Veritabanı Sistemleri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Masaüstü Veritabanı Sistemleri

Masaüstü Veritabanları

1- Veritabanı nedir?

Cevap: Veritabanı, birbiri ile ilişkili veri dosyaları ve veri tabloları kümesinin çok amaçlı kullanıma olanak sağlayacak şekilde depolanmasıdır.

2- İlişkisel veritabanı yönetim sistemi nedir?

Cevap: İlişkisel veritabanı yönetim sistemi, verilerinizi tanıma, onlarla çalışma ve başkaları ile paylaşma konularını tümüyle denetlemenizi sağlar. Sitemin, Veri Tanımlama, Veri Yönetimi ve Veri Denetimi olmak üzere 3 ana becerisi vardır.

Tablolar, Formlar, Raporlar

3- Veritabanı sistemlerinde tabloların görevi nedir?

Cevap: Tablolar belirli konular hakkındaki verilerin toplandığı bölümdür ve bir veritabanının en gerekli nesneleridir. Her konu için ayrı bir tablo oluşturmak işlemlerin daha hızlı yapılabilmesini ve verilere daha kolay erişilebilmesini sağlar. Veri girişlerindeki hata yapma oranını azaltarak karmaşık veri yığınlarında çalışmayı kolaylaşır.

4- MS Access'teki veri türleri nelerdir?

Cevap: Alanda bulunan tüm değerlere uygulanan ve bu değerlerin ne tür veriler olabileceğini belirleyen bir dizi niteliğe veri türüdenir. Alanların; metin, tarih, sayı gibi belli bir veri türüolarak atanması gerekir. Access’te on farklı veri türüvardır: Ek: Dijital fotoğraflar gibi dosyalar. Her kayda birden çok dosya eklenebilir. Otomatik Sayı: Her kayıt için otomatik olarak üretilen numaralar. Para Birimi: Para değerleri. Tarih/Saat: Tarihler ve saatler. Köprü: E-posta adresleri, web sayfaları gibi bağlantılar. Not: Uzun metin blokları ve metin biçimlendirilmesinin kullanıldığı metinler. Ör- Örneğin adresler ya da ayrıntılı ürün açıklamaları. Sayı: Sayısal değerler. Para birimleri için ayrı bir veri türüolduğunu unutmayın. OLE Nesnesi: Word belgeleri gibi OLE (Object Link and Embedding–Bağlı ve gömülünesneler) nesnesi. Metin: Ad-Soyad ya da posta adresi gibi kısa alfasayısal değerler. Evet/Hayır: 0 ya da 1 değeri olarak saklanan bolean değeri.

5- Acess'te yer alan "Bire bir ilişkisi" neyi tanımlar?

Cevap: İki tablo arasındaki bire bir ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri ilişkili tabloda bir ve yalnızca bir kayda ait eşleşen alan veya alanlardaki değere karşılık gelir. Yani bir tablonun bir kaydı ile diğer tablonun bir kaydı eşleştirilebilir. Örneğin bir otelde konaklayan bir müşterinin bir yatağa yerleştirilmesi bire bir ilişkisidir. Böylece Otel müşterilerinin bilgilerinin yer aldığı tablonun bir kaydı ile otelin yatak bilgilerinin bulunduğu tablonun bir kaydı ilişkilendirilmiş olur.

6- Access'ter yer alan "Bire çok ilişkisi" neyi ifade eder?

Cevap: İki tablo arasındaki bire çok ilişkisinde birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar de- ğeri ilişkili tabloda birden çok kaydın eşleşen alanı veya alanlarındaki değere karşılık gelir. Bir başka değişle bir tablonun bir kaydı diğer tablonun birden fazla kaydı ile eşleştirilebilir. Otel örneğini düşünecek olursak bir odaya birden fazla müşteri yerleştirilebilir ancak bir müşterinin birden fazla odaya yerleştirilmesi mümkün değildir.

7- Access'te yer alan "Çoka çok ilişkisi" neyi ifade eder?

Cevap: İki tablo arasındaki çoka çok ilişkisinde, tablolardan birindeki bir kayıt diğer tabloda bir- den çok kayıtla ilişkilendirilebilir. Otel örneğine devam edecek olursak bir otel çalışanı birden fazla müşteriye hizmet verebilirken, bir otel müşterisi de birden fazla otel çalışanından hizmet alabilir.

8- Birincil anahtar nedir?

Cevap: Birincil anahtar, değeri veya değerleri bir tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanımlayan bir veya daha çok alan (sütun) olarak tanımlanabilir. Birincil anahtarda her zaman bir değer olmalıdır. Birincil anahtar Null (geçersiz, boş) değerlere izin vermez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar bir tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmek için kullanılır.

9- Bilgi tutarlılığı veri tabanı sistemlerinde ne anlama gelir?

Cevap: Bilgi tutarlılığı, bir tabloya kayıtlar girildiğinde ya da silinmek istendiğinde tablolar arasında tanımlanan ilişkileri korumak için izlenen kurallardır. Bilgi tutarlılığının zorunlu kılınması, bilgi tutarlılığını zedeleyen tüm işlemlerin Access tarafından reddedilmesini sağlar. Buna göre Access, bir başvurunun hedefini değiştiren güncelleştirmeleri ve bir baş-vurunun hedefini kaldıran silme işlemlerini yapmaz.

10- Yabancı anahtar nedir?

Cevap: İki tabloyu ilişkilendirebilmek için ortak alana ihtiyaçvardır. Ortak alan bir tabloda birincil anahtar ise diğer tabloda yabancı anahtar olarak isimlendirilir. Başka bir deyişle yabancı anahtar, bir tablonun birincil anahtar değerlerinin başka bir tabloda karşılık gelen değerlerini içerir. Bir tabloda bir veya daha fazla yabancı anahtar bulunabilir. Örneğin, öğrenci bilgilerinin olduğu Öğrenciler tablosu ile sınav sonuçlarının yer aldığı Notlar tablosunu ele alalım. Öğrenciler tablosunda yer alan öğrenci numarası Öğrenciler tablosunun birincil anahtarı olsun. Notlar tablosunda ise birden fazla dersten alınan sınav sonuçları ve öğrenci numarası yer alsın. Notlar tablosunda her sınav sonucu, Öğrenciler tablosundaki bir kayda karşı gelen öğrenci numarası ile ilişkilenecektir. Bu durumda Notlar tablosundaki öğrenci numarası, Öğrenci tablosunun birincil anahtarı iken Notlar tablosunun yabancı anahtarıdır.

11- Veritabanlarında formların işlevi nedir?

Cevap: Formlar, Access veritabanında yer alan nesnelerden biridir. Veritabanında depolanan tablolara veri eklemek, düzenlemek ya da görüntülemek amacı ile kullanılırlar. Formlar, verilerle çalışmaya yönelik kullanımı kolay bir biçim sunan arayüzlerdir. Formlara komut düğmeleri gibi işlevsel öğeler eklenebilir. Bu düğmeler yardımıyla formda hangi verilerin görüntüleneceği belirlenebilir, diğer formları veya raporları açmak ve çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere programlanabilir. Diğer kullanıcıların veritabanındaki verilerle etkileşimini denetlemek için Formlar kullanılır. Access masaüstüveritabanı birden fazla kullanıcı tarafından kullanılacaksa, verimlilik ve veri girişi doğruluğu açısından formların iyi tasarlanmışolması çok önemlidir. Örneğin, sadece belirli alanları gösteren ve belli işlemlerin gerçekleştirilmesine izin veren bir form oluşturulabilir. Böylece veriler korunabilir ve gerekli şekilde girilmesi sağlanabilir.

12- Access'te bölünmüş form nasıl oluşturulur?

Cevap: BölünmüşForm aracını kullanarak yeni bir bölünmüşform oluşturmak için, Gezin- ti Bölmesi’nde verileri içeren tabloyu veya sorguyu seçerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar’ı ve ardından da BölünmüşForm’u işaretleyin. Access formu oluşturur ve bu formda tasarım değişiklikleri yapılmasına izin verir. Örneğin, gerekirse, metin kutularının boyutunu verilerin sığacağı şekilde ayarlayabilirsiniz.

13- Access'te "boş form" nasıl oluşturulur?

Cevap: Denetim veya önceden biçimlendirilmişöğe bulunmayan bir form oluşturmak için, Oluştur sekmesinde BoşForm seçilmelidir. Bu işlem yapıldığında Access, Düzen görünümünde boşbir form açar ve Alan Listesi bölmesini görüntüler. Alan Listesi bölmesinde, formda görmek istenilen alanları içeren tablo ya da tabloların yanındaki artı işareti (+) seçilir. Forma alan eklemek için, alana çift tıklanmalı ya da forma sürüklenmelidir. Forma aynı anda birden fazla alan eklemek için CTRL tuşu basılı tutularak alanları seçmek ve forma sürüklemek gerekir.

14- Access veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form nasıl oluşturulur?

Cevap: Veritabanındaki bir tablodan ya da sorgudan form oluşturmak için, Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Form işaretlenmelidir. Bu işlemin sonucunda Access bir form oluşturarak Düzen görünümünde açar. İhtiyaçduyulan tasarım değişiklikleri bu ortamda yapılabilir.

15- Access'te "birden çok kayıt görüntüleyen form" nasıl oluşturulur?

Cevap: Birden çok kayıt görüntüleyen ama veri sayfasına göre daha fazla özelleştirilebilir olan bir form istiyorsanız, Çoklu Öğe aracını kullanabilirsiniz. Gezinti Bölmesi’nden oluşturulacak forma ilişkin verileri içeren tablo ya da sorgu seçilerek Oluştur sekmesinde Diğer Formlar ve Birden Çok Öğe işaretlenmelidir. Düzen görünümünde açılan form üzerinde gerekli tasarım değişiklikleri yapılabilir.

16- Access'te "gezinti formu" nasıl oluşturulur?

Cevap: Access’te veritabanındaki çeşitli formlar ve raporlar arasında geçişyapmayı kolaylaştıran Gezinti Denetimi bulunur. Gezinti formu en basit tanımıyla Gezinti Denetimi içeren formdur. Gezinti formu oluşturmak için, gezinti formu eklemek istediğiniz veritabanını açarak Oluştur sekmesinin Formlar grubunda Gezinti’yi ve istediğiniz gezinti formu stilini seçin.

17- Veritabanı sistemlerinde raporların görevi nedir?

Cevap: Raporlar, veritabanında yer alan verilerin, yazdırılabilecek bir görünümde düzenlenmişhâlidir. Bir rapor genellikle belli bir soruya yanıt verecek şekilde düzenlenir. Raporlar verileri tablolardan alabilir ancak hazırlanacak rapor tek bir tablodaki verilerin düzenlenmesi ile elde edilemiyorsa sorgular yolu ile verilerin diğer tablolardan alınması gerekir. Raporlar üzerinde bulunan her nesnenin boyutu ve görünümüüzerinde düzenleme yapılarak bilgiler istenilen biçimde görüntülenebilir.

18- Access veritabanında oluşturulan bir raporda hangi düzenlemeler yapılabilir?

Cevap: Access veritabanında oluşturulan bir raporda aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir. Gruplandırma, sıralama veya toplamlar ekleme Koşullu biçimlendirmeyle verileri vurgulama Renk ve yazı tiplerini özelleştirme Logo veya arka plan görüntüsü ekleme

Grafik Arayüz ile Veri Sorgulama

19- Access'te yer alan sorgu türleri nelerdir?

Cevap: Access’te seçme sorguları ve eylem sorguları olmak üzere iki temel sorgu türüvardır. Seçme sorgusu, veriyi bulup alır ve kullanıma hazır hâle getirir. Sorgunun sonuçları ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ya da kopyalanabilir. Eylem sorgusu, verilerle ilgili bir görev gerçekleştirir. Eylem sorguları yeni tablolar oluşturmak, var olan tablolara veri eklemek, verileri güncelleştirmek veya silmek amacıyla kullanılabilir.

20- Veritabanı sistemlerinde yer alan sorguların işlevleri nelerdir?

Cevap: Sorgular, veritabanındaki verileri farklı şekillerde görüntülemek, yalnızca belirli alanlarda çalışma yapmak ve verileri çözümlemek için kullanılır. Sorgular, veritabanının en önemli özelliğidir ve sorgularla pek çok farklı işlev gerçekleştirilebilir. Sorguların en sık kullanılan işlevi, tablolardan belirli verilerin bulunup, alınmasıdır. Görüntülenmek istenen veriler çeşitli tablolara dağılmışdurumdaysa, sorgular sayesinde bu veriler tek bir veri sayfasında görüntülenebilir. Bir başka deyişle sorgular, bir veya birden fazla tablodaki belirli verileri alarak bu verileri istenilen şekilde sıralamamıza olanak sağlar. Sorgular, belirtilen koşullara uyan verileri bulmaya ve almaya yardımcı olduğu gibi birden çok kaydı aynı anda güncelleştirmek, silmek ya da özel hesaplamalar yapmak için de kullanılır.

Sıra-(Soruid) 1-(1006943) 2-(1006948) 3-(1022917) 4-(1022928) 5-(1022948) 6-(1022952) 7-(1022955) 8-(1022960) 9-(1022973) 10-(1022968) 11-(1022983) 12-(1022993) 13-(1022986) 14-(1023001)15-(1023007) 16-(1023013) 17-(1023021) 18-(1023027) 19-(1023043) 20-(1023035)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi