Genel Turizm Bilgisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Turizm Plan Ve Politikası

1. Soru

Başarılı ve sonuç alıcı bir turizm yönetimi ve planlamasının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temel durum nedir?

Cevap

Turizm planlaması ve yönetiminde anahtar rol alan oyuncuların (aktörlerin) tümünün planlama sürecine etkin katılımının sağlanması önemli bir unsurdur.


2. Soru

Hükümetlerin politika yoluyla turizme müdahalelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

İlgili nedenler şöyle sıralanabilir: • Ekonomide rekabeti artırmak, • Mülkiyet haklarını sağlamak, • Kamuda karar vericilerin dışsal hareketleri kontrolünü sağlamak, • Herkese açık kamusal faydalar sağlamak, • Belirsizliği ve riski azaltmak, • Yüksek maliyetli projelere destek vermek ve teknoloji desteği sağlamak, • Eğitmek ve bilgi sağlamaktır.


3. Soru

Başarılı turizm politikalarının ortak özellikleri nelerdir?

Cevap

Etkin ve başarılı turizm politikaları dinamik, çok yönlü, kurumsal ve akılcı olmalıdır. Yapılması gereken turizm politikalarını, yine turizm sektörünün yapısına uygun bir biçimde dinamik ve günün değişen şartlarına uyarlamak, sektörün çok yönlülüğüne cevap verecek biçimde tasarlamak, kurumsal olmasına ve akılcılığı rehber edinmesini sağlamak olacaktır.


4. Soru

Turizm planlama süreci neleri kapsar?

Cevap

Turizm planlama süreci; turizm talep tahminlerinden (bölgeyi ziyaret etmesi muhtemel ziyaretçi profilini ve talep miktarının belirlenmesi), arz verilerinin (bölgenin çekiciliklerinin ve turizm ürünleri) belirlenmesine, tanıtmadan, turizm yatırım ve finansman araçlarının tespit edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesine kadar birçok önemli ve detaylı çalışma gerektiren aşamayı kapsar.


5. Soru

Plansız turizm hareketinin pazarlama ve tanıtım konusundaki etkiler nelerdir?

Cevap

Planlama ve tanıtım konusundaki etkileri şöyle sıralanabilir: • Yeni pazarlama fırsatlarının değerlendirilememesi, • Rakip turizm bölgelerinin faaliyetleri nedeniyle pazar payının kaybedilmesi, • Başlıca turizm pazarlarının yeterli düzeyde değerlendirilememesi, Potansiyel pazarlarda bölgenin turistik imajının bozulması, • Bölgesel turizm işletmeleri arasında ortak reklam programları düzenlenememesi, • Paket tur programları fırsatlarının değerlendirilememesi.


6. Soru

Bölgesel turizm planlamasının alt hedefleri nelerdir?

Cevap

Bölgesel turizm planlamasının alt hedefleri şöyle sıralanabilir: • Döviz kazancını arttırmak, • Bölgede çevreye zarar vermeyecek şekilde turizmin sosyo-ekonomik gelişmeye katkısını arttırmak, • Yatırımcıların maliyetlerini azaltmak, • Turist tatminini artırmak.


7. Soru

Kapsamlı bir turizm planında yapılması gereken araştırma çalışmaları nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Kapsamlı bir turizm planında yapılması gereken araştırma çalışmaları; • İç analiz (internal) ve • Dış (external) analiz olarak belirlenir. Her iki adımda yapılması gerekenler ise şöyle sıralanabilir: • İç analiz; • Bölgenin doğal çevresinin değerlendirilmesi, • Var olan unsurların değerlendirilmesi, • Kapsamlı ziyaretçi araştırmaları yapılması, • Turizmde faaliyet gösteren sektörlerin incelenmesi. • Dış analiz; • Daha büyük turizm sistemlerinin detaylarının incelenmesi, • Rekabet analizi yapılması.


8. Soru

Turizm planın sağlayacağı yararlar nelerdir?

Cevap

Turizm planıyla sağlanan yararlar şöyle sıralanabilir: • Geleceğe yönelik çalışmalar belirlenir. • Amaçlar ve amaçlara ulaşmak için gerekli araçlar belirlenir. • Disiplinli bir çalışma yapılmış olur. • Görev ve yetki dağılımı yapılır. • Turizm faaliyetlerinde geçmiş yılların istatistiksel verileri incelenerek gelişmeye etki edebilecek faktörlerin tespit edilmesi sağlanır.


9. Soru

Turizm politikasının özellikleri nelerdir?

Cevap

Turizm politikasının özelliklerin dört alt başlıkta kısaca şöyle açıklanabilir: • Turizm politikası dinamiktir: Bu özellik, turizm politikası ve turizm ekonomisi arasında var olan organik bağdan dolayı ortaya çıkar. • Turizm politikası çok yönlüdür: Bir sistem olarak kabul edilen turizm, karmaşık ve kompleks bir olgudur. • Turizm politikası kurumsaldır: Turizmin arz ve talep yönünde etkin olan karar organları, turizm politikasının şekillenmesinde de önemli rol oynar. • Turizm politikası akılcıdır: Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için kaynakların etkin ve verimli kullanılması bir zorunluluktur.


10. Soru

Doğru turizm politikasının gereklilikleri nelerdir?

Cevap

Turizm sektöründe arz ve talep yönünde olumlu gelişmeler yaratan, alınan önlem ve yapılan müdahalelerin sonuçlarını araştıran, turizmi yeni hedefler ve araçlarla büyüten bir yapıda olması gerekir.


11. Soru

Turizm politikası kavramı neyi ifade eder?

Cevap

Öte yandan turizm politikası genel anlamıyla, belirlenmiş bir iktisadi düzen ve ekonomik sistem temeline dayalı iktisadi politikanın turizm sektörüne uygulanan bölümü olarak değerlendirilebilir.


12. Soru

Bölgesel turizm planlamasının temel hedefi nedir?

Cevap

Bölgesel turizm planlamasının temel hedefi; bölgesel turizm endüstrisini ulusal sosyoekonomik gelişmeye katkı sağlayacak şekilde geliştirmektir.


13. Soru

Turizm sektörünün hangi özellikleri, zor ve mücadeleci bir uğraş olduğunu kanıtlar düzeydedir?

Cevap

Karmaşık, çok yönlü, kırılgan ve sürekli büyüyen bir sektör olması.


14. Soru

Turizm politikasının özelliklerini sıralayınız.

Cevap

Dinamik, çok yönlü, kurumsal ve akılcıdır. 


15. Soru

Turizm planının sağlayacağı yararlar nelerdir?

Cevap

Turizm planının sağlayacağı yararlar şunlardır:
• Planda geleceğe yönelik çalışmalar belirlenir,
• Planda amaçlar ve amaçlara ulaşmak için gerekli araçlar belirlenir,
• Planlama ile disiplinli bir çalışma yapılmış olur,
• Planda yapılacak yatırımların finansmanı belirlenir,
• Görev ve yetki dağılımı yapılır,
• Turizm faaliyetlerinde geçmiş yılların istatistiksel verileri incelenerek gelişmeye etki edecek faktörlerin tespit edilmesini sağlar.


16. Soru

Turizm planlaması nedir?

Cevap

Genel planlama kavramlarının ve yaklaşımlarının turizm sisteminin belirli özelliklerine uyarlanarak uygulanmasıdır. Turizm planlaması, turizm sistemine yön verme ve sistemin verilen yönü izlemesini sağlayacak örgütlerin kararları ve eylemleri arasında eşgüdümsel rehberlik faaliyetleri dizininden oluşan bilimsel araştırmalara dayalı, devamlı döngü sürecidir. Bir dönemde turizm sektöründe ulaşılmak istenen hedefleri, bu hedeflere varabilmek için yararlanılabilecek araçları, olanakları, yapılacak işleri, iş zamanlamasını ve işlerin sorumlularını gösteren disiplinli bir düzenlemedir.


17. Soru

Turizm endüstrisini geliştirmek amaçlı turist tatmini artırmak için neler yapılabilir?

Cevap

1. Bölge halkı ile turistler arasında iyi ilişkileri güçlendirmek.
Bölgesel halkı turizmin önemi konusunda eğitmek ve turistlere birer konuk olarak
davranmalarını sağlamak.
Turistleri bölgesel değerleri ve gelenekleri anlamaları için eğitmek.
2. Turistlere verilen mal ve hizmetlerin kalitesini ve fiyatını kontrol etmek.
Turizm hizmetleri için sertifikasyon ya da kalite kontrolü sistemi kurmak.


18. Soru

Bölgesel turizm planlamasının alt hedeflerinden sayılan döviz kazancının artırılması için neler hedeflenebilir?

Cevap

Yabancı turist sayısı, gecelemeleri ve harcamalarını arttırmak. Alt-yapı ve turistik kaynakları geliştirmek. Kaynaklara uygun pazarlama ve tanıtım stratejisi geliştirmek.


19. Soru

Turizm politikasının temellerinden çevresel faktörlerin kritik önemini açıklayınız.

Cevap

Turizm politikasına temel olan tüm faktörler arasında (ekonomik, sosyal ve çevresel), çevresel faktörler turizmin olmazsa olmazı olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde turizm sektörünü oluşturan hareketin çok büyük bir oranda çevresel ürünlere bağlı olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, karar vericilerin ve politika yapıcıların, özellikle turizm sektörünün bu yönüne dikkat etmeleri ve çevresel faktörleri ve bu faktörlerin sürdürülebilirliğini dikkate alan adımlar atmaları çok kritik görülmektedir. 


20. Soru

Bölgesel turizm planlamasının temel hedefi nedir?

Cevap

Temel hedef; bölgesel turizm endüstrisini ulusal sosyoekonomik gelişmeye katkı sağlayacak
şekilde geliştirmektir.


21. Soru

Turizm planlama süreci dış analizi dahilinde neler yapılmaktadır?

Cevap

Daha büyük turizm sistemlerinin detaylarının incelenmesi

Rekabet analizlerinin yapılması


22. Soru

Edgell'e göre kapsamlı bir turizm planlamasında iç analizde hangi değerlendirilecek hususlar nelerdir?

Cevap

Bölgenin doğal çevresi, var olan unsurlar, kapsamlı ziyaretçi araştırmaları, turizmde faaliyet gösteren sektörler.


23. Soru

Turizm politikasında örgütün önemi nedir?

Cevap

Turizm politikasının ikinci aracı hukuki bir statüye dayanan, desteklenen etkili bir örgüttür (organizasyon). Turizm alanında ciddi çalışmaların yapılması, etkin bir turizm örgütünün var olmasına bağlıdır.


24. Soru

Turizm politikasının hedefleri nelerdir?

Cevap

Turizm sektörüne yapılan müdahalelerin temel hedefleri şöyle sıralanabilir: • Turizm politikası, turizmin arz ve talep yönündeki durumunu ve mevcut ıslahını gerektiren nedenleri belirler. • Turizm alanında uygulanmakta olan ve önerilen müdahalelerin, alınacak önlemlerin yapacağı etkileri araştırır. • Turizmin gelişmesi için yeni hedefler, araçlar ve olanaklar ortaya koyar. • Turizmin sağladığı ekonomik yararları en yüksek düzeye çıkarmayı hedefler. • Turizm alanındaki psikolojik ve sosyal engelleri, çelişik fikir ve davranışları frenler. • Turizm alanında sağlam ve güvenilir meslek kuruluşlarının oluşmasını özendirir, destekler ve böylece turizm endüstrisinin değişik alanlardaki faaliyetlerinin tatmin edici şekilde sürdürülmesini ve otokontrolü sağlar. • Turizmin uluslararası piyasaya girmesine yardımcı olur. • Turizmin yarattığı dışsal ekonomilerin olumlu yönlerini geliştirip genel ekonomi politikaları içinde sektörün düzenli ve dengeli gelişmesini sağlar. • Turizmin sağlık, dinlendirici, kültürel fonksiyonlarından mümkün olan en çok bireyi yararlandırır. • Turizme sanayileşme yoluyla kalkınmanın bir alternatifi olarak bakılmasını önler, açıktan eylemleri durdurur, turistik kapitali sistematik bir şekilde korur ve işletir.


25. Soru

Turizm politikasında çevresel faktörlerin etkileri nelerdir?

Cevap

Günümüzde turizm sektörünü oluşturan hareketin çok büyük bir oranda çevresel ürünlere bağlı olarak gerçekleştiği düşünüldüğünde, karar vericilerin ve politika yapıcıların, özellikle turizm sektörünün bu yönüne dikkat etmeleri ve çevresel faktörleri ve bu faktörlerin sürdürülebilirliğini dikkate alan adımlar atmaları çok kritik görülmektedir. Turistik ürünleri oluşturan sahiller, kıyılar ve plajlar, doğal ve tarihî değerler turizm ürününe en çok katkıyı sağlayan öğeler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Dolayısıyla turizm plan ve politikalarının sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek, sadece bugünü değil, geleceği de gözeten ve destekleyen bir yapıda olması turizmde gelecek arayan tüm destinasyonlar için hayati öneme sahip görülmektedir.


26. Soru

Bir bölgede turizmin geliştirilmesi için planlamanın önemi nedir?

Cevap

Turizm planlaması bir bölgede turizm gelişimine rehber olması, plan ve projelerin koordineli bir biçimde yapılması ve tamamlanması, bölgenin turizmden elde edeceği ekonomik faydayı en üst seviyeye çekmesi ve benzeri birçok yönüyle önemli faydalar yaratmaktadır (Goeldner ve Ritchie, 2006). Dolayısıyla turizm bölgelerinin koordineli bir biçimde turizm çalışmalarına katılmaları ve bölgelerini ilgilendiren turizm kararlarına ve turizm planlarına aktif katılımı ve katkıları hayati öneme sahip görülmektedir. Turizm planlama sürecinde süreci ilgilendiren ve süreçten etkilenecek tüm grupların ve aktörlerin aktif katılımını sağlamak ve plan ve politikalar için bu aktörlerden ve gruplardan onay almak, hem turizm plan ve politikalarının başarıya ulaşmasında hem de oluşabilecek direnç ve isteksizliği ortadan kaldırmada önemli bir rol oynayacaktır.


27. Soru

Doğru turizm nasıl olmalıdır?

Cevap

Doğru turizm politikalarının turizm sektöründe arz ve talep yönünde olumlu gelişmeler yaratan, alınan önlem ve yapılan müdahalelerin sonuçlarını araştıran, turizmi yeni hedefler ve araçlarla büyüten bir yapıda olması gerekir.


28. Soru

Turizm sektöründeki büyümeden kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

Cevap

Tüm çalışmalar ve araştırmalar, büyüyen turizm sektörünün değişik çevresel, sosyal ve kültürel sorunları da beraberinde getirdiğini göstermektedir.


29. Soru

Turizmin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için turizm planlamasının yararları nelerdir?

Cevap

Turizm planlamasının yararları şöyle sıralanabilir: • Turizmin amaçları ve bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğinin, yani turizmin gelişiminin amaçları ve politikalarının belirlenmesi, • Doğal ve kültürel kaynakların günümüz kullanımı için olduğu kadar gelecek için de korunmasını sağlayacak şekilde bir turizmin gelişiminin sağlanması, • Ülkenin ya da bölgenin genel gelişim politikalarına turizmi entegre etmesi ve turizm ve diğer ekonomik sektörler arasında bağlantı kurulmasını sağlaması, • Kamu ve özel sektörün turizm gelişimi üzerinde karar vermeleri için akılcı bir zemin sağlaması, • Turizm sektörünün birçok unsurunun eş güdümlü bir şekilde gelişimine olanak sağlaması, turizm çekiciliklerini, faaliyetlerini, tesislerini, hizmetlerini ve artan oranda bölümlenen ve çeşitlenen turizm pazarlarının birbiri ile bütünleştirmesi, • Olası turizm sorunlarını en aza indirirken, faydaların topluma eşit dağılımı ile turizmin ekonomik, çevresel ve sosyal faydalarını dengelemesi ve optimize etmesi, • Çekiciliklerin, tesislerin, hizmetlerin ve alt yapının turizm gelişiminin boyutları, türü ve yeri konusunda rehberlik edecek fiziksel bir yapı sağlaması, • Uygun turistik tesis tasarımları ve birbiri ile uyumlu ve birbirini destekleyen belirli turizm alanları için hazırlanacak ayrıntılı planlar için standartlar ve rehberlik sağlaması, • Gerekli örgütsel ve kurumsal çalışma ortamını sağlayarak, turizm gelişimi politikasının etkin uygulanması ve turizm sektörünün sürekli yönetimi için temel yaratması, • Turizm gelişiminde, kamu ve özel sektör çabalarının ve yatırımlarının etkin eşgüdümüne ortam sağlaması, • Turizm gelişimi sürecinin sürekli olarak kontrolü ve yapılacak işlerin istenilen şekilde gitmesini sağlayacak zemini sağlaması.


30. Soru

Plansız turizm hareketinin örgütsel etkileri nelerdir?

Cevap

Örgütsel etkiler şöyle sıralanabilir: • Turizm gelişmesi ve pazarlaması konusunda birbirinden kopuk yaklaşımlar, • Bölgesel turizm işletmeleri arasında iş birliğinin eksikliği, • Turizm endüstrisinin olanaklarının yetersiz kalması, • Bölgesel kamu kuruluşlarının yetersiz desteği, • Turizmi ilgilendiren önemli sorunlar, konular ve fırsatlar için girişimlerin başarısız kalması.


31. Soru

Turizm politikalarına neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Cevap

Turizm sektörünün devasa boyutları ve kontrol edilmediği takdirde yaratabileceği sorunlar, sektörün diğer sektörlerle olan yakın ilişkisi ve bu ilişkinin yarattığı dinamikler ve yine sektörün ihtiyaç duyduğu büyük altyapı yatırımlarının tümü, sektörün etkin, dinamik ve güncel politika ihtiyacını ortaya koyan faktörler olarak göze çarpmaktadır.


32. Soru

Turizm planlamasının sürdürülebilirlik odaklı olduğu nasıl açıklanabilir?

Cevap

Turizm planlamasının hedefleri incelendiğinde, turizm planlamasının sürdürülebilirlik odaklı olduğu, planın yapıldığı turizm bölgesinde/merkezinde turizme aşırı kullanımı sınırlayan, toplumu olumlu etkileyen ve çevreyi koruyan uygulamaları ön plana çıkardığı görülmektedir. Planlanmadığı ve takip edilmediği zaman sosyal, kültürel ve çevresel birçok sorunun yaşanmasına yol açabilecek bu hareket, doğru planlandığı ve etkin bir biçimde takip edildiği durumlarda ise kaynaklarını turizm sektörüne açan ülkelere, bölgelere, destinasyonlara “sürdürülebilir” ve değerli bir ekonomik kaynağın oluşmasına olanak tanımaktadır.


33. Soru

Turizm politikasının başlıca hedefleri nelerdir?

Cevap

Turizm politikasının başlıca hedefleri şöyle sıralanabilir: • Ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak, • Ülkenin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak, • Ülkede tam istihdamın gerçekleşmesine yardımcı olmak, • Fiyat istikrarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, • Dış ödemeler dengesine olumlu katkıda bulunmak, • Uluslararası turistik amaçlı insan hareketlerine etki etmek, • Turizmin sosyal fonksiyonundan bireyleri yararlandırmak, • Ekonominin üretim çeşitliliğini arttırmak, • Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olmak, • Bölgeler arası gelişme farklarını gidermeye ve dengeli kalkınma hedefine katkıda bulunmak, • Doğal ve tarihsel kaynakları korumak, • Turizmin sağlık ve politik fonksiyonlarından daha çok bireyin yararlanmasını sağlamaktır.


34. Soru

Turizmle ilgili bilinmesi gereken en önemli bilgiler nelerdir?

Cevap

Turizmle ilgili bazı temel bilgiler şöyle sıralanabilir: • Turizm kaynakları tüketir ve atık üretir. • Turizm kaynakları aşırı derecede tüketebilir. • Turizm kaynaklara ihtiyaç duyan diğer sektörlerle rekabet halindedir ve varlığını sürdürmek için buna ihtiyacı vardır. • Turizm özel sektör ağırlıklıdır. • Turizm çok yönlü, dolayısıyla kontrolü neredeyse imkânsız bir sektördür. • Turistler antropolog değil, tüketicilerdir. • Turizm eğlencedir. • Endüstriyel üretimin aksine, turizm bir ürün ihraç etmez ama tüketicileri ithal eder.


35. Soru

Hükümetlerin politika yolu ile turizme müdahale etmelerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

• Ekonomide rekabeti artırmak,
• Mülkiyet haklarını sağlamak,
• Kamuda karar vericilerin dışsal hareketleri kontrolünü sağlamak,
• Herkese açık kamusal faydalar sağlamak,

• Belirsizliği ve riski azaltmak,
• Yüksek maliyetli projelere destek vermek ve teknoloji desteği sağlamak,
• Eğitmek ve bilgi sağlamaktır.


36. Soru

Turizm planlaması ve yönetiminde anahtar rol alan oyuncular kimlerdir?

Cevap

Anahtar rol alan oyuncular şöyle sıralanabilir: • Turistler, • Ev sahibi toplum, • Turizm endüstrisinin bizzat kendisi (sektörü oluşturan tüm aktörler), • Hükümet yetkilileri (yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm organlar dâhil).


37. Soru

Bölgesel turizm planlamasının araştırma aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Bölgenin turizm olanaklarının ve kaynaklarının belirlenmesi(bölgesel ve kurumsal altyapı, kamusal ve örgütsel yapı), turizm gelişim politikaları ve planlarının mevcut durumunun tespiti, (insan kaynakları, toplumsal yapı) fiziksel alt-yapı (ulaştırma tesisleri ve olanakları, su arzı, enerji, atık su sistemi, iletişim sistemi, drenaj sistemi) bölgesel üst-yapı (konaklama tesisleri, yerel tur hizmetleri, yiyecek-içecek tesis ve olanakları, turisti bilgilendirme, alışveriş olanakları), çekicilikler (bölgenin turizm ve çekim kaynakları) ve bölgenin turizm pazarlarının araştırılması (hedef pazarların belirlenmesi, Pazar araştırması vb.).


38. Soru

Plansız turizm hareketinin yol açabileceği sorunlar temel olarak nelerdir?

Cevap

Plansız turizm hareketinin yol açabileceği sorunlar beş başlık altında incelenebilir: • Fiziksel etkiler, • Bireyler üzerindeki etkisi, • Pazarlama ve tanıtım konusundaki etkiler, • Örgütsel etkiler, • Diğer etkiler.


39. Soru

Turizm sistemi hangi öğelerden oluşmaktadır?

Cevap

Turizm sisteminde öğeler; • Açıklık, • Karmaşıklık, • Tepkisellik, • Rekabet, • İç bağımlılık ve • Çatışma olarak tanımlanabilir.


40. Soru

Turizm planlaması nedir?

Cevap

Turizm planlaması, “bir dönemde turizm sektöründe ulaşılmak istenen hedefleri, bu hedeflere varabilmek için yararlanılabilecek araçları, olanakları, yapılacak işleri, iş zamanlamasını ve işlerin sorumlularını gösteren disiplinli bir düzenleme...” olarak tanımlanmaktadır.


41. Soru

Turizm politikasını oluşturan araçlar nelerdir?

Cevap

Turizm politikasını oluşturan araçlar şöyle sıralanabilir: • Turizm planı, • Örgüt, • Parasal kaynaklar • Otorite, • Koordinasyon, • Esneklik, • Çevre ilişkileri, • Denge, • İnsan, • Kontrol.


42. Soru

Plansız turizm hareketinin birey üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Birey üzerindeki etkisi şöyle sıralanabilir: • Bölge halkının turistik çekiciliklerden ve hizmetlerden daha az yararlanması ve bunun sonucu olarak halkın turiste karşı olumsuz tepkisi, • Turistlerin bölge halkının bir kısmını küçümsemesi, • Kültürel kimlik kaybı, • Turizm sektöründe çalışanlarda eğitim eksikliği, • Turizmin katkıları konusunda bilinçsizlik.


43. Soru

Turizm planlamasının temel nedenleri nelerdir?

Cevap

Bir çevrede turizm planlamasının nedenleri şöyle sıralanabilir: • Bölgede turizmin kontrolsüz gelişmesini önlemek, • Arazi kullanımını olumlu olarak geliştirmek, Çevrede pozitif değişme yaratmak, • Toplumsal kültürde olumlu değişme yaratmak, • Bölgede taşıma kapasitesinin zorlanmasının önüne geçmek, • Aşırı turist sayısını sınırlandırmak, • Hizmet kalitesinde düşmeyi önlemek.


44. Soru

Bölgesel turizm planlaması sürecinde karar verme aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Karar verme sürecinde yapılması gerekenler; • Bölgesel turizm gelişme planlarının hazırlanması, • Bölgesel turizm amaçlarının belirlenmesi, • Bölgesel turizm politikalarının belirlenmesi, • Bölgesel turizm stratejilerinin belirlenmesi, • Uygulama planlarının belirlenmesi adımlarıdır.


45. Soru

Turizm politikası nasıl tanımlanmıştır?

Cevap

Bir ülkenin tüm insanlarına turizme katılarak maddi ve manevi dinlenme olanaklarını
sağlamak, çevreyi koruyarak turizm ihtiyaçlarının karşılanması için gereken en uygun alt ve
üst yapıyı kurmak amacı ile yönetiminin turizm alanına dolaylı ve dolaysız her türlü müdahalesini
ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, turizm politikası örgütlenmiş toplumlara da, özellikle Devlet tarafından turistik gelişmenin gidişine bilinçli bir biçimde müdahale etmektir.


46. Soru

Bölgesel turizm planlaması sürecinin birinci aşaması olan araştırma aşamasında yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Bölgesel turizm planlaması sürecinin birinci aşaması olan araştırma aşamasında yapılması gerekenler şöyle sıralanabilir: • Bölgenin turizm olanaklarının ve kaynaklarının belirlenmesi (bölgesel ve kurumsal altyapı, kamusal ve örgütsel yapı), • Turizm gelişim politikaları ve planlarının mevcut durumunun tespiti (insan kaynakları, toplumsal yapı), • Fiziksel alt-yapı (ulaştırma tesisleri ve olanakları, su arzı, enerji, atık su sistemi, iletişim sistemi, drenaj sistemi), • Bölgesel üst-yapı (konaklama tesisleri, yerel tur hizmetleri, yiyecek-içecek tesis ve olanakları, turisti bilgilendirme, alışveriş olanakları), • Çekicilikler (bölgenin turizm ve çekim kaynakları) ve • Bölgenin turizm pazarlarının araştırılması (hedef pazarların belirlenmesi, Pazar araştırması vb.) olarak sıralanabilir.


47. Soru

Turizm planlamasının temel amaçları nelerdir?

Cevap

Turizm planlamasının temel amaçları şöyle sıralanabilir: • Büyük coğrafi alanlarda turistik işletmelerin kurulabilmesi için gerekli mekanizmanın (yapı) oluşmasını sağlamak, • Turizmin parçalı yapısının koordinasyonunu sağlamak, • Sürdürülebilirliği sağlamak, kaynakları korumak ve yerel halka turizmden elde edilecek faydaları artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, • Turizmden elde edilen yararları yeniden dağıtmaktır.


48. Soru

Plansız turizm hareketinin yol açabileceği fiziksel etkiler nelerdir?

Cevap

Fiziksel etkiler şöyle sıralanabilir: • Fiziksel çevrenin bozulması ve değişmesi, • Tarihsel ve kültürel kaynakların bozulması ve yok edilmesi, • Bölgede aşırı kalabalıklar ve gürültü, • Çevre kirlenmesi, • Trafik sorunları.


49. Soru

Turizm örgütü nedir?

Cevap

Turizm ile ilgili çalışmaları koordine ederek örgütleyen, turizmle ilgili her türlü kamu, yarı kamu ve özel kuruluşların turizmin amaçlarına hizmet eden faaliyetlerini bir araya getiren, turizm politikasını yürüten bir kuruluştur.


50. Soru

Kapsamlı bir turizm planlamasında yapılan araştırmaların bölge için katkıları nelerdir?

Cevap

Yapılacak detaylı çalışmalarla turizm bölgelerinin rekabet gücünün artırılması ve sahip oldukları turizm kaynaklarının geleceğe taşınması mümkün olabilecektir. Bu çalışmalarla Bölgelerin turizmden en yüksek getiriyi elde etmesi mümkün kılınırken, bölgede yaşayanların ve diğer paydaşların beklentilerinin karşılanması ve rahatsızlıklarının en aza indirilmesi de mümkün kılınabilecektir


51. Soru

Turizm politikasını oluşturan araçları sıralayınız.

Cevap

a. Turizm planı,
b. Örgüt,
c. Parasal kaynaklar,
d. Otorite,
e. Koordinasyon,
f. Esneklik,
c. Çevre ilişkileri

h. Denge,
i. İnsan,
j. Kontrol.


52. Soru

Turizm politikasının araçlarından olan esneklik neyi ifade eder?

Cevap

Esneklik; turizm politikasının başarısı için yetkililerin karar alma, uygulama ve kararları değiştirmede sahip oldukları yeteneği, sağduyuyu, iyi niyeti ve bilinci ifade eder.


53. Soru

Turistik ürünleri oluşturan çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

Sahiller, kıyılar ve plajlar, doğal ve tari­hî değerler.


54. Soru

Turizm planlamasında yer alan anahtar elemanlar nelerdir?

Cevap

a. Turistler,
b. Ev sahibi toplum,
c. Turizm endüstrisinin bizzat kendisi (sektörü oluşturan tüm aktörler),
d. Hükümet yetkilileri (yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm organlar dâhil).


55. Soru

Bölgesel turizm planlamasının karar verme sürecinde yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Bölgesel turizm gelişme planlarının hazırlanması, bölgesel turizm amaçlarının belirlenmesi, bölgesel turizm politikalarının belirlenmesi, bölgesel turizm stratejilerinin belirlenmesi, uygulama planlarının belirlenmesi.


56. Soru

Bölgenin doğal çevresi değerlendirilirken hangi faktörlere dikkat edilmelidir?

Cevap

1.Bölgenin coğrafyasının incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi
2. Bölgede turizmi olumsuz etkileyebilecek iklim sorunlarının tespiti

3. Bölgede yaşayanların turizme bakış açıları

4. bölgede sunulan hizmet kalitesi ve eğitim ihtiyacının belirlenmesi

5. Bölgenin turizmle ilişkilendirilebilecek kültür öğelerinin tespiti

6. Bölge tarihinin ve kültürel değerlerinin belirlenmesi.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi