Devre Analizi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Alternatif Akım

1. Soru

Alternatif Akım nedir?

Cevap

Büyüklüğü ve yönü zamana bağlı olarak periyodik değişim gösteren elektriksel akımlara alternatif akım denir.


2. Soru

Periyodik değişim nedir?

Cevap

Periyodik değişim, akımın aldığı her bir anlık değerin o andan bir miktar süre geçtikten sonra kendini tekrar etmesidir. Anlık değerlerin kendini tekrar etmesi için geçen süre tüm anlık değerler için sabittir.


3. Soru

Alternatörlerde enerji dönüşümü nasıldır?

Cevap

Alternatörler fiziksel enerjiyi elektriksel enerjiye çevirir


4. Soru

Devir nedir?

Cevap

Alternatörler dış kısmında sabit olan ve üzerinde sarımları taşıyan stator, iç kısmında kendi etrafında dönüş yapan ve mıknatıs özelliği gösteren rotor bileşenlerinden oluşur. Rotorların dönüş hareketi, elektromanyetik etkileşim sayesinde stator üzerindeki sarımlarda alternatif akım ve gerilimin üretilmesini sağlar. Rotorun bir tur dönüşü sonucu üretilen AA gerilimi veya AA akımına devir denir.


5. Soru

Periyot nedir?

Cevap

Bir devirlik AA akımı veya gerilimi oluşurken geçen süreye periyot denir ve T harfiyle gösterilir.


6. Soru

Anlık değer nedir?

Cevap

AA akım veya gerilimin belirli bir anda aldığı değere anlık değer denir. Anlık değer zamana
bağlı değişim gösterir. 


7. Soru

Bir periyot kaç alternanstan oluşur?

Cevap

+ ve - olmak üzere iki alternanstan oluşur.


8. Soru

Pozitif alternans nedir?

Cevap

Sinüzoidal fonksiyon özelliği gösteren AA akım ve gerilimlerde anlık değerlerin pozitif olduğu yarım periyotluk kısım pozitif alternans olarak adlandırılır.


9. Soru

Negatif alternans nedir?

Cevap

Sinüzoidal fonksiyon özelliği gösteren AA akım ve gerilimlerde anlık değerlerin negatif olduğu diğer yarım
periyotluk kısım negatif alternans olarak isimlendirilir.


10. Soru

Frekans nedir?

Cevap

Frekans birim zamanda tekrar eden ortalama devir sayısıdır. Bu ifade, 1 saniye içinde
tekrar eden ortalama devir sayısı olarak kullanılmaktadır.


11. Soru

Açısal frekans nedir?

Cevap

Periyot uzunluğu bir çemberin çevre uzunluğu ile gösterildiğinde, çemberin merkezinden bu çember üzerindeki çemberin yarıçapı uzunluğu kadar yayı gören açının miktarı 1
radyan (rad)’dır. 1 rad’lık açının 1 saniyedeki ortalama tekrar sayısı açısal frekans olarak
adlandırılır


12. Soru

Genlik ifadesi nedir?

Cevap

Alternatif akımın anlık değerleri değişim gösterebilir. Fakat değişim periyodik olduğu için
bu değişim belli sınırlar içinde gerçekleşir. Bu sınırların büyüklüğü genlik ifadesi ile tanımlanır.


13. Soru

Genlik ifadesinin türleri nelerdir?

Cevap

Genlik ifadesinin tepe genlik, tepeden tepeye genlik ve etkin genlik olmak üzere
üç farklı tipi vardır.


14. Soru

Tepe genlik nedir?

Cevap

Tepe genlik alternatif akımın aldığı en büyük değeri ifade eder


15. Soru

Tepeden tepeye genlik nedir?

Cevap

Tepeden tepeye genlik alternatif akımın aldığı en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkı ifade eder.


16. Soru

Etkin genlik nedir?

Cevap

Etkin genlik AA akım veya geriliminin anlık değerlerinin karelerinin ortalamasının kareköküdür.


17. Soru

Faz nedir?

Cevap

Faz, frekansı aynı akımların ve gerilimlerin birbiriyle karşılaştırılmasıdır


18. Soru

Pozitif faz nedir?

Cevap

Referans olan alternatif akıma pozitif faz eklenerek ifade edilen akım, referans olan akımdan belirtilen açı kadar önce olduğunu gösterir. Bu durum, pozitif faz yani ileri faz olarak
adlandırılır.


19. Soru

Negatif faz nedir?

Cevap

Referans olan alternatif akıma negatif faz eklenerek ifade edilen akım, referans olan akımdan belirtilen açı kadar sonra geliyor demektir. İşte bu negatif faz yani geri faz olarak tanımlanır.


20. Soru

Sinüzoidal ifadelerin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Sinüzoidal ifadeler genlik, frekans ve faz açısı olmak üzere üç temel bileşenden oluşur.


21. Soru

Empedans nedir?

Cevap

Empedans, AA devrelerinde devre veya devre elemanının direncini veya bir başka deyişle
üzerindeki gerilimin üzerinden geçen akıma oranını frekans ve faza bağlı olarak açıklayan
kavramdır.


22. Soru

Admitans nedir?

Cevap

Admitans AA devrelerinde devre veya devre parçacığının üzerinden geçen akımın üzerindeki gerilime oranını, frekans ve faza bağlı olarak açıklayan kavramdır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi