Veritabanı Sistemleri Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Veri Sorgulama

Giriş

1- SQL dili veritabanı sistemlerinin yönetilmesi için tasarlanmış ne dilidir?

Cevap: Bir bildirim dilidir.

2- Veritabanı yönetim sistemlerini kullanmamızın temel nedenlerinden biri de verinin farklı görünümlerini elde edebilmektir. Organizasyonlarda tüm sistem verilerini barındıran merkezi veritabanları organizasyonda farklı kademe ve görevlerdeki çalışanların ne ihtiyacını karşılamaktadır?

Cevap: Veri ihtiyacını karşılamaktadır.

3- SELECT komutunun temel yazım şekli verildikten sonra verinin sınırlanması, farklı tablolardan verilerin birleştirilmesi, veri kümelerinin birbiri ardı birleştirilmesi, iç-içe sorgular ünite içerisinde aktarılmıştır. SQL sorgu dili komutlarının öğrenilmesinde kullanıcıların bu komutları deneyimlemeleri neyin öğrenilmesi için oldukça önemlidir?

Cevap: Dilin öğrenilmesi için oldukça önemlidir.

Seçme (Select) Komutu

4- SELECT ifadesi ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde ne kayıtlarını getirmek için kullanılan komuttur?

Cevap: Veri kayıtlarını getirmek için kullanılan komuttur.

5- Seçme ifadesinin mantıksal işleme sırasının bilinmesi kullanıcıların sorguları ne yapmasında yardımcı olmaktadır?

Cevap: Sorguları daha iyi tasarlamasında yardımcı olmaktadır?

6- Select komutu ile hedeflenen veri kümesini seçmek için komutun yapısında olduğu gibi yukarıdan aşağıya bir tasarım yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde istenilmeyen sonuçlara ulaşılabilmektedir. Seçme sorgusunun evreni ne sonrasında belirtilen veri kaynakları tarafından oluşturulur?

Cevap: FROM sonrasında belirtilen veri kaynakları tarafından oluşturulur.

7- Select sorgusuyla elde edilen bir veri kümesinin yeni bir tablo olarak kaydedilmesi için FROM ifadesinden önce ne ifadesi yazılmalıdır?

Cevap: INTO tablo Adı ifadesi yazılmalıdır.

8- Seçme komutunun mantıksal işleme sırasının son iki adımı olan ORDER BY ve TOP ifadeleri elde edilen veri kümesinin kullanıcı ya da istemci yazılıma iletilmeden önce sıralanmasını sağlar. SELECT komutunun son kısmında yer alan ne ifadesinden sonra veri kümesinin istenilen alanlara göre sıralanması sağlanır?

Cevap: ORDER BY ifadesinden sonra veri kümesinin istenilen alanlara göre sıralanması sağlanır.

9- SQL komutlarının tek satır olarak yazılması zorunluluğu yoktur. Derleyici satır gözetmeksizin SELECT komutunun neyine göre ifadeleri dikkate alır?

Cevap: Yazım kuralına göre ifadeleri dikkate alır.

10- Veri sorgulamasında kayıtların belirli ölçütlere göre sınırlanması ya da diğer bir ifadeyle tablolar içinde aranması için ne ifadesi kullanılır?

Cevap: WHERE ifadesi kullanılır.

11- Koşul ifadeleri arasında AND ve OR ifadeleri kullanılabilmektedir. Mantıksal sınama ifadeleri olan bu ifadelerden AND birbirine bağlanan ifadelerin her ikisinin de gerçekleşmesini zorunlu kılar. OR ifadesi ise koşullardan en az birinin yerine getirilmesi durumunda ilgili satırı nereye dâhil eder?

Cevap: Veri kümesine dâhil eder.

Birden Fazla Tablodan Veri Seçimi

12- İlişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde gerçek dünya varlıklarının tablolar şekilde gösterimi söz konusudur. Bu yapılarda sistem, verileri hangi tablolar hâlinde organize edilir?

Cevap: Verileri birbirine bağlı çok sayıda tablolar hâlinde organize edilir.

13- Komutu sayesinde sadece iki değil çok sayıda tablo birbirine bağlanabilen, tabloları bir sorgu içerisinde birbiri ile bağlamanın en kolay ve yaygın yolu komutudur?

Cevap: JOIN komutudur.

14- Sorgu içerisinde tablo adlarından sonra AS ifadesi kullanılarak takma bir adla ifade edilebilir. Ne adları için de aynı durum söz konusudur?

Cevap: Alan adları için de aynı durum söz konusudur.

15- Çok sayıda tablonun birbirine bağlanması için farklı bir bağlantı türü yoktur. JOIN komutu aynı yapıyla kullanılır ancak ne kısmında birbiri ile ilişkili alanların doğru tarif edilmesi gerekir?

Cevap: ON kısmında birbiri ile ilişkili alanların doğru tarif edilmesi gerekir.

16- Birbiri ile aynı sayıda ve türde alanları olan veri kümelerinin alt alta birleştirilmesi, kesişim kümelerinin ve farklarının bulunması işlemine ne ad verilir?

Cevap: Veri kümesi birleştirme

Gruplama ve Özetleme Sorguları

17- Aylık toplam satış tutarları, satışı yapılan ürün sayıları, en çok satış yapan personel listeleri ve benzeri bilgilerin elde edilmesi için kullanılan SQL komutu nedir?

Cevap: SQL komutu GROUP BY’dır.

SQL İşlevleri

18- SQL sorgularında çeşitli hesaplama ve mantıksal işlemleri gerçekleştirebilmek için işlevler bulunmaktadır. Microsoft SQL Server Transact-SQL dili farklı işlemler için nasıl işlevler sunmaktadır?

Cevap: Farklı türde işlevler sunmaktadır.

Alt Sorgular

19- Bir seçme sorgusunun bir parçasını oluşturan ve parantez içinde yazılmış SQL seçme sorgusuna ne denilir?

Cevap: Alt sorgu denir.

20- Alt sorgular tablo olarak kullanılabileceği gibi sınırlayıcı olarak da kullanılabilmektedir. WHERE komutu ile bir alandaki değerler başka bir sorgunun içerdiği nelerle sınırlanabilir?

Cevap: Değerlerle sınırlanabilir.

Sıra-(Soruid) 1-(1002186) 2-(1002187) 3-(1002188) 4-(1002189) 5-(1002190) 6-(1002191) 7-(1002192) 8-(1002193) 9-(1002194) 10-(1002195) 11-(1002197) 12-(1002198) 13-(1002201) 14-(1002202)15-(1002203) 16-(1002205) 17-(1002206) 18-(1002207) 19-(1002208) 20-(1002211)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi