Şehircilik Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Şehirleşmenin Nedenleri

1. Soru

İlk kentler, MÖ 3000 yılından önce nerede doğmuş, daha sonra nerelere yayılmıştır?

Cevap

İlk kentler, MÖ 3000 yılından önce Nil vadisinde ve Mezopotamya’da doğmuş, daha sonra Filistin, Anadolu, Orta Asya, İran, Suriye ve İndus vadisine yayılmıştır.


2. Soru

Tarım tekniklerinde sağlanan ilerleme hangi eğilimi artırmıştır?

Cevap

Tarım tekniklerinde sağlanan ilerleme şehirleşme eğilimini artırmıştır.


3. Soru

Klasik şehirleşme nedenleri nelerdir?

Cevap

Klasik şehirleşmenin nedenleri olarak; tarım tekniklerinin ilerlemesi, çalışma olanakları, ulaşım tekniklerinin gelişmesi, coğrafi nedenler, hukuki ve siyasi nedenler ile göç etme eğilimleri gösterilir.


4. Soru

Şehirlerdeki çalışma olanakları, şehirden şehire farklılık gösterir mi? Açıklayınız. 

Cevap

Şehirlerdeki çalışma olanakları, şehirden şehire farklılık gösterebilir. Şehirlerden
birisi ülkedeki iş sahası açısından “kamu kesimine çalışma” açısından önem taşırken, bir başka şehir “özel kesimde çalışma” açısından önem taşıyabilir(Türkmen, 2002, s.17).


5. Soru

Şehirlerin dışındaki yerleşim yerlerinden şehirlere göçe sebep olan etkilerin başında hangi nedenler gelmektedir?

Cevap

Şehirlerin dışındaki yerleşim yerlerinden şehirlere göçe sebep olan etkilerin başında köy ve kent arasındaki yaşam standardı farkı ile sosyal ve ekonomik nedenler gelmektedir. Şehirler barındırdığı çeşitli olanaklar itibariyle “çekici”, kırsal alanlar ise yoksunluklarından dolayı “itici” bir etki yaratmıştır. Sanayi merkezlerine ve gelişmiş sosyal olanaklara sahip olması genellikle şehirlerin çekici yanıdır.


6. Soru

Şehirleşmeye etki eden çağdaş nedenler nelerdir?

Cevap

Şehirleşmeye etki eden çağdaş nedenler; devletler arasında oluşturulan ekonomik işbirliği toplulukları, serbest bölge uygulaması, yabancı işçiler ve halkın hareket etme olanağının artması olarak sıralanabilir(Açma, 2005, s.25).


7. Soru

Karluk’a göre ekonomik bütünleşme nedir? 

Cevap

Karluk’a göre ekonomik bütünleşme: “Birleşmeye giden ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına serbesti sağlayıp, mal ve ticarete engel olan kısıtlamaların ortadan kaldırılarak bir ortak pazarın oluşturulmasıdır.” Böylelikle, ülkelerin
ekonomileri daha büyük bir pazara sahip olacak ve üretim ağları genişleyecektir.


8. Soru

14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak kurulan ve 30 Eylül 1961 tarihinde resmen faaliyete başlayan teşkilatın adı nedir?

Cevap

14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi’ne dayanılarak kurulan ve 30 Eylül 1961 tarihinde resmen faaliyete başlayan teşkilat OECD'dir.


9. Soru

OECD’nin Paris Antlaşması’nın 1. maddesinde belirlenmiş amaçları nelerdir?

Cevap

OECD’nin Paris Antlaşması’nın 1. maddesinde belirlenmiş amaçları şöyledir;

• Üye ülkelerde kendi kendine yeterli en yüksek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak, bu esnada mali istikrarı korumak.
• Üye olan ve olmayan ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.
• Dünya ticaretinin uluslararası taahhütler çerçevesinde ve ayrımcı olmayan bazda gelişmesine yardımcı olmak.


10. Soru

AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran üye devletler tarafından 25 Mart 1957’de imzalanan hangi Antlaşma ile kurulmuştur?

Cevap

AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran üye devletler tarafından 25 Mart 1957’de imzalanan Roma Antlaşması ile kurulmuştur.


11. Soru

AET’nin kuruluş amacını açıklayınız? 

Cevap

AET’nin amacı: “Topluluğun görevi, ortak pazarın kurulması ve üye ülkelerin ekonomik politikalarının giderek yaklaştırılması suretiyle, Topluluğun bütünü içinde ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak gelişmesini, sürekli ve dengeli bir yayılmayı, artan bir istikrarı, yaşam düzeyinin hızla yükseltilmesini ve birleştirdiği devletler arasında daha sıkı ilişkileri gerçekleştirmektir.”


12. Soru

Türkiye ile AET arasındaki ilişkiler ilk olarak kaç yılında başladı? 

Cevap

Türkiye ile AET arasındaki ilişkiler ilk olarak Türkiye’nin bir ortaklık anlaşması yapmak için 1959 yılında topluluğa başvurmasıyla başladı. 


13. Soru

AET, kaç yılında Avrupa Birliği (AB) ismini almıştır?

Cevap

AET, 1992 yılında Maastricht Antlaşmasının yürürlüğe girmesi sonucu siyasal bir nitelik de kazanarak Avrupa Birliği (AB) ismini almıştır.


14. Soru

Serbest bölge uygulamasının genel amacı nedir?

Cevap

Serbest bölge uygulamasının genel amacı, ticaret yapan kişi veya kuruluşlara bu ticaretleri esnasında gereken güvenliği sağlamak ve vergi almamaktır.


15. Soru

Tarihi kaynaklarda kaçıncı yüzyıldan itibaren Türk kale kentlerinden söz edilmektedir?

Cevap

Tarihi kaynaklarda 6. yüzyıldan itibaren Türk kale kentlerinden söz edilmektedir.


16. Soru

Hangi destanda Türkler’in, nüfus artışı ve coğrafi sorunlar nedeniyle göç edişi anlatılmaktadır?

Cevap

Türkler’in Uygurlar’dan önce yerleşik yaşamı bildikleriyle ilgili bir başka kanıt da Ergenekon Destanı’ndan çıkarılabilir. Bu destanda yerleşik bir toplumun, nüfus artışı ve coğrafi sorunlar nedeniyle göç edişi anlatılmaktadır.


17. Soru

Türkler’in Anadolu’ya hakim olmalarından sonra buradaki kentlerin Türkleşmesi kaç şekilde olmuştur.Bunlar nelerdir?

Cevap

Türkler’in Anadolu’ya hakim olmalarından sonra buradaki kentlerin Türkleşmesi üç şekilde olmuştur:
• Eski kentlerin gelişerek yeni bir yapısının ortaya çıkması,
• Yeni kentlerin kurulması veya kendiliğinden oluşmaları,
• Göçebelerin kentlere yerleşmeleri(Açma, 2005, s.28).


18. Soru

1927’de, şehirsel yerleşmelerin % kaçı kasabalardan meydana gelmektedir? 

Cevap

1927’de, şehirsel yerleşmelerin % 93’ü kasabalardan meydana gelmekte, bunlar, ülke yerleşme sistemi ve genel şehirleşme olgusu içinde önemli yer işgal etmektedir.


19. Soru

1950-1955 devresinde hangi şehir milyonu aşan nüfusuyla bir metropol konumuna yükselmiştir?

Cevap

1950-1955 devresinde İstanbul, milyonu aşan nüfusuyla bir metropol konumuna yükselmiştir.


20. Soru

2000 yılında; Türkiye’nin kaç metropolü oluşmuştur?

Cevap

2000 yılında; Türkiye’nin (ikisi 1,1 milyon, biri 2,2 milyon, bir diğeri 3,2 milyon ve nihayet sonuncusu yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı) 5 metropolü oluşmuştur.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi