Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Türkiye’De İhracatta Devlet Yardımları

1. Soru

İhtiyaç analizi faaliyeti çerçevesinde hangi giderlere destek sağlanmaktadır?

Cevap

İhtiyaç analizi faaliyeti çerçevesinde şu giderlere destek sağlanmaktadır:
• İhtiyaç Analizi Raporu bedeli
• Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti)


2. Soru

Devletimizin Türk işletmelerine yönelik olarak sunmuş olduğu İhracata Hazırlık Destekleri nelerdir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk işletmelerine yönelik olarak sunmuş olduğu İhracata Hazırlık Destekleri şu şekilde sıralanabilir:
• Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)
• Pazara Giriş Belgeleri


3. Soru

Ur-Ge projelerindeki işbirliği kuruluşları hangileridir?

Cevap

Ur-Ge projelerindi İşbirliği kuruluşları şu şekilde sıralanabilir:
• İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları
• TOBB, TİM, DEİK
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Endüstri Bölgeleri
• Sektörel Üretici Dernekleri
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
• İmalatçıların kurduğu dernek, birlik veya kooperatifler


4. Soru

Pazar araştırması ve pazara giriş desteği kapsamında sağlanan devlet destekleri hangileridir?

Cevap

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamında sağlanan devlet destekleri şu şekilde sıralanabilir:
• Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
• Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri Desteği
• Rapor ve Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alım Desteği
• E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği


5. Soru

UR-GE Yardımı nedir?

Cevap

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) YardımıTürk firmalarının ihracata yönelik olarak da faaliyette bulunmalarını sağlamak ve ihracatçı firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmaya yönelik yardımlardandır.


6. Soru

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi kapsamında hangi giderler desteklenmektedir?

Cevap

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi kapsamında şu giderler desteklenmektedir:
• Fuarın yetkili organizatörüne ödenen boşalan kirası
• Stand harcamaları
• Katılımcının nakliye harcamaları
• Katılımcıların ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları


7. Soru

Dünya Ticaret Örgütü hangi yıl faaliyetlerine başlamıştır?

Cevap

Dünya Ticaret Örgütü 1966 yılında faaliyetlerine başlamıştır.


8. Soru

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde, ihracatın teşvik edilebilmesi amacıyla hangi sistemler uygulanmıştır?

Cevap

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde, ihracatın teşvik edilebilmesi amacıyla, devlet tarafından ihracata parasal destek sağlanması, ayrıca ihracatın kamu
kurumları tarafından gerçekleştirilen harcamalarının devlet tarafından karşılanması şekline değişik sistemler uygulanmıştır. 


9. Soru

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında sübvansiyonlara yönelik hangi düzenlemeler yer almıştır?

Cevap

Yedinci ve Sekizinci Beş Yıllık
Kalkınma Planlarında, “ihracat artışına sürdürülebilir kılacak ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini gözeten, Ar-Ge, çevre koruma, bölgesel
kalkınma amaçlı sübvansiyonların etkin bir şekilde
kullanımının sağlanacağı, ayrıca, tanıtıma yönelik
faaliyetler ile “Türk” markasının uluslararası kullanımının teşvikine önem verileceği” ifade edilmiştir.
Bu hedefler çerçevesinde ve Bakanlar Kurulunun
94/6401 sayılı Kararı’nın 4. maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak ihracatçıyı ve döviz geliri sağlayıcı faaliyetleri desteklemek üzere “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” yürürlüğe konulmuştur.


10. Soru

Türkiye’de uygulanan “İhracata Yönelik Devlet
Yardımları" hangi karar kapsamında yürütülmektedir?

Cevap

Türkiye’de uygulanan “İhracata Yönelik Devlet
Yardımları” T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 15
Ocak 1995 tarihli 22168 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren 94/6401 Sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında
yürütülmektedir


11. Soru

Markalaşma –Turquality Desteği kapsamında hangi giderler desteklenmektedir?

Cevap

Markalaşma –Turquality Desteği yardımı kapsamında firmaların şu giderleri desteklenmektedir;

• Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,
• Sertifikasyona ilişkin giderleri,
• Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/ Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,
• Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,
• Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,
• Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri.


12. Soru

İhracata yönelik devlet yardımlarında koordinatör mercii neresidir?

Cevap

İhracata yönelik devlet yardımlarında koordinatör merci, T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştiren “Para – Kredi ve Koordinasyon
Kurulu”dur.


13. Soru

İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının kapsamını açıklayınız.

Cevap

94/6401 Sayılı Kararın 2. Maddesinde İhracata Yönelik Devlet Yardımlarının kapsamı
şu şekilde açıklanmıştır: “Bu karar, bölgeler arası
farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal
dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim
olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji
kullanan sektörlerde araştırma-geliştirme ve dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik programların
uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayiinin yeniden yapılanmasına, GATT taahhütlerimiz
çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine,
ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsar.”


14. Soru

İhracata yönelik devlet yardımında, desteklerler kapsamındaki ödemeler hangi para cinsinden yapılmaktadır?

Cevap

İhracata yönelik devlet yardımında, desteklerler kapsamındaki ödemeler, Türk Lirası (TL)
cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları
ise ödeme belgesi tarihindeki çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı
TL olarak yapılmaktadır.


15. Soru

İhracata yönelik devlet yardımında, desteklerler kapsamındaki ödemeler hangi kurumca yapılmaktadır?

Cevap

İhracata yönelik devlet yardımında, desteklerler kapsamındaki ödemeler T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bildirimi üzerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) T.C. Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır.


16. Soru

UR-GE yardımı hangi şekilde sağlanmaktadır?

Cevap

UR-Ge Yardımı, proje bazında sağlanmaktadır.
UR-GE Projeleri, İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi
şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerini içermektedir


17. Soru

UR-GE Projelerinde süre sınırlaması var mıdır?

Cevap

UR-GE Projelerinin süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla
kadar uzatılabilmektedir.


18. Soru

UR-GE’nin amacı nedir?

Cevap

UR-GE’nin amacı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in 2. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir: “şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik şirketler, işbirliği kuruluşları ve Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.” Tebliğin 3. Maddesinde de UR-GE Yardımının kapsamı şu şekilde açıklanmıştır: ”Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri ve Bakanlıkça Tebliğ amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsar.”


19. Soru

UR-GE projelerinin ilk aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Cevap

UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan “ihtiyaç
analizi” faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet
güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi
şartıyla şirket, sektör, pazar analizi, değer – tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenmekte, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanmakta ve projenin yol haritası belirlenmektedir


20. Soru

Türk firmalarının ürünlerini pazarlamalarında destek olmak amacıyla uygulamaya konulan devlet yardımları hangileridir?

Cevap

Türk firmalarının ürünlerini pazarlamalarında destek olmak amacıyla uygulamaya konulan devlet yardımları şu şekilde sıralanabilir:
• Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
• Fuar Katılım Desteği
• Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi