Veritabanı Programlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Veritabanı Programlamaya Giriş

Veritabanı Programlama

1- Veritabanı yönetim sistemini açıklayınız.

Cevap: Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir.

2- Veritabanı yönetim sistemlerinin fonksiyonları nelerdir?

Cevap: Veritabanı yönetim sistemlerinin veri depolama yönetimi, veri transferleri ve gösterimi, güvenlik yönetimi, çok kullanıcılı erişim yönetimi, yedekleme ve kurtarma yönetimi, veri bütünlüğü yönetimi, uygulama programları ve dillerin veritabanı arayüzü, hareket yönetimi vb. fonksiyonları da vardır.

Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar

3- Herhangi bir veritabanı yönetim sisteminin sağladığı özellikler nelerdir?

Cevap: Genel olarak Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS), veri tabanlarını kurmayı, oluşturmayı, kullanıcı haklarını tanımlama, verilere erişim ve sorgu optimizasyonu gibi özellikleri sağlayan programlar topluluğu olarak tanımlanabilir.

Veritabanı Programlama

4- İşletmeler açısından veritabanı programlaması nelerde rol oynar?

Cevap: İşletmelere ait süreçlerin güvenilir şekilde işletilmesi, işletmeler ile ilgili verilerin veritabanlarına doğru şekilde kayıt altında alınması, işletme süreçleri ile ilgili temel verilerin raporlanması veya karar destekleri üretme için veritabanındaki verilerin değerlendirilmesi vb. birçok alanda veritabanı programlama önemli rol oynar.

5- SQL komutları kullanım amaçlarına göre nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Veri Tanımlama Dili (DDL- Data Definition Language) Veri İşleme Dili (DML Data Manipulation Language) Veri Kontrol Dili (DCL - Data Control Language)

6- Veri İşleme Dili (DML Data Manipulation Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap: DML veri girmek, değiştirmek, silmek ve verileri almak için kullanılan komutların tümüdür. Bu kategoride, veri seçmek için SELECT, veri silmek için DELETE, veri güncellemek için UPDATE ve veri girmek için INSERT en sık kullanılan DML komutlarıdır.

7- Gömülü SQL(Embedded SQL) nedir? Açıklayınız.

Cevap: Veritabanı komutlarının yordamsal programlama dili içine özel bir ön metin ile gömülmesi ile gerçeklenir. Derleyici, derleme sırasında bunları ayrıştırarak VTYS için ayırmaktadır. Bu yöntem ile veritabanındaki verilerin kullanıcı arayüzlerine de aktarımı sağlanabilir. Burada veritabanındaki değişkenler ile programlama dili arasındaki değişken eşleştirmelerinin düzgün yapılması gerekir. İşlem olarak yavaştır.

8- Veri Kontrol Dili (DCL - Data Control Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap: DCL veritabanı kullanıcısı veya rolü ile ilgili izinlerin düzenlenmesini sağlar. Bu kategoride, kullanıcıya yetki tanımlama için GRANT, kullanıcı yetkilerini engellemek için DENY ve daha önce yapılmış olan yetki ve izinleri kaldırmak için REVOKE komutları kullanılır.

9- Veri Tanımlama Dili (DDL- Data Definition Language) nedir? Açıklayınız.

Cevap: DDL veritabanında verilerin saklanması için kullanılan nesnelerin (tablolar, indeksler, prosedur ve fonksiyonlar vb.) oluşturulmasını, silinmesini ve bazı temel özelliklerinin düzenlenmesini sağlayan komutlardır. Bu kategoride, yeni bir tablo oluşturmak için CREATE TABLE, tabloda değişiklik yapmak için ALTER TABLE ve tabloyu silmek için DROP TABLE kullanılan bazı yaygın komutlardır. Bu komutların veri işleme komutları ile karışmasını engellemek için farklı ifadeler kullanılmaktadır. Örneğin bir tablo, sütun ya da veritabanını silmek için DROP, veriyi silmek için DELTE komutu kullanılır

10- Veritabanı bağlantısı için yazılım kütüphaneleri kullanma nedir? Açıklayınız.

Cevap: Programlama dillerine veritabanı sistemlerine erişim için belli yazılım kütüphaneleri sunulur. Bu kütüphaneler her bir dil ve VTYS için özel olarak tasarlanmış olup uygulama programlama arayüzü (API) olarak da bilinir. Farklı yazılım platformları için oluşmuş standart kütüphaneler (ODBC, JDBC, ADO.NET vb) bulunmaktadır. Bu kütüphaneler sadece veritabanı programlama değil, günümüzde yaygın olarak kullanılan web tabanlı ve mobil kullanıcı arayüzlerinin VTYS’ne erişimi için tercih edilmektedir.

Veritabanı Yönetim Sistemi Kurulumu

11- MS SQL Server 2014 Express Kurulumunun aşamaları nelerdir?

Cevap: Kurulum (Installation) Evrensel Kurallar (Global Rules) Kurulum Tipi (Installation Type) Lisanslama (License Terms) Özellik Seçimi (Feature Selection) Oluşum Yapılandırması (Instance Configuration) Sunucu Yapılandırma (Server Configuration) Veritabanı Motoru Yapılandırması (Database Engine Configuration) Kurulum İşlemi ve Tamamlanma (Installation Progress and Complete)

12- MS SQL Server 2014 Express Kurulumunda evrensel kurallar aşamasında yapılması gereken işlem nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bu adım için sizden bir girdi beklememekte olup kurulum yardımcısı tarafından kullanılacak dosyaların kurulumu sırasında bir problemle karşılaşılmaması için bazı kontroller yapılır. Problem yoksa sonraki adıma geçer.

13- Bu aşamada yapılması gerekenler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Daha önce seçilen özelliklere göre belirlenen SQL Server veritabanı motoru için resimdeki gibi başlangıç parola belirlemesi yapılabilir.

14- MS SQL Server 2014 Express Kurulumunda resimdeki ekranda yapılacak işlem nedir? Açıklayınız.

Cevap: Veritabanı Motoru Yapılandırması (Database Engine Configuration): Bu adımda, MS SQL Server 2014 veritabanı motoru servisine yönetici olarak erişirken kullanılacak kimlik doğrulama yöntemi belirlenir. Resimde gösterilen “Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)” seçeneği ile hem Windows kullanıcılarını hem de SQL kullanıcısı tanımlanarak devam edilebilir. “Data Directions” sekmesinde veritabanı, veri, yedek gibi içeriklerin bulunacağı varsayılan dizinler listelenir. İstenilen değişiklikler yapılabilir.

15- SQL Server Management Studio Kurulumunda resimdeki ekranda hangi işlem yapılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Bu adımda, MS SQL Server üzerinde hangi alt özelliklerin çalışacağı belirlenir. SQL Server Management Studio için resimdeki ekranda seçili temel bileşenlerin hepsinin kurulumu önerilir.

Veritabanı Oluşturma

16- MS SQL Server 2014 yardımcısı ile örnek veritabanını nasıl oluşturulur?

Cevap: “SQL Server Management Studio” programı açılarak programı yüklerken seçtiğimiz sunucu ismi ile bağlantı işlemi gerçekleştirilir. Nesne Tarayıcısı (Object Explorer) açık değilse “View > Object Explorer” ile açılır, Databases alanına sağ tıklayıp “New Database” seçeneği tıklanarak yeni veritabanımızın ismini yazmak için veritabanı ismi ve ilk özelliklerinin tanımlanacağı form gelir. Bilisim veritabanına ait tabloları oluşturmak için Object Explorer alanında, “Databases>Bilisim>Table” sağ tıklayıp “Table” deyince yeni tablonun özelliklerinin tanımlanacağı arayüz gelir. Bolumler(Bolum_No, Bolum_Adi) şemasına uygun olarak alan isimleri ve uygun veri tipleri tanımlanır. Ayrıca veri tekrarı olmaması istenen alanlar için birincil anahtar tanımlaması yapılması gerekir. “Bolum_No” satırına gelip sağ tıklayarak “Set Primary Key” ile birincil anahtar ataması yapılabilir. Sonra menüden Save(Kaydet) dendiğinde tablo ismi girilir. Eğer herhangi bir alan için mutlaka tanımlı bir değer olması isteniyorsa “Allow Nulls” u seçmemek gerekir.

17- “SQL Server Management Studio” programında şekilde ekran açıldığında yapılan işlem nedir? Açıklayınız.

Cevap: “SQL Server Management Studio” programı açılarak resimdeki gibi programı yüklerken seçtiğimiz sunucu ismi ile bağlantı işlemi gerçekleştirilir.

18- MS SQL Server 2014 Yardımcısı ile veritabanını oluşturmada resimdeki ekranda yapılan işlem nedir? Açıklayınız.

Cevap: Bolumler(Bolum_No, Bolum_Adi) şemasına uygun olarak resimdeki gibi alan isimleri ve uygun veri tipleri tanımlanır. Ayrıca veri tekrarı olmaması istenen alanlar için birincil anahtar tanımlaması yapılması gerekir. “Bolum_No” satırına gelip sağ tıklayarak “Set Primary Key” ile birincil anahtar ataması yapılabilir. Sonra menüden Save(Kaydet) dendiğinde tablo ismi girilir. Eğer herhangi bir alan için mutlaka tanımlı bir değer olması isteniyorsa “Allow Nulls” u seçmemek gerekir.

19- Birincil Anahtar (Primary Key) kullanım amacını nedir? Açıklayınız.

Cevap: Birincil Anahtar (Primary Key) olarak tanımlanan alan ya da alanlar, ilgili tabloda benzersiz değer alırlar. Diğer bir deyişle aynı değerin faklı satırda yer almamasını garanti altına alırlar.

Veritabanı Programlama

20- Veritabanı programlamaya yönelik yazılım araçlarını tanımlayınız.

Cevap: Yapısal Sorgu Dili (SQL), ilişkisel veritabanlarındaki veriye erişim ve veri işleme için birincil olarak kullanılmaktadır. Fakat işletmelere ait kapsamlı raporlama, analiz vb. işlemlerin yapılması için akış kontrolü, döngü vb. yordamsal dil özelliklerine ihtiyaç olup bunlar ANSI standartlarındaki SQL tarafından sağlanmamaktadır. Bu amaçla geliştirilen T-SQL, PL/ SQL, yordamsal dil özelliklerine de sahip olup veritabanı programlamada esneklik sağlar.

Sıra-(Soruid) 1-(907215) 2-(907341) 3-(908499) 4-(909022) 5-(907261) 6-(907277) 7-(907289) 8-(907362) 9-(907467) 10-(908271) 11-(907442) 12-(909111) 13-(908630) 14-(908805) 15-(908867) 16-(908253) 17-(908758) 18-(908918) 19-(908981) 20-(909182)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi