Hayat Dışı Sigortalar Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Kara Araçları Ve Kaza Sigortaları

1. Soru

İnsanların yaşamlarını tehdit eden tehlikeler (risk) kavramı nasıl oluşum gösterebilir?

Cevap

Bireylerin günlük yaşamlarını belli standartlarda sürdürebilmeleri için sınırsız ihtiyaçları vardır ve bunların giderilmesini ister. Bireyler bu ihtiyaçlarını, sınırlı sayıdaki kaynaklarla karşılayabilecekleri için buna yönelik planlar yapmak zorundadır. Bu durumda bireyler, planlarını bozabilecek pek çok tehlike ile karşı karşıyadırlar ve bu nedenle her zaman planlar olumlu sonuçlanamaz. İnsanların yaşamlarını tehdit eden bu tehlikeler risk kavramını oluşturur.


2. Soru

Ne tür bireyler mümkün olabildiği kadar risklerden kaçınır ve güvenli önlem almaktadır?

Cevap

Çağdaş birey mümkün olabildiği kadar risklerden kaçınır ve güvenli yaşamı sağlayacak önlemleri almaya çalışır.


3. Soru

Kasko kelimesinin kökeni nereden gelmektedir?

Cevap

Kasko kelimesinin kökeni İspanyolcadan gelmektedir.


4. Soru

Kasko tabirinin sigorta konusuna ilk girişi hangi sigortaya dayanmaktadır?

Cevap

Kasko tabirinin sigorta konusuna ilk girişi deniz sigortalarına dayanmaktadır.


5. Soru

Hangi Sigortalar sigortaların önemli bir kısmını oluşturmaktadır?

Cevap

Otomobil sigortaları kaza sigortalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.


6. Soru

Otomobil sigortaları ilk kez hangi yıllarında ortaya çıkmıştır?

Cevap

İlk kez 1883-84 yıllarında ortaya çıktığını görebiliriz.


7. Soru

İlk kasko sigorta poliçesi hangi yılda yapılmıştır?

Cevap

İlk kasko sigorta poliçesi 1890 yılında yapılmıştır.


8. Soru

Kara Taşıtları Sigortası kısaca ne ile ifade edilmektedir?

Cevap

Kara Taşıtları Sigortası kısaca kasko ile ifade edilmektedir.


9. Soru

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Cevap

1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


10. Soru

Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre bu sigortanın konusu nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi (çarpışması), gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması ve aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları sigorta şirketinin temin etmesi oluşturur.


11. Soru

Sigorta şirketleri kasko sigortası pastasından daha büyük pay elde edebilmek, kazançlarını artırmak için hangi pazarlamaya önem vermektedirler?

Cevap

Poliçe satış pazarlamasına önem vermektedirler.


12. Soru

Ek sözleşme ile teminat altına hangi zararlar alınabilir?

Cevap

• Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar, • Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, • Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar, • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar, • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar, • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar, • Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar, • Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, • Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar, • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek kayıp ve hasarlar, • Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.


13. Soru

Sigorta teminatının dışında kalan zararlar nelerdir?

Cevap

1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati (sıkı bir düzen sağlama) ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlarla ilişkili olan nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Burada bahsi geçen geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar). 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar, 4. Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, 5. Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, 6. Taşıta, sigortalı veya davranışlarından sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının davranışlarından sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar, 7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar, 8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar, 9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar, 10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar, 11. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.


14. Soru

Sigorta ettiren sigorta sözleşmesini hangi şekilde değiştirebilir?

Cevap

Sigorta bedelinin sigorta değerine olan oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde sözleşmesini, değiştirebilir.


15. Soru

Riskin Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

• Riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak, • Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak, • Taşıtın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak, • Zorunlu haller dışında, riskin gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak, • Sigortacının isteği üzerine riskin gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu (Genel anlamıyla rücu; sigorta konusu olan şeyin, sigortalının herhangi bir kusuru veya ihmali olmaksızın, tamamen üçüncü bir şahsın eylemi nedeniyle hasara uğraması durumunda, sigortacının hasarı sigortalıya ödedikten sonra, sigortalının yerine geçmesi ve sigortalının bu hasara ilişkin olarak üçüncü şahıslara karşı tüm yasal alacakların yeni sahibi olmasıdır.) hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek, • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek, • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek, • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek, • Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak.


16. Soru

Sigortalı ve/veya sigorta ettiren, sözleşmeyle temin olunan risklerin gerçekleşmesinde hangi önlemleri almaya yükümlüdür?

Cevap

Zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür.


17. Soru

Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine bildirimini ne zaman yapmak zorundadır?

Cevap

Bildirim; Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.


18. Soru

Sigorta teminatı ne zaman sona ermektedir?

Cevap

Riskin gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer.


19. Soru

Sigorta primi hesaplanmasında aracın hangi özellikleri rol oynamaktadır?

Cevap

Aracın bedeli, cinsi, modeli, markası gibi özellikleri kasko sigortalarında sigorta primi hesaplanmasında önemli rol oynamaktadır.


20. Soru

Sigorta primi hesaplanırken en önemli ögelerden biri hangisidir?

Cevap

Sigorta bedelinin tespit edilmesidir.


21. Soru

Aracın rayiç değerinin ne olduğunu belirlemek için ne kullanılmaktadır?

Cevap

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi) tarafından belirlenen araç değer listeleri kullanılmaktadır.


22. Soru

Kasko sigortası sözleşme türleri nelerdir?

Cevap

• Özel Otomobiller Sözleşmesi, • Minibüs ve Otobüs Sözleşmeleri, • Park Kasko Sözleşmeleri, • Enflasyon Endeksli Sözleşmeler, • Muafiyetli ve muafiyetsiz sözleşmeler, • Asistanlı Sözleşmeler.


23. Soru

Motorlu taşıtla seyahat eden yolcularda bedeni zarar için taşımacı hangi saylı kanuna göre teminat altında sorumlulukları poliçede belirtilmiştir?

Cevap

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarının poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alınmasıdır.


24. Soru

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası hangi yürürlük tarihlidir ve kapsamı neleri içermektedir?

Cevap

Yürürlük tarihi 19 Ocak 2004 olan bu sigortanın konusu; sigortacı, poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, sigortalının 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğunu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin edeceğini içerir.


25. Soru

Kapsama giren teminat türleri nelerdir ve içeriklerinde neler yer almaktadır?

Cevap

• Ölüm Teminatı; Kaza, yolcunun kaza tarihinden itibaren iki sene içinde ölümüne sebebiyet verdiği takdirde, ölenin yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma tazminatını karşılar. • Sakatlık Teminatı; Kaza, yolcunun derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında geçici veya daimi surette sakatlanmasına sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda saptanan sakatlanma tazminatını karşılar. • Tedavi Giderleri Teminatı; Kaza nedeniyle yaralanan yolcuların ilk yardım, muayene, kontrol veya bu yaralanmadan ötürü hastanede veya diğer yerlerdeki ayakta veya yatakta tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri karşılar.


26. Soru

Sigorta Kapsamına Girmeyen Taşıtlar nelerdir?

Cevap

Otomobille şehirlerarası ve/veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalar hariç olmak üzere, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar bu sigorta kapsamı dışındadır.


27. Soru

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası ne zaman, hangi süreyle zaman aşımına girmektedir?

Cevap

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına girer.


28. Soru

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan şirketler hangi sayılı kanuna göre ve hangi tarihten sonra asgari sigorta teminatı almak zorundadır?

Cevap

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası taşımacılar, taşıt türleri itibarıyla aşağıdaki şekilde verilen 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları almak zorundadır.


29. Soru

Sigorta şirketleri sigorta primlerini nasıl tespit ederler?

Cevap

Sigorta şirketleri, sigorta primlerini serbestçe tespit edebilirler.


30. Soru

Trafik sigortası hangi kanun ve maddeye göre yaptırılmaktadır?

Cevap

Karayolları Trafik Kanunu 91/5 maddesi gereğince yaptırılmaktadır.


31. Soru

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar tespit edildiklerinde ne ile karşılaşacaklardır?

Cevap

Yasal olarak bağlanırlar ve trafikten men edilirler.


32. Soru

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamı nedir?

Cevap

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması şartıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.


33. Soru

Teminat dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

• İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar, • İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri, • İşletenin eşinin, ana, baba, dede, nine, çocuk ve torunlarının, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, • Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler, • Manevi tazminat talepleri, • İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, • İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler, • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler, • Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar, • Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri, • Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar, • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri, • Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri.


34. Soru

Sigortalı Açısından Trafik Sigortası Sisteminin Faydaları nelerdir içeriği neleri kapsamaktadır?

Cevap

• Hasar Tasfiye Sürecinin Hızlanması; Sigortacı, kendi sistemi dışında tamamlanmış tamirlerin faturaları ile hasarı tazmin etmek yerine, kendi sistemi içerisinde hızla zararını tazmin edebilir. • Avukatlık/Vekâlet Giderlerinde Düşme; Sistem uyuşmazlıkla sonuçlanan kaza sayısında önemli düşüşler sağlamakta, sigorta şirketleri arasında çalıştırılan bir protokol çerçevesinde hasar dosyaları taraflar arasındaki uyuşmazlıklar minimuma indirilerek hızla tasfiye edilmektedir. • Genel Giderlerde Düşme; Hasarın hızla tazmini ve sonrasında yürütülen standart rücu uygulaması, hasar tazminine dönük giderlerin düşmesine katkı sağlamaktadır. • Sigorta Sektörünün İmajına Genel Anlamda Olumlu Etki; Sigorta sektörünün hasar ödeme yeteneklerine ilişkin imajına tüketiciler ve kamuoyu önünde pozitif katkı sağlamaktadır. • Mahkemeye Gidilen Hasar Adetlerinde Düşme; Tarafların kendi aralarındaki anlaşmalarına bağlı olarak davalık dosya adetlerinde düşmeyi de beraberinde getirmektedir.


35. Soru

Ferdi Kaza Sigortası Türleri nelerdir içeriğinde nelerdir içeriği hangi özellikleri kapsamaktadır?

Cevap

1. Şahıs Bireysel Kaza Sigortası; Bireyin kaza sonucu ölümü ya da sakat kalması halini sigorta eder. Bir işyeri, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişileri kazaya karşı güvence altına alır. İş Saatleri, bazı sporların yapıldığı süreler, belirli görevler için ya da günün 24 saati için yapılabilir. 2. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası; Motorlu kara taşıtlarında seyahat eden yolcuların, araç hareket yada park halinde iken veya aracın bakımı yapılırken, araca inip binmeleri esnasında bir kaza sonucu meydana gelecek ölüm ya da sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi giderlerini güvence altına alır. 3. Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası; Bu sigorta türü şehirlerarası ya da uluslararası yolcu taşıyan ve poliçede kayıtlı olan otobüste bulunan yolcuları, sürücüleri ve yardımcıları mola ve duraklamalar dahil, yolculuğun bitimine kadar meydana gelebilecek her tür kazaya karşı güvence verir. 4. Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası; Okul servis aracında taşınan öğrencileri, sürücüyü, yardımcılarını ve rehber öğretmenleri, mola ve duraklamalar dahil, taşıma süresince her tür kazaya karşı güvence altına alır. 5. Profesyonel Futbolcuların Ferdi Kaza Sigortası; Profesyonel futbolcuları, yurt içindeki ve yurt dışındaki maçlarda ve antrenmanlarda, gidiş ve dönüş yolunda ya da günün 24 saati için sigorta güvencesi altına alır. 6. Seyahat Ferdi Kaza Sigortası; Kişi ya da grupların uçak dahil her türlü normal ulaşım aracı ile seyahatleri esnasında meydana gelebilecek ölüm, kaza, hastalık ve hırsızlık durumlarına karşı sigorta güvencesi altına alan bir paket sigortasıdır.


36. Soru

Ödemenin yapılabilmesi için vefat halinde hangi belgeler istenmektedir?

Cevap

• Poliçe aslı, • Veraset ilamı aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası, • Ölüm tutanağı aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası, • Gömme izin kağıdı aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası, • Nüfus idaresi tarafından verilecek vukuatlı aile nüfus kayıt örneği aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası, • Resmi kaza tespit tutanağı aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası, • Gerekli durumlarda ölüm nedenini açıklayan doktor raporu ve olaya göre başka belgelerde istenebilir.


37. Soru

Sigorta ettirene rücu edilecek başlıca nedenler nelerdir?

Cevap

1. Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse, 2. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa, 3. Taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse, 4. Taşıtın, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından; güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurulmamasından meydana gelmişse, 5. İkram edilen yiyecek ve içecekler ile diğer maddelerin sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanmaması, yolcuların sağlığının olumsuz etkilenmemesi hususunda taşımacının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa, 6. Gerekli ilk tıbbi yardım malzeme ve ilaçların taşıtta bulundurulmaması veya bunlardan derhal istifade edilmesi imkânının sağlanmamış olmasından meydana gelmişse, 7. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre, taşıtın, gerekli sürücü belgesine sahip kişiler tarafından sevk edilmemesi sonucunda olmuşsa, 8. Sürücülerin uyuşturucu veya keyif verici maddeler almış olmasından veya alkollü içki almış olarak aracı güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş bulunmalarından meydana gelmişse; 9. Yetkili makamlarca saptanan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınmasından veya taşıtın işletilmesine ilişkin diğer yasaklanan hallerden doğmuşsa, 10. Sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusuru neticesinde aracın çalınması.


38. Soru

1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre bu sigortanın kapsamında olan konular nelerdir?

Cevap

Sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi (çarpışması), gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması ve aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları sigorta şirketinin temin etmesi oluşturur. Bunlara ilave olarak, standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. 


39. Soru

Hangi durumlar ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir?

Cevap

 • Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 • Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 • Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 • Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 • Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 • Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 • Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek kayıp ve hasarlar,
 • Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.


40. Soru

Hangi sebepler nedeniyle taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır?

Cevap

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati (sıkı bir düzen sağlama) ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlarla ilişkili olan nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Burada bahsi geçen geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar).
 • Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 • Taşıta, sigortalı veya davranışlarından sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının davranışlarından sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.


41. Soru

Eksik sigorta ne zaman yapılır?

Cevap

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen aracın, hasara uğradığı andaki değerinden düşükse, aracın bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça, neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur. Sigorta ettiren, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde sigorta sözleşmesini, değiştirebilir.


42. Soru

Aşkın sigorta ne demektir?

Cevap

Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir.


43. Soru

Riskin gerçekleşmesi halinde sigortalı ve/veya sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

 • Riskin gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak,
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak,
 • Taşıtın çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,
 • Zorunlu haller dışında, riskin gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak,
 • Sigortacının isteği üzerine riskin gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya ve rücu (Genel anlamıyla rücu; sigorta konusu olan şeyin, sigortalının herhangi bir kusuru veya ihmali olmaksızın, tamamen üçüncü bir şahsın eylemi nedeniyle hasara uğraması durumunda, sigortacının hasarı sigortalıya ödedikten sonra, sigortalının yerine geçmesi ve sigortalının bu hasara ilişkin olarak üçüncü şahıslara karşı tüm yasal alacakların yeni sahibi olmasıdır.) hakkının kullanılmasına yararlı, sigortalı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek.


44. Soru

Riskin gerçekleşmesi halinde sigortacının yükümlülükleri nelerdir?

Cevap

Bildirim; Sigortacı hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tesbit edip sigortalıya bildirmek zorundadır.


45. Soru

Kasko sigortası için fiyatlandırmada önemli olan konular nelerdir?

Cevap

Aracın bedeli, cinsi, modeli, markası gibi özellikleri kasko sigortalarında sigorta primi hesaplanmasında önemli rol oynamaktadır.


46. Soru

Kasko sigortası sözleşme türleri nelerdir?

Cevap

Özel Otomobiller Sözleşmesi, Minübüs ve Otobüs Sözleşmeleri, Park Kasko Sözleşmeleri, Enflasyon Endeksli Sözleşmeler, Muafiyetli ve Muafiyetsiz Sözleşmeler


47. Soru

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına giren teminat türleri ve üst sınırları nelerdir?

Cevap

Ölüm Teminatı, Sakatlık Teminatı, Tedavi Giderleri Teminatı


48. Soru

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

 • Sigortalı tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri,
 • Sürücü, hizmetliler ve sigortalının eylemlerinden sorumlu tutulduğu diğer kişiler ile yolcu bileti olmayan kişilerin talepleri,
 • Yolcuların, beraberinde veya taşıtta veya römorkunda bulunan bagaj ile benzeri eşya ve taşınan diğer eşyanın uğrayacağı zararlara ilişkin talepleri dahil olmak üzere, her türlü maddi zararlara ilişkin talepleri ile manevi tazminat talepleri,
 • Çalınma veya gaspedilme olayında taşıtın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek taşıta binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, çalan veya gaspeden kişilerin talepleri,
 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler.


49. Soru

Ferdi kaza sigortaları türleri nelerdir?

Cevap

Ferdi kaza sigortası, Şahıs Bireysel Kaza Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası, Profesyonel Futbolcuların Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Ferdi Kaza Sigortası.


50. Soru

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatının içeriğinde neler vardır?

Cevap

Sigorta süreci içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdiği daimi maluliyet riskine karşı verilen bir teminattır. 


51. Soru

Ferdi kaza sigortasının ödeme yapabilmesi için kaza sonucunda tedavi halinde istenecek belgeler nelerdir?

Cevap

1. Resmi Kaza Tespit Tutanağı aslı veya yetkili kurum tarafından tasdikli nüshası,

2. Sigortalının kaza sonucu vefatı durumunda, tazminat ödemesi kanuni mirasçıların bildireceği hesap numarasına yapılır.


52. Soru

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nelerdir?

Cevap

Bu genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dahil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. 


53. Soru

Ferdi kaza sigortası kapsamı dışında kalan haller nelerdir?

Cevap

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Haller Aşağıdaki nedenlerden birinin sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen kazalar sigorta teminatı dışındadır: • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, (savaş ilan edilmiş olsun, olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği sıkı yönetim ve askeri hareketler,

• Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara katılma, • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde bulunanların talepleri, aracın terörist eylemlerde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek araca binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler.


54. Soru

Zarar görenlerin haklarının saklı tutulması ve sigortacının sigorta ettirme sebepleri nelerdir?

Cevap

Sigorta ettirene rücu edilecek başlıca nedenler şunlardır;

• Sigorta ettirenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmişse,

• 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda yasaklanan hallerden, sigorta ettirenin bu kanun ve ilgili yönetmelikteki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğmuşsa,

• Taşımacının yetki belgesinde kayıtlı olmayan taşıtlarla yapılan veya yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmişse,

• Taşıtın, mevzuatın gerektirdiği teknik şartlara uygun olmamasından, nitelikli şoför ve hizmetli personeli olmadan sefere çıkarılmasından; güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurulmamasından meydana gelmişse sigorta ettirene rücu edilir.


55. Soru

Tazminatın ödenmesi nasıl gerçekleşir?

Cevap

Sigortacı, kazanın yerinin, tarihinin ve sebeplerinin bildirilmesi ve ayrıca yapılan tedaviye ilişkin ilgili sağlık kurumundan alınan bir rapor ile ödenmesi gereken tazminatın tespiti ile ilgili olarak sigortacının isteyeceği diğer gerekli belgelerin eksiksiz olarak, şirketin merkez veya kuruluşlarına iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde, talep edilen tazminatı poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder. 


56. Soru

Sigorta ücretinin ödenmesi ve sigortacının sorumluluğun nasıl başlar?

Cevap

Sigorta ücreti, prim ve bu prime ilişkin olarak mevcut ve ileride konulacak vergi, resim, harç ve diğer yükümlülüklerden oluşur ve sigorta ettiren tarafından ödenir. Sigorta ücretinin peşin olarak ödenmesi esastır. Ancak, yıllık olarak yapılan sigortalarda, sigorta ücretinin en az % 50'sinin peşin alınması kaydıyla bakiyesinin en fazla iki eşit taksitte olmak üzere sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenmesi mümkündür. 


57. Soru

Zaman aşımı hangi durumda söz konusu olur?

Cevap

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşamına girer. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden oluşmuşsa ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmekte ise tazminat davasında bu zaman aşımı dikkate alınır. 


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
13 Şubat 2023 Pazartesi