Bina ve Site Yöneticiliği Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kat Mülkiyeti Yönetimi

1. Soru

Kat Mülkiyeti Kanunu hazırlanırken hangi değişimler dikkate alınmıştır?

Cevap

Toplu yaşam kültürünün hâkim olması ve köyden kente göçün artmasıyla birlikte şehirlerin çehresi hızla değişmeye başlamıştır. Önce apartmanlar yükselmiş ve şehrin altyapısının gelişmediği yerler gecekondularla dolmaya başlamış ve daha sonra apartmanlar yıkılıp, yerlerine gökdelenler dikilmeye başlamıştır. Gecekonduların yerini ise siteler ve uydu kentler almaya başlamıştır. Son dönemlerde ise rezidanslar yapılmaya başlanmıştır. Ancak toplu yaşam kültürü kentleşmedeki bu hıza paralel gelişmeyince, adliyeler açılan davalarla dolmaya başladı. Apartmanlarda ki komşu kavgaları adliye koridorlarına taşındı. Yaşanan yıkıcı depremlerde apartmanlarda herkesin kafasına göre yaptığı değişikliğin ne kadar acı sonlara yol açtığını görülünce harekete geçmek için ne kadar geç kalındığı da ortaya çıktı. Kat Mülkiyeti Kanunu bu değişmeler göz önüne alınarak hazırlandı.


2. Soru

Kat mülkiyeti Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?

Cevap

1965 yılında çıkarılmıştır.


3. Soru

Kentleşme ile ilgili sorunlar neden Yargıtay içtihatları ile çözülmeye çalışılmıştır?

Cevap

Hızla büyüyen kentler, kentlerin etrafında kurulan uydu kentler ve büyük sitelerle ilgili kurallar yasada yer almadığı için, Yargıtay içtihatları ile buralardaki sorunlar çözülmeye çalışılmıştır.


4. Soru

Kat mülkiyeti Tasarısı nasıl yürürlüğe girmiştir?

Cevap

17 ağustos 1999 Marmara depremi, apartmanların hiç de sağlıklı yapılmadığını göz önüne serdi. Binaların depreme karşı güçlendirilmesi gerekliydi, ancak yasada zorunluluk bulunmadığı için bir türlü gerçekleştirilemedi. Olası bir İstanbul depreminde binlerce evin yıkılacağına ilişkin kıyamet senaryolarının konuşulduğu bir dönemde, Yargıtayın isteği ile hazırlanan Kat Mülkiyeti Tasarısı Meclise gönderildi. Mecliste tüm partilerin desteği ile yasalaştı. Cumhurbaşkanının onayından sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


5. Soru

Bina, apartman ve site yönetimlerinde ne tür zorluklar çekilmektedir?

Cevap

Bina, apartman ve site yönetimleri, deneyim gerektiren bir iş olduğundan son dönemlerde maliklerin yöneticiliğinden daha bilimsel ve daha profesyonel yönetime doğru değişim göstermeye başlamıştır. Apartman ve Sitelerde kendisi de kat maliki olan yönetici; kimse yönetici olmak istemediği için mecburen yönetici olmak zorunda kalmakta ve aidat ödemeleri ile uyulması gereken kurallar gibi konularda oluşabilecek sorunlar karşısında zorluk çekebilmektedir. Yönetici, komşusuna karşı özellikle aidat borcundan dolayı hukuki işlem başlatamamaktadır.


6. Soru

Kat mülkiyeti kanununa göre nasıl bir yönetim tarzı benimsenmelidir?

Cevap

Kat Mülkiyeti Kanununu esas alarak, kat malikleri ve kiracıların hakları ve tüm ana gayrimenkul malikleri; mali konuların takibi, bilgi ve uzmanlık gerektirdiği için, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim sistemi uygulamaya çalışarak hizmet sağlamaları gerekmektedir. Bilimsel yönetim uygulamaları ile ancak verimli ve etkin yönetim uygulanabilir ve problemler süratle çözüme ulaştırılabilir, zamandan ve paradan tasarruf sağlanabilir.


7. Soru

Bilimsel yönetim uygulamaları nasıl bir katkı sağlamaktadır?

Cevap

Bilimsel yönetim uygulamaları ile ancak verimli ve etkin yönetim uygulanabilir ve problemler süratle çözüme ulaştırılabilir, zamandan ve paradan tasarruf sağlanabilir. Günümüzün gittikçe kalabalıklaşan toplumlarında başlı başına bir sorun haline gelen apartman yöneticiliği; toplu yaşam alanlarının rasyonel yönetimi, kaynakların etkin kullanımı, toplu yaşam alanlarının, kat sakinleri arasındaki sorunları en aza indirmek, ortak yaşam alanını ilgilendiren konularda komşuluk ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi gibi uzmanlık gerektiren konularda etkin yönetilmesini sağlamak ve apartman yöneticiliğini bilimsel yönetimi uygulayarak, tarafsızlık ilkesine uygun yapılabilmesi gereklidir.


8. Soru

Kat mülkiyeti ne demektir?

Cevap

Kat mülkiyeti kavramı, tamamlanmış bir kagir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlarının üzerinde, o gayrimenkulün veya taşınmazın mâliki veya ortak mâlikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan mülkiyet hakları demektir.


9. Soru

Yönetimde insanın yeri nedir?

Cevap

Yönetim evrensel bir süreç olarak insanın olduğu her yerde geçerlidir ve insan bulunduğu herhangi bir yerde ya yönetendir veya yönetilendir. Tek kişinin amaçlarına ulaşmak, yani maddi araç ve gereçler ile paranın belirli hedeflere yönelik kullanımı için giriştiği iş, ekonomik faaliyet veya bir iş planlaması olurken, birden fazla insanın birlikte bulundukları ve aralarında kurulan işbirliği ise, yönetim sürecini gösterir.


10. Soru

Süreç olarak ve bilim olarak yönetim ne anlam ifade etmektedir?

Cevap

Süreç olarak yönetim, süreci oluşturan bir takım faaliyetleri ve işlevleri; sanat olarak yönetim, bir uygulamayı; bilim olarak yönetim ise, sistemli ve bilimsel bilgi topluluğunu açıklar.


11. Soru

Yönetim faaliyeti nasıl ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Yönetim faaliyeti insan ile birlikte görülen bir olgu olarak, ortak amaç etrafında insanların faaliyetlerini organize etmesi sonucu ortaya çıkmıştır.


12. Soru

Yönetişim ne demektir? Yönetim ile ilişkisi nedir?

Cevap

Yönetişim, yönetenle yönetilenin tüm örgüt süreçlerinde interaktif yani etkileşimli bir şekilde bulundukları modern bir yönetim yaklaşımını ifade etmektedir. Günümüz demokratik örgüt yönetimlerinde yöneten ve yönetilen karşılıklı etkileşimli bir şekilde modern yönetim yaklaşımını geliştirmektedir. Bu gelişim sonucunda artık yönetim kavramı yerine yönetişim kavramı kullanılmaya başlanmıştır.


13. Soru

Genel anlamıyla yönetimi nasıl tanımlayabiliriz?

Cevap

Yönetim, organizasyonun amaçlarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim işlevlerine ait kavram, ilke, teori, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanmasıdır.


14. Soru

Yönetim ve organizasyon arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Yönetim ve organizasyon ilişkisine bakıldığında; yönetimin söz konusu olduğu her yerde mutlaka organizasyonun olduğu görülür. Yönetim ve organizasyon/örgüt kavramlarının sözlük anlamları ayrı olmasına rağmen, nerede bir yönetim varsa, orada organizasyonun da var olduğu ve bunun tersi olarak nerede bir organizasyon varsa orada yönetimin de var olduğu görülmektedir. Yönetim ve organizasyon etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz.


15. Soru

Organizasyon ne demektir?

Cevap

Organizasyon, amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin belirlenmesi ve gruplandırılması; işleri yapacak insan kaynağının ve insan kaynaklarının yetki ve sorumluklarının belirlenmesi; faaliyetlerin etkinliği için gerekli fiziki ortamın hazırlanması çabalarının tümüdür.


16. Soru

Organizasyonun başlıca özelliklerini nelerdir?

Cevap

? Belli amaçlara ulaşmak için bir insan grubununçabalarını düzenleştirmeye yarayan belirli yapı,kural ve süreçlerin bütünüdür,? Belirli amaçlar doğrultusunda kişileringayretlerini birleştirdikleri yapılandırılmış birsüreçtir,? İnsan, iş, teknoloji faktörlerini birleştiren birsistemdir,? Bir işletmedeki işleri, mevkileri, iş görenleri vearalarındaki haberleşme ve otorite ilişkilerinigösteren bir yapıdır,? Teknik ve sosyal faktörlerle ilgili birdüzenlemedir-


17. Soru

Daktilo ile başlayan serüven, sözcük işlemci olarak nasıl gelişmiştir?

Cevap

Kişisel bilgisayar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce iş yerlerinde zamanla toplumun genelinde kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri sözcük işlemci adı verilen yazılımlarla gerçekleştirilmeye başlanmış, günümüzde yazı yazan herkesin vazgeçilmez aracı haline gelmiştir.


18. Soru

Etkin kat malikleri yönetiminin temel görevleri nelerdir?

Cevap

? Kat malikleri yönetiminin belirlediği vizyona bağlı olarak amaçların belirlenmesi, ? Amaçlar doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirilmesi, Ana gayrimenkulün organizasyon yapısını, gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırılması, ? Tüm unsurların ana gayrimenkulün yönetiminin amaçları doğrultusunda verimli kullanımının sağlanması, ? Ana gayrimenkulün faaliyetlerinin mâliklerin amaçlarıyla uyumunun denetlemesidir.


19. Soru

Kat mülkiyetinde yöneticinin işlevleri nelerdir?

Cevap

? Ana gayrimenkulde ve kat mülkiyetinde yönetim işlevlerini uygular, ana gayrimenkulün hizmetleri için gereken üretim faktörlerini temin ederek uyumlu kullanımını sağlar. ? Ana gayrimenkulü veya kurulları sahipleri adına yönetir, ana gayrimenkulün amaçlarına uymak ve bunlara ulaşmak zorundadır. ? Alternatif bağımsız kaynaklar bulmaya çalışır. ? Ana gayrimenkul aleyhine geliştirilen çeşitli uygulamaları ortaya çıkarır ve bu konuda ilgililere bilgi verir. ? Adil bir bölüşüm ve dağıtım sisteminin kurulmasına yardımcı olmaktır.


20. Soru

Yönetici ve girişimci kavramları nelerdir?

Cevap

Yönetici ve girişimci kavramları, birbirinden farklı kavramlardır. Girişimci, temelde kâr elde etmek olarak değişik amaçlarla, gerekli riskleri göze alarak diğer üç üretim faktörü olan insan kaynağı, sermaye ve teknoloji faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek mamûl veya hizmet üretmek veya yalnızca pazarlamak için gerekli ortam hazırlayan kişidir. Yönetici ise; kâr ve riski başkalarına ait olarak mamûl veya hizmet üretmek üzere üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve bunları belirli bir gereksinimi karşılama amacına yönelten ve yönetim işini bir meslek olarak yerine getiren kişidir.


21. Soru

Yöneticinin hangi temel niteliklere sahip olması gerekir?

Cevap

Yöneticinin; teknik, haberleşme iletişim, insan ilişkileri, karar verme, analitik beceri, insanları tanıma, objektif olma, kendine güvenme, yerinde kararlar alabilme, yetkisini kullanabilme, sorumluluk duygusuna sahip olma ve iradesi kuvvetli olma gibi temel nitelikleri olması gerekir.


22. Soru

Girişimci kimdir?

Cevap

Girişimci; bir üretim faktörü olarak diğer üretim faktörlerini ahenkli bir şekilde bir araya getirerek belirli bir mamûl veya hizmeti üretmek veya yalnızca pazarlamak için kendi parasını veya başkalarından topladığı parayı diğer üretim faktörlerine yatırıp böylece kâr veya zarar ihtimalini ve riskini göze alan kişilere girişimci denir.


23. Soru

Girişim nedir?

Cevap

Girişim; girişimcinin özel varlığından yer, unvan, sermaye, muhasebe ve organizasyon olarak ayrı bir bütün olan ve başkalarının gereksinimlerinin karşılanması için devamlı üretim faaliyetlerinde bulunan bir ekonomik birim yani bir organizasyondur.


24. Soru

Girişimcinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Girişimcinin temel özellikleri; girişkenlik, kararlılık, risk alabilme, çok yönlülük, yenilikçilik, ikna yeteneği, bağımsızlık, çalışkanlık ve liderlik yeteneği gibi sıralanmaktadır. Girişimciler, artık günümüzde işi iyi bağlayan değil, işi iyi yaparak para kazanan kişiler olarak görülmekte ve başarısızlığın maddi ve manevi sonuçlarına katlanan, başarı ile ödüllenen kişilerdir.


25. Soru

Kat mülkiyeti yönetiminde girişimcinin işlevlerini nelerdir?

Cevap

? Yeni bir hizmet üretmek, ? Yeni ve ileri teknolojik yöntemleri bulmak ve uygulamak, ? Yeni organizasyonlar yapmak, ? Hizmet üretmek için alternatif bağımsız kaynaklar bulmak. ? Bilgi vermek. ? Adil bir üretim, bölüşüm ve dağıtım sisteminin kurulmasını yardımcı olmak.


26. Soru

Serbest piyasa ekonomisinde bulunan temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Serbest piyasa ekonomisinde; özel mülkiyet hakkı, seçme hürriyeti, kâr elde etme ve serbest rekabet gibi dört temel unsur bulunmaktadır.


27. Soru

İşletme biliminde ise sermaye nedir?

Cevap

İşletme biliminde ise sermaye, bir işletmenin kuruluşunu ve faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla öz kaynak olarak konulan veya taahhüt edilen para, mamûl ve gayri maddi varlıklar yani işletmenin elinde bulundurduğu ve sahip olduğu değerler toplamıdır.


28. Soru

İşveren kimdir?

Cevap

İşveren; işçi veya iş gören istihdam eden, işgücü kiralayan ve bu sıfatla işgücü sahiplerine karşı sorumlu kişi olarak ifade edilir.


29. Soru

Patron kimdir?

Cevap

Patron, değişik anlamları olan bir kavramdır; duruma göre girişimcilik, sermaye sahipliği ve yöneticilik kavramlarının hepsini birden kapsayan bir mana kazanmakla beraber, günlük dilde bir ticari veya sınaî işletmenin sahibi, işveren anlamında kullanılmaktadır.


30. Soru

Kat mülkiyeti nedir?

Cevap

Kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan bağımsız bölümleri arsa payı ve bağımsız yerlerle bağlantılı olarak kurulan ve o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri adına (kat mülkiyeti kütüğünde) veya (kat mülkiyeti zabıt defterinde) kaydı gereken bağımsız ve yeni bir mülkiyet çeşididir.


31. Soru

Kat mülkiyeti nasıl tescil edilir?

Cevap

Kat mülkiyeti parsel sahipleri birden fazla ise tapuda düzenlenen resmi senetle, parsel tek kişiye ait ise sahibinin dilekçesi ile tapuda kurularak tescil edilir.


32. Soru

Kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

? Dilekçe ? Genel inşaat projesi ? Vaziyet planı ? Yapı kullanma izni (İskan Ruhsatı) ? Liste ? Yönetim planı ? Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları ? Maliklerin 6x4 cm büyüklüğünde ikişer vesikalık fotoğraf


33. Soru

Kat maliklerinin hakları nelerdir?

Cevap

? Kat maliklerinin bağımsız bölüm üzerinde hakları: Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Kat Mülkiyetin Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. ? Kat maliklerinin ortak yerler üzerindeki hakları: Kat malikleri, anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine gore malik olurlar.


34. Soru

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti nedir?

Cevap

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti: Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının devredilmesini hakimden isteyebilirler.


35. Soru

Kat mülkiyeti nasıl sona erer?

Cevap

Kat mülkiyeti, Kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer. Genel olarak kat mülkiyetinin sona erme durumlarını şu şekilde sıralayabiliriz: Kat mülkiyetinin ana gayrimenkulün arsasıyla birlikte yok olması veya kamulaştırılması ile sona ermesi Kat mülkiyetinin ana yapının harap olması sonucunda sona ermesi


36. Soru

Kat maliklerinden herhangi biri Kat Mülkiyeti Devri Mecburiyeti kanununa göre kendisinin üzerine düşen borçlarını ve yükümlerini yerine getirmez ise ne olmaktadır?

Cevap

Kat maliklerinden herhangi biri bu kanuna göre, kendisinin üzerine düşen borçlarını ve yükümlerini yerine getirmemek için diğerleri için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının devredilmesini hakimden isteme hakkına sahiptirler.


37. Soru

Kat mülkiyeti ne demektir?

Cevap

Tamamlanmış bir kagir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen,
depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanlarının üzerinde, o gayrimenkulün veya taşınmazın mâliki veya ortak mâlikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan mülkiyet haklarına “kat mülkiyeti” adı verilir.


38. Soru

Bir bilim dalı ve uygulama alanı olan yönetimin temel özelliği nedir?

Cevap

Bir bilim dalı ve uygulama alanı olan yönetimin temel özelliği, çeşitli disiplinlerce
geliştirilmiş bilgilerin ve analitik yöntemlerin birleştirilerek uygulanmasıdır.


39. Soru

Yönetişim kavramı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Günümüz demokratik örgüt yönetimlerinde yöneten ve yönetilen karşılıklı etkileşimli bir şekilde modern yönetim yaklaşımını geliştirmektedir. Bu gelişim sonucunda artık yönetim kavramı yerine yönetişim kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Yönetişim, yönetenle yönetilenin tüm örgüt süreçlerinde interaktif yani etkileşimli bir şekilde bulundukları modern bir yönetim yaklaşımını ifade etmektedir.


40. Soru

Yönetim ve organizasyon kavramları birbirinden nasıl ayrılır?

Cevap

Yönetim, amaçları belirleyen, temel ilkeleri ortaya koyan bir süreç, organizasyon ise, belirlenen amaçlara en etkin ve verimli şekilde ulaşma yolunu gösteren bir sistemdir.


41. Soru

Organizasyonun başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

Organizasyonun başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir; Organizasyon:
• belli amaçlara ulaşmak için bir insan grubunun çabalarını düzenleştirmeye yarayan belirli yapı, kural ve süreçlerin bütünüdür,
• belirli amaçlar doğrultusunda kişilerin gayretlerini birleştirdikleri yapılandırılmış bir süreçtir,
• insan, iş, teknoloji faktörlerini birleştiren bir sistemdir,
• bir işletmedeki işleri, mevkileri, işgörenleri ve aralarındaki haberleşme ve otorite ilişkilerini gösteren bir yapıdır,
• teknik ve sosyal faktörlerle ilgili bir düzenlemedir


42. Soru

Organizasyonun yapısını belirleyen unsurlar nelerdir?

Cevap

Bu unsurlardan başlıcaları şunlardır: Amaç, İşbölümü ve uzmanlık derecesi, Formalleşme Derecesi, Denetim Alanı, Organizasyondaki Kademe Sayısı, Merkezileşme Derecesi, Çapraşıklık Derecesi, Departmanlaşma veya Bölümlere Ayırma, Emir-Komuta ve Kurmay Organların Oluşturulması, Haberleşme Kanalı ve Şekli


43. Soru

Organizasyon yapısını belirleyen unsurlardan biri olan 'Formalleşme Derecesi' ne anlama gelmektedir?

Cevap

Formalleşme Derecesi: Formalleşme derecesi işlerin yapılması sırasında belirlenmiş olan yöntem ve ilkelerin ne derecede uygulandığını ifade eder. Eğer işlerin nerede, ne zaman, kim tarafından yapılacağı tam ve ayrıntılı olarak belliyse ve bunlara uymak zorunlu ise formalleşme derecesi yüksek demektir.


44. Soru

Organizasyon yapısını belirleyen unsurlardan biri olan 'denetim alanı' neyi ifade etmektedir?

Cevap

Denetim Alanı: Organizasyonda bir yöneticiye bağlı olması gereken insan kaynağı sayısı ile ilgili bir unsurdur. Çeşitli yazarlar bir yöneticinin denetim alanını sınırlayan kişilerin adedi üzerinde farklı görüşler öne sürmüşler ancak bir yöneticiye bağlı ast veya insan kaynağı sayısının genellikle 3 ile 10 arasında değiştiği fikrinde birleşmişlerdir.


45. Soru

'Sanal organizasyon' ne demektir?

Cevap

Sanal organizasyon, çalışanların belli bir yerde toplanmadığı, değişik mekânlardaki birimlerin bir mamûlün veya hizmetin üretiminin belirli aşamalarında yer aldığı, bilgisayar imkânları ile sürekli haberleşme içinde bulunan ve sanki tek bir organizasyon gibi müşterilerine mamûl veya hizmet sunan bir organizasyondur.


46. Soru

Etkin kat malikleri yönetiminin temel görevleri nelerdir?

Cevap

Etkin kat malikleri yönetiminin temel görevleri şöyledir:
1. Kat malikleri yönetiminin belirlediği vizyona bağlı olarak amaçların belirlenmesi,
2. Amaçlar doğrultusunda siyaset ve stratejiler geliştirilmesi,
3. Anagayrimenkulün organizasyon yapısını, gelişim ve değişime uygun yeniden yapılandırılması,
4. Tüm unsurların anagayrimenkulün yönetiminin amaçları doğrultusunda verimli kullanımının
sağlanması,
5. Anagayrimenkulün faaliyetlerinin mâliklerin amaçlarıyla uyumunun denetlemesi,


47. Soru

İşletme yönetimi nasıl tanımlanabilir?

Cevap

İşletme yönetimi, işletmenin belirlenen hedefine ulaşabilmesi için işletme içi–insan kaynağı, makine, teknoloji, teçhizat vb.- ve işletme dışı–pazar, hammadde, yabancı kaynak, zaman vb.- unsurları planlama, organize etme, yöneltme, koordine etme ve denetleme süreci olarak tanımlanabilir.


48. Soru

Kat mülkiyetinde yöneticinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyetinde yöneticinin işlevleri;
1. Anaayrimenkulde ve kat mülkiyetinde yönetim işlevlerini uygular, anagayrimenkulün hizmetleri
için gereken üretim faktörlerini temin ederek uyumlu kullanımını sağlar.
2. Anagayrimenkulü veya kurulları sahipleri adına yönetir, anagayrimenkulün amaçlarına uymak
ve bunlara ulaşmak zorundadır.
3. Alternatif bağımsız kaynaklar bulmaya çalışır.
4. Anagayrimenkul aleyhine geliştirilen çeşitli uygulamaları ortaya çıkarır ve bu konuda ilgililere
bilgi verir.
5. Adil bir bölüşüm ve dağıtım sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.


49. Soru

Girişimci kime denir?

Cevap

Girişimci; bir üretim faktörü olarak diğer üretim faktörlerini ahenkli bir şekilde bir araya getirerek belirli bir mamûl veya hizmeti üretmek veya yalnızca pazarlamak için kendi parasını veya başkalarından topladığı parayı diğer üretim faktörlerine yatırıp böylece kâr veya zarar ihtimalini ve riskini göze alan kişilere girişimci denir. Diğer bir tanımla girişimci; temelde kâr elde etmek olarak değişik amaçlarla, gerekli riskleri göze alarak diğer üç üretim faktörü olan insan kaynağı, sermaye ve teknoloji faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek mamûl veya hizmet üretmek veya yalnızca pazarlamak için gerekli ortam hazırlayan kişidir.


50. Soru

Girişimcinin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

Girişimcinin temel özellikleri; girişkenlik, kararlılık, risk alabilme, çok yönlülük,
yenilikçilik, ikna yeteneği, bağımsızlık, çalışkanlık ve liderlik yeteneği gibi sıralanmaktadır. Girişimciler, artık günümüzde işi iyi bağlayan değil, işi iyi yaparak para kazanan kişiler olarak görülmekte ve başarısızlığın maddi ve manevi sonuçlarına katlanan, başarı ile ödüllenen kişilerdir.


51. Soru

Kat mülkiyeti yönetiminde girişimcinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyeti yönetiminde girişimcinin işlevleri şöyle sıralanabilir: 1. Yeni bir hizmet üretmek, 2. Yeni ve ileri teknolojik yöntemleri bulmak ve uygulamak, 3. Yeni organizasyonlar yapmak, 4. Hizmet üretmek için alternatif bağımsız kaynaklar bulmak. 5. Bilgi vermek. 6. Adil bir üretim, bölüşüm ve dağıtım sisteminin kurulmasına yardımcı olmak


52. Soru

Serbest piyasa ekonomisinde bulunan dört temel unsur nedir?

Cevap

Serbest piyasa ekonomisinde; özel mülkiyet hakkı, seçme hürriyeti, kâr elde etme ve serbest rekabet gibi dört temel unsur bulunmaktadır.


53. Soru

Kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin gerekli belgeler nelerdir?

Cevap

Kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin gerekli belgeler nelerdir?

Dilekçe, Genel inşaat projesi, Vaziyet planı, Yapı kullanma izni (İskan Ruhsatı), Fotoğraf, Liste, Yönetim planı, Maliklerin veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, Maliklerin 6x4 cm büyüklüğünde ikişer vesikalık fotoğrafı


54. Soru

Kat maliklerinin hakları kaç şekilde ele alınır?

Cevap

Kat Maliklerinin Hakları;

1. Kat maliklerinin bağımsız bölüm üzerinde hakları

2. Kat maliklerinin ortak yerler üzerindeki hakları şeklinde ele alınmaktadır. 


55. Soru

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılmaktan kasıt nedir?

Cevap

Anagayrimenkulün genel giderlerine katılmaktan kasıt şu şekilde açıklanabilir:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;
• kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
• anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.


56. Soru

Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti ne zaman doğar?

Cevap

Kat Mülkiyetinin Devri Mecburiyeti: Kat maliklerinden herhangi biri kanuna göre, kendisinin üzerine düşen borçlarını ve yükümlerini yerine getirmemek için diğerleri için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin
müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının devredilmesini hakimden isteme hakkına sahiptirler.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi