Genel Turizm Bilgisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Turizm Arz Ve Talebi

1. Soru

Ekonomide tercihler ve turizm ilişkisi nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kaynakların her yerde sınırlı olması nedeniyle her ekonomide belirli temel seçimler, fedakârlıklar ve tercihler vardır. Bunlar arasında en önemliler; arz yönünden, hangi ürün ve hizmetlerin üretileceği, bunların nasıl üretileceği, kimlerin hangi işler yapacağı ve turizm ile ilgili ekonomik faaliyetlerin sonuçlarından kimlerin yararlanacağı; talep yönündense kişisel gelirler sınırlı olan bireylerin ilk aşamada kendi harcanabilir gelir içinde turizme ne kadar pay ayıracağı ve diğer tüketimlerinden ne ölçüde vazgeçeceği ikinci aşamada ise turistik ürünler arasında nasıl bir seçim ya da tercihte bulunacağıdır. Bütün bu seçimler ya da tercihlerin temel belirleyicisi ise ziyaretçilerin ya da turistik tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileridir.


2. Soru

Turizm ekonomisi nedir?

Cevap

Turistik olayların nedenlerini, kapsamını, gelişme koşullarını, sonuçlarını, bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini bilimsel yöntemlerle ekonomik açıdan araştırarak bu olayın bağlı olduğu kanun ve ilkeleri ortaya koyan bir çalışma alanıdır.


3. Soru

Turizm talebinde tüketicileri harekete geçirecek olan güdülenmeler (motivasyon) nelerdir?

Cevap

Turizm talebinde tüketicileri harekete geçirecek olan güdülenmeler şöyle sıralanabilir: • Dinlenme, • Fiziksel ve duygusal olarak kendini yenileme, • Her zaman yaşadığı çevreden kısa bir süre için uzaklaşma, • Tarihi ve kültürel bölgeleri ziyaret etme, • Doğaya daha yakın olma, • Eğlence, • Farklı insanlar ile tanışma, • Macera arama, • Spor.


4. Soru

Fayda maliyet analizleri turizmde ne gibi kazanımlar sağlamaktadır?

Cevap

Fayda/maliyet analiz ekonomik bir karar olarak turizmin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Turizm ile ilgili kararları değerlendirmede ve özellikle bir otel tesisi inşa etme gibi büyük kararlarda bu tür analizlerin yapılması gereklidir. Çünkü herhangi bir ekonomik kararın toplum için yararları olduğu gibi bazı maliyetlerde olacaktır. Fayda/maliyet analiz, herhangi bir girişim için alınacak olan kararın ekonomik sonuçlardan daha fazlasını kapsadığını gösterir. Örneğin, bir otel inşa etmenin ekonomik yararları bölgede istihdam, gelir artısı ve devlet için vergi gelirler yaratması olarak görülebilir. Bölgede bu yatırım sonucunda işsizlik oranı düşecek ve bölge toplumu için bazı olanaklar sağlanacaktır. Aynı şekilde, bölgedeki arazi sahipleri bu yatırımdan yararlanabilecek iken, polis, itfaiye ve yol onarım giderlerinin artısı maliyetler listesinde yer alacaktır.


5. Soru

Tekelci rekabet piyasası ise turizmde nispeten daha fazla görülen bir pazar yapısıdır. Bu piyasa hangi özellikleri taşır?

Cevap

Bu piyasanın özellikler şöyle sıralanabilir: • İşletme sayısı fazladır, • Pazara giriş ve çıkışta fazla engel yoktur, • Sınırlı ölçek ekonomileri vardır, • Firmalar fiyat üzerinde belirli bir kontrole ve inisiyatife sahiptir.


6. Soru

Turizm arzının başlıca özellikleri nelerdir?

Cevap

Turizm sektöründe altyapı ve tesis bazında arzın oluşturulması büyük yatırımları gerektirir. Bir otel işletmesinin tamamlanarak faaliyetine başlaması için belirli bir dönem gerekmekle birlikte sabit üretim faktörleri için de yüksek miktarda harcama yapılması gerekmektedir. Turizm arzı, diğer turistik bölgelerdeki fiyatların etkisi, tüketici eğilimleri, beklentiler ve gereksinimlerindeki farklılıklar gibi dış faktörlerin etkisi ile sunulan mal ve hizmetler açısından da farklılıklar gösterir. Turizm sektöründe üretilen mal ve hizmetlerin ya da kazanılan deneyimlerin stok edilmesi ve uzun süre bekletilmesi mümkün değildir. Bu nedenle turizm arzını oluşturan mal ve hizmetlerin üretildiği anda tüketilmesi zorunluluğu söz konusudur. Bununla birlikte, büyük tur operatörler, ulaştırma işletmelerinden ve konaklama tesislerinden yapmış oldukları büyük miktarlardaki rezervasyonlar sayesinde bir anlamda sanal stoklama yaparak âdeta bu özelliği aşabilmektedir.


7. Soru

Turizm arzı nasıl oluşur?

Cevap

Turizme mal ve hizmet sunmak üzere ekonomide faaliyet gösteren işletmeler için gerekli yapılar ve tesisler (sermaye) sabit faktörler (yatırımlar) olarak kabul edilmektedir. Değişken üretim faktörler ise, üretimin gerçekleşebilmesi ve hizmetin sunulabilmesi için gerekli olan iş gücü, enerji ve hammadde miktarı olmaktadır. Dolayısıyla gerek sabit, gerekse değişken nitelikteki bu kaynaklar ya da üretim faktörleri turistlere mal ve hizmet üretmek amacı ile kullanılır ve üretilen bu mal hizmetler de turistlerin yararlandıkları diğer olanaklarla birlikte turizm arzını oluşturur.


8. Soru

Ekonomistler ekonomideki kaynakları genel olarak kaç kategoride değerlendirilir?

Cevap

Ekonomistler ekonomideki kaynakları genel olarak iki kategoride değerlendirirler: • Birincisi herhangi bir çaba göstermeden elde edilen “serbest” kaynaklar, • İkincisi ise arzı genellikle sınırlı ve insan gayretiyle


9. Soru

Turizm sektöründe kaç pazardan söz edilmektedir?

Cevap

Turizm sektöründe dört farklı pazardan söz edilmektedir: • Tam rekabet, • Tekel, • Tekelci rekabet, • Oligopol.


10. Soru

Turizmin ekonomik olarak teşhis ve analizi, nasıl yapılır?

Cevap

Turizmin ekonomik olarak teşhis ve analizi, özel sektör ya da kamu kuruluşları tarafından toplanan verilerin geçerliliği ve güvenilirliğine bağlıdır. Bu amaçla toplanan turizm istatistikler de geleneksel olarak turist sayıları, harcamaları ve gecelemeler bakımından değerlendirilir. Ekonomik analizler bakımından özellikle turizm gelirlerinin isabetli olarak tahmin edilmesi ya da belirlenmesi için birçok kuruluş araştırmalar yapmaktadır. Bu sayede turizmin hem doğrudan hem de dolaylı ekonomik etkiler ve sonuçları belirlenebilir.


11. Soru

Turizm açısından en fazla önem taşıyan ilgili faaliyetler hangileridir?

Cevap

Turizm açısından en fazla önem taşıyanlar ulaşım ve konaklama ile ilgili faaliyetlerdir.


12. Soru

Turizmde karşılaştırmalı üstünlük ilkesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Uluslararası ticarete neden oluşturan karşılaştırmalı üstünlük ilkesinin temeller 1817 yılında David Ricardo’nun çalışmalarına dayanmaktadır. Bu ilke, bir ülkenin belirli malların daha etkin olarak üretim konusunda diğer bir ülkeye karşı bir üstünlüğü olması durumunda, bu iki ülke arasındaki ticaretin yararlı olduğunu savunur. Karşılaştırmalı üstünlük, aynı zamanda fırsat maliyetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde farklı olması anlamına gelir. Karşılaştırmalı üstünlük ilkesi turizm için de geçerlidir. Bu kapsamda, turizm için ayrılan finansal kaynakların bir fırsat maliyet olmasına karşın, bazı durumlarda turizmde kullanılan doğal, sosyokültürel ve tarihsel kaynakların birçok durumda fırsat maliyet olmadığı kabul edilir. Yani, bu kaynaklar turizmde kullanılmadığında ekonomik olarak bir değer taşımayabilir ve fırsat maliyetler sıfır olarak kabul edilir. Bu nedenle de ekonomik açıdan bu tür kaynakların en iyi kullanım yeri turizm alanıdır.


13. Soru

Turizmde talep esnekliği nasıl tanımlanır?

Cevap

Bir mal ya da hizmetin talebin ilk olarak etkileyecek olan faktörün o mal ya da hizmetin kendi fiyatı olması mikro ekonomideki “talep kanununun” doğal sonucudur. Bu nedenle turizm talebin turistik mal ve hizmet fiyatlarının bir fonksiyonu olarak görmek mümkündür (ceteris paribus). Bu fonksiyonel ilişki şu şekilde gösterilebilir; Dt = f (Pt) Bu eşitlikte; • Dt turizm talebini, • Pt ise turistik mal ve hizmetlerin fiyatını gösterir. Diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi, genel talep kanununa uygun olarak, turistik mal ve hizmetlerin fiyatları ile turizm talebi arasındaki ilişki de ters yönlüdür. Diğer bir deyişle iki değişken arasında negatif bir ilişki söz konusudur ve artan fiyatlar düşük talebe, azalan fiyatlar ise talep artışına neden olur. Fiyat değişmelerinin turizm talebi üzerindeki etkiler, gelirdeki değişmelerin etkilerine göre çok daha karmaşıktır.


14. Soru

Kıt kaynaklar kaç kategoriye ayrılmaktadır?

Cevap

Kıt kaynaklar da kendi içinde alt kategorilere ayrılır: • Doğal Kaynaklar: Arazi, mineraller, madenler, su, biyolojik kaynaklar vb. • İş gücü: İnsan emeği ve girişim. • Sermaye: Diğer kaynakların ve özellikle doğadan elde edilen kaynakların geliştirilmesi.


15. Soru

Turizm talebinin belirleyicileri nelerdir?

Cevap

Turizm talebinin belirleyicileri şöyle sıralanabilir: • Ekonomik faktörler, • Karşılaştırmalı fiyatlar, • Demografik faktörler, • Coğrafi faktörler, • Sosyokültürel davranışlar, • Hareketlilik, • Yasa ve yönetmelikler, • Medya haberleşme olanakları, • Bilgi ve iletişim teknolojileri.


16. Soru

Ekonomideki endüstri ile turizmde kullanılan endüstri kavramı arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevap

Tanım olarak bir ekonomide endüstri kavramı, aynı ya da benzer türde mal ve hizmet üreten ve rekabet durumundaki işletmelerin oluşturduğu bir bütün olarak kabul edilir (Wells, 1989). Ancak bu genel endüstri tanımı turizme bazen tam olarak uymayabilir. Çünkü turizm endüstrisindeki işletmeler birbirleriyle rekabet içinde olmayabilir, tam tersine birbirinden bağımsız olarak varlıklarını sürdüremeyebilir ve birbirlerini tamamlayıcı konumlarda olabilirler. Bununla birlikte, turizme endüstriyel yaklaşım; • İmaj, • Güvenirlik ve • Turizm olayının politik olarak kabul edilmesi gibi üç temel ölçüte göre yapılabilir.


17. Soru

Sektörel vergiler nelerdir? Etkileri ne olmaktadır?

Cevap

Ulusal hükûmetler ya da devlet turistik ürünler üzerinde çeşitli doğrudan ve dolaylı vergiler uygular. Bu vergilerde meydana gelen artma ve azalmalar da belirli tipteki turistik ürünlerin tüketimin artırıcı ya da azaltıcı etkilerde bulunur. Bu vergilerden bazıları şöyle sıralanabilir: • Hava alanı vergileri, • Konaklama vergileri, • Turistik bölgelere giriş izinleri, • Giriş ya da transit vizeleri, • Çıkış vizeleri, • Çıkış harçları, • Vergiden muaf mallar (duty free), • Çeşitli ürünler üzerindeki katma değer vergileridir. Bu tipteki vergiler turistik ürünün fiyatını etkili bir şekilde değiştirir. Fiyat düzey ülkede uygulanan vergi türüne ve verginin yaratacağı sonuçlara bağlı olacaktır. Örneğin, Ulusal parklara giriş gibi bir hizmet üzerinde uygulanacak olan vergi doğrudan doğruya bu hizmetten yararlanan kişiye yansır.


18. Soru

Turizm sektörü, ekonominin diğer sektörler gibi ekonomide ne gibi önemli bir katma değer yaratır?

Cevap

Turizm sektörü, ekonominin diğer sektörler gibi ekonomide önemli bir katma değeri yaratır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların diğer sektörlerden aldıkları girdi ya da “ara tüketim” mallarının değeri ile yurt içinde ya da dışında satılan ürün ya da hizmetin satış değeri arasındaki fark bu sektörde yaratılan katma değeri açıklar. Sektörün emek-yoğun özelliği göz önüne alındığında da yaratılan katma değerin ağırlıklı olarak emek ve buradan hareketle hizmete dayandığı da söylenebilir.


19. Soru

Turizm talebinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Turizm talebi kişiden kişiye değişen özellikler gösterir. İnsanları seyahate yönelten çeşitli nedenler vardır ve her insanın turizmden talebi farklı hedeflere dönük olabilir. Bu nedenler; biri hac ziyareti, biri spor karşılaşmasını izlemek ya da bir iş seyahati şeklinde oluşabilir. Turizm talebi kişisel harcanabilir gelirlerin kullanılması ile ilgilidir. Diğer bir deyimle turizm talebi kişilerin gelirine bağlıdır ve talebin gelir esnekliği oldukça yüksektir. Bu durum orta-üst gelir gurubunda daha belirgindir. Bu gruplarda temel ihtiyaçlar genelde rahat karşılandığı için, gelirlerdeki artışlar kolayca seyahatlere yönelebilir. Turizm talebi ekonomideki lüks ve kültürel nitelikteki diğer mal ve hizmetlerle rekabet hâlindedir. İkame olanakları turizm alanından başka alanlarda ve çok sayıda olduğu için, turistik mal ve hizmetlerin yerini kolaylıkla, özellikle lüks nitelikteki mal ve hizmetler alabilir. Bu nedenle, turizmdeki olumsuzluklar kişi gelirlerinin bu alternatif tüketimlere yönelmesine yol açar.


20. Soru

Turizmde pazar dengesinin belirlenmesindeki sorunlar nelerdir?

Cevap

Turizm pazarlarında dengenin belirlenmesi konusunda iki özel sorun vardır: • Turizm faaliyetlerinin coğrafi olarak farklı alanlara yayılmıştır, • Turizm ürünler turistik mal ve hizmetler sunanlarla turistler tarafından farklı şekillerde algılanır. Birinci sorun açısından yaklaşım yapıldığında, piyasalardaki denge analizler genellikle ulusal ekonomi ile ilgilidir. Dünyadaki turizm hareketlerinin %90’ı (gecelemeler bazında) iç turizme dönüktür ve az sayıda ekonomi uluslararası turizme kapalıdır. Öte yandan, birçok ulusal pazar için içe ve dışa dönük (incoming ve outgoing) uluslararası turizm, ülkede oluşacak parasal kazançlar veya kayıplar bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bir ülkedeki turizm pazarı ulusal ve uluslararası turizmin bir karması niteliğindedir ve toplam turizm pazarındaki uluslararası turizmin payı ya da oranı, ekonominin yerli pazarlarında ticaret yapılan birçok malın dış satımından daha fazla önem taşır. İkinci sorun kapsamında ise daha önce de belirtildiği üzere, tüketimde bulunan turistlerin büyük bir çoğunluğu bir iş ya da tatil seyahatin tek bir paket ürün olarak algılarlar ve bu nedenle tek bir ürüne dayalı talep yönü ile bir denge analizinin yapılması gereklidir. Oysa ki turistik ürünler arz edenler turistik mal ve hizmetler birbirini tamamlayan farklı üretim sektörlerinin ürünler olarak değerlendirirler. Dolayısıyla arz yönünden farklı türdeki ürünler için farklı denge analizleri gerekmektedir.


22. Soru

Turizm sektöründe uzun vadeli ve istikrarlı bir denge oluşmasını etkileyen diğer başlıca faktörler nelerdir?

Cevap

Turizm sektöründe uzun vadeli ve istikrarlı bir denge oluşmasını etkileyen diğer başlıca faktörler kısaca şöyle açıklanabilir: • Girdi maliyetlerindeki değişmeler: Ekonomideki istikrarsızlık nedeniyle üretim girdilerinde meydana gelen fiyat artışları, maliyetler de artırır. Yükselen maliyetler firmaların fiyatlarını artırmalarına yol açar. Bu duruma turizm sektöründe oldukça sık rastlanır. • Enflasyonist baskılar: Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde turizm sektörü maliyet enflasyonundan etkilenir. Bu da devletin ekonomi politikası neden ile oluşan fiyat artışları ve yatırım mallarındaki fiyat artışlarından kaynaklanır. • Nominal gelir düzeyi: Bir ülkede belirli dönemlerde meydana gelen fiyat artışları, kişilerin nominal gelirlerinde de artışa neden olur. Ancak nominal gelir artısı enflasyonun gerisinde kaldığı zaman turizm işletmelerine karşı talepte azalma meydana gelir. • Kâr marjları: Turizm sektörünün ürettiği mal ve hizmetlerin arzında üretim maliyetlerinin kesin olarak saptanması ve maliyetler üzerinde normal bir kâr eklenmesi gerekir. Bazı durumlarda kâr marjlarının çok yüksek olması fiyatları da artırarak talepte azalmaya yol açmaktadır. • Ücretler: İşletmelerin çalışanlara uyguladığı ücretler konusundaki farklı politikalar, bir taraftan küçük ölçekli işletmelerin iş gücü maliyetlerinin artmasına, öte yandan da sektördeki iş gücünün sık sık iş değiştirmesine yol açar. Ayrıca sezon içi ve sezon dışı uygulanan ücret farklılığı da iş gücü maliyetlerinin tam olarak belirlenmesini zorlaştırmaktadır. • Arz-talep dengesizliği: Özellikle turizm mevsimi içinde bazen aşırı taleple karşılaşan işletmeler arz kapasitelerin kolayca artıramadıkları için istikrarlı bir fiyat politikası uygulayamaz. Aynı durum sezon dışı düşük talep dönemleri için de geçerlidir. • İstihdam: Sektördeki bazı özel hizmet alanlarında gereksinim nitelikli iş gücünün yetersiz olması ya da bulunamaması işletmelerin verimliliğini düşüren ve hizmet kalitesini bozan en önemli etkendir. Yetersiz hizmetler de uzun vadede işletmelere yönelik talebin azalmasına yol açarak piyasa dengesini bozmaktadır.


23. Soru

Arz üzerindeki fiyat kontrolleri nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Turizm, bazı temel mallarda olduğu gibi sıkı fiyat kontroller ile karşı karşıya değildir. Bununla birlikte, devlet bazı alt sektörlerde fiyat kontrolleri uygulayabilir. Örneğin, bazı Ülkeler de iç hat hava yolu fiyatları devlet tarafından kontrol edilmektedir. Aynı şekilde konaklama işletmelerinde sınıflandırma sistemi uygulanan ülkelerde fiyatlar sınırlandırılabilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde döviz kurları üzerinde dolaylı da olsa devlet kontrolü söz konusu olabilir. Kontrol edilen fiyatlar pazar denge fiyatının altında olduğu sürece genellikle bir sorun yoktur, fakat kontrollü fiyatlar denge fiyatının üzerinde ise bu durumda talep ya da arz fazlası ortaya çıkacak ve pazar dengesi bozulacaktır.


24. Soru

Turizm ekonomisi nedir ? 

Cevap

Turizm ekonomisi; turizm olayının yarattığı ekonomik sonuçlar ile, bu sonuçların boyutları ve turizmin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu etkileri ölçmekle ilgili bir bilim dalıdır. 


25. Soru

Turizm nedir ? 

Cevap

Turizm, tüm ekonomik faaliyetler içinde en fazla insan unsuru ve insanın uluslararası yer değiştirmesinin sonuçları ile ilgili bir ekonomik faaliyettir. 


26. Soru

Sermaye nedir ? 

Cevap

Sermaye; makine ve endüstriyel ekipmanı içeren insanlar tarafından yaratılan ve insan emeğini verimli kılan girdilerdir. Diğer bir deyimle, üretim için kullanılan üretilmiş araçlardır. 


27. Soru

İş gücü nedir ? 

Cevap

İş gücü, insanların düşünsel ve bedensel güçleri ile çalışarak üretime katkısını ifade eder. 


28. Soru

Doğal kaynaklar nedir ? 

Cevap

Doğal kaynaklar ise; toprak, su, madenler ve ormanlar gibi insanların hammadde olarak üretimde kullanabilecekleri her şeyi kapsar.


29. Soru

Bir ürün ya da hizmetin fırsat maliyeti nedir ? 

Cevap

Bir ürün ya da hizmetin fırsat maliyeti, aynı kaynaklarla üretilebilecek olası en iyi başka bir alternatifi kaçırmaktır.


30. Soru

Turizmde karşılaştırmalı üstünlük ilkesi nedir?

Cevap

Bu ilke, bir ülkenin belirli malların daha etkin olarak üretimi konusunda diğer bir ülkeye karşı bir üstünlüğü olması durumunda, bu iki ülke arasındaki ticaretin yararlı olduğunu savunur. Karşılaştırmalı üstünlük, aynı zamanda fırsat maliyetlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde farklı olması anlamına gelir.


31. Soru

Heckscher-Ohlin (HO) kuramı nedir?

Cevap

Heckscher-Ohlin (HO) kuramı karşılaştırmalı üstünlük ilkesi bakımdan üretimin etkinliğinden çok, üretim faktörlerinin (kaynaklar) turizme tahsis edilebilirliği üzerinde durur. buna göre, örneğin çok sayıda ucuz iş gücüne, vahşi yaşamın olduğu doğal arazilere, dağlara ve plajlara sahip Tanzanya gibi az gelişmiş bir ülke turizmde önemli bir karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacaktır.


32. Soru

Turizm alanına ilişkin sektörler nelerdir?

Cevap

Çekicilikler (doğal, kültürel, müzeler, parklar vb)

Konaklama sektörü

Ulaştırma sektörü

Seyahat organizasyon sektörü

Destinasyon örgütlenmesi sektörü


33. Soru

Turizm ürünlerinin kıt kaynakları nelerdir ?

Cevap

• Doğal Kaynaklar: Arazi, mineraller, madenler, su, biyolojik kaynaklar vb.
• İş gücü: İnsan emeği ve girişim.
• Sermaye: Diğer kaynakların ve özellikle doğadan elde edilen kaynakların geliştirilmesi.


34. Soru

Turizm arzı nedir ?

Cevap

Turistik tüketimde yer alan ve turizm talebinin gereksinimleri karşılamak için gerekli mal ve hizmetlerin sunulmasını içeren üretime dayalı işlemlerin tümü.


35. Soru

Kullanıma dönük yapay turistik çekicilikler nelerdir?

Cevap

• Konaklama tesisleri
• Temalı parklar
• Kayak merkezleri
• Marinalar
• Kruvaziyer gemiler
• Etkinlikler
• Spa ve termal tesisler
• Parklar
• Sinema ve Tiyatro
• Gece kulüpleri
• Oyun salonları
• Barlar
• Eğlence
• Spor


36. Soru

Birincil doğal çekicilikler olarak tanımlanan turistik çekicilikler hangileridir?

Cevap

• İklim
• Kıyılar
• Coğrafya
• Flora ve Fauna 
• Göller
• Şelaleler
• Dağlar
• Vahşi yaşamı gözleme
alanları
• Manzara


37. Soru

Hareketli çekim kaynağı olarak tanımlanan turizm arzları nelerdir?

Cevap

Kruvaziyer gemiler, uzun menzilli demir yolu seferleri. (Örn Transibirya)


38. Soru

Turizm sektöründe karşılaşılabilinecek pazar yapıları nelerdir?

Cevap


• Tam rekabet
• Tekel
• Tekelci rekabet
• Oligopol


39. Soru

Tekelci rekabet piyasasının özellikleri nelerdir ?

Cevap

• İşletme sayısı fazladır
• Pazara giriş ve çıkışta fazla engel yoktur
• Sınırlı ölçek ekonomileri vardır
• Firmalar fiyat üzerinde belirli bir kontrole ve insiyatife sahiptir.


40. Soru

Oligopol pazar yapısı nedir?

Cevap

Oligopol pazar yapısı pazara hâkim birkaç firmanın olduğu bir piyasadır ve pazara grste cdd engeller vardır. Bu nedenle de, az sayıdaki firma ürün fiyatları ve arz miktarı konusunda önemli ölçüde söz sahibidir. 


41. Soru

Seyahat konusundaki başlıca motivasyonlar nelerdir?

Cevap

• Dinlenme,
• Fiziksel ve duygusal olarak kendini yenileme,
• Her zaman yaşadığı çevreden kısa bir süre için uzaklaşma,
• Tarihi ve kültürel bölgeleri ziyaret etme,
• Doğaya daha yakın olma,
• Eğlence,
• Farklı insanlar ile tanışma,
• Macera arama,
• Spor.


42. Soru

Coğrafyacılara göre turizm talebi nasıl tanımlanır?

Cevap

“Sürekli işlerinin ve konutlarının bulunduğu yerden uzak mekânlardaki turistik olanakları ve hizmetleri kullanmak isteyen, seyahat etmekte olan ve/veya seyahat etme eğiliminde olan kişi sayısıdır”


43. Soru

Turizm pazarlarında dengenin belirlenmesi konusundaki sorunlar nelerdir ?

Cevap

Turizm pazarlarında dengenin belirlenmesi konusunda iki özel sorun vardır:
• Turizm faaliyetlerinin coğrafi olarak farklı alanlara yayılmıştır,
• Turizm ürünleri turistik mal ve hizmetleri sunanlarla turistler tarafından farklı şekillerde algılanır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi