Genel Turizm Bilgisi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Turizmin Genel Yapısı Ve Temel Kavramlar

1. Soru

Turizm literatüründe çeşitli turist tiplemeleri bulunmaktadır. Bunlar nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Turizm literatüründeki turist tiplemeleri şöyle sıralanabilir: • Örgütlenmiş kitle turistleri: Bu tipler en az maceracı olanlardır ve seyahatleri boyunca kendi sınırlandırılmış çevreleri içinde kalırlar. Rehberli turlarla otobüsler ve hızlı trenlerle seyahat edenler bu grubun en belirgin örnekleridir. Bu tür turistlerin gezi planları önceden belirlenmiş ve bütün durak noktaları ayarlanmıştır. Sürekli yaşadığı yerdeki hayata benzer yerlerde konaklarlar. Yeniliklere çok uzaktırlar. • Bireysel kitle turistleri: Bu tür turistler örgütlenmiş kitle turistlerine benzemekle beraber gezi planında belirli dereceye kadar kendileri de karar vermektedirler. Tur grubuna çok da bağımlı değillerdir. Ama temel düzenlemeler seyahat acentesi tarafından yapılmaktadır. Çok fazla olmamakla beraber yeniliklere açıktırlar. • Araştırıcı turistler: Gezi programlarını kendileri yaparlar. Rahat bir konaklama işletmesi ve güvenilir bir ulaştırma aracı tercih ederler. Gittiği yerlerdeki halkın arasına katılmayı ve onların dilini konuşmayı severler. Yeniliklere açık olmakla beraber yerel halkın arasına katılma belli bir dereceye kadardır. • Başıboş turistler: Bu tür turistlerin sabit bir gezi programı yoktur. Yerel halkın arasına katılmayı, onların yediğinden yemeyi, onların içtiğinden içmeyi tercih ederler. Turizm işletmelerinden uzak dururlar.


2. Soru

Turistlerin turizm faaliyetlerine katılım amaçları genel olarak kaç grup altında toplanmıştır?

Cevap

Turistlerin turizm faaliyetlerine katılım amaçlarını genel olarak altı grup altında toplanmıştır (UNWTO, 1994): • Boş zaman aktiviteleri, • Rekreasyon ve tatil, • Arkadaş ve akraba ziyaretleri, • İş ve meslek, • Sağlık, • Din ve hac, • Diğer nedenler.


3. Soru

Literatüre göre turizmin kaç temel özelliği vardır?

Cevap

Burkart ve Medlik (1974)’e göre turizmin beş temel özelliği vardır: • Turizm olaylar ve ilişkilerin toplamıdır. • Bu olaylar ve ilişkiler insanların destinasyonlara doğru seyahatinden ve bu destinasyonlardaki kalışlarından ortaya çıkar. Seyahat turizmin dinamik yönünü kalışlar ise statik yönünü temsil eder. • Bu seyahat ve kalışlar insanların normal olarak çalıştıkları ve yaşadıkları yerlerin dışına doğrudur. • Bu destinasyonlara doğru olan hareketlilik geçici ve kısa dönemlidir. • Bu destinasyonlara yönelik ziyaretteki amaçlar çalışmaya yönelik olmayan amaçları içerir.


4. Soru

Turistin kişilik özelliklerine göre yapılan sınıflandırmalardan dışa dönük turist tipini açıklayınız.

Cevap

Dışa dönükler; Çevre merkezliler olarak da ifade edilen bu grup yeni şeyler ve macera ararlar. Başkalarından önce bu yenilikleri görmeyi ve orada bulunmayı isterler. Farklı kültürlerdeki insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar. Nitelikli konaklama ve yeme içme işletmesi isterler. Fakat bu işletmelerin uluslararası zincir işletme olması gerekmez. Her şeyi belirli turları tercih etmezler. Gittikleri yerdeki çekicilikleri kendi başlarına gezmek isterler.


5. Soru

Uluslararası gezgin kimdir?

Cevap

Uluslararası gezgin, seyahatinin amacı ve kullandığı aracın türüne bakılmaksızın kendi ikametgâhının olduğu ülkenin dışındaki bir yere seyahat eden herhangi bir kişidir.


6. Soru

Turistin kişilik özelliklerine göre yapılan sınıflandırmalardan içe dönük turist tipini açıklayınız.

Cevap

İçe dönükler; Ruhsal merkezliler olarak da ifade edilen bu grup bilindik konaklama ve yeme içme hizmetlerinin olduğu destinasyonları tercih ederler. Maceracı değildirler. Her şeyi önceden ayarlanmış paket turları tercih ederler. Bunlar için güvenlik ön plandadır.


7. Soru

Rekreasyon nedir, açıklayınız?

Cevap

Rekreasyon, insanların boş zamanlarında dinlenmek, eğlenmek, kişisel açıdan tatmin olmak için gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler ya da deneyimlerdir.


8. Soru

Decrop ve Snelders (2005) karar verme değişkenleri ve süreçlerine göre turistleri kaç gruba ayırmıştır?

Cevap

Decrop ve Snelders (2005) karar verme değişkenleri ve süreçlerine göre turistleri altı gruba ayırmıştır: • Alışılmış turistler, • Akılcı turistler, • Hedonik turistler, • Fırsatçı turistler, • Kısıtlı turistler, • Uyumlu turistler.


9. Soru

İç turizm, aktif dış turizm ve pasif dış turizme birer örnek veriniz.

Cevap

Örneğin, Türk vatandaşlarının Türkiye içerisindeki turizm faaliyetlerine katılması iç turizm; İngiliz vatandaşlarının Türkiye’ye gelmesi aktif dış turizm; Türk vatandaşlarının İngiltere’ye gitmesi pasif dış turizmdir.


10. Soru

Plog, literatürde turistlerin kişilik özelliklerine dayalı bir sınıflandırma yapmıştır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Plog’un (1974) turistlerin kişilik özelliklerine dayalı yaptığı sınıflandırmalar şöyle sıralanabilir: • Dışa dönük turist tipi, • İçe dönük turist tipi ve • Orta merkezli turist tipleri.


11. Soru

Turizmin mimarlık ile olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap

Bir bölgeye yönelik turizm faaliyetleri o bölgede yapılaşma ihtiyacını artırmaktadır. Turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik taleplerin ortaya çıkardığı yapılaşma mimarinin ilgi alanına girmektedir. Turistlerin konaklayacağı tesisler, yeme içme üniteleri, rekreasyon alanları, eğlence tesisleri bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yapıların inşası özel tasarımlar gerektirebilir. Mimarlık bilimi turizm bölgelerinin estetik açıdan güzelleşmesine katkıda bulunmaktadır.


12. Soru

İnsanoğlunun çeşitli nedenlerle kısa süreli veya uzun süreli yer değiştirmeye bağlı hareketlilikleri çok eski tarihlere kadar gitmektedir. İlkçağlardaki insanların bu hareketlerinin nedenleri nelerdir?

Cevap

İlk çağlarda bu hareketliliklerin çoğu savaş, din, sağlık ve ticaret nedeniyle yapılmaktaydı. Özellikle savaşlar ve ticaret nedeniyle ortaya çıkan yer değiştirmeler daha çoktu ve mesafeler uzun olabilmekteydi. Barutçugil (1984) turizm olayının başlangıcını özellikle gezginler ve ticaret amaçlı seyahatlere vurgu yaparak; • Sümerlere, • Finikelilere ve • Mısırlılara kadar götürmektedir. Günümüz turizm hareketleri içinde yer alan sportif etkinlikler eski Yunanlılar dönemindeki düzenlenen olimpiyatlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde seyahatlere katılanlar için en önemli sorun güvenlik ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması idi.


13. Soru

İnsanoğlunun çeşitli nedenlerle kısa süreli veya uzun süreli yer değiştirmeye bağlı hareketlilikleri çok eski tarihlere kadar gitmektedir. Ortaçağ dönemindeki insanların bu hareketlerinin nedenleri nelerdi ve bu seyahatler nasıl yapılırdı?

Cevap

Orta Çağ dönemine baktığımızda turizm olarak adlandırabileceğimiz seyahatlerdeki temel amaç din idi. Bu dönemde yine ticaret amacıyla yapılan seyahatler devam etmektedir. Savaşlar, özellikle de haçlı savaşları büyük kitlelerin yer değiştirmesindeki en önemli faktördür. Bu dönemin seyahat edebilenleri askerler ve tacirler dışında, seyahat edebilme gücüne sahip zengin kesimdi. Bu dönemin seyahat araçları ya atların kendisi ya da atların koşulduğu at arabalarıdır.


14. Soru

Kısıtlı turistleri açıklayınız.

Cevap

Kısıtlı turistler; Kısıtlı finansal kaynaklar ya da durumsal engeller ile karşı karşıya gelen ve bu kısıtlılıklara ya da engellere göre tatil kararlarını veren turist tipleridirler. Bu engellerin bazıları, hane halkı içerisindeki belirli bireylerle ilgili olabilmektedir. Kısıtlı turistler tatil karar verme sürecinde pek fazla yer almamaktadırlar ve bu turistler için bilgi arama çabası oldukça sınırlı düzeyde ve pasif olmaktadır.


15. Soru

Hedonik turistleri açıklayınız.

Cevap

Hedonik turistler; Tatilleri ile ilgili olarak düşünmekten, hayal kurmaktan ve konuşmaktan hoşlanırlar, tatile olan ilgi düzeyleri yüksek olduğundan turistik bilgi elde edilebilecek hiçbir fırsatı kaçırmazlar, arkadaşlarını seyahate teşvik ederler ve onlara belirli turizm bölgelerini önerirler, duygusal güdüleri mantıksal etkenlerden daha baskındır, hangi tercihi yapacakları oldukça zor tahmin edilir.


16. Soru

Turizmin davranış bilimleri ile olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap

Davranış bilimleri insan davranışlarını konu almaktadır. Turist davranışları incelenmesi gereken bir alandır. İnsanların her zamanki yaşadıkları yerdeki davranışları ile turist olarak gittikleri bölgelerdeki aynı mıdır? Eğer değil ise ‘ne tür farklılar göstermektedir?’ gibi sorularının cevapları aranmaktadır. Tüketici olarak turistlerin davranışları yine başka bir araştırma alanıdır. Turist davranışlarının kültürler arası karşılaştırılması bir başka araştırma alanıdır. Turistlerin satın alma davranışlarına etki eden faktörleri belirlemeye yönelik birçok çalışmanın yapıldığını görmekteyiz. Turistlerin tutumları, algılamaları, beklentileri, kişilikleri davranış bilimlerinin ilgi alanına girmektedir. Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere turizmin öznesi olan turistin davranışları birçok açıdan davranış bilimlerinin inceleme alanına girmektedir.


17. Soru

Turizmin tanımı çerçevesinde ziyaretçi kimdir?

Cevap

Ziyaretçi, devamlı ikamet ettiği ülke dışındaki bir yere 12 ayı aşmamak üzere çalışma amacı dışında herhangi bir amaçla seyahat eden herhangi bir kişidir.


18. Soru

Turizmin eğitim ile olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap

Eğitimin bir yönü kişilere belirli bilgi ve becerilerin verilmesinin sağlanmasıyla ilgilidir. Turizm birçok hizmetin tüketicilere sunulmasını gerektirmektedir. Bu sunumun niteliği bu sunumu yapacakların bu alanda alacakları uygun ve nitelikli eğitim faaliyetleriyle mümkün olabilecektir. Örneğin; deniz, kum, güneş üçlüsüne dayalı bir turizm ürünü sunan ülkelerin birçoğu benzer özellikte turistik ürünler sunmaktadır. Bu ülkelerin sunduğu hizmetin kalitesini ayrıştıracak tek önemli nokta sahip oldukları eğitimli insan gücüdür. Nitelikli insan gücü sadece hizmetin sunumunda değil turizm endüstrisinin bölgesel ve ülkesel boyutta uygun şekilde geliştirilmesine de yardım edecektir.


19. Soru

Boş zaman nedir, tanımlayınız.

Cevap

Boş zaman, ‘işten arta kalan zaman’ veya ‘zorunlu sosyal görevler yerine getirildikten sonra geriye kalan zaman’ olarak ifade edilebilir.


20. Soru

Turizmin tanımı çerçevesinde yerli gezgin kimdir?

Cevap

Yerli gezgin, seyahatinin amacı ve kullandığı aracın türüne bakılmaksızın kendi ikametgâhının olduğu ülke içinde bir yere seyahat eden herhangi bir kişidir.


21. Soru

Turizmin işletme ile olan ilişkisini açıklayınız.

Cevap

İşletme bilimi üretim faaliyetlerinin gerçekleştiği birimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Turizm faaliyetlerine katılan bireyler sürekli yaşadıkları çevre dışında çıktıkları için, ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri her zamankinden daha fazla şekilde bu mal ve hizmetleri üreten işletmelerden temin edeceklerdir.


22. Soru

Modern turizm ne zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap

1900’lü yıllar, modern turizmin hareketlerinin ortaya çıktığı yıllardır.


23. Soru

Turizmin tanımı çerçevesinde günübirlikçi kimdir?

Cevap

Günübirlikçi; ziyaret edilen ülkede geceleme yapmayan ziyaretçidir.


24. Soru

Turizm disiplinler arası bir bilim dalı olması nedeniyle birçok bilim dalıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Bu bilim dalları hangileridir?

Cevap

Turistin içinde yer aldığı turistik faaliyetlere baktığımızda da turizmin diğer bilim dalları ile ilişkili olduğunu açıkça görürüz. Bu bilim dalları şöyle sıralanabilir: • Ekonomi, • İşletme, • Hukuk, • Sosyoloji, • Davranış bilimleri, • Pazarlama, • Eğitim, • Coğrafya, • Arkeoloji, • Mimarlık.


25. Soru

Birleşmiş Miletler Dünya Turizm Örgütüne göre “turizm, insanların her zamanki yaşadığı çevreden başka bir yerde bir yılı aşmamak üzere boş zaman, iş ve diğer amaçlarla yaptığı faaliyetler” olarak tanımlanarak üçe ayrılmıştır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bu üç turizm çeşidin kısaca şöyle açıklanabilir: • İç turizm: Ülke vatandaşlarının kendi ülkesi sınırları içinde turizm faaliyetlerine katılmalarıdır. • Aktif dış turizm: Bir ülkeye başka ülkelerde turistlerin gelmesini ifade eden bir kavramdır. • Pasif dış turizm: Bir ülke vatandaşlarının diğer ülkelere turist olarak girmesini ifade eden bir kavramdır.


26. Soru

Literatürde Smith (1977) turist sayısı ve onların yerel şartlara uyumuna göre tipleme geliştirmiştir. B tiplemeler nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

B tiplemeler kısaca şöyle açıklanabilir: • Araştırıcı: Akademisyenler, tırmanıcılar bu gruba örnektir. Bunlar yerel şartları tamamen kabul ederler ve çok kolay uyum sağlarlar. • Seçkin: Yeni şeyler arayan gruptur. Herkesin daha önce gitmediği yerlere yönelirler. Turistik hizmetlerden yararlanmakla birlikte yerel şartlara kolayca adapte olabilirler. • Farklı: Seçkin grup kadar zengin değillerdir. Standart bir tura ekstra özellikler eklenmesini isterler. Yerel şartlara birkaç gün uyum sağlayabilirler. • Öncü kitle: Standart turizm hizmetlerini ararlar fakat bunların yokluğu ile de başa çıkabilirler. • Kitle turizmi: Büyük kitleler hâlindeki turist akımını ifade eder. Bu akış genellikle sezonsaldır. Batı kültürüne ait hizmetleri ve dilli rehberleri tercih ederler. • Charter turizmi: Çok yüksek miktarda turist akımını temsil ederler. Tur programlarına bağımlıdırlar.


27. Soru

Turizmin işletme ile olan ilişkisine dair bir örnek veriniz.

Cevap

Örnek olarak, sürekli yaşadığı yerde konaklamalarını ve yeme içmelerini evlerinde yaparken, turizm faaliyetlerine katıldıkları süre içinde bu ihtiyaçlarını konaklama ve yeme içme işletmelerinde karşılayacaklardır. İşletmeler turistlerin gelmesiyle ürettikleri mal ve hizmetlerin sayısı ve çeşidinde artış yapmaya başlayacaklardır. Pazarlama karması elemanlarını bu yeni tüketici kitlesine göre şekillendireceklerdir.


28. Soru

Dünya turizm örgütüne göre ülkeler arası seyahat etmesine rağmen uluslararası ziyaretçi istatistiklerinde yer almazlar. Bunlar nelerdir?

Cevap

Ülkeler arası seyahat etmesine rağmen uluslararası ziyaretçi istatistiklerinde yer almayanlar şöyle sıralanabilir: • Bir ülkeye giriş yapan veya ayrılan göçmenler, • Sınır çalışanları. İki komşu ülkenin sınır kasabasında yaşayan ve çalışmak için her gün komşu ülkeye giriş çıkış yapan kişi, • Diplomatlar, askerî personel ve bunların aile mensupları ile hizmetçileri, • Mülteci ve göçebeler, • Transit yolcular olarak açıklanmıştır.


29. Soru

Kişinin boş zamanında yapabileceği faaliyetler nelerdir?

Cevap

Kişinin boş zamanında yapabileceği faaliyetler şöyle sıralanabilir: • Spor yapmak, • Kitap okumak, • Film seyretmek, • Oyun oynamak, • İnternette dolaşmak, • Alışveriş yapmak, • Resim yapmak, • Ev dışında yemeğe çıkmak, • Turizm faaliyetlerine katılmak olarak sıralanabilir.


30. Soru

Boş zaman nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Boş zaman ‘işten arta kalan zaman’ veya ‘zorunlu sosyal görevler yerine getirildikten sonra geriye kalan zaman’ olarak ifade edilebilir (Torkildsen, 1993: 25)


31. Soru

Boş zaman nasıl gerçekleştirilebilir?

Cevap

Boş zaman faaliyetleri kişinin yaşadığı evde, bölgede, ülkede veya başka bir ülkede gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetler tek başına gerçekleştirilebileceği gibi kişinin ailesi veya arkadaş grubu ve hatta hiç tanımadığı kişilerle bile birliktede de gerçekleştirilebilir.


32. Soru

Kişinin boş zamanlarında gerçekleştirebileceği faaliyetler nelerdir?

Cevap

Kişinin boş zamanlarında gerçekleştirebileceği faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
• Spor yapmak,
• Kitap okumak,
• Film seyretmek,
• Oyun oynamak,
• İnternette dolaşmak,
• Alışveriş yapmak,
• Resim yapmak,
• Ev dışında yemeğe çıkmak,
• Turizm faaliyetlerine katılmak 


33. Soru

Olalı’nın (1982: 11) tanımına göre turizm nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Olalı’nın (1982: 11) tanımına göre turizm:
• İnsanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışında yerleşmemek,
• Sadece para kazanmak veya politik ya da askerî bir amaç izlememek üzere,
• Serbest bir ortamda,
• İş, merak, din, sağlık, spor, eğlence, kültür, deneyim kazanma, snobik amaçlarla veya aile ziyareti, kongre ve seminerlere katılmak gibi nedenlerle,
• Kişisel veya toplu olarak yaptıkları seyahatlerden,
• Gittikleri yerlerde 24 saati aşan veya o yerin bir konaklama tesisinde en az bir geceleme (nuitee) süreyle konaklamalarından ortaya çıkan,
• İş ve ilişkileri kapsayan,
• Bir tüketim olayı,
• Sosyal bir olay,
• Ağır ve entegre bir hizmet endüstrisi olarak tanımlamaktadır.


34. Soru

Snobizm, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Snobizm, seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özen gösterme durumudur.


35. Soru

Birleşmiş Miletler Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO, 1994: 5) göre  turizm kaça ayrılmıştır?

Cevap

Birleşmiş Miletler Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO, 1994: 5) göre  turizm 3’e ayrılmıştır. Bunlar:
• İç turizm: Ülke vatandaşlarının kendi ülkesi sınırları içinde turizm faaliyetlerine katılmalarıdır.
• Aktif dış turizm: Bir ülkeye başka ülkelerde turistlerin gelmesini ifade eden bir kavramdır.
• Pasif dış turizm: Bir ülke vatandaşlarının diğer ülkelere turist olarak girmesini ifade eden bir kavramdır.


36. Soru

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, nasıl bir örgüttür?

Cevap

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 157 üye ülkeye sahip, sürdürülebilir, güvenli ve herkes tarafından erişilebilir turizmin tanıtımından sorumlu Birleşmiş Milletlere bağlı bir örgüttür.


37. Soru

Turizm faaliyetlerinin yararları nelerdir?

Cevap

Turizm faaliyetleri hem bireyin ihtiyaçlarının (Gezme, dinlenme, eğlenme, kültürel gelişim vb) giderilmesine yardımcı olurken hem de bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerlerde ekonomik canlılığın artmasına yardımcı olmaktadır.


38. Soru

Turizmin açıklanmasında dikkate alınan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Turizmin açıklanmasında dikkate alınan yaklaşımları şu şekilde özetleyebiliriz (Cohen, 1984: 374-376); Ağırlamanın ticarileşmiş bir şekli olarak turizm, Demokratik bir seyahat olarak turizm, Modern bir boş zaman faaliyeti olarak turizm, Geleneksel haccın modern bir şekli olarak turizm, Temel kültürel motiflerin gösterimi olarak turizm, Bir asimilasyon olarak turizm, Etnik ilişkilerin bir türü olarak turizm,Yeni bir sömürgecilik olarak turizm.


39. Soru

Transit yolcu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Seyahatlerinin başladığı ve biteceği ülke arasında herhangi bir noktada 24 saati aşmayacak şekilde duraklama yapan ve buradan aynı ya da başka bir ulaştırma şirketiyle yolculuklarına devam eden yolcular “transit yolcu” olarak adlandırılır.


40. Soru

Transit yolcu kapsamında ele alınan kişiler kimlerdir?

Cevap

Bir ülkeye giriş yapan veya ayrılan göçmenler,
• Sınır çalışanları. İki komşu ülkenin sınır kasabasında yaşayan ve çalışmak için her gün komşu ülkeye giriş çıkış yapan kişi,
• Diplomatlar, askerî personel ve bunların aile mensupları ile hizmetçileri,
• Mülteci ve göçebeler, transit yolcular olarak açıklanmıştır.


41. Soru

Turistlerin turizm faaliyetlerine katılım amaçları nelerdir?

Cevap

Turistlerin turizm faaliyetlerine katılım amaçlarını genel olarak 6 grup altında toplanmıştır (UNWTO, 1994);
• Boş zaman aktiviteleri, rekreasyon ve tatil,
• Arkadaş ve akraba ziyaretleri,
• İş ve meslek,
• Sağlık,
• Din ve hac,
• Diğer nedenler olarak açıklanmıştır.


42. Soru

Rekreasyon nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Rekreasyon insanların boş zamanlarında dinlenmek, eğlenmek, kişisel açıdan tatmin olmak için gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler ya da deneyimlerdir.


43. Soru

Örgütlenmiş kitle turistlerinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Örgütlenmiş kitle turistleri: Bu tipler en az maceracı olanlardır ve seyahatleri boyunca kendi sınırlandırılmış çevreleri içinde kalırlar. Rehberli turlarla otobüsler ve hızlı trenlerle seyahat edenler bu grubun en belirgin örnekleridir. Bu tür turistlerin gezi planları önceden belirlenmiş ve bütün durak noktaları ayarlanmıştır. Sürekli yaşadığı yerdeki hayata benzer yerlerde konaklarlar. Yeniliklere çok uzaktırlar.


44. Soru

Kişilik özelliklerine göre turist tiplemelerinden dışa dönükler nasıl özelliklere sahiptir?

Cevap

Dışa dönükler: Çevre merkezliler olarak da ifade edilen bu grup yeni şeyler ve macera ararlar. Başkalarından önce bu yenilikleri görmeyi ve orada bulunmayı isterler. Farklı kültürlerdeki insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar. Nitelikli konaklama ve yeme içme işletmesi isterler. Fakat bu işletmelerin uluslararası zincir işletme olması gerekmez. Her şeyi belirli turları tercih etmezler. Gittikleri yerdeki çekicilikleri kendi başlarına gezmek isterler.


45. Soru

Turist sayısı ve onların yerel şartlara ne kadar uyum sağladığına dayalı tiplemeler nelerdir?

Cevap

Turist sayısı ve onların yerel şartlara ne kadar uyum sağladığına dayalı tiplemeler;

Araştırıcı: Akademisyenler, tırmanıcılar bu gruba örnektir. Bunlar yerel şartları tamamen kabul ederler ve çok kolay uyum sağlarlar.
Seçkin: Yeni şeyler arayan gruptur. Herkesin daha önce gitmediği yerlere yönelirler. Turistik hizmetlerden yararlanmakla birlikte yerel şartlara kolayca adapte
olabilirler.
Farklı: Seçkin grup kadar zengin değillerdir. Standart bir tura ekstra özellikler eklenmesini isterler. Yerel şartlara birkaç gün uyum sağlayabilirler.
Öncü kitle: Standart turizm hizmetlerini ararlar fakat bunların yokluğu ile de başa
çıkabilirler.
Kitle turizmi: Büyük kitleler halindeki turist akımını ifade eder. Bu akış genellikle sezonsaldır. Batı kültürüne ait hizmetleri ve dilli rehberleri tercih ederler.
Charter turizmi: Çok yüksek miktarda turist akımını temsil ederler. Tur programlarına bağımlıdırlar.


46. Soru

Decrop ve Snelders'in (2005) karar verme değişkenleri ve süreçlerine göre gruplara ayırdığı turistler kimlerdir?

Cevap

Decrop ve Snelders (2005) karar verme değişkenleri ve süreçlerine göre turistleri altı gruba ayırmıştır. Bunlar:
• Alışılmış turistler: Genellikle her yıl aynı tatil davranışlarını tekrarlar, çoğu zaman risk almaktan kaçınırlar, tatilini heba etmeyi asla göze alamazlar ve gittiği turizm bölgesinde kendinî evinde gibi hissetmekten hoşlanırlar.
• Akılcı turistler: Tatillerini planlamada riskten kaçınma davranışı gösterirler, tutumlu ve idareli olarak tanımlanabilecek davranışları benimserler, dikkatli ve mantıklı karar vericilerdir, tatile çıkmadan önce kapsamlı hazırlık yaparlar, seyahatlerinde
sürprizle karşılaşmamak için her ayrıntıyı önceden planlarlar ve diğer tüm turist
tiplerinden daha fazla bilgi toplarlar.
• Hedonik turistler: Tatilleri ile ilgili olarak düşünmekten, hayal kurmaktan ve konuşmaktan hoşlanırlar, tatile olan ilgi düzeyleri yüksek olduğundan turistik bilgi
elde edilebilecek hiçbir fırsatı kaçırmazlar, arkadaşlarını seyahate teşvik ederler ve onlara belirli turizm bölgelerini önerirler, duygusal güdüleri mantıksal etkenlerden daha baskındır, hangi tercihi yapacakları oldukça zor tahmin edilir.
• Fırsatçı turistler: Tatil hakkında fazla düşünmekten ya da konuşmaktan hoşlanmazlar, plansız tatilciler olarak nitelendirilebilirler, sosyal ya da finansal bir fırsatın ellerine geçmesini ya da onları kısıtlayan bazı durumsal şartların sonuçlarının belli olmasını bekliyor olabilirler, tatil kararları fırsatlardan ya da özel durumlardan kaynaklanmaktadır. 
• Kısıtlı turistler: Kısıtlı finansal kaynaklar ya da durumsal engeller ile karşı karşıya gelen ve bu kısıtlılıklara ya da engellere göre tatil kararlarını veren turist tipleridirler. Bu engellerin bazıları, hane halkı içerisindeki belirli bireylerle ilgili olabilmektedir. Kısıtlı turistler tatil karar verme sürecinde pek fazla yer almamaktadırlar ve bu turistler için bilgi arama çabası oldukça sınırlı düzeyde ve pasif olmaktadır.
• Uyumlu turistler: Tatile çıkmaktan ve seyahat etmekten hoşlanırlar, zihinlerinde sürekli olarak yeni tatil planları vardır, planlarını mevcut şartlara uyarlarlar, bazen aileleriyle ve arkadaşlarıyla tatile çıkarken bazen de eşleri ile romantik bir tatile çıkarlar. Tatil kararlarında belirli bir stratejileri yoktur. Kararları tahmin edilemez.


47. Soru

Marko Polo kimdir?

Cevap

Marko Polo, 1254-1324 yılları arasında yaşamış, dünyanın birçok ülkesini gezmiş ve bu gezilerini bir kitapta toplayarak anlatmış ünlü bir gezgindir.


48. Soru

Grand Tour, nasıl bir seyahat türüdür?

Cevap

Grand Tour, İngiltere’de aristokratların çocuklarını Fransa ve İtalya’ya eğitim almaları için göndermeleri üzerine ortaya çıkan ve 1600-1800 yılları arasında kültür turizminin bir örneği olarak görebileceğimiz bir seyahattir.


49. Soru

Modern turizm hareketlerinin seyri hangi yönde ilerleyecektir?

Cevap

Dünya Turizm Örgütünün “2030’lara doğru turizm küresel bir bakış” (Tourism Towards 2030/Global Overview) adlı araştırmasında şu şekilde tahmin edilmiştir (UNWTO, 2011);
• Seyahat edenlerin sayısında 2010-2030 yılları arasında yıllık ortalama 43 milyonluk artış görülecektir.
• Uluslararası turizme katılan kişi sayısı 2020 de 1,4 ve 2030 da ise 1,8 milyara ulaşacaktır.
• Yeni turizm talebinin büyük bölümü Asya-Pasifik bölgesine yönelecektir.
• Orta Doğu ve Afrika kıtası da dünya turizm pastasındaki payını büyütecektir.
• 2030 da seyahat motivasyonu açısından önemli bir değişiklik olmayacak, tatil/dinlence ilk sırayı koruyacak (%54), akraba ziyareti/sağlık ve dini amaçlı ziyaretler ikinci (%31), iş ziyaretleri ise üçüncü sırada (%15) yer alacaktır.
• Ulaşım türü açısından hava yolu taşımacılığı liderliğini sürdürecek ancak artış hızı daha düşük düzeylerde kalacaktır.
• Bölgeler arası seyahatler, bölge içi seyahatlere kıyasla daha hızlı bir artışizleyecektir.
Geleceğe yönelik turist tipleri, teknolojik gelişmelerin turizm faaliyetlerine etkisi ve
turizm çeşitleri hakkında da şunları söyleyebiliriz:
• Tatil ve dinlenme amaçlı kitle turistleri varlığını korumakla beraber, daha deneyimli, daha bilgili, daha bağımsız ve ziyaret ettiği yer konusunda da seçici olan turist tiplerinin sayısı artacaktır.
• Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam biçimi ilkesini benimsemiş tüketici tipleri turizm  sektöründe ağırlığını hissettirecektir. Sektör temsilcileri de bu eğilime cevap verecek turistik ürünleri geliştireceklerdir.
• İnsanların gelirlerindeki artış turisti güç merkezi hâline getirecektir. Turist daha iyi deneyimler, daha hızlı servis, çok seçenek, sosyal sorumluluk ve büyük oranda da memnuniyet talep edecektir. Tercihler çabuk değişebilecektir. Las Vegas’ta kısa
bir tatil yapan turist hemen sonrasında Afrika’da 6 aylık bir eko turizm isteyebilecektir. Bu durum turistleri davranış veya tutumlarına göre bölümlere ayırmayı zorlaştıracaktır. Teknoloji ve sosyal medyayı çok iyi kullanan bir turist tipi olacaktır (Yeoman, 2010)

• Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme destinasyon seçimi ve rezervasyon süreçlerinde artan bir önem kazanacaktır. Seyahat acentası kullanımı yerine İnternet üzerinden bireysel online rezervasyonlar daha da artacaktır.
• Seyahat şirketleri sosyal medya kanalını daha çok kullanacaklardır.
• Sağlık ve gastronomi turizmine yönelik eğilimler artacaktır.
• Uzay turizmi çok ta uzak bir ihtimal değildir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi