Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Küreselleşme ve Yoksulluk

Küreselleşme ve Yoksulluk Arasındaki İlişki

1- Satınalma Gücü Paritesi nedir?

Cevap: Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyen bir değişim oranıdır. Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gereken ulusal para tutarlarının oranı şeklinde hesaplanmaktadır.

2- Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları nedir?

Cevap: Bir başka ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, ülke içinde bir malı markası, üretim, kullanım ve imtiyaz haklarıyla birlikte üretmek veya hizmet sağlamak amacıyla fiziki varlıklar satın alarak, şube açarak veya iştirakte bulunarak yatırım yapmaya yönelmesidir.

3- Rodrik' in (2000), yoksulukla ilgili hipotezi nedir?

Cevap: Rodrik (2000), uyguladıkları politikalarla hızlı büyümeyi ve yoksulluğu azaltmayı başaran ülkelerin bu performansının, küreselekonomiyle daha fazla bütünleşme içine girmiş olmalarına bakılarak, ticaretin önündeki engelleri kaldıran politikaların bir sonucuymuş gibi gösterilemeyeceğinin altını çizmektedir.

4- Lee ve Vivarellinin yoksullukla ilgili görüşü nedir?

Cevap: Lee ve Vivarelli yabancı sermaye tarafından yapılacak üretken yatırımların da gelişmekte olan bir ülkede istihdam olanakları yaratarak yoksulluğu etkileyebileceğini ileri sürmektedir.

5- Winters, McCulloch ve McKay! a göre küreselleşme yoksulluğu nasıl etkilemektedir?

Cevap: Winters, McCulloch ve McKay (2004) küreselleşme sürecinde yüksek ücret artışlarının beraberinde işgücünden tasarruf arayışlarını ve dolayısıyla iş kayıplarını getirebileceğini belirtmektedir. Ayrıca artan üretim ile birlikte vasıflı işgücüneartan talebin mevcut çalışanları düşük vasıflı işgücü durumuna düşürerek yoksulluk sınırının altına itebileceği de düşünülmektedir

6- Dış Ticaret Haddi nedir?

Cevap: İhraç malları fiyat endeksinin ithal malları fiyat endeksinebölünmesiyle elde edilen ve dış ticaretin bir ülkenin lehineveya aleyhine geliştiğini takip etme olanağı sağlayan birgöstergedir.

7- Finansal Serbestleşme nedir?

Cevap: Hükûmetlerin gelişmiş ülkelerin uluslararası finansal faaliyetlerini kendi ülkelerine çekmek amacıyla gerekli yasal düzenlemelerle finans piyasalarını çeşitli kontrol ve kısıtlamalardan arındırarakuluslararası sermaye hareketlerine açmalarıdır.

8- Santarelli ve Figini (2004) gelişmekte olan 120 ülkeye ait verileri kullanarak yaptıkları çalışmada neyi bulmayı amaçlamışlardır?

Cevap: Santarelli ve Figini (2004) gelişmekte olan 120 ülkeye ait verileri kullanarak yaptıkları çalışmada ticaretin serbestleşmesinin mutlak yoksulluğu azaltan sonuçları olduğunu ancak finansal serbestleşmenin ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yoksulluğu olumsuz yönde etkilemekte olduğunu açıklamıştır.

Küreselleşmenin Yoksulluğu Etkileme Kanalları

9- Gizli İşsizlik nedir?

Cevap: Çalışıyor görünse de üretime katkısı sıfır olan işçilerin veya üretimden çekildiği durumdaüretimde kayıp oluşmayan işçilerin işteki durumunu tanımlamaktadır.

10- Eksik İstihdam nedir?

Cevap: Ekonomik nedenlerle haftada 40 saatten az çalışıyor olup da daha fazla çalışmak isteyenler ile mevcut işinden elde ettiği gelirin azlığı ya da kendi mesleğinde istihdam edilmediğigerekçesiyle iş arayanları tanımlamaktadır.

11- İthal İkameci Politika nedir?

Cevap: İthal edilmekte olan malların yurt içinde üretimini teşvik ederek dışa bağımlılığı azaltmayı ve ulusal sanayiyi büyütmeyi amaçlayan korumacı politikalardır.

12- Matusz ve Tarr' a göre istihdamı attırmada nelerin etkisi vardır?

Cevap: Matusz ve Tarr (1999)dış ticaret ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının geçiş dönemindeki Doğu Avrupa ülkeleri dışında istihdamı arttıran etkileri olduğunu açıklamıştır

13- Kletzer (1998-2003), ABD ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalarda neyi tespit etmiştir?

Cevap: Kletzer (1998-2003), ABDekonomisi üzerine yaptığı bir araştırmada artan ithalat rekabetinin işsizliği teşvik ettiği sonucunu elde etmiştir.

14- Ekonomi literatürü büyümenin yoksulluğa nasıl bir etkisi vardır?

Cevap: Ekonomi literatürü büyümenin yoksulluğun azaltılmasında çok etkili bir faktör olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu nedenle yoksullukla mücadele edecek toplumlara ekonomilerini hızla büyütecek politikalar izlemeleri önerilmektedir.

15- Gelişmekte olan ülkelerde ticaretin serbestleştirilmesinin gelir dağılımıüzerindeki etkisi hangi teori referans alınarak değerlendirilmektedir?

Cevap: Gelişmekte olan ülkelerde ticaretin serbestleştirilmesinin gelir dağılımıüzerindeki etkisi Stolper ve Samuelson (1941)’un bu ilişkiyi tanımlayan teorisireferans alınarak değerlendirilmektedir.

16- Küreselleşme ve ülke içi gelir dağılımı ilişkisi hangi göstergeler üzerine kurulmaktadır?

Cevap: Küreselleşme ve ülke içi gelir dağılımı ilişkisi ülke ekonomilerinin dışa açıklığınıngöstergeleri üzerinden kurulmaktadır.

17- Stolper-Samuelson teoremi neyi ifade etmektedir?

Cevap: Stolper-Samuelson teoremi ticaretin serbestleştirilmesinin gelişmekte olan ülkelerdegelir eşitsizliği üzerindeki etkisini vasıfsız işgücünün ücretlerindeki değişim üzerinden açıklamaktadır.

18- Mundell’e göre üretim faktörleri hareketliliği önündeki engeller kaldırılması nasıl bir etkiye sahip olur?

Cevap: Mundell’e göre üretim faktörleri hareketliliği önündeki engeller kaldırıldığında mal fiyatları ile birlikte üretim faktör fiyatları da eşitlenme eğiliminde olacaktır. Dolayısıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişmekte olan ülkelerde emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin fiyatlarını eşitlerken gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltan sonuçları olacağıöngörülmektedir

19- Çocuk işçiliği nedir?

Cevap: Çocuk işçiliği: Çocuk işçiliği kavramı 15 yaşın altında, fiziksel ve ruhsal olarak gelişimini tamamlamamış, eğitim görmesi ve oyun oynaması gerekirken ailesine ekonomik katkıdabulunmak için çalıştırılan veya çalışıp para kazanmak zorunda kalmış olan çocuklarıtanımlamaktadır.

20- Dibe Doğru Yarış ifadesi neyi tanımlar?

Cevap: Dibe Doğru Yarış: Ülkeler jkarasında daha fazla yabancı sermaye yatırımı çekmek üzereyaşanan rekabet sürecinde her bir ülkenin iş piyasası standartlarını giderek dahaaşağıya çekme yarışına girmesi ile oluşan olumsuzlukları tanımlamaktadır.

Sıra-(Soruid) 1-(1002643) 2-(1002634) 3-(1002662) 4-(1002669) 5-(1002680) 6-(1002685) 7-(1002691) 8-(1002700) 9-(1002703) 10-(1002711) 11-(1002716) 12-(1002765) 13-(1002790) 14-(1002803)15-(1005555) 16-(1005557) 17-(1005562) 18-(1005571) 19-(1005575) 20-(1005579)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi