Kamu Özel Kesim Yapısı Ve İlişkileri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Uluslararası Kuruluşlar Ve Yabancı Temsilcilikler

1. Soru

Dünya ölçeğinde farklı alanlarda faaliyet gösteren çeşitli uluslararası kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar hangi alanlarda faaliyet göstermektedirler?

Cevap

Siyasî, ekonomik, askeri, teknik ve spor gibi alanlarda faaliyet gösterirler.


2. Soru

Siyasî alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan bazıları hangileridir?

Cevap

Bazıları Avrupa Patent Ofisi (EPO), Asya-Avrupa Kıtası Buluşmaları (ASEM), Asya-Avrupa Kıtası Kuruluşu (ASEF), vb.


3. Soru

Ekonomik ve teknik alanda faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlardan bazıları hangileridir?

Cevap

Bazıları Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), vb.


4. Soru

Teknik alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar bazıları hangileridir?

Cevap

Avrupa Patent Ofisi (EPO), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), Avrupa Yayın Birliği (EBU), vb.


5. Soru

Sosyal amaçlı kurulmuş uluslararası kuruluşlardan bazıları hangileridir?

Cevap

Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, vb.


6. Soru

Avrupa Birliği’nin temelleri hangi antlaşmaya dayanır?

Cevap

1951 yılında, oluşturulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na ve 1957 Roma Antlaşması’na dayanır.


7. Soru

Avrupa Topluluğu (AT) adını hangi antlaşma ile aldı?

Cevap

1967 yılında imzalanan Brüksel Antlaşması


8. Soru

Avrupa Topluluğu üye devletlerin pek çoğu arasında sınırda pasaport kontrolü olmaksızın yolculuk edebilme olanağını sağlayan antlaşma hangisidir?

Cevap

1985te imzalanan Schengen Antlaşması


9. Soru

Avrupa Topluluğa katılmaya aday ülkelere uygulanmak amacıyla hangi kriterler kabul edildi?

Cevap

Kopenhag Kriterleri


10. Soru

Maastricht Antlaşması kaç yılında yürürlüğe sokuldu?

Cevap

7 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe sokuldu.


11. Soru

Maastricht Antlaşmasının demokrasi ve dış politika başlıklarında iyileştirmeler yapmak için hangi antlaşma imzalandı.

Cevap

1997 tarihli Amsterdam Antlaşması


12. Soru

Avro adlı ortak bir para birimini kaç yılında benimsedi?

Cevap

2002 yılında benimsedi.


13. Soru

Avrupa Birliği Anayasası hazırlanmasını öngören antlaşma kaç yılında imzalandı?

Cevap

2004 yılında imzalandı.


14. Soru

2007 yılında Reform Antlaşması olarak anılan hangi antlaşma imzalandı?

Cevap

Lizbon Antlaşması imzalandı.


15. Soru

Avrupa Birliği’nin bugünkü amaçları nelerdir?

Cevap

- Üye ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını sağlamak, - Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük ve ticaret politikası oluşturmak, - AB içinde rekabet ortamını koruyucu tedbirler almak, - Ortak ulaşım, enerji, çevre ve sosyal


16. Soru

Bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için ne yapması gerekmektedir?

Cevap

1993 yılında belirlenen Kopenhag Kriterlerinin gereğini yerine getirmesi gerekir.


17. Soru

Avrupa Birliğinin yönetim birimleri hangileridir?

Cevap

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlâmentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Merkez Bankasıdır.


18. Soru

Avrupa Komisyonun görevi nedir?

Cevap

Avrupa Birliğinin yürütme organı işlevini görür.


19. Soru

Avrupa Birliği Konseyi görevi nedir?

Cevap

Avrupa Birliği’nin yasama organının yarısını oluşturur.


20. Soru

Avrupa Parlâmentosunun görevi nedir?

Cevap

Avrupa Birliği’nin yasama organının diğer yarısıdır.


21. Soru

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın görevi nedir?

Cevap

Avrupa Birliği Başkanlığı üye ülkelerin her birinin sırayla katılımlarıyla altı aylık dönemler hâlinde dönüşümlü olarak yürütür.


22. Soru

Avrupa Birliği’nin adlî bölümü nasıl oluşmuştur?

Cevap

Avrupa Adalet Divanı ve Lizbon Antlaşması uyarınca adının Genel Mahkeme olarak değiştirilmesi öngörülen Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesinden oluşur.


23. Soru

Avrupa Adalet Divanı’nın görevi nedir?

Cevap

Üye ülkeler veya Avrupa Birliği kuramlarıyla ilgili davalarla ve üye ülke mahkemelerinin bir üst kuruma sevk ettiği uyuşmazlıklarla uğraşır.


24. Soru

Avrupa Birliği ırk, din, bedensel engel ve cinsiyet bakımından insanlara ayrımcılık yapılmasını hangi antlaşma ile yasaklanmıştır?

Cevap

Amsterdam Antlaşması


25. Soru

Sayıştay’ın görevi nedir?

Cevap

AB bütçesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır


26. Soru

Ekonomik ve Sosyal Komite görevi nedir?

Cevap

İşverenler, sendikalar, çiftçiler, tüketiciler ve diğer çıkar grupları olmak üzere sivil toplumun görüşlerini temsil eden ve çıkarlarını koruyan bir danışma organıdır.


27. Soru

Bölgeler Komitesi’nin görevi nedir?

Cevap

Karar alma sürecinde bölgesel ve yerel görüşlerin dikkate alınmasını sağlar.


28. Soru

Avrupa Merkez Bankası (AMB) görevi nedir?

Cevap

Avrupa’nın tek para birimi olan Euro’nun idaresinden ve AB’nin ekonomi ve para politikasının oluşturulması ve uygulanmasından sorumludur.


29. Soru

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) görevi nedir?

Cevap

AB’nin dengeli büyümesine katkıda bulunacak yatırım projeleri için kredi sağlamak.


30. Soru

Ombudsman görevi nedir?

Cevap

Anlaşmazlıkların çözümünde hakem heyeti olarak işlev gören Ombudsman, Maastricht Antlaşması tarafından oluşturulmuştur.


31. Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kısa adıyla AİHM, kaç yılında kuruldu?

Cevap

1959 yılında kuruldu.


32. Soru

AİHM hangi hakların ihlâl edilip edilmediğini denetler?

Cevap

- Yaşam hakkı, - Özel hukuk ve ceza hukuku alanlarında âdil yargılanma hakkı, - Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı, - İfade özgürlüğü, - Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, - Etkili başvuru hakkı, - Mal varlığına saygı hakkı, - Oy verme ve seçim


33. Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bakacağı diğer dava konuları nelerdir?

Cevap

- Kişilere karşı yapılan işkence ve kötü muameleleri tutuklamanın kurallara uygunluğu, - Bir özel hukuk veya ceza yargılamasının yürütülmesindeki aksaklıklar, - Sözleşme’de öngörülen haklardan yararlanmada ayrımcılık yapılması, - Anne-babanın hakları, öze


34. Soru

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM’nin görevlerini belirlerken çizmiş olduğu çerçeveye uygun olarak emredici hükümler koyar ve bazı yasaklamalar getirebilir. Bu yasaklamalar nelerdir?

Cevap

- İşkence ile insanlık dışı muamelelerde bulunma yasağı, - Yasadışı ve keyfi tutuklama yasağı, - Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılık yasağı, - Bireylerin uyruğu bulunduğu devletin ülkesine girmesinin engellenmesi ve devletin


35. Soru

Birleşmiş Milletler kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

24 Ekim 1945 yılında kurulmuştur.


36. Soru

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi hangi ülkelerdir?

Cevap

ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa.


37. Soru

Birleşmiş Milletler Örgütü yapı olarak hangi idarî bölümlere ayrılmıştır?

Cevap

Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki yetkilisi Genel Sekreterdir.


38. Soru

Birleşmiş Milletlerin kuruluş amaçları nelerdir?

Cevap

- Silahsızlanma ve silâh denetimi konusunda önerilerde bulunmak, - Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak. - Ülkeler arasındaki sorunları, barışçıl yollarla çözümü için önerilerde bulunmak


39. Soru

Güvenlik Konseyi’nin görevleri nelerdir?

Cevap

- Birleşmiş Milletler ‘in amaç ve ilkelerine uygun biçimde barış ve güvenliği korumak. - Uluslararası herhangi bir anlaşmazlığa yol açabilecek her türlü çekişmeli durumu soruşturmak. - Uluslararasında çekişmeli konularda anlaşma koşullarını önermek. - Sil


40. Soru

Birleşmiş Milletler ‘in yargı organı hangi kurumdur?

Cevap

Uluslararası Adalet Divanı’dır.


41. Soru

ILO’nun uluslararası çalışma standartlarıyla ilgili olarak sözleşmelerde güvence altına alınan haklar nelerdir?

Cevap

- Temel çalışma hakları, - Örgütlenme hakkı, - Toplu pazarlık hakkı, - Zoraki emeğin ortadan kaldırılması, - Fırsat eşitliği ve çalışma hayatı ile ilişkili diğer konular.


42. Soru

ILOnun başlıca çalışma alanları nelerdir?

Cevap

- Çalışma ve yaşam şartlarını iyileştirmek, iş bulma imkânlarını arttırmak ve temel insan haklarını daha ileri düzeylere taşımak için çalışmalar yapmak ve bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunmak, uluslararası politika esasları ile faaliyet programları haz


43. Soru

ILO’nun temel organları nelerdir?

Cevap

Uluslararası Çalışma Konferansı, Yönetim Kurulu ve Uluslararası Çalışma Bürosu’dur.


44. Soru

Türkiye’nin ILO’ya üyeliği kaç yılında olmuştur?

Cevap

1932 yılında Cemiyet-i Akvam’a üye olmuştur.


45. Soru

Dünya Sağlık Örgütü (World Health OrganizationWHO) görevi nedir?

Cevap

Birleşmiş Milletler’e bağlı ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan bir örgüttür.


46. Soru

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1948 yılında kuruldu.


47. Soru

Dünya Sağlık Günü her yıl hangi ay içinde kutlanır?

Cevap

Her yıl 7 Nisan’da kutlanır.


48. Soru

DSÖ Anayasası hükümetleri insanların sağlığından sorumlu tutmuş fakat hangi tehlikeye dikkat çekmiştir?

Cevap

Ülkeler arası düzey farkının bütün ülkeler için tehlike yaratacağını belirtmiştir.


49. Soru

İslâm Konferansı Teşkilâtının genel amaçları nelerdir?

Cevap

- İslâm ülkeleri arasında kültürel, sosyo-ekonomik ve bilimsel alanlarda işbirliğini sağlamak, - Uluslararası toplantılarda İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmelerine yardımcı olmak


50. Soru

İslâm Konferansı Teşkilâtının temel organları nelerdir?

Cevap

- devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı - Dışişleri Bakanları Konferansı - genel Sekreterlik. - İslam Adalet Divanı.


51. Soru

Uluslararası kuruluş tanımı nedir?

Cevap

Hem hükümetler arası (Kamu Kuruluşları) hem de hükümetler-dışı (Sivil Toplum Örgütleri) uluslararası kuruluşları (örgütleri) kapsamaktadır.


52. Soru

Dünya Bankası, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası adıyla kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1945 yılında kurulmuştur.


53. Soru

Dünya Bankası’nın finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

- Üye ülkelerin banka sermayesine iştirakleri, - Sahip olunan fonların işletilmesinden sağlanan gelirler, - Sermaye piyasalarından yapılan borçlanmalar.


54. Soru

Türkiye Dünya Bankasına kaç yılında katılmıştır?

Cevap

19 Şubat 1947 yılında katılmıştır.


55. Soru

Dünya Bankası’nın temel amaçları nelerdir?

Cevap

- II. Dünya yıkılan ekonomilerin yeniden imar ve inşasına katkıda bulunmak, - IBRD üyesi ülkelerde üretimin ve verimliliğin arttırılmasına ve az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak


56. Soru

Dünya Bankası her ne kadar, dünyanın en önemli kalkınma kurumu hedefi nedir?

Cevap

Yoksulluğu azaltmayı hedeflemektedir.


57. Soru

Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme çerçevesinde üç çeşit reformu uygulamaya koymayı istemektedir. Bunlar nelerdir?

Cevap

İlki ticarî işletmelerin özelleştirilmesi ve kamu varlıklarının elden çıkarılmasıdır. İkinci dalga kamu sektörü altyapılarının ve olanaklarının özelleştirilmesini içerir. Üçüncü dalga özelleştirme sürecine, özel sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları sağlık, eğitim ve emeklilik gibi sektörlere yatırım yapmaya teşvik etmektir.


58. Soru

Dünya Bankası kredilerinden yararlanmanın üç yolu vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Proje kredileri, program kredileri ve millî para kredileridir.


59. Soru

Dünya Bankası üç temel organ tarafından yönetilir. Bu organlar nelerdir?

Cevap

Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri Kurulu ve Başkanlık organlarıdır.


60. Soru

Zaman içinde Dünya Bankası Grubu adını alan kuruluşun bünyesinde hangi kurumlar yer almaktadır.

Cevap

- Uluslararası yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası. - Uluslararası Kalkınma Birliği - Uluslararası Malî İşbirliği - çok Taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı - Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi.


61. Soru

Uluslararası Para Fonu kaç yönetim organından oluşur?

Cevap

Guvernörler Kurulu, İcra Kurulu ve Genel Direktör olmak üzere üç organdan oluşur.


62. Soru

IMF’nin kaynakları nelerdir?

Cevap

Ülkelerin üye olduklarında ödedikleri sermaye taahhütleri, yani kotalardan oluşur.


63. Soru

IMF’nin stand-by düzenlemeleri ne amaçla yapılmaktadır?

Cevap

IMF’nin ödemeler dengesi sorunları yaşayan ülkelere yönelik borçlandırma araçlarından biridir.


64. Soru

Türkiye, IMF’ye kaç yılında üye olmuştur?

Cevap

1947 yılında üye olmuştur.


65. Soru

Türkiye ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşması durumunda IMF’nin hangi desteklerinden yararlanabilir?

Cevap

- Rezerv dilimi pozisyonu, - Stand-by düzenlemesine bağlı olarak kredi dilimlerinin kullanım imkânı, - Genişletilmiş Fon Kolaylığı, - Telâfi edici ve olağanüstü finansman kolaylığı (CCFF), - Geçici imkânlar arasında yer alan petrol kolaylığı imkânları.


66. Soru

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

14 Aralık 1960 tarihinde Paris’te kuruldu.


67. Soru

OECD hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

Marshall Plânı doğrultusunda Avrupa ekonomisini yeniden inşa etmek amacıyla kurulmuştur.


68. Soru

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) kaç temel ilke üzerine inşa edilmiştir?

Cevap

1. İlke: En Çok Kayrılan Ülke Kuralı 2. İlke: Ulusal Muamele Kuralı 3. İlke: Gümrük Vergilerinin İndirilerek Konsolide Edilmesi 4. İlke: Tarifeler Yoluyla Koruma


69. Soru

Dünya Ticaret Örgütü kaç yılında kurulmuştur?

Cevap

1 Ocak 1995te kurulmuştur.


70. Soru

DTÖ, GATTin arasındaki temel farklılıklar nelerdir?

Cevap

- DTÖ sürekli bir karakter taşımaktadır. - GATT kuralları sadece mal ticaretini kapsarken, DTÖ mal ticaretinin yanında, hizmetler ticareti ve ticarî nitelikteki fikri mülkiyet haklarını da kapsamaktadır. - GATT anlaşması çok taraflı ve taraflar arasında b


71. Soru

Dünya Ticaret Örgütü’nün organları nelerdir?

Cevap

Bakanlar Konferansı, Genel Konsey, Konseyler, Komiteler gibi organları vardır.


72. Soru

78-Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) kaç yılında kuruldu?

Cevap

1992 yılında 11 ülkenin katılımıyla kuruldu.


73. Soru

KEİ Örgütünün amaçlarını nelerdir?

Cevap

- Karadeniz Ekonomi Bölgesi’nde çevre koruma alanında işbirliği faaliyetlerinin teşvik edilmesi, - KEİ Üyesi Ülkelerin çevre koruma politikalarının ekonomik ve sosyal politikalarına entegrasyonunun ve yenilikçi çevre dostu ile kaynak koruyucu teknolojiler


74. Soru

Siyasî alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Bu kurumlardan bazıları şunlardır: Avrupa Patent Ofisi (EPO), Asya-Avrupa Kıtası Buluşmaları (ASEM), Asya-Avrupa Kıtası Kuruluşu (ASEF), Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı (CICA), Avrupa Birliği (AB, EU), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT,
OSCE), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM, ECHR), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), Avrupa Konseyi (EU), Birleşmiş Milletler (BM, UN), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu (IACERHRG), İnterpol ve İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ).


75. Soru

Ekonomik ve teknik alanda faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlara örnekler veriniz.

Cevap

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (ECO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Malî Çalışma Grubu (FATF), Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı (BSEC), Uluslararası Para Fonu (IMF)


76. Soru

Uluslararası kuruluşlardan bazıları askeri alanda faaliyette bulunurlar. Askeri alanda faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Askeri alanda faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar şunlardır: Karadeniz Deniz İş Birliği Görev Grubu, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO).


77. Soru

Teknik alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar nelerdir?

Cevap

Teknik alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar ise şunlardır: Avrupa Patent Ofisi (EPO), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), Avrupa Yayın Birliği (EBU), Dünya Posta Birliği (UPU), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası kuruluşlardan bazıları sportif alanda faaliyette bulunur. Bu kuruluşlara Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) örnek olarak gösterilebilir.


78. Soru

Ülkemizin de üyesi olduğu sosyal amaçlı kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Ülkemizin de üyesi olduğu sosyal amaçlı kuruluşlara örnek olarak şunları verebiliriz: Asya-Avrupa Kıtası Kuruluşu (ASEF), Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı (CICA), Avrupa Birliği (AB, EU), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT, OSCE),
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM, ECHR), Avrupa Konseyi (COE), Birleşmiş Milletler (BM, UN) Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi, Uluslararası Kaasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu (IACERHRG),
Interpol, İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ).


79. Soru

Avrupa Birliği’nin  kaç yılında, hangi kurucu  ülkeler tarafından oluşturulmuştur?

Cevap

Avrupa Birliği, 1957 yılında altı kurucu ülke (Belçika, Fransa, Hollânda, Batı Almanya, İtalya ve Lüksemburg) tarafından kurulmuştur.


80. Soru

Avrupa Birliği’nin temelleri hangi antlaşmaya dayanmaktadır?

Cevap

1957 Roma Antlaşması’na dayanmaktadır.


81. Soru

1957 yılında Avrupa’nın birliğe dönüşme sürecinde oluşturulan topluluklar nelerdir?

Cevap

1957 yılında Avrupa’nın birliğe dönüşme sürecinde iki yeni topluluk daha oluşturuldu: Bunlardan ilki, Gümrük Birliği işlemlerini sağlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve diğeri de nükleer enerji çalışmalarını yürütmek için kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğudur.


82. Soru

Bugün Avrupa Birliği kaç bağımsız üye devletten oluşur? Bunlar hangileridir?

Cevap

Bugün Avrupa Birliği yirmi sekiz bağımsız üye devletten oluşur. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlândiya, Fransa, Kıbrıs, Hollânda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır. 


83. Soru

Avrupa Birliğine katılmayın bekleyen 5 aday ülke hangisidir?

Cevap

Birliğe katılmayı bekleyen 5 aday ülke ise şunlardır: Hırvatistan, İzlanda, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Türkiye Batı Balkan ülkeleri, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Sırbistan olası resmî adaylar olarak tanımlanmıştır.


84. Soru

Avrupa kıtası sınırları içerisinde yer alan ancak Avrupa Birliği' ne üye olmayan devletler hangileridir?

Cevap

İzlanda, Norveç ve İsviçre


85. Soru

Avrupa Birliği’ nin bugünkü amaçları nelerdir?

Cevap

Avrupa Birliği’nin bugünkü amaçlarını aşağıdaki gibi belirleyebiliriz:
• Üye ülkeler arasında mal, hizmet,sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını sağlamak,
• Üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük ve ticaret politikası oluşturmak,
• AB içinde rekabet ortamını koruyucu tedbirler almak,
• Ortak ulaşım, enerji, çevre ve sosyal politikalar oluşturmak,
• Ekonomik ve sosyal programları uygulamayı kolaylaştırmak için tek para birimine
geçmek,
• Dış ve iç güvenlik politikaları ve savunma gücü birliği oluşturmak,
• Hakların korunması, yargıda işbirliğinin sağlanması konularında çalışmalar yapmak.


86. Soru

Avrupa Birliğine üye olmak isteyen bir ülkenin uyması gereken temel kriterler, 1993’te belirlenmiş olan Kopenhag Kriterleridir. Bu kriterlerin ana başlıklarını açıklayınız.

Cevap

Kopenhag Kriterleri aşağıda açıklandığı gibi siyasî, ekonomik ve topluluk müktesebatının kabulü olmak üzere üç başlıkta toplanır:
• Siyasî kriterler: Aday ülke demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların korunması ve kabul görmesinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal
yapıya kavuşmuş olmalıdır.
• Ekonomik kriterler: Aday ülkede iyi işleyen bir pazar ekonomisi ve AB içindeki
piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesi bulunmalıdır.
• Topluluk müktesebatının kabulü: Aday ülke siyasî, iktisâdi ve parasal birliklerin amaçlarına uyulması dâhil olmak üzere, Avrupa Birliği mevzuatını üstlenebilme
ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır. Bunlar arasında siyasî kriterler, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı AB’ye üyelik görüşmelerinin başlaması için önkoşuldur. Bu kriterleri yerine getirmeyen bir ülke ile müzakere süreci başlatılmamaktadır.


87. Soru

Avrupa Birliği’nin önemli yönetim birimleri nelerdir?

Cevap

Avrupa Birliği’nin önemli yönetim birimleri şunlardır: Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlâmentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Liderler Zirvesi, Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Merkez Bankasıdır.


88. Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' nin ilgilenmiş  olduğu haklar hangileridir?

Cevap

Görevi Sözleşme’de ve protokolde öngörülen hak ve garantilere devletlerin saygı gösterip göstermediğini denetlemek olduğu için, mahkeme, Sözleşme ve Ek Protokollerde aşağıdaki gibi bazı hakların ihlâl edilip edilmediğini denetler:
• Yaşam hakkı,
• Özel hukuk ve ceza hukuku alanlarında âdil yargılanma hakkı,
• Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı,
• İfade özgürlüğü,
• Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü,

• Etkili başvuru hakkı,
• Mal varlığına saygı hakkı,
• Oy verme ve seçimlere katılma hakkı.


89. Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilmek için gerekli olan koşullar nelerdir?

Cevap

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilmek için bazı koşullar aranır. Söz konusu koşulları aşağıdaki gibi belirleyebiliriz:

• Başvuran kişi veya kurumun Avrupa Konseyi’ne üye devletlerden herhangi birinin
vatandaşı olması veya şikâyet ettiği ihlâlin konseye üye devletlerden birinin yetki
alanında gerçekleşmiş olması gerekir.
• Başvuran kişi gerçek veya tüzel kişi (şahıs, şirket, dernek, vb.) olabilir.
• Şikâyet edilen konunun kişisel ve doğrudan mağduru olmak gerekir. Haksız olduğu
düşünülen bir kanun veya genel bir işlemden dolayı şikâyette bulunulamaz. Yani
şikâyet konusunun bireysel haklarla ilgili olması gerekir.
• Dava konusunun ulusal yargı organlarında karara bağlanmış olması (iç hukuk yollarının tüketilmesi) gerekir.
• Sözleşmeye aykırılıklar veya Sözleşme ihlâllerini ulusal başvuru yolları çerçevesinde, somut bir şekilde ileri sürmek gerekir.
• Başvuru yapabilmek için, ulusal yargı organlarının vermiş olduğu kesin hükümden
(genellikle, en üst yargı organı kararı) itibaren altı ay içerisinde başvurmak gerekir.
Altı aylık sürenin dolmasından sonra başvuru mahkeme tarafından kabul edilmez.
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlâl ettiğini düşünülen konseye üye bir ya da
birden fazla devlet aleyhine başvuruda bulunulabilir.
• Şikâyet edilen işlem ya da eylemler, konseye üye devlet ya da devletlerin kamu otoritelerince gerçekleştirilmiş olmalıdır (örneğin, bir mahkeme ya da bir kamu kurumu).
• Davanın kamu kurumuna karşı açılması gerekir (mahkeme, gerçek kişilere veya
ticarî şirketler gibi özel kuruluşlara karşı yapılan şikâyetlere bakmamaktadır).
• Dava konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen haklarla ilgili olması gerekir.


90. Soru

Birleşmiş Milletler (BM) kaç yılında hangi amaç ile kurulmuştur?

Cevap

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945 tarihinde dünya barışını ve güvenliğini korumak
amacıyla kurulan uluslararası bir örgüttür. Bu örgüt aynı zamanda ekonomik, toplumsal
ve kültürel işbirliğini sağlamak için faaliyet gösterir. Birleşmiş Milletler, adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluştur.

Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı şu şekilde belirlenmiştir:
• Silâhsızlanma ve silâh denetimi konusunda önerilerde bulunmak,
• Barış ve güvenliği etkileyecek görüşmeler yapmak, her konuda önerilerde bulunmak,
• Ülkeler arasındaki iyi ilişkileri bozucu sorunların, barışçıl yollarla çözümü için
önerilerde bulunmak.


91. Soru

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) kuruluma amacı nedir?

Cevap

ILO, çalışma yaşamını düzenlemenin yanında sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlamak gibi temel işlevi yerine getirmek amacıyla kuruldu. Örgüt bu amaçla çalışanların yaşam şartlarını iyileştirmek üzere hükümet, işçi ve işveren sendikalarını bir araya getirmeyi ve ortak hareket etmelerini sağlamayı amaç edinmiştir


92. Soru

Dünya Bankasının finansman kaynakları nelerdir?

Cevap

Dünya Bankasının finansman kaynakları şunlardır:
• Üye ülkelerin banka sermayesine iştirakleri,
• Sahip olunan fonların işletilmesinden sağlanan gelirler,
• Sermaye piyasalarından yapılan borçlanmalar


93. Soru

Dünya Bankasının temel amaçları nelerdir?

Cevap


Dünya Bankasının temel amaçlarını şu şekilde belirleyebiliriz:
• II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı tahribatın giderilmesi ve savaşta yıkılan ekonomilerin yeniden imar ve inşasına katkıda bulunmak,
• IBRD üyesi ülkelerde üretimin ve verimliliğin arttırılmasına, kaynakların geliştirilmesine ve özellikle az gelişmiş ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi