ve aktif temelli yaklaşım olarak da nitelenen “maliyet yaklaşımı”, işletmenin kazanç potansiyelini temel alan “gelir yaklaşımı” ve piyasadaki karşılaştırılabilir işletmelerden elde edilen verileri, değerlenen işletmenin verileri ile karşılaştırarak söz konusu işletmenin değerini belirlemeyi amaçlayan “piyasa yaklaşımı”dır.


6. Soru

Bedelli Hisse Senetleri nasıl hisse senedi türüdür? Şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi?

Cevap

Şirketlerin sermaye arttırımı yapmak maksadıyla nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak üzere çıkardıkları senetlere bedelli hisse senetleri denir. Bedelli hisse senetleri, mevcut ortaklara satılabileceği gibi diğer yatırımcılara da satılabilmektedir. Bedelli Sermaye artırımı şirketlerin Toplam Piyasa Değerlerini etkilemektedir.


7. Soru

Yatırımcıların imtiyazlı hisse senetlerindeki riski tahvillere göre nasıldır?

Cevap

Yatırımcıların imtiyazlı hisse senetlerindeki riski tahvillere göre daha yüksektir. Dolayısıyla imtiyazlı hisse senetlerinden beklenen kârlılık, tahvillerden daha fazla olmalıdır. Risk arttıkça kârlılığın arttığı gerçeğinden hareketle, imtiyazlı hisse senetlerinden beklenen kârlılığın tahvillerden daha fazla olması normaldir.


8. Soru

Adi-imtiyazlı hisse senetleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Adi hisse senetleri, sahiplerine eşit haklar sağlamaktadır. Hisse senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa adi hisse senedi niteliğindedir. İmtiyazlı hisse senetleri, sahiplerine kara iştirak ve diğer bazı konularda ayrıcalıklı bir takım haklar sağlamaktadır.


9. Soru

Değerleme formüllerinden göre, bir hisse senedinin değeri hangi unsura bağlıdır?

Cevap

Değerleme formüllerinden de açıkça görüldüğü üzere, bir hisse senedinin değeri aşağıda belirtilen üç unsura bağlıdır:
i. Hisse senedinden elde edilecek dividantlar,
ii. Hisse senedinin satışından elde edilecek gelir,
iii. Yatırımcının beklediği getiri oranı.


10. Soru

İşletme değerlemesindeki temel yaklaşımlar kaç tanedir?

Cevap

İşletme değerlemesinde üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar, işletmenin fiziki varlıklarını ve bunların yenilenme (yerine koyma) maliyetlerini temel alan ve aktif temelli yaklaşım olarak da nitelenen maliyet yaklaşımı, işletmenin kazanç potansiyelini temel alan gelir yaklaşımı ve piyasadaki karşılaştırılabilir işletmelerden elde edilen verileri, değerlenen işletmenin verileri ile karşılaştırarak söz konusu işletmenin değerini belirlemeyi amaçlayan piyasa yaklaşımı dır.


11. Soru

Piyasa değeri/ defter değeri oranı (PD/DD) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Piyasa Değeri /Defter Değeri oranı (PD/DD), işletmenin ortaklarının işletmeye koydukları hisse başı 1 TL’lik sermayenin şu anda kaç TL’lik değere ulaştığını gösteren bir orandır. Aynı endüstri içinde faaliyet gösteren, aynı risk grubu içinde yer alan hisse senetleri borsada alınıp satılan ortaklıklardan bir gözlem seti oluşturularak ortalama PD/DD oranı hesaplanır. Daha sonra o hisse senedinin defter değeri hesaplanan bu değerle çarpılır.


12. Soru

Adi hisse senetleri elde tutulduğu dönemde kaç çeşit nakit girişi sağlar?

Cevap

Adi hisse senetleri elde tutulduğu dönemde iki şekilde nakit girişi sağlar. Birincisi dividant ödemeleri veya hisse senedi fiyatlarındaki değişmeler sonucunda sermaye kazançları ya da kayıplarıdır. İkincisi ise, adi hisse senetleri için ödenen dividantlardır. Dividantlarda normal şartlarda her yıl bir artış beklenir. Dolayısıyla tahviller ya da imtiyazlı hisse senetlerini değerlendirmede faydalandığımız anüite formülünden yararlanarak pratik bir şekilde sonuca ulaşmak mümkün olamayabilir.


13. Soru

Hisse senedi değerlemesinin önemi nedir?

Cevap

İşletmeler, ortaklar, potansiyel yatırımcılar, analistler ve daha pek çok taraf hisse senetlerinin değerini çeşitli zamanlarda ve çeşitli amaçlarla bilmek ister. Dolayısıyla hisse senedi değerlemesi de finansın ve finans matematiğinin önemli bir uygulama alanıdır.


14. Soru

Hangi tip hisse senetleri halka arz edilebilir?

Cevap

Anonim ortaklıkların hisse senetleri ayrıca halka arz edilebilir ve ikincil piyasada, yani borsalarda alınıp satılabilir.


15. Soru

Hisse senedinin içeriğini oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Bir hisse senedinin içeriğini oluşturan unsurlar şunlardır: • Şirketin ünvanı, • Ticaret sicili numarası ve tescil tarihi, • Kayıtlı esas sermaye, • Hisse senedinin nev’i (nama, hamiline vs.), • Hisse senedinin itibari (nominal) değeri, • Nama yazılı hisse senetlerinde hisse sahibinin adı, soyadı ve ikametgâhı, • Yetkili iki imza.


16. Soru

Hisse senedi ne demektir?

Cevap

Hisse senetleri anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma, ihraç edene tasfiye anına kadar fonları kullanma hakkı sağlayan finansal varlık/menkul kıymetlerdir.


17. Soru

Bedelli-bedelsiz hisse senetleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılan özsermaye kalemidir, bedelsiz sermaye artırımı ile yapılan işlem diğer kalemlerin ödenmiş sermayeye dönüşmesidir. Şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkilemez. Bedelsiz sermaye artırımı şirkete ek bir finansman kaynağı sağlamamaktadır. Bedelli hisse senetleri, mevcut ortaklara satılabileceği gibi diğer yatırımcılara da satılabilmektedir. Bedelli sermaye artırımı şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkilemektedir.


18. Soru

Primli-primsiz hisse senetleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Üzerinde yazılı değer (nominal değer) ile ihraç edilen hisse senetleri primsiz, nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetleri ise primli hisse senetleridir.


19. Soru

İşletmenin gerçek değer ne demektir?

Cevap

Gerçek değer, bir işletmenin kendisi ya da hisse senedinin, piyasada varlıkların değerini etkileyebilecek tüm bilgilere sahip, herhangi bir zorlayıcı etki altında olmayan, istekli bir alıcı ve satıcı arasında el değiştirdiği fiyattır.


20. Soru

İntifa hisse senedi ne demektir?

Cevap

İntifa hisse senetleri ise, şirket genel kurulunun alacağı kararla, çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir


21. Soru

Adi hisse senetlerinin değerlendirilmesinde neler kullanılabilir?

Cevap

Adi hisse senetlerinin değerlendirilmesinde temel olarak gelecekte elde edilecek kâr paylarının iskontosuna dayalı kar payı iskonto modeli ile piyasa oranları kullanılır


22. Soru

Hisse senedi değeri nedir?

Cevap

Hisse senedi değeri, işletmenin toplam öz sermaye değerinin hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur. İşletme değeri denildiğinde, işletmenin borçlar dâhil toplam değeri olduğu özellikle belirtilmedikçe, işletmenin öz sermaye değeri anlaşılır. Buradan hareketle hisse senedinin değerini belirlemek demek, işletmenin toplam öz sermaye değerini, yaygın ifadesiyle işletmenin değerini belirlemek; sonrasında ise bulunan bu işletme değerini hisse senedi sayısına bölmektir.


23. Soru

Bir hisse senedinin değeri hangi unsurlara bağlıdır?

Cevap

Değerleme formüllerinden de anlaşılabileceği gibi, bir hisse senedinin değeri aşağıda belirtilen üç unsura bağlıdır: • Hisse senedinden elde edilecek dividantlar, • Hisse senedinin satışından elde edilecek gelir, • Yatırımcının beklediği getiri oranı


24. Soru

Bir yatırımın gerçek değerini bulma yöntemi ekonomi ve finans kuramında nasıl bulunur?

Cevap

Bir yatırımın gerçek değeri, o yatırımın sağlayacağı nakit akışlarının, bu nakit akışlarının riskliliğini ve piyasadaki risksiz getiri oranını yansıtan bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmiş değerleri toplamıdır.


25. Soru

Hisse senedi değeri nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

Hisse senedi, işletmelerin ortaklık payını gösteren kıymetli evraktır. Dolayısıyla hisse senedi değeri, işletmenin toplam özsermaye değerinin hisse senedi sayısına bölünmesi ile bulunur.


26. Soru

Hisse senedi değerlemesinde fiyat/kazanç oranı nasıl hesaplanabilir?

Cevap

Değerlemesi yapılacak hisse senedinin hisse başı kârı tahmin edilir, bu değer hisse senedi piyasasında gerçekleşmiş Fiyat/Kazanç Oranıyla ya da piyasadaki benzer işletmelerin oranlarıyla çarpılarak hisse senedinin olması gereken değeri bulunmuş olur.


27. Soru

Hisse senedi türleri nelerdir?

Cevap

Hisse senetleri başlıca şu açılardan sınıflandırılmaktadır: • Adi-İmtiyazlı hisse senetleri • Hamiline-Nama yazılı hisse senetleri • Bedelli-Bedelsiz hisse senetleri • Primli- Primsiz hisse senetleri • Kurucu ve İntifa hisse senetleri


28. Soru

Hisse senetleri başlıca nasıl sınıflandırılabilir?

Cevap

Hisse senetleri başlıca şöyle sınıflandırılabilir: • Adi-İmtiyazlı hisse senetleri, • Hamiline-Nama yazılı hisse senetleri, • Bedelli-Bedelsiz hisse senetleri, • Primli-Primsiz hisse senetleri, • Kurucu ve İntifa hisse senetleri.


29. Soru

Primli/Primsiz Hisse Senetleri türlerini tanımlayınız.

Cevap

Üzerinde yazılı değer (nominal değer) ile ihraç edilen hisse senetleri primsiz, nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetleri ise primli hisse senetleridir.


30. Soru

Kar payı (dividant) iskonto modeli hisse senedinin değerini nasıl bulur?

Cevap

Kâr payı iskonto modeli, değerlemenin temel yaklaşımı olan gelir yaklaşımının özünü oluşturan indirgenmiş nakit akışları yöntemine dayalı olarak, hisse senedinin değerini, gelecekte sağlayacağı tüm kâr paylarının bugüne indirgenmiş değerlerini toplayarak bulur.


31. Soru

Hisse senedinin tanımını yapınız ve bir hisse senedinin içeriğinde hangi unsurlar bulunmaktadır?

Cevap

Hisse senetleri anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma, ihraç edene tasfiye anına kadar fonları kullanma hakkı sağlayan finansal varlık/menkul kıymetlerdir. Bunlardan sadece anonim ortaklıkların hisse senetleri ayrıca halka arz edilebilir ve ikincil piyasada, yani borsalarda alınıp satılabilir. Bir hisse senedinin içeriği şu unsurlardan oluşur: • Şirketin unvanı, • Ticaret sicili numarası ve tescil tarihi, • Kayıtlı esas sermaye, • Hisse senedinin nev’i (nama, hamiline vs.), • Hisse senedinin itibari (nominal) değeri, • Nama yazılı hisse senetlerinde hisse sahibinin adı, soyadı ve ikametgâhı, • Yetkili iki imza.


32. Soru

Bedelli hisse senedi ne demektir?

Cevap

Şirketlerin sermaye arttırımı yapmak maksadıyla nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak üzere çıkardıkları senetlere bedelli hisse senetleri denir.


34. Soru

Hamiline-nama yazılı hisse senetlerinin borsada alım satımı nasıl yapılmaktadır? Borsada işlem görebilmeleri için ne yapılması gerekmektedir?

Cevap

Hamiline-Nama Yazılı Hisse Senetleri: Nama yazılı olan senetler sahiplerinin isimlerine kaydedilmiş olup, borsada alım satımı yapılamamaktadır. Borsada işlem görebilmeleri için, senetlerin hamiline çevrilmeleri ve İMKB'ye kote ettirilmeleri gerekmektedir. Hamiline yazılı senetlerin üzerinde herhangi bir kimlik yoktur. Borsada işlem gören senetlerin hepsi hamiline yazılıdır.


35. Soru

Gerçek değer nedir?

Cevap

Gerçek değer, bir varlığın, piyasada varlıkların değerini etkileyebilecek tüm bilgilere sahip, herhangi bir zorlayıcı etki altında olmayan, istekli bir alıcı ve satıcı arasında el değiştirdiği fiyattır.


36. Soru

İşletme değeri nasıl hesaplanmaktadır?

Cevap

İşletme değeri denildiğinde, işletmenin borçlar dahil toplam değeri olduğu özellikle belirtilmedikçe, işletmenin özsermaye değeri anlaşılır. Buradan hareketle hisse senedinin değerini belirlemek demek, işletmenin toplam özsermaye değerini, yaygın ifadesiyle işletmenin değerini belirlemek; sonrasında ise bulunan bu işletme değerini hisse senedi sayısına bölmek demektir. İşletme değeri söz konusu olduğunda tanımdaki varlık, işletmenin kendisi ya da hisse senedi olmaktadır.


37. Soru

Finansal anlamda işletme değeri dendiğinde ne anlaşılmaktadır?

Cevap

Bir işletme için çok sayıda farklı amaçla çok sayıda değer tanımı yapılabilmekle birlikte özellikle başka bir amaç belirtilmemişse finansal anlamda işletme değeri dendiğinde kastedilen değer tanımı işleyen bir teşebbüs olarak işletmenin gerçek değeri olmaktadır.


38. Soru

Piyasa yaklaşımı ne demektir?

Cevap

Piyasa yaklaşımı yöntemi bir işletmenin, işletme ortaklık payının ya da bir menkul kıymetin değerini, değerlenen şeyi, piyasada alınıp satılan benzer işletme, işletme ortaklık payı ya da menkul kıymetlerin belirli oranları ile karşılaştırarak belirlemenin genel bir yoludur.


39. Soru

Ekonomi ve finans kuramında bir yatırımın gerçek değerinin bulunmasının temel yöntemi nasıldır?

Cevap

Ekonomi ve finans kuramında bir yatırımın gerçek değerinin bulunmasının temel yöntemi aynıdır: bir yatırımın gerçek değeri, o yatırımın sağlayacağı nakit akışlarının, bu nakit akışlarının riskliliğini ve piyasadaki risksiz getiri oranını yansıtan bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmiş değerleri toplamıdır. Oldukça açık olan ve basit görünen bu değerleme tanımı, uygulamada oldukça karmaşıklaşabilmektedir. Değerleme sıkça subjektif yargılar içermektedir. Bu nedenle uygulamada her birinin farklı kullanım alanları olan, birbirlerine karşı avantajlı ve zayıf yönler taşıyan pek çok farklı değerleme yöntemi kullanılmaktadır. Bununla birlikte tüm yöntemlerin amacı değerlenen varlığın gerçek değerini belirlemektir.


40. Soru

Kurucu hisse senedi ne demektir?

Cevap

Kurucu hisse senetleri kuruluş hizmeti karşılığında, şirket karının bir kısmına iştirak hakkı veren ve daima kurucuların adlarına yazılı olmak şartıyla ihraç edilen hisse senetleridir. Kurucu hisse senetleri, belirli bir sermaye payını temsil etmediği gibi, şirket yönetimine katılma hakkı da vermemektedir.


41. Soru

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri nasıl senetlerdir?

Cevap

Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri: Kurucu hisse senetleri kuruluş hizmeti karşılığında, şirket karının bir kısmına iştirak hakkı veren ve daima kurucuların adlarına yazılı olmak şartıyla ihraç edilen hisse senetleridir. Kurucu hisse senetleri, belirli bir sermaye payını temsil etmediği gibi, şirket yönetimine katılma hakkı da vermemektedir. İntifa hisse senetleri ise, şirket genel kurulunun alacağı kararla, çeşitli hizmetler ve alacak karşılığı olarak verilen ve sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir.


42. Soru

Adi hisse senetleri nasıl değerlendirilebilir?

Cevap

Adi hisse senetlerinin değerlendirilmesiyle tahvillerin ya da imtiyazlı hisse senetlerinin değerlendirilmesi arasında temel mantık açısından bir farklılık yoktur. Adi hisse senetlerinden elde tutulduğu dönem boyunca sağlayacağı nakit akışlarının (dividant ve hissenin satışından elde edilmesi beklenen gelir), beklenen getiri oranıyla indirgenmesi gerekir.


43. Soru

Fiyat/kazanç oranı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Fiyat/Kazanç Oranı yaklaşımı; hisse başına net kâr ile hisse senedi fiyatı arasında uygun bir katsayı bulunması gereğinden hareket eder. Söz konusu katsayı, işletmenin 1 TL’lik vergi sonrası net kârına karşılık yatırımcının kaç TL ödemeye razı olacağını gösterir. Bu nedenle Fiyat/Kazanç Oranı firmadan beklenenlerin bir göstergesidir. Büyüme potansiyeli yüksek, başarılı firmaların Fiyat/Kazanç Oranı yüksek olmaktadır.


44. Soru

Tasfiye durumunda ortaya çıkan değer işletmenin gerçek değeri midir?

Cevap

Tasfiye gibi, varlığın el değiştirmesi sürecinde taraflardan birinin zorunlu olarak bulunduğu bir işlemde ortaya çıkan değer, farklı bir tür işletme değeri olarak nitelenebilmekle birlikte, varlığın ya da işletmenin gerçek değeri olmayacaktır.


45. Soru

Adi-imtiyazlı hisse senetleri sahiplerine nasıl haklar sağlamaktadır?

Cevap

Adi-İmtiyazlı Hisse Senetleri: Adi hisse senetleri, sahiplerine eşit haklar sağlamaktadır. Hisse senetleri, ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa adi hisse senedi niteliğindedir. İmtiyazlı hisse senetleri, sahiplerine kara iştirak ve diğer bazı konularda ayrıcalıklı bir takım haklar sağlamaktadır.


46. Soru

Bedelsiz hisse senetleri nasıl hisse senedi türüdür? Şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkiler mi?

Cevap

Şirketlerin sermaye artırımı maksadıyla iç kaynaklarından sermayeye aktardıkları tutar kadarınca, bir bedel almaksızın ortaklara dağıttığı senetlere bedelsiz hisse senetleri denir. Bedelsiz sermaye artırımında kullanılan özsermaye kalemi olup, bedelsiz sermaye artırımı ile yapılan işlem diğer kalemlerin ödenmiş sermayeye dönüşmesidir. Dolayısıyla şirketlerin toplam piyasa değerlerini etkilememektedir. Bedelsiz sermaye artırımı şirkete ek bir finansman kaynağı sağlamamaktadır.


47. Soru

Adi hisse senetlerinin değerlendirilmesiyle tahvillerin ya da imtiyazlı hisse senetlerinin değerlendirilmesi arasında fark var mıdır?

Cevap

Adi hisse senetlerinin değerlendirilmesiyle tahvillerin ya da imtiyazlı hisse senetlerinin değerlendirilmesi arasında temel mantık açısından bir farklılık yoktur. Temel prosedür, adi hisse senetlerinden elde tutulduğu dönem boyunca sağlayacağı nakit akışlarının (dividant ve hissenin satışından elde edilmesi beklenen gelir), beklenen getiri oranıyla indirgenmesi şeklindedir. Ancak hisse senetlerine has bazı noktaların göz önünde tutulması gerekir. İlki, adi hisse senetleri elde tutulduğu dönemde iki şekilde nakit girişi sağlar. İlki dividant ödemeleri ve/veya hisse senedi fiyatlarındaki değişmeler sonucunda sermaye  kazançları ya da kayıplarıdır. İkincisi ise, adi hisse senetleri için ödenen dividantlardır. Dividantlarda normal şartlarda her yıl bir artış beklenir. Dolayısıyla tahviller ya da imtiyazlı hisse senetlerini değerlendirmede faydalandığımız anüite formülünden yararlanarak pratik bir şekilde sonuca ulaşmak mümkün olamayabilir. Diğer bir durum da, adi hisse senetleri için gelecekte beklenen gelirlerin sadece bir tahmin niteliği taşıması, imtiyazlı hisse senetlerinde ya da tahvillerde olduğu gibi belirlilik arz etmemesidir. Çünkü hisse senetlerinin nakit akışları doğrudan şirketin gelecekte göstereceği finansal performansa dayalıdır ve bu önceden kesin olarak bilinemez. Adi hisse senetlerinin değerlendirilmesinde temel olarak gelecekte elde edilecek kâr paylarının iskontosuna dayalı Kar Payı İskonto Modeli ile Piyasa Oranları kullanılır. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi