Emlak Yönetimi ve Pazarlaması Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Emlak Sigortaları Ve Sigorta İşlemleri

1. Soru

Mülk sahipleri ya da yöneticileri Emlaklarını risklere karşı korumak için ne yaparlar?

Cevap

Çeşitli sigortalar yaptırıp Emlaklarını risklere karşı korumak isterler.


2. Soru

Konut ve işyerlerini çeşitli risklere karşı korumak için yapılan sigortalar örnekler nelerdir?

Cevap

DASK ve yangın sigortasıdır.


3. Soru

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin yüzde kaçı depremlerdir?

Cevap

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin yaklaşık yüzde 67’si depremlerdir.


4. Soru

Sigorta sözleşmesi kimler arasında gerçekleşir?

Cevap

Sigorta hizmetleri, sigorta şirketleri ile parayla ölçülebilir ekonomik çıkarlarını gelecek tehlikelere karşı korumak isteyen sigortalılar arasında gerçekleşir.


5. Soru

1999 yılında ülkemizde meydana gelen Marmara depreminde ekonomik kayıp ne kadardır?

Cevap

1999 depremlerinin meydana getirdiği ekonomik kayıp yaklaşık 22 milyar Euro olmuştur.


6. Soru

Ülkemizin büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle karşılaşan ülkelerin başında gelmesinin sebebi nedir?

Cevap

Ülkemiz, jeolojik ve topografik yapısı ile ilkim özellikleri nedeniyle doğal afetlerle karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir.


7. Soru

1999 depremlerinde meydan gelen kaybın ne kadarı sigortadan karşılanmıştır?

Cevap

Yaklaşık 1 milyar Euro’luk kısmı sigortadan karşılanmıştır.


8. Soru

DASK ülkemizde ne olarak bilinmektedir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortası olarak bilinmektedir.


9. Soru

Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sıralaması nasıldır?

Cevap

Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, yangınlar, fırtına, çığ ve yeraltı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür.


10. Soru

1999 yılında ülkemizde meydana gelen Marmara depreminde yaklaşık olarak kaç insan hayatını kaybetmiştir ve kaç konut hasar görmüştür?

Cevap

1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde 20 bin insanın hayatını kaybetmiş ve 300 binden fazla kontun hasar görmüştür.


11. Soru

Zorunlu deprem sigortasının kapsamını belirleyen temel kıstas nedir?

Cevap

Belediye sınırları içinde kalan konutları kapsamasıdır.


12. Soru

Emlak sahiplerinin ve yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli risklerden biri nedir?

Cevap

Deprem felaketidir.


13. Soru

Sigorta sözleşmesinin neleri güvence altına alır ve taraflara neler yükler?

Cevap

Bu sözleşme olabilecek bir tehlikenin yol açacağı zararı güvence altına alır ve taraflara karşılıklı borçlar ve yaptırımlar yükler.


14. Soru

Sigorta nasıl bir kurumdur ve neye dayanır?

Cevap

Hukuksal bir kurumdur ve bir sigorta sözleşmesine dayanır.


15. Soru

Yasal düzenleme çerçevesinde, zorunlu deprem sigortasının kapsamında bulunan binalar hangileridir?

Cevap

• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar. • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler. • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler. • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. • Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de, zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.


16. Soru

Doğal afet denince insanların aklına ilk gelen nedir?

Cevap

Depremlerdir.


17. Soru

Ülkemiz toraklarının yüzde kaçı deprem tehdidi altındadır?

Cevap

Ülkemiz topraklarının yüzde 96’sı farklı oranlardada olsa deprem tehdidi altındadır.


18. Soru

Yapı tarzları kaç şekilde tanımlanmaktadır?

Cevap

• Çelik betonarme karkas yapılar • Yığma kâgir yapılar • Diğer yapılar


19. Soru

Zorunlu deprem sigortası ile vergi arasındaki fark nedir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortası yeni bir vergi türü olarak düşünülmemelidir. Vergiler de zorunlu olmakla birlikte, vergiyi ödeyen vatandaş bununla ilgili olarak doğrudan bir karşılık beklememektedir. Zorunlu deprem sigortasında ise ev sahipleri, bir sigorta primi ödemekte, deprem riskine karşı teminat satın almakta ve deprem nedeniyle evleri zarar gördüğünde de tazminata hak kazanmaktadırlar.


20. Soru

Yangın sigortası hangi hasarları güvence altına alan bir sigortadır?

Cevap

Yangın sonucu meydana gelen hasarları güvence altına alan bir sigortadır. Yangın dışında da bir emlakla ilgili çeşitli riskleri teminat altına alabilmektedir. Yangın sigortaları, günlük yaşamda çok geniş bir uygulama alanı bulur. Yangın sigortalarıyla, çok küçük binalardan değerleri milyarlarla ifade edilen büyük tesis ve işletmelere kadar, oluşabilecek birçok risk teminat altına alınabilmektedir.


21. Soru

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, kim tarafından yapılmaktadır?

Cevap

Sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.


22. Soru

DASK’ın amacı nedir?

Cevap

DASK deprem riskine yönelik zorunlu bir sigorta ürünü olup, amacı yıkılan veya hasar gören konutlardan dolayı vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesidir.


23. Soru

DASK için ödenmesi gereken prim tutarı nasıl hesaplanır?

Cevap

Sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre ilk önce, zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatında belirlendiği üzere, yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüz ölçümünün çarpımı sonucu sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur. Daha sonra ise bu bedel ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle, DASK için ödenmesi gereken prim tutarı belirlenir.


24. Soru

DASK tarafından teminat altına alınan maddi zararlar nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Temeller, ana duvarlar, bahçe duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen zararlar dâhildir.


25. Soru

Bir Yangın ve infilak sonucu meydana gelmediği takdirde, yangın sigortası teminatı dışında olan hangi riskler ek sözleşme ile sigorta kapsamına alınabilir?

Cevap

• Kar ağırlığı • Sel ve su baskını • Yer kayması • Fırtına • Dahili su • Duman • Kara taşıtları çarpması • Hava taşıtları çarpması • Deniz taşıtları çarpması.


26. Soru

Yangın Rizikosu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Türk yangın sigortası mevzuatı, yangının bir tanımını vermemiştir. Ancak, teorik olarak yangın, belirli olmayan bir kaynaktan çıkarak dışarıdan hiçbir yardım görmeksizin kendi gücü ile yayılan zararlı ateştir. Sözlüklerde yangın, bir cismin tutuşup yanması olarak tanımlanmaktadır.


27. Soru

Zorunlu deprem sigortası için ödenecek sigorta prim tutarını hangi faktörlere göre belirlenmektedir?

Cevap

• Binanın bulunduğu bölgenin deprem riski • Binanın yapı tarzı • Meskenin brüt yüzölçümü.


28. Soru

DASK’ın amaçları nelerdir?

Cevap

• Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak. • Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak. • Devletin depremlerden kaynaklanan mali yükünü azaltmak. • Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak. • Deprem hasarlarının karşılanmasında, uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek. • Toplumda sigorta bilincinin gelişmesinde katkıda bulunmak.


29. Soru

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için, sigorta yaptırmak isteyen emlak sahibinden istenen belgeler nelerdir?

Cevap

• Sigortalının adı, adresi, telefonu varsa cep telefonu • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası • Sigortalanacak yerin açık adresi • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no), mesken tapusu veya arsa tapusu • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi – 1976 -1996 arası, 1997-1999 arası 2000 ve sonrası) • Binanın yapı tarzı.(Çelik/ betonarme, karkas, yığma, kâgir, diğer) • Binanın toplam kat sayısı • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı) • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2) • Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer).


30. Soru

Ülkemiz nüfusunun yüzde kaçı deprem tehdidi altında yaşamaktadır?

Cevap

Ülkemiz nüfusunun yüzde 98’i deprem tehdidi altında yaşamaktadır.


31. Soru

Ev sahiplerini evlerini kiraya vermeden önce zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorunda mıdır?

Cevap

Zorunlu deprem sigortası yaptırmaları gerekmektedir.


32. Soru

Sigorta poliçesi nedir?

Cevap

Sigorta poliçesinin yapılmış olduğu sözleşmenin Tecditname yani yenileme belgesi koşullarını gösteren ve delil teşkil eden yazılı bir belgedir.


33. Soru

Yasalar çerçevesinde yangın sigortası kapsamına giren ve yangın sigortası sözleşmesinde standart olarak güvence altına alınan rizikolar nelerdir?

Cevap

• Yangın rizikosu • Yıldırım rizikosu • İnfilak rizikosu


34. Soru

İnfilak Rizikosu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

İnfilak, gaz ya da buharların genişlemesiyle meydana gelen ani patlamalardır ve büyük ölçüde ısı üretirken aynı zamanda basıncı arttıran kimyevi bir reaksiyondur.


35. Soru

Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu nedir?

Cevap

Yangın veya infilak hasarının oluşması yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar.


36. Soru

Sigorta poliçesi üzerinde özel şartlar nelerdir?

Cevap

Sözleşmenin ve rizikonun özelliklerine cevap vermeyi amaçlayan özel yükümlülükler ile genel şartlarla verilen teminatın genişletilmesi gibi hususları içeren özel şartlar poliçede bulunur.


37. Soru

Yıldırım Rizikosu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Yıldırım ise büyük bir ışık ve ses çıkartarak, hava ve yer arasında olan elektrik boşalması olarak tanımlanır. Yıldırımın neden olacağı yangın ve yangınla birlikte her tür hasar da, yangın sigortası kapsamı içerisindedir.


38. Soru

Sigorta poliçesi üzerinde genel şartlar nelerdir?

Cevap

Her sigorta poliçesinin özelliklerine göre, sigorta ettirenin ve sigortacının borç ve yükümlülükleri, hasar olması durumunda izlenecek yol, tahkim gibi noktalara açıklık getiren standart Genel şartlar yer alır.


39. Soru

17 Ağustos depreminden sonra, kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla nasıl bir tedbir alınmıştır?

Cevap

Kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerden bir tanesi, deprem riskine yönelik olarak zorunlu bir sigorta ürünü sunulması ve böylece yıkılan veya hasar gören konutlardan dolayı vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi olmuştur. Bu çerçevede zorunlu deprem sigortası sunmak üzere 581 sayılı K.H.K. ile kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. DASK, ülkemizde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir ve kâr amacı gütmeyen bir kurum niteliği taşımaktadır.


40. Soru

Yangın ve infilak mali sorumluluk sigortaları kiracının hangi riskler karşısında binada meydana gelebilecek hasarı tazmin edebilir?

Cevap

Hukuk açısından haksız ve kusurlu sayılabilecek bir fiilinden doğan yangın ve oluşabilecek diğer riskler karşısında.


41. Soru

Site ve apartmanlarda, mal sahiplerinin sahip olduklarının haricinde ek teminatlar ile sigorta kapsamına alınabilecek yerler neresidir?

Cevap

Ortak kullanım alanları da yangın ve ek teminatlar ile sigorta kapsamına alınabilir.


42. Soru

Sigorta teklif formu nedir?

Cevap

Sigorta yaptırmak isteyen şahsın ve/veya kurumun verdiği ve yaptıracağı sigorta ile ilgili olarak, sigorta yaptırmak için gerekli bütün bilgileri içeren bir belge türüdür.


43. Soru

Sigortalının sigorta açısından değerlendirilmesine yönelik düzenlenen belgeye verilen ad nedir?

Cevap

Bu belge teklifname olarak adlandırılır.


44. Soru

Rizikonun gerçekleşmesi halinde kaç iş günü içindi bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır?

Cevap

Sigorta ettiren taraf, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde, sigortacıya bildirimde bulunmak zorundadır.


45. Soru

Sigortacının (sigorta şirketinin) yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Sigorta şirketleri; sigorta poliçesini düzenlemekle, verilen teminatları belirtmekle ve hasar olması durumunda tazminatı ödemekle yükümlüdür.


46. Soru

Yangın sigortası ile hangi maddi zararlar teminat altına alınır?

Cevap

Yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.


47. Soru

DASK tarafından teminat altına alınan maddi zararlar nelerdir?

Cevap

Depremin, deprem sonucu yangının ve deprem sonucu yer kaymasının ve deprem sonrası infilakın ve tsunaminin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, DASK tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.


48. Soru

Siteler için ortak kullanım alanları nerelerdir?

Cevap

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kâgir olarak tanımlanan, sitenin ortak mülkiyetinde bulunan ve ana gayrimenkulü oluşturan; dükkân, kafeteryalar, spor ve diğer sosyal amaçlı kulüp binaları ile bunlara ait tüm kapalı mekânlardır.


49. Soru

Sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Sigorta ettirenler beyan etme, prim ödeme yükümlülüğüne sahip olduğu gibi, hasarın gerçekleşmesi durumunda da bazı yükümlülüklere sahiptirler.


50. Soru

Zeyilname nedir?

Cevap

Sigorta poliçesinin yürürlüğe girmesinden sonra, sözleşme şartlarında veya sigorta konusunun ekonomik değerinde bir değişiklik olması veya buna benzer bir poliçe üzerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yeniden poliçe düzenlenmez. Bunun yerine zeyilname denilen ek bir belge düzenlenir. Zeyilname, önceden yapılan poliçenin ayrılmaz ekidir. Sigortacı ve sigortalının karşılıklı imzaları ile yürürlük kazanmaktadır. Zeyilname, poliçede yapılacak herhangi bir değişikliği belgeleyen sözleşme metnidir. Bu değişiklikler sigorta konusunun mülkiyetinin değişmesi, adres değişmesi, rizikoyu meydana getiren koşulların değişmesi biçiminde olabilir.


51. Soru

Temditname (uzatma) belgesi nedir?

Cevap

Süresi dolan poliçenin aynı şartlarla bir süre daha yürürlükte kalacağını göstermek üzere düzenlenen belgedir.


52. Soru

Zorunlu deprem sigortası kapsamına girmeyen binalar hangileridir?

Cevap

Teminat dışında kalan binalar ise şunlardır:
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
• Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
• Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar ( iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim binaları)
• İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar
• 27 Aralık tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan, ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar
• Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların- hazine arazileri vb. üzerinde inşa edilmiş binalar
• Mesken olarak kullanıma uygun olmayan bakımsız, harap veya metruk binalar.


53. Soru

Sigorta poliçesinde yazılı olması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

• Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ve ikametgâhları. • Sigortanın konusu. • Sigortacının üzerine aldığı risklerle, bunların başlayacağı ve son bulacağı tarihler. • Sigorta bedeli. • Prim tutarı ile ödeme zamanı ve yeri. • Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetlerin tamamen tayine yarayacak bütün haller. • Tanzim tarihi.


54. Soru

Apartmanlar için ortak kullanım alanları nerelerdir?

Cevap

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ortak kullanıma ayrılmış merdiven, asansör, temeller, kömürlük, kapalı garaj ve su depolarıdır.


55. Soru

Tecditname (Yenileme) ya da Temditname (Uzatma) nedir?

Cevap

Sigorta sözleşmesi süresinin sona ermesinden sonra, sözleşmenin otomatik olarak sigortacı tarafından yenilenmesine ve esas sözleşmedeki hükümleri içeren yeni bir poliçe düzenlenmesine uzatma (temdit) ya da yenileme (tecdit) işlemi denir.


56. Soru

Yangın sigortasının kapsamı nedir?

Cevap

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Taşınmaz mallarda, aksine sözleşme yoksa binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör veya yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler, sigorta bedelinin kapsamı içindedir. Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla, sigorta bedeli kapsamı içindedir.


57. Soru

Yangın  ve infilak mali sorumluluk sigortası nedir?

Cevap

Hem emlak sahibi hem de kiracı, emlakta çıkacak yangın ve ek teminatlara karşı komşularına verebileceği zararları, sorumluluk sigortaları ile kapsam altına alabilir.


58. Soru

Tecditname yani yenileme belgesi nedir?

Cevap

Sigortalıların, sigorta süresinin bitiminde sigorta teminatlarından mahrum kalmamaları için, sigorta şirketince tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. Tecditname, asıl sözleşme hükümlerini içermektedir. Tecditname, düzenlenen ilk poliçe ile aynı koşulları sağlamaktadır. Hukuksal olarak poliçe ile aynı sonuçları doğurur.


59. Soru

Prim ödeme yükümlülüğü kime aittir?

Cevap

Sigorta sorumluluğunun başlayabilmesi için sigorta sözleşmesi yapılır yapılmaz, primin tamamının ya da bir kısmının ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda sigorta sözleşmesinin, sigorta şirketi tarafından fesih hakkı bulunmaktadır.


60. Soru

Sigorta Ettiren kimdir?

Cevap

Sigorta sözleşmelerinde genellikle sigortalı ve sigorta ettiren aynı kişi durumundadır. Sigorta ettiren, sigorta şirketine prim ödeme taahhüdünde bulunan taraftır. Sigorta sözleşmesini yapan, sigorta ettirendir.


61. Soru

Teklif formlarında bulunması gereken unsurlar nelerdir?

Cevap

• Teklif Sahibinin Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı • Teklif Sahibinin Risk Adresi • Teklif Sahibinin İş Alanı • Önceki ve Mevcut Sigortalar Hakkında Bilgi • Geçmiş Yıl Hasarları • Sigorta Süresi ve Ödeme Şekli • Sigorta Bedeli • Sigortanın Türü Sigorta Kapsamına Giren Rizikolar ve Ek Teminatlar


62. Soru

Zorunlu deprem sigortası için ödenecek sigorta prim tutarları neye göre ve hangi kurum tarafından belirlenmektedir?

Cevap

Beş risk bölgesi ve üç farklı yapı tarzına göre belirlenmiş on beş tarife fiyatı bulunmaktadır. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınmaktadır.


63. Soru

Zorunlu deprem sigortasında teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortasında teminat dışında kalan bazı haller söz konusudur:
• Enkaz kaldırma masrafları
• Kâr kaybı
• İş durması
• Kira mahrumiyeti
• Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları

• Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
• Manevi hizmet talepleri
• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
• Belirli bir dönem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle oluşan zararlar.


64. Soru

Hasar durumunda tazminatı ödemek yükümlülüğü kime aittir?

Cevap

Sigorta şirketinin en önemli yükümlülüğü, tazminat ödeme yükümlülüğüdür. Sigortalı malını doğabilecek riskler için sigorta yaptırmıştır. Risk gerçekleştiğinde de sigorta şirketinden, oluşan hasarın ödenmesini beklemektedir. Sigorta şirketi, sigortalı mağdur olmadan en kısa zamanda hasar tazminatını ödemekle yükümlüdür.


65. Soru

Yangın Sigortasına Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dâhil Edilecek
Haller ve Kayıplar nelerdir?

Cevap

Yangın sigortasının kapsamadığı riskler, ek sözleşme ile genel şartlara ve ilişik klozlara (sigortacılık dilinde özel ve genel şartlar ile verilmiş olan teminat) göre, bu teminat kapsamı içine alınabilirler. Bir emlağı aşağıdaki risklere karşı güvence altına alabilmek için, bu risklerin mutlaka yangın sigortasına ek olarak teminat kapsamına alınmaları gerekir.
• Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri
• Kötü niyetli hareketler
• Terör
• Deprem ve yanardağ püskürmesi.


66. Soru

Sigorta nedir?

Cevap

Sigorta, öncelikle hukuksal bir kurumdur ve bir sigorta sözleşmesine dayanır. Bu sözleşme olabilecek bir tehlikenin yol açacağı zararı güvence altına alır ve taraflara karşılıklı borçlar ve yaptırımlar yükler. Sigorta hizmetleri, sigorta şirketleri ile parayla ölçülebilir ekonomik çıkarlarını gelecek tehlikelere karşı korumak isteyen sigortalılar arasında gerçekleşir.


67. Soru

Beyan yükümlülüğü nedir?

Cevap

Riziko hakkında gerçek bilgi sahibi olmayan sigorta şirketi, sözleşme yapıp yapmayacağını veya hangi şartlarda yapacağını bilmemektedir. Sigorta ettiren, sigortalatacağı konut ya da bina ile ilgili bilgileri, teklifnamede ya da yazılı beyan olarak bildirmek zorundadır. Bu beyan sonucunda şirket, teminat vereceği riziko hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bu nedenle sigorta ettiren, sigortalatacağı bina hakkında gerçek bilgileri beyan etmek zorundadır.


68. Soru

Bir sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için en az kaç tarafa ihtiyaç vardır?

Cevap

En az iki tarafa ihtiyaç vardır.


69. Soru

Sigorta teminatıdışında kalan haller nelerdir?

Cevap

Tüm sigorta ve ek teminatlarda, sigorta kapsamı dışında kalan bazı durumlar söz konusudur. Aşağıda sigorta teminatı dışında kalan bu haller sıralanmaktadır:
• Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite buluşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri veya inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar.
• Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar.
• Yangın çıkarmaksızın, sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
• Yangın çıkarmaksızın, sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka bir maksatla ateşe veya sıcağa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev olmaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletler ile lamba, mum, sigorta ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
• Yangın çıkarmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
• Alçak basınç, sebebiyle kapların içe doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile merkezkaç (santrifüj) kuvvetler ve mekanik olaylar nedeni ile sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.


70. Soru

DASK nedir ve ne zaman kurulmuştur?

Cevap

17 Ağustos depreminden sonra, kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerden bir
tanesi, deprem riskine yönelik olarak zorunlu bir sigorta ürünü sunulması ve böylece yıkılan veya hasar gören konutlardan dolayı vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi olmuştur. Bu çerçevede “zorunlu deprem sigortası” sunmak üzere 581 sayılı K.H.K. ile kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olarak “Doğal Afet Sigortaları” Kurumu (DASK) kurulmuştur. DASK, ülkemizde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir ve kâr amacı gütmeyen bir kurum niteliği taşımaktadır


71. Soru

Zorunlu deprem sigortası nedir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortası, konutlarda depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.


72. Soru

Yangında kiracının malike karşı sorumluluğu nedir?

Cevap

Yangın ve infilak mali sorumluluk sigortaları kiracının, hukuk açısından haksız ve kusurlu sayılabilecek bir fiilinden doğan yangın ve oluşabilecek diğer riskler karşısında, binada meydana gelen hasarı tazmin edebilir.


73. Soru

Zorunlu deprem sigortasının kapsamını belirleyen temel kıstas nedir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortasının kapsamını belirleyen temel kıstas, belediye sınırları içinde kalan konutları kapsamasıdır. Depremin, deprem sonucu yangının ve deprem sonucu yer kaymasının ve deprem sonrası infilakın ve tsunaminin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, DASK tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.


74. Soru

Sigortalı kimdir?

Cevap

Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigortalı, taşıdığı riski, sigorta şirketine devreden kişidir. Sigortalı, taşımış olduğu riski satan taraftır. Sigorta anlaşmasına istinaden prim ödeyen, hasar oluşması durumunda tazminat almaya hak kazanan taraftır.


75. Soru

İpotekli alacaklı kimdir?

Cevap

Sigortalı kıymet üzerinde, kanunen tanınmış öncelikli bir hakka sahip olan taraf ve gerçek hak sahibidir. Poliçede tanımlanan riziko gerçekleşmeden önce, tesis edilmiş olması şartıyla sigorta tazminatını talep hakkı bu öncelikli alacaklıya ait olur. Sigortacı onay almak şartıyla sigorta tazminatını ödeyebilir.


76. Soru

Sigorta teklif formu nedir?

Cevap

Sigortacılıkta kullanılan teklif formu sigorta yaptırmak isteyen şahsın ve/veya kurumun verdiği ve yaptıracağı sigorta ile ilgili olarak, sigorta yaptırmak için gerekli bütün bilgileri içeren bir belge türüdür. Poliçe düzenlenmeden önce, sigortalının sigorta açısından değerlendirilmesine yönelik düzenlenen bu belge teklifname olarak adlandırılır.


77. Soru

Zorunlu deprem sigortası için ödenecek sigorta prim tutarını belirleyen faktörler nelerdir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortası için ödenecek sigorta prim tutarını üç faktör belirlemektedir:
• Binanın bulunduğu bölgenin deprem riski
• Binanın yapı tarzı
• Meskenin brüt yüzölçümü.


78. Soru

Yangın sigortasına ek olarak teminat kapsamına alınması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

Yangın sigortasına ek olarak teminat kapsamına alınmaları gerekir. • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri • Kötü niyetli hareketler • Terör • Deprem ve yanardağ püskürmesi


79. Soru

Sigortalı kimdir?

Cevap

Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigortalı, taşıdığı riski, sigorta şirketine devreden kişidir. Sigortalı, taşımış olduğu riski satan taraftır. Sigorta anlaşmasına istinaden prim ödeyen, hasar oluşması durumunda
tazminat almaya hak kazanan taraftır. Sigorta sözleşmesinden doğan borçlar ve haklar sadece sigortalıya aittir. Sigorta sözleşmesi kimin ekonomik çıkarlarını güvence altına alıyorsa sigortalı o kişidir.


80. Soru

Sigorta sözleşmesi sigortalıyla, sigortacı arasında anlaşma ne zaman başlamaktadır?

Cevap

Sigorta sözleşmesi başlama tarihi, poliçede belirtilen tarih olmakla beraber, sigortacının sorumluluğu sigorta ücretinin (priminin) tamamının ya da taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Ülkemizde, zorunlu sigortalar (örnek olarak DASK sigortası) haricinde, kalan sigorta sözleşmelerinin taksitle ödenmesi söz konusudur. Sigorta poliçesi, başlama ve bitiş tarihi olarak belirtilen günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça saat 12.00’da başlar ve saat 12.00’da sona erer.


81. Soru

Sigorta poliçesini düzenlemek kimin yükümlülüğüdür?

Cevap

Sigortalı ve sigortacının karşılıklı anlaşmasından sonra sigortacının ilk yükümlülüğü, sigorta poliçesini vermektir. Sigorta poliçesi düzenlenirken öngörülen hususlara uyulması ve poliçenin sigortacı tarafından imzalanması gereklidir.


82. Soru

Verilen teminatı belirlemek kimin görevidir?

Cevap

Sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan temel borcu, sigortalının riskini teminata almaktır. Bunun için, sigorta sözleşmesinde sigorta konusu menfaatin iyi tanımlanması gerekmektedir. Hangi risklere karşı ne tür teminatların verildiği belirtilmek zorundadır.


83. Soru

Sigorta poliçesi nedir?

Cevap

Sigorta poliçesi; sigorta poliçesinin yapılmış olduğu sözleşmenin koşullarını gösteren ve delil teşkil eden yazılı bir belgedir. Sigorta poliçesi Türk Ticaret Kanunu’nun 1926 ve 1266 maddelerinde ele alınmıştır. Buna göre sigortacı, sigorta ettirene, sigorta mukavelesi gereğince her iki tarafın haiz mukavelesi gereğince her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları gösteren ve kendisi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaber (geçici sigorta poliçesi) ekleriyle beraber vermeye mecburdur.


84. Soru

Emlakta çıkacak yangın ve ek teminatlara karşı komşularına verebileceği zararlara karşı kimler sorumluluk sigortaları ile kapsam altına alabilir?

Cevap

Hem emlak sahibi hem de kiracı.


85. Soru

Dask'ın temel amaçları nelerdir?

Cevap

Zorunlu deprem sigortası, konutlarda depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemi olup bu sistemin temel amaçları şunlardır:
• Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak.
• Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü “sigorta” yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak.
• Devletin depremlerden kaynaklanan mali yükünü azaltmak.
• Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak.
• Deprem hasarlarının karşılanmasında, uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek.
• Toplumda sigorta bilincinin gelişmesinde katkıda bulunmak.


86. Soru

Yangında Malikin kiracıya karşı sorumluluğu nedir?

Cevap

Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu karşılar. Ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın, Yangın Poliçesi Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değerdir.


87. Soru

Tecditname yani yenileme belgesi nedir?

Cevap

Tecditname yani yenileme belgesi; sigortalıların, sigorta süresinin bitiminde sigorta teminatlarından mahrum kalmamaları için, sigorta şirketince tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. Tecditname, asıl
sözleşme hükümlerini içermektedir. Tecditname, düzenlenen ilk poliçe ile aynı koşulları sağlamaktadır. Hukuksal olarak poliçe ile aynı sonuçları doğurur. Sigortalının adı, sigortalının adresi, rizikonun niteliği, rizikonun adresi ve sigorta bedeli gibi bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece tecditname düzenlenir.


88. Soru

Yığma kâgir yapı nedir?

Cevap

Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya
boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tabanları beton veya betonarme olan yapılardır.


89. Soru

Yasalar çerçevesinde yangın sigortası kapsamına giren ve yangın sigortası sözleşmesinde standart olarak güvence altına alınan rizikolarnelerdir?

Cevap

Yasalar çerçevesinde yangın sigortası kapsamına giren ve yangın sigortası sözleşmesinde standart olarak güvence altına alınan rizikolar şunlardır:
• Yangın rizikosu.
• Yıldırım rizikosu
• İnfilak rizikosu.


90. Soru

Zeyilname nedir?

Cevap

Sigorta poliçesinin yürürlüğe girmesinden sonra, sözleşme şartlarında veya sigorta konusunun ekonomik değerinde bir değişiklik olması veya buna benzer bir poliçe üzerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, yeniden poliçe düzenlenmez. Bunun yerine zeyilname denilen ek bir belge düzenlenir. Zeyilname, önceden yapılan poliçenin ayrılmaz ekidir. Sigortacı ve sigortalının karşılıklı imzaları ile yürürlük kazanmaktadır. Zeyilname, poliçede yapılacak herhangi bir değişikliği belgeleyen sözleşme metnidir. Bu değişiklikler sigorta konusunun mülkiyetinin değişmesi, adres değişmesi, rizikoyu meydana getiren koşulların değişmesi biçiminde olabilir.


91. Soru

Sigorta poliçesi kim tarafından hazırlanır ve imzalanır?

Cevap

Sigorta şirketi ya da sözleşme yapmaya yetkili acente tarafından düzenlenir ve imzalanır.


92. Soru

Bir sigorta sözleşmesinin tarafları kimlerdir?

Cevap

Bir sigorta sözleşmesinin kurulabilmesi için en az iki tarafa ihtiyaç vardır, yani bir sigorta sözleşmesi en az iki tarafın bir araya gelmesi ile kurulabilir. Buna göre sözleşmenin bir tarafında sigortacı vardır. Sözleşmenin diğer tarafını teşkil eden “bir kimse” veya “birkaç kimse” ifadesi ele alındığından, bir sigorta sözleşmesinde iki taraftan daha fazla taraf olabileceği sonucuna ulaşılacaktır. Bir sigorta sözleşmesinde tarafların sayısı beşe kadar çıkabilir. Bunlar:
• Sigortacı
• Sigortalı
• Sigorta ettiren
• Lehtar / menfaattar
• İpotekli alacaklıdır.


93. Soru

T.T.K. 1266 maddesine göre, sigorta poliçesinde yazılı olması gereken hususlar nelerdir?

Cevap

T.T.K. 1266 maddesine göre, sigorta poliçesinde yazılı olması gereken hususlar şunlardır:
• Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ve ikametgâhları.
• Sigortanın konusu.
• Sigortacının üzerine aldığı risklerle, bunların başlayacağı ve son bulacağı tarihler.
• Sigorta bedeli.
• Prim tutarı ile ödeme zamanı ve yeri.
• Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetlerin tamamen tayine yarayacak bütün haller.
• Tanzim tarihi.


94. Soru

Sigortacı kimlere denir?

Cevap

Sigortalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, sigorta sözleşmesi gereğince belirli bir prim karşılığında güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi durumunda, tazminat ödemeyi taahhüt eden şirkettir. Gerçek kişiler sigortacı olamazlar.


95. Soru

Bir sigorta sözleşmesinde tarafların sayısı kaça kadar çıkabilir?

Cevap

• Sigortacı • Sigortalı • Sigorta ettiren • Lehtar / menfaattar • İpotekli alacaklıdır.


96. Soru

Temditname nedir?

Cevap

Temditname (uzatma); süresi dolan poliçenin aynı şartlarla bir süre daha yürürlükte kalacağını göstermek üzere düzenlenen belgedir.


97. Soru

Lehtar kimdir?

Cevap

Bir sigorta sözleşmesinde riskin gerçekleşmesi halinde, sigortanın yararından kazanç sağlayacak olan kişiye lehtar denir. Lehtar, sigortanın sonuçlarından faydalanan kişidir.


98. Soru

Lehtar kime denir?

Cevap

Bir sigorta sözleşmesinde riskin gerçekleşmesi halinde, sigortanın yararından kazanç sağlayacak olan kişiye lehtar denir. Lehtar, sigortanın sonuçlarından faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesinin taraflarından birini oluşturan bu kişi, ölüm ve hayat sigortalarında mevcuttur. Hayatını ölüm şartı olarak sigorta ettiren kimse ölürse, sigorta bedeli normal olarak yasal varislere kalmaktadır. Sigorta ettiren (sigortalı) isterse herhangi bir kimseyi sigortadan faydalanan şahıs olarak gösterebilmektedir. Buna lehtar denilmektedir.


99. Soru

Ülkemizde etkili olan doğal afetler nelerdir?

Cevap

Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, yangınlar, fırtına, çığ ve yeraltı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür.


100. Soru

İlgili yasal düzenleme çerçevesinde, zorunlu deprem sigortasının kapsamında bulunan binalar nelerdir?

Cevap

İlgili yasal düzenleme çerçevesinde, zorunlu deprem sigortasının kapsamında bulunan binalar şunlardır:
• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar.
• 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” kapsamındaki bağımsız bölümler.
• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.
• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


101. Soru

Deprem risk bölgeleri ayrımı nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınmaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi