Emlak Yönetimi ve Pazarlaması Dersi 8. Ünite Özet

Emlak Sigortaları Ve Sigorta İşlemleri

Giriş

Sigorta, öncelikle hukuksal bir kurumdur ve bir sigorta sözleşmesine dayanır. Bu sözleşme olabilecek bir tehlikenin yol açacağı zararı güvence altına alır ve taraflara karşılıklı borçlar ve yaptırımlar yükler. Sigorta hizmetleri, sigorta şirketleri ile parayla ölçülebilir ekonomik çıkarlarını gelecek tehlikelere karşı korumak isteyen sigortalılar arasında gerçekleşir. Özel hukuk yönünden bakıldığında bu işlemler, isteğe bağlı olarak düzenlenen sigorta işlemlerine esas teşkil eden birtakım belgeler ile gerçekleştirilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Emlak sahiplerinin ve yöneticilerinin karşı karşıya kaldıkları en önemli risklerden biri, deprem felaketidir. Ülkemiz, jeolojik ve topografik yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle, büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle karşılaşan ülkelerin başında gelmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetleri önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, yangınlar, fırtına, çığ ve yeraltı suyu hareketleri şeklinde sıralamak mümkündür.

“Zorunlu Deprem Sigortası” sunmak üzere 581 sayılı K.H.K. ile kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurum olarak “Doğal Afet Sigortaları” Kurumu (DASK) kurulmuştur. DASK, ülkemizde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren faaliyet göstermektedir ve kâr amacı gütmeyen bir kurum niteliği taşımaktadır.

DASK deprem riskine yönelik zorunlu bir sigorta ürünü olup, amacı yıkılan veya hasar gören konutlardan dolayı vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesidir.

DASK, ülkemizde zorunlu deprem sigortası olarak da bilinmektedir. “Zorunlu deprem sigortası” yeni bir vergi türü olarak düşünülmemelidir. Vergiler de zorunlu olmakla birlikte, vergiyi ödeyen vatandaş bununla ilgili olarak doğrudan bir karşılık beklememektedir. Zorunlu deprem sigortasında ise ev sahipleri, bir sigorta primi ödemekte, deprem riskine karşı teminat satın almakta ve deprem nedeniyle evleri zarar gördüğünde de tazminata hak kazanmaktadırlar.

Dask’ın Amaçları

DASK’ın temel amaçları şunlardır;

 • Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
 • Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü “sigorta” yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
 • Devletin depremlerden kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
 • Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
 • Deprem hasarlarının karşılanmasında, uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
 • Toplumda sigorta bilincinin gelişmesinde katkıda bulunmaktadır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

Zorunlu deprem sigortasının kapsamını belirleyen temel kıstas, belediye sınırları içinde kalan konutları kapsamasıdır. Depremin, deprem sonucu yangının ve deprem sonucu yer kaymasının ve deprem sonrası infilakın ve tsunaminin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, DASK tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Ev sahiplerinin evlerini kiraya vermeden önce zorunlu deprem sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

İlgili yasal düzenleme çerçevesinde, zorunlu deprem sigortasının kapsamında bulunan binalar şunlardır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine mesken olarak inşa edilmiş binalar.
 • 634 sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu” kapsamındaki bağımsız bölümler.
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlerdir.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de, zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız, tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir. Teminat dışında kalan binalar ise şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim binaları),
 • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
 • 27 Aralık tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan, ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
 • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların hazine arazileri vb. üzerinde inşa edilmiş binalar,
 • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan bakımsız, harap veya metruk binalardır.

Zorunlu deprem sigortasında teminat dışında kalan bazı haller söz konusudur:

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kâr kaybı
 • İş durması
 • Kira mahrumiyeti
 • Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 • Manevi hizmet talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 • Belirli bir dönem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle oluşan zararlar.

Zorunlu Deprem Sigortasında Tarife ve Primler

Zorunlu deprem sigortası için ödenecek sigorta prim tutarını üç faktör belirlemektedir:

 • Binanın bulunduğu bölgenin deprem riski
 • Binanın yapı tarzı
 • Meskenin brüt yüzölçümü

olmak üzere 3 faktör bulunmaktadır.

Buna göre; beş risk bölgesi ve üç farklı yapı tarzına göre belirlenmiş on beş tarife fiyatı bulunmaktadır. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınmaktadır. Yapı tarzlarının tanımları;

Çelik betonarme karkas yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

Yığma kâgir yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tabanları beton veya betonarme olan yapılardır.

Diğer yapılar: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak için, sigorta yaptırmak isteyen emlak sahibinden şu belgeler istenmektedir:

 • Sigortalının adı, adresi, telefonu varsa cep telefonu
 • Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası
 • Sigortalanacak yerin açık adresi
 • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no), mesken tapusu veya arsa tapusu
 • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi – 1976 -1996 arası, 1997-1999 arası 2000 ve sonrası)
 • Binanın yapı tarzı (Çelik/ betonarme, karkas, yığma, kâgir, diğer)
 • Binanın toplam kat sayısı
 • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)
 • Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)
 • Meskenin (dairenin) kullanım şekli

Yangın Sigortası

Yangın sigortası, yangın sonucu meydana gelen hasarları güvence altına alan bir sigortadır. Ancak yangın dışında da bir emlakla ilgili çeşitli riskleri teminat altına alabilmektedir. Yangın sigortalarıyla, çok küçük binalardan değerleri milyarlarla ifade edilen büyük tesis ve işletmelere kadar, oluşabilecek birçok risk teminat altına alınabilmektedir.

Yasalar çerçevesinde yangın sigortası kapsamına giren ve yangın sigortası sözleşmesinde standart olarak güvence altına alınan rizikolar şunlardır:

 • Yangın rizikosu
 • Yıldırım rizikosu
 • İnfilak rizikosu

Yangın Rizikosu: yangın, “belirli olmayan bir kaynaktan” çıkarak dışarıdan hiçbir yardım görmeksizin “kendi gücü ile” yayılan “zararlı” ateştir.

Yıldırım Rizikosu: Yıldırım ise “büyük bir ışık ve ses çıkartarak, hava ve yer arasında olan elektrik boşalması” olarak tanımlanır.

İnfilak Rizikosu: İnfilak, “gaz ya da buharların genişlemesiyle meydana gelen ani patlamalardır”.

Yangın Sigortasının Kapsamı

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Taşınmaz mallarda, aksine sözleşme yoksa binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör veya yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler, sigorta bedelinin kapsamı içindedir. Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla, sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Yangın Sigortasına Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dâhil Edilecek Haller ve Kayıplar

 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi

riskleri yangın sigortasına ek olarak teminat kapsamına alınır.

Grev Lokavt Kargaşalık ve Halk Hareketleri

Yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Kötü Niyetli Hareketler

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri kılavuzunda belirtilen olaylarla ilgili olmaksızın, sigortalı ve sigortalının usul ve füruru dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketleri ile bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu, sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen yangın ve infilak sonucu hariç bütün zararlar teminata ilave edilmiştir.

Terör

Deprem ve yanardağ püskürmesi sonucunda çıkabilecek yangın ve infilak hasarlarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla, poliçede deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı yoksa bunun sonucunda çıkacak yangın ve infilak hasarları teminat dışındadır.

Sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, dâhili su gibi riskler bir yangın ve infilak sonucu meydana gelmediği takdirde, yangın sigortası teminatı dışındadır. Bir binayla ilgili bu riskler teminat altına alınmak isteniyorsa, ek sözleşme ile sigorta kapsamına alınmalıdır. Bunlar;

 • Kar Ağırlığı,
 • Sel veya Su Baskını,
 • Yer Kayması,
 • Fırtına,
 • Dâhili Su,
 • Duman,
 • Kara Taşıtları Çarpması,
 • Hava Taşıtları Çarpması,
 • Deniz Taşıtları Çarpması olarak sıralanabilir.

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk Sigortaları

Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu

Kiracının, hukuk açısından haksız ve kusurlu sayılabilecek bir fiilinden doğan yangın ve oluşabilecek diğer riskler karşısında, binada meydana gelen hasarı tazmin etmek için, yangın ve infilak mali sorumluluk sigortası yaptırılabilir.

Ancak sorumluluk sigortası kapsamında bu risklerle ilgili ek teminatların yer alması gerekir. Bir hasar gerçekleştiğinde, sigorta şirketi kiracının yerine mal sahibinin zararını tazmin eder.

Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu

Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu karşılar.

Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu

Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu, yangın veya infilak hasarının oluşması yüzünden komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar. İsteğe bağlı olmak üzere yangın ve ek teminatlarına ek olarak dahili su, duman ve grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör rizikolarının gerçekleşmesi sonucunda oluşacak sorumluluklar da poliçeye ilave edilebilecektir.

Site veya Apartman Yönetimi Sigortası

Site ve apartmanlarda, mal sahiplerinin sahip olduklarının haricinde, ortak kullanım alanları da yangın ve ek teminatlar ile sigorta kapsamına alınabilir.

Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller

Yukarıda bahsedilen tüm sigorta ve ek teminatlarda, sigorta kapsamı dışında kalan bazı durumlar söz konusudur. Aşağıda sigorta teminatı dışında kalan bu haller sıralanmaktadır:

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite buluşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri veya inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar.
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın, sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın, sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka bir maksatla ateşe veya sıcağa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev olmaksızın kavrulma veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletler ile lamba, mum, sigorta ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.
 • Alçak basınç, sebebiyle kapların içe doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu yıpranması ile merkezkaç (santrifüj) kuvvetler ve mekanik olaylar nedeni ile sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlardır.

Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Sigortacılık Kanunu ve uygulamalarında karşımıza bazı belgeler çıkmaktadır.

Hukuksal bir kurum olan sigorta, bir sigorta sözleşmesine dayanır ve olabilecek bir tehlikenin yol açacağı zararı güvence altına alarak, taraflara karşılıklı borçlar ve yaptırımlar yükler.

Sigorta konusu hakkında uygun bilgi almaya yönelik, sigorta şirketleri tarafından hazırlanan bir form şeklindedir. Bu formun doldurulmasının amacı, sigorta şirketinin, sigortalayacağı risk hakkında gerekli bilgileri temin etmesi ve detaylı bilgi sahibi olmasıdır.

Teklif formlarında bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 1. Teklif Sahibinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı,
 2. Teklif Sahibinin Risk Adresi,
 3. Teklif Sahibinin İş Alanı,
 4. Önceki ve Mevcut Sigortalar Hakkında Bilgi,
 5. Geçmiş Yıl Hasarları,
 6. Sigorta Süresi ve Ödeme Şekli,
 7. Sigorta Bedeli,
 8. Sigortanın Türü Sigorta Kapsamına Giren Rizikolar ve Ek Teminatlardır.

Sigorta Poliçesi

Sigorta poliçesinin yapılmış olduğu sözleşmenin koşullarını gösteren ve delil teşkil eden yazılı bir belgedir.

T.T.K. 1266 maddesine göre, sigorta poliçesinde yazılı olması gereken hususlar şunlardır:

 • Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı, soyadı veya ticaret ünvanı ve ikametgâhları
 • Sigortanın konusu
 • Sigortacının üzerine aldığı risklerle, bunların başlayacağı ve son bulacağı tarihler
 • Sigorta bedeli
 • Prim tutarı ile ödeme zamanı ve yeri
 • Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetlerin tamamen tayine yarayacak bütün haller
 • Tanzim tarihi

Poliçede ayrıca, her sigorta poliçesinin özelliklerine göre, sigorta ettirenin ve sigortacının borç ve yükümlülükleri, hasar olması durumunda izlenecek yol, tahkim gibi noktalara açıklık getiren standart “Genel şartlar” yer alır. Sözleşmenin ve rizikonun özelliklerine cevap vermeyi amaçlayan özel yükümlülükler ile genel şartlarla verilen teminatın genişletilmesi gibi hususları içeren “özel şartlar” da poliçede bulunur.

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ya da sözleşme yapmaya yetkili acente tarafından düzenlenir ve imzalanır.

Zeyilname

Bir poliçede yapılacak herhangi bir değişikliği belgeleyen sözleşme metnine zeyilname denir.

Zeyilnameler primli veya primsiz olabilir. Zeyilnamede, sigortalının adı soyadı ve adresi, ilişkili olduğu poliçenin numarası, poliçeyi ve zeyilnameyi düzenleyen acentenin numarası, sigorta süresi, zeyilnamenin ve poliçenin başlangıç ve bitiş süreleri ve zeyilnamenin düzenlenme nedeni yer alır.

Tecditname (Yenileme) ya da Temditname (Uzatma)

Sigorta sözleşmesi süresinin sona ermesinden sonra, sözleşmenin otomatik olarak sigortacı tarafından yenilenmesi ve esas sözleşmedeki hükümleri içeren yeni bir poliçe düzenlenmesi uzatma (temdit) ya da yenileme (tecdit) işlemidir.

Tecditname yani yenileme belgesi ; sigortalıların, sigorta süresinin bitiminde sigorta teminatlarından mahrum kalmamaları için, sigorta şirketince tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir.

Temditname (uzatma) ise; süresi dolan poliçenin aynı şartlarla bir süre daha yürürlükte kalacağını göstermek üzere düzenlenen belgedir.

Sigorta Sözleşmesinin Tarafları

Bir sigorta sözleşmesi en az iki tarafın bir araya gelmesi ile kurulabilir. Sözleşmenin diğer tarafını teşkil eden “bir kimse” veya “birkaç kimse” ifadesi ele alındığından, bir sigorta sözleşmesinde iki taraftan daha fazla taraf olabileceği sonucuna ulaşılacaktır. Bir sigorta sözleşmesinde tarafların sayısı beşe kadar çıkabilir. Bunlar:

 • Sigortacı; Sigortalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, sigorta sözleşmesi gereğince belirli bir prim karşılığında güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi durumunda, tazminat ödemeyi taahhüt eden şirkettir.
 • Sigortalı; Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigortalı , taşıdığı riski, sigorta şirketine devreden kişidir. Sigortalı, taşımış olduğu riski satan taraftır.
 • Sigorta ettiren; Sigorta sözleşmesini yapan taraf, sigorta ettirendir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi farklı kişi de olabilir.
 • Lehtar / menfaattar; Bir sigorta sözleşmesinde riskin gerçekleşmesi halinde, sigortanın yararından kazanç sağlayacak olan kişiye lehtar denir. Lehtar, sigortanın sonuçlarından faydalanan kişidir. Sigorta sözleşmesinin taraflarından birini oluşturan bu kişi, ölüm ve hayat sigortalarında mevcuttur
 • İpotekli alacaklıdır. Sigortalı kıymet üzerinde, kanunen tanınmış öncelikli bir hakka sahip olan taraf ve gerçek hak sahibidir.

Sigorta Sözleşmesinin Başlama ve Sona Ermesi

Sigorta sözleşmesi sigortalıyla, sigortacı arasında karşılıklı anlaşma ile başlamaktadır. Sigorta sözleşmesi başlama tarihi, poliçede belirtilen tarih olmakla beraber, sigortacının sorumluluğu sigorta ücretinin tamamının ya da taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitinin ödenmesi ile başlar.

Sigorta sözleşmesi yapılırken, sözleşme üzerinde bulunması zorunlu unsurlardan biri de sigorta süresidir. Sigorta sözleşmeleri, süreli anlaşmalardır.

Kısmi hasarlarda ise, menfaatin değerinde hasar miktarı kadar bir azalma meydana gelir ve normal şartlar altında, sigorta teminatı hasar görmeyen menfaat için devam eder.

Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri

Beyan Yükümlülüğü; Sigorta ettiren, sigortalatacağı konut ya da bina ile ilgili bilgileri, teklifnamede ya da yazılı beyan olarak bildirmek zorundadır.

Prim Ödeme Yükümlülüğü; Sigorta sorumluluğunun başlayabilmesi için sigorta sözleşmesi yapılır yapılmaz, primin tamamının ya da bir kısmının ödenmesi gerekir.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Yükümlülüğü; Sigorta ettiren taraf, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde, sigortacıya bildirimde bulunmak zorundadır.

Sigortacının (Sigorta Şirketinin) Yükümlülükleri

Sigorta şirketleri; sigorta poliçesini düzenlemekle, verilen teminatları belirtmekle ve hasar olması durumunda tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Sigorta Poliçesi Düzenlemek; Sigortalı ve sigortacının karşılıklı anlaşmasından sonra sigortacının ilk yükümlülüğü, sigorta poliçesini vermektir.

Verilen Teminatları Belirtmek; Sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan temel borcu, sigortalının riskini teminata almaktır.

Hasar Durumunda Tazminatı Ödemek; Sigorta şirketinin en önemli yükümlülüğü, tazminat ödeme yükümlülüğüdür. Sigortalı malını doğabilecek riskler için sigorta yaptırmıştır. Risk gerçekleştiğinde de sigorta şirketinden, oluşan hasarın ödenmesini beklemektedir. Sigorta şirketi, sigortalı mağdur olmadan en kısa zamanda hasar tazminatını ödemekle yükümlüdür.


Yaz Okulu Sınavı
4 Eylül 2021 Cumartesi