Sendikacılık Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Sendikal Hakların Uluslararası Çerçevesi

1. Soru

ILO’nun kural üretme yetkisinin hukuksal dayanaklarını oluşturan ilkeler hangi bildirgede yer almaktadır?

Cevap

ILO’nun kural üretme yetkisinin hukuksal dayanaklarını oluşturan bu ilkeler, Başlangıç ve Filadelfiya Bildirgesi’nde yer almaktadır.


2. Soru

Sendikal hak ve özgürlüklerin tanınıp korunması konusunda günümüzdeki en önemli kılavuz ve uluslararası alandaki en önemli kurumsal yapılanma örgüt hangisidir?

Cevap

Sendikal hak ve özgürlüklerin tanınıp korunması konusunda günümüzdeki en önemli kılavuz ve uluslararası alandaki en önemli kurumsal yapılanma ILO’dur.


3. Soru

Versay Barış Anlaşmasında yer alan Çalışma Şartının ilkeleri nelerdir?

Cevap

Versay Barış Anlaşmasında yer alan Çalışma Şartının ilkeleri şunlardır: 

 • Emeğin yalnızca bir mal veya ticari meta olarak görülmemesi,
 • İşverenler ve çalışanlar için dernek (örgütlenme) hakkı,
 • Çalışanlara uygun bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret ödenmesi,
 • Günlük 8, haf­talık 48 saat çalışma esası,
 • Haf­tada en az 24 saatlik bir tatil imkânı verilmesi,
 • Çocuk emeğinin yasaklanması,
 • Eşit değerde iş için eşit ücret verilmesi,
 • Ülke içinde çalışan herkese çalışma koşulları açısından eşit uygulama yapılması,
 • Çalışanı korumaya yönelik mevzuatın uygulanmasını sağlayacak bir tef­tiş sisteminin oluşturulması.

4. Soru

ILO Anayasasına göre çalışanların durumunu düzelmek ve barışı sağlamak için en elverişli araçlardan biri nedir?

Cevap

ILO Anayasası’na göre çalışanların durumunu düzeltmek ve barışı sağlamak için en elverişli araçlardan biri sendika özgürlüğüdür.


5. Soru

Filadelfiya Bildirgesinin 4 temel amacı nedir?

Cevap

Bildirgenin 4 temel amacı vardır.

 • Özgürlük (emek ve sendika özgürlüğü),
 • Eşitlik (fırsat eşitliği, ayrımcı uygulamaların yok edilmesi),
 • Ekonomik güvenlik (çalışma, sosyal güvenlik ve asgari ücret hakları),
 • Saygınlık (yeterli çalışma ve yaşama koşulları hakkı, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi).

6. Soru

87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesinin önemi nedir?

Cevap

87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden sonra sendika hak ve özgürlüğünü sözleşme kapsamında ele alan ilk ve en önemli belgedir.


7. Soru

Türkiye 98 sayılı ILO Sözleşmesini kaç yılında onaylamıştır?

Cevap

Türkiye 98 Sayılı ILO Sözleşmesi’ni 1951 yılında onaylamıştır. 


8. Soru

Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi neyi amaçlamaktadır?

Cevap

98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi sendika hakkının kullanımını işveren ve işveren örgütlerinden gelebilecek engelleme, yasaklama ve karışmalara karşı korumayı amaçlamaktadır.


9. Soru

151 Sayılı Kamu Yönetiminde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma Koşullarının belirlenmesi usulleri sözleşmesi kaç yılında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir?

Cevap

151 Sayılı Kamu Yönetiminde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma Koşullarının Belirlenmesi Usulleri Sözleşmesi 1978 tarihinde kabul edilmiş ve 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


10. Soru

Kamu görevlilerine ve kamu görevlilerinin örgütlerine sağlanacak güvenceleri, istihdam koşullarının belirlenmesi yöntemlerini ve uyuşmazlıkların çözümünü içeren sözleşme hangisidir?

Cevap

151 Sayılı Kamu Yönetiminde Örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma Koşullarının belirlenmesi usulleri sözleşmesi.


11. Soru

154 Sayılı Toplu Pazarlık Sözleşmesi’nin amacı nedir?

Cevap

154 Sayılı Toplu Pazarlık Sözleşmesi’nin amacı özgür ve gönüllü toplu pazarlığın geliştirilmesidir.


12. Soru

Avrupa Konseyi’nin en temel amacı nedir?

Cevap

Avrupa Konseyi’nin en temel amacı üye ülkelerdeki ulusal yasaların, çoğulcu demokrasi, insan hakları ve hukuk düzeni çizgisinde modernleştirilmesi ve uyumlu hâle getirilmesidir.  


13. Soru

1948 yılında BM tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ifadesini bulan hak ve özgürlüklerin bir bölümünü korumak için atılan ilk başarılı adım hangisidir?

Cevap

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 


14. Soru

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedir?

Cevap

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin yasal yetkisi altında bulunanların belirli insan hakları ve temel özgürlüklerini güvence altına alan bir sözleşmedir.


15. Soru

Avrupa Sosyal Şartı hangi hakları güvence altına almaktadır?

Cevap

Avrupa Sosyal Şartı, çalışma hakkı, mesleki eğitimi hakkı, uygun maaş ve çalışma ortamı, sendika üyeliği, sosyal ve tıbbi yardım ve sosyal güvenlik gibi hakları güvence altına almaktadır.


16. Soru

Grev hakkını tüm çalışanlar için güvence altına alan ilk uluslararası sözleşme hangisidir?

Cevap

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (GGASŞ) grev hakkını tüm çalışanlar için güvence altına alan ilk uluslararası sözleşmedir.


17. Soru

Günümüzde BM söz konusu faaliyetlerine ilave olarak hangi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir?

Cevap

Günümüzde, BM söz konusu faaliyetlerine ilave olarak çocuk gelişimi ve sağlığı, çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele ve ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, eğitim, kadın hakları, doğal afet yardımı, atom enerjisinin barışçıl amaçlar için kullanılması ile iş ve işçi hakları gibi pek çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir.


18. Soru

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin en önemli özelliği nedir?

Cevap

Bildirgenin en önemli özelliği insan haklarını ulusal düzeyden evrensel düzeye çıkaran ilk belge olmasıdır.


19. Soru

Türkiye Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’ni kaç yılında imzalamış ve onaylamıştır?

Cevap

Türkiye Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’ni 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamış ve 2003 tarihinde onaylamıştır. 


20. Soru

Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinde Taraf devletler, Sözleşmede düzenlenen hakları ülkelerinde bulanan bireylere sağlamakla yükümlüdür. Devletlerin bu yükümlülüğü ne ölçüde yerine getirdiğini izlemek kimin görevidir?

Cevap

Taraf devletler, Sözleşmede düzenlenen hakları ülkelerinde bulanan bireylere sağlamakla yükümlüdür. Devletlerin bu yükümlülüğü ne ölçüde yerine getirdiğini izlemek, İnsan Hakları Komitesi’nin görevidir.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
5 Temmuz 2021 Pazartesi