İş Ortamında Protokol Ve Davranış Kuralları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kurumsal Etkinliklerde Protokol

1. Soru

Kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinliklerin amacı nedir?

Cevap

Kuşkusuz kurum/kuruluşların gerçekleştirdikleri etkinlikler, sadece bireyin sosyalleşmesi için değil, aynı zamanda her kurumun amaçlarını sürdürebilmesi için de gerekli bir unsurdur. Ayrıca bu etkinlikler, hedef kitlelerinin ilgi ve beklentilerini karşılamak amacıyla gerçekleştirilir.


2. Soru

Kurum/kuruluşların gerçekleştirdiği bu etkinliklerde önem kazanan temel unsur nedir?

Cevap

Kurum/kuruluşların gerçekleştirdiği bu etkinliklerde öncelikle toplumsal yaşamı düzenleyen nezaket ve görgü kuralları ile içinde bulunduğu kurumun protokol kuralları önem kazanmaktadır.


3. Soru

Etkinliğin tanımı nedir?

Cevap

Kurum/kuruluşların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, insan kaynakları ve pazarlama gibi birimlerinin görev alanlarında yer alan, iç ve dış hedef kitlelerle ve paydaşlarla birebir temas sağlanan, içeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda kurgulandığı; toplantı, lansman, fuar katılımı ve tören gibi
faaliyetler etkinlik olarak adlandırılmaktadır. 


4. Soru

Etkinlik yönetiminin tanımı nedir?

Cevap

Kurum/kuruluşların yaptıkları bu etkinlikler; etkinlik öncesinde, etkinlik sırasında ve etkinlik sonrasındaki süreçlerin-projelendirme, bütçelendirme, tasarım
planlama, operasyon, ölçme ve değerlendime ve raporlama gibi- stratejik esaslara dayalı olarak, belirlenen hedefler doğrultusunda planlı biçimde yürütülmesini gerektirir ki, etkinliklerde uygulanan bu süreçler de etkinlik yönetimi olarak tanımlanmaktadır.


5. Soru

Etkinliklerin kurumlar açısından avantajları nelerdir?

Cevap

Kurum/kuruluşların genel iletişim stratejisi içerisinde yer alan etkinlikler, kurumların hedef kitleleri ve kamuoyu ile buluşmalarını sağlayan ortamlardır. Etkinlikler kurumların itibar kazanması ve bu itibarı sürdürmesinde önemli bir role sahiptir ve kurumlar açısından başarılı bir duyurum aracı olarak kullanılmaktadır. Kurumla ilgili yeni bir proje, yeni bir işbirliği ya da girişimin kamuoyu ile paylaşılmasında gerçekleştirilen etkinlikler, aynı zamanda kurumun hedef kitleleriyle ilişkisinin güçlenmesi ve görünürlük yaratması için önemli fırsatlar sunar. Bir anlamda kurumun kendini sergilediği ortamlar olan etkinliklerde, kuruma ait olumlu duyguların ve algıların yaratılması da mümkün olmaktadır.


6. Soru

Hedef kitlelerin beklentilerini karşılayabilecek ve kurum/kuruluşların amaçlarını gerçekleştirilecek etkinliklerin stratejik olarak yönetilmesi gereklidir.Yönetim sürecinin aşamaları nelerdir?

Cevap

Yönetim süreci dört temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; araştırma, planlama, uygulama ve bu uygulamanın denetlemesidir (Pira, 2004: 31-32).


7. Soru

Etkinlik tasarımının yapılırken sorulması gereken sorular nelerdir?

Cevap

"Neden, kim. ne zaman, nerede , nasıl, nasıl bir etkinlik olacak "soruları sorulur.


8. Soru

Etkin ve başarılı bir etkinlik düzenlemeleri için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Kurum/kuruluşların etkin ve başarılı bir etkinlik düzenlemeleri için bazı noktalara dikkat etmeleri kaçınılmazdır. Bunlar;
• Etkinliklerde bir koordinator bulunmalı,
• Etkinliğin başarılı olabilmesi için gerçekçi amaçlar belirlenmeli,
• Konukların etkinliğe çağrılmasında profesyonel ekip tarafından tasarımı yapılmış ve basılmış
davetiyeler hazırlanmalı,
• Etkinliğin büyüklüğüne göre, insan gücü yani görevli personel istihdam edilmeli ve bu kişiler iyi
bir şekilde organize olmalı,
• Etkinlikler doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleştirilmelidir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 158).


9. Soru

Protokolün tanımını yapınız.

Cevap

Protokol genel anlamıyla; kamusal ve özel yaşamdaki törensel etkinliklerde resmi
ilişki, görüşme, yazışma ve toplantılarda, ziyaretlerde, davetlerde yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kuralların tümü olarak tanımlanır (Altınöz ve Tutar, 2006:10).


10. Soru

Protokolün önemini nasıl açıklarsınız?

Cevap

Protokol, günümüzün iş ve diplomatik dünyasında stratejik bir öneme sahiptir. Protokol kuralları, sosyal olarak nasıl davranılması gerektiği, özel durumlarda nasıl etkileşimde bulunulması gerektiği ve işin nasıl yürütüleceği konusunda kurum/kuruluşlara yardımcı olur. Protokol bireylerin içinde bulunduğu sosyo kültürel ortamda nasıl beraberce çalıştığı ve yaşadığı üzerinde olumlu bir etki de yaratmaktadır.Protokol kuralları kişilere kurumsal yaşamlarında birbirleriyle olan ilişkilerinde uyumlu ilişkiler geliştirmelerine ve sürdürmelerine de yardımcı olmaktadır.Kurum/kuruluşların genel iletişim stratejisi içerisinde yer alan etkinlikler; kurumun yaptıklarından haberdar olunmasını sağlayarak, kurum/kuruluşun duyurumunu yapmak, itibar kazandırmak, toplumda olumlu bir imaj yaratmak, hedef kitleleriyle ilişkilerini güçlendirmek ve görünürlük sağlamak için önemli fırsatlardır.


11. Soru

Protokol ve sosyal davranış kurallarının (nezaket ve görgü) önemli olduğu ve tam olarak uygulandığı kişiler kimlerdir?

Cevap

Protokoldeki kişiler, yöneticiler, konuklar ve kadınlar'dır.


12. Soru

Protokol kuralları her alanda olduğu gibi kurumsal etkinliklerde de ..................,  ................... ve ................ olarak bazı temel ilkelere dayanmaktadır.

Yukarıdaki ifadeyi en güzel şekilde nasıl doldurabilirsiniz?

Cevap

Hukuksal, yönetsel ve sosyal


13. Soru

Kurumsal etkinliklerde "Karşılıklılık" ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Cevap

Karşılıklılık,  hukuki anlamda; devletin-devletle, kurumun-kurumla anlaşmış olduğu herhangi bir konuda, birbirlerine tanınmış olan işlem eşitliğidir. Yukarıdaki örnekten hareketle, bir üniversite rektörü davetli olarak bir başka üniversiteye gittiğinde kendisini üniversitenin genel sekreteri karşılarsa, diğer üniversitenin rektörü geldiğinde de kendisini o kurumun genel sekreteri karşılamalıdır.


14. Soru

İl protokol listesine dahil olanlar kimlerdir?

Cevap

Vali, Orgeneral ve Oramiraller, TBMM Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı,İl Cumhuriyet Başsavcısı,Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı,Bölge İdare Mahkemesi Başkanı,  Üniversite Rektörleri, Baro Başkanı, İlçe Belediye Başkanları


15. Soru

Açılış törenlerinde sunucu ya da diğer konuşmacılar söze başlarken, törende bulunan resmi kişilere nasıl hitap etmelidir?

Cevap

Törende bulunan resmi kişilere unvanlarıyla (üsten asta doğru) hitap etmesi gerekir.


16. Soru

Toplantıların işlevleri nelerdir?

Cevap

Toplantıların temelde dört işlevi bulunmaktadır. Bunlar; bilgi ve haber vermek, bilgi alış-verişinde bulunmak, sorunları belirlemek, sorun çözmek, karar almaktır
(Sevinç, 2004: 63).


17. Soru

Kurum/kuruluşların toplantı etkinliklerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Kurum/kuruluşların toplantı etkinliklerini etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için toplantı yeri ve özelliklerinin o toplantıya uygun nitelikte olup olmadığını dikkate almaları gerekmektedir. Toplantı düzenlenirken, toplantının amacına uygun olan salon kapasitesi, toplantı için gerekli olan araç-gereçler (bilgisayar, internet bağlantısı, projeksiyon cihazı, tepegöz v.b) ve katılması beklenen kişi sayısı önceden düşünülmelidir.


18. Soru

"Bu yerleşim düzeninde tüm katılımcıların konferans veren kişiyi görebilmesine olanak sağlayan bir düzen oluşturulmaktadır. Bu nedenle sandalyelerin ya da sıraların yerleştirlmesi “V” şeklinde yapılmaktadır."

Yukarıda anlatılan düzen nasıl bir yerleşim düzenidir?

Cevap

Tiyatro Şeklinde Yerleşim Düzeni


19. Soru

Ziyaretlerde uyulması gereken ilke ve kurallardan üç tanesini nasıl ifade edersiniz?

Cevap

Ziyaretlerde küçük büyüğünü, ast üstünü, kıdemsiz kıdemliyi ve genç yaşlıyı ziyaret eder.

Resmi ziyaretler protokol kuralları, özel ziyaretler ise nezaket ve görgü kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.
 Ziyaretler amacına göre farklılık gösterdiği için ziyarete giderken çiçek ya da temsili bir hediye götürmek uygun bir davranış olarak kabul edilir.


20. Soru

Davetler kaça ayrılır? İsimleri nelerdir?

Cevap

Davetler genel olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar "Resmi davetler, Yarı Resmi davetler,Resmi olmayan davetler (özel davetler) dir.


Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
1 Temmuz 2024 Pazartesi
v