Veritabanı Sistemleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Veritabanı Tasarımı

Giriş

1- İşletmelerde kullanılan bilgi sistemleri stratejik, organizasyonel gereksinimlerin karşı​lanması için veritabanı geliştirilmesine ihtiyaç duyar. Bu sayede müşteri desteği sağlanır, daha iyi üretim ve envanter takibi veya daha doğru ne planlaması yapılabilir?

Cevap: Daha doğru satış planlaması yapılabilir.

2- Veritabanı tasarımını ifade etmek için üst seviye tasarım modelleri kullanılır. Bu modellerle veritabanı kullanıcılarının ihtiyaçlarının tasarımdaki karşılığı açık ve anlaşı​lır biçimde ortaya konulmuş olur. En yaygın kullanılan veritabanı tasarım modeli ne modelidir?

Cevap: Varlık İlişki modelidir.

3- Günümüzde yaygın olarak kullanıl​maya başlanılan diğer bir modelde ne dili şemasıdır?

Cevap: Tümleşik modelleme dili şemasıdır.

Veritabanı Tasarım Aşamaları

4- Veritabanı tasarım aşamaları üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ikisi kavramsal veri model​leme, mantıksal veri modellemedir. Üçüncüsü ne modellemedir?

Cevap: Üçüncüsü fiziksel veri modellemedir.

5- Kavramsal veri modeli veritabanında saklanacak verilerin, kısıt​larının ve ilişkilerinin bir gösterimidir. Kavramsal veri modelleme genellikle sistem ana​lizi sırasında diğer gereksinim analizi ve ne adımları ile paralel olarak yapılır?

Cevap: Yapılandırma adımları ile paralel olarak yapılır.

6- Kavramsal veri modeli varlık ilişki diyagramının tasarlanması ya da tümleşik modelleme dili şeması ile oluşturulur. Kavramsal veri modeli ne süreci boyunca uygulanır?

Cevap: Sistem geliştir​me süreci boyunca uygulanır.

7- Kavramsal modelin seçilen veritabanı yöne​tim sisteminin veritabanı şemasına dönüştürülmesi modeli neyin tanımıdır?

Cevap: Mantıksal veri modelinin tanımıdır.

8- Veri süreklilik teknolojisinin belirli bir sürümü ile bağımlı, tamamıyla bağlanmış veri modeli neyin tanımıdır?

Cevap: Fiziksel veri modelinin tanımıdır.

9- Gerçek hayattaki varlıklar, aralarındaki ilişkiler ve varlıklar ile ilişkilerin özelliklerini içeren bir organizasyon veya işletmenin verilerinin mantıksal temsiline ne ad verilir?

Cevap: Varlık ilişki modeli

10- Varlık ilişki modelinin grafiksel gösterimine ne ad verilir?

Cevap: Varlık ilişki diyagramı

11- Ortak özellikleri veya karakteristikleri içeren varlıkların oluşturduğu kümeye ne kümesi denir?

Cevap: Varlık kümesi

12- Basit öznitelik organizasyon için anlamlı daha küçük parçalara bölünemez. Ör​neğin Araç varlığının özniteliklerinin tamamı basit özniteliklerden oluşur. Ancak bazı öznitelikler daha detay bilgileri içeren anlam​lı alt parçalara bölünebilir. Bu tip öznitelikler ne olarak adlandırılır?

Cevap: Birleşik öznitelikler

13- Bazı öznitelik değerleri veritabanında depolanan diğer ilişkili özniteliklerden hesaplanabi​lir veya türetilebilir. Bu oluşturulan yeni özniteliğe ne denir?

Cevap: Türetilen öznitelik denir.

14- Bir varlığın özniteliği sadece tek değer alıyorsa buna tek değerli öznitelik denir. Bir varlığın özniteliği birden çok değer alıyorsa buna ne denir?

Cevap: Çok değerli öznitelik denir.

15- Varlık kümesindeki her bir örnek için farklı değer alan özniteliğe ne denir?

Cevap: Anahtar öznitelik denir.

16- Bir özniteliğin alabileceği değerlerin tümünün oluşturduğu kümeye ne alanı denir?

Cevap: Etki alanı denir.

17- İlişkiler veri modelinde farklı ögeleri bir arada tutar. En az iki varlık kümesi arasındaki etkileşimi gösteren bağlantıya ne denir?

Cevap: İlişki denir.

Varlık İlişki Diyagramının Tablolara Dönüştürülmesi

18- İlişkisel veri tabanlarında bir tablonun birinci anahtarının diğer bir tabloya daha kolay bağlanmak amacıyla ikinci tablo üzerinde bir sütun olarak yer almasına ne denir?

Cevap: Yabancı anahtar

19- Varlık kümeleri tablolara dönüştürülür. Varlık kümeleri arasındaki ilişki içinde tablo oluşturulur. Öznitelikler tabloların sütunları olarak tanımlanır. Her bir tabloda birincil anahtarlar tanımlanır. Varlık kümelerinin neleri ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir?

Cevap: Birincil anahtarları ilişkiyi oluşturan tabloya sütun olarak eklenir.

Veritabanı Yaşam Döngüsü

20- Geleneksel bilgi sistemi geliştirme süreci sistem geliştirme yaşam döngüsü olarak adlandırılır. Sistem geliştirme yaşam döngüsü bilgi sistemlerinin planlanması, ge​liştirilmesi ile birlikte ne faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.

Cevap: Kullanım ve bakım faaliyetlerini içeren fazlardan oluşur.

Sıra-(Soruid) 1-(1002402) 2-(1002403) 3-(1002404) 4-(1002405) 5-(1002406) 6-(1002407) 7-(1002408) 8-(1002409) 9-(1002410) 10-(1002412) 11-(1002413) 12-(1002414) 13-(1002416) 14-(1002417)15-(1002419) 16-(1002421) 17-(1002423) 18-(1002424) 19-(1002427) 20-(1002429)

Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
28 Haziran 2021 Pazartesi