Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dış Ticaret Ve E-Devlet Uygulamaları

1. Soru

E-Devlet kapısında ticari sektörlere hitap eden başlıca başvuru işlemleri uygulamaları nelerdir? 

Cevap

 • Başbakanlık (bilgi edinme ve başvuru işlemleri)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü hizmet alanına giren konularla ilgili elektronik başvurular. Ayrıca ilgili bakanlığın internet sitesine ulaşılarak daha sonra ilgili başlık altında değinilecek pek çok uygulamaya ulaşılabilir).
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (mesleki yeterlilik işlemleri başvuruları)


2. Soru

İhracat Bilgi Platformu, Başvuru Kaynakları bölümünün alt başlıkları nelerdir?

Cevap

 • Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı
 • Elektronik Ticaret
 • Ticari Terimler ve Kısaltmalar Sözlüğü
 • Gümrük tarife İstatistik Pozisyon cetveli


3. Soru

E-Devlet yolunda kat ettikleri mesafeler karşılaştırıldığında hangi ülkeler ilk sıralarda gelmektedir?

Cevap

Dünyada ülkelerin e-Devlet yolunda kat ettikleri mesafeler karşılaştırıldığında Kuzey Amerika ülkeleri başı çekmekte onları Avrupa ve gelişmiş Asya devletleri takip etmektedir.


4. Soru

Elektronik devletin doğmasına ne yol açmıştır?

Cevap

Bilgisayarın yaygınlaşması, bilgisayarlar arasında dijital iletişimin yapılabilir hale gelmesi kısaca internetin keşfi insanların oturdukları yerden gerek kamu gerekse özel sektörün pek çok işlemini yapabileceği fikrini doğurmuştur. Bu da kamu kesiminin işlemlerinin internet ortamına aktarılmasına yani e-devletin diğer adıyla elektronik devletin doğmasına yol açmıştır.


5. Soru

Türkiye’nin İnternet ile tanıştığı tarih nedir? 

Cevap

Türkiye’nin internet ile tanıştığı tarih 1993’tür.


6. Soru

E-devlet kapısı'nda öğren işleviyle hangi konular hakkında bilgi alınabilir?

Cevap

Çok geniş kapsamı olan bu bölümde ağırlıklı olarak vatandaşlara yönelik aile, sağlık, eğitim vb. konular yer almaktadır. Ancak bu bölümde iş hayatına yönelik bazı bilgilendirmelere de yer verilmektedir. Örnek olarak; istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik uygulamaları ve ticari hayat hakkında bilgilendirmelerdir. Ticaret kapsamı altında dış ticaret konularına da ayrıntılı olarak değinilmektedir.


7. Soru

E-devlet uygulamasında kullanılan şifreleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

• E-devlet Şifresi,
• Mobil İmza,
• Elektronik İmza,
• T.C. Kimlik Kartı uygulamalarıdır.


8. Soru

E-devlet uygulamalarını bünyesinde barındıran başlıca kamu kurumları hangileridir?

Cevap

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (http://www.tbmm.gov.tr)
 • Başbakanlık (http://www.basbakanlik.gov.tr) Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları:
 • Dış Ticaret sektörü ile yakın ilişkisi olanlara örnek olarak: Hazine Müsteşarlığı (http://www.hazine.gov.tr) 
 • Tüm Bakanlıklar:  Dış Ticaret sektörü ile yakın ilişkisi olanlar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (http://www.gumruk.gov.tr)  Ekonomi Bakanlığı (http://www.ekonomi.gov.tr)  Maliye Bakanlığı (http://www.maliye.gov.tr)
 • Belediyeler
 • Diğer Kamu kurum ve kuruluşları (Örnek olarak): Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (http://www.tcmb.gov.tr) Kamu İhale Kurumu (http://www.ihale.gov.tr)


9. Soru

İşletmeler hangi amaçlarla e-ticaret uygulamasına geçmişlerdir? 

Cevap

İşletmeler müşterileriyle iş yükünü azaltmak, işlemleri hızlandırmak, evrak trafiğini en alt seviyeye indirmek, maliyetleri düşürmek amacıyla e-ticaret uygulamalarına geçmişlerdir.


10. Soru

E-devlet portalında ihraç başlığı altında hangi bilgilere ulaşılabilir?

Cevap

Bölümde öncelikle ihracatı yasaklı veya ön izne bağlı olan mallar tanımlanmakta, çeşitli ihracat kontrol uygulamalarından bahsedilmektedir. Kamu kurumlarının konu ile ilgili çıkarttıkları tebliğlere ve mevzuatlara yönlendirmeler yapılmaktadır.Bölümde ihracatçı birliklerinin de tanımı yapılmakta ihracatçı sıfatının kazanılması için İhracatçı Birliklerine üyeliğin zorunluluğundan ve gerekli prosedüründen bahsedilmektedir. Bu konu üzerine takip eden bölümde e-birlik uygulamasından bahsedilmektedir. Bahsi geçen e-birlik uygulaması; İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliği tarafından online etkileşimli ağ uygulamaları üzerinden bilgi alışverişi yapmak suretiyle üyelerin Genel Sekreterliklerle olan işlemlerinde maksimum kolaylık ve çabukluk sağlanmasını hedefleyen bir uygulamadır. Uygulama sayesinde baştabeyanname onayı olmak üzere pek çok prosedür işlemi kolaylıkla halledilebilmektedir.


11. Soru

Ekonomi Bakanlığının sitesindeki E-ticaret başlığının ana başlıkları nelerdir?

Cevap

Ekonomi Bakanlığının sitesindeki E-ticaret başlığının ana başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • E-Ticaretin koordinasyonu
 • E-Dönüşüm Türkiye
 • E-Kütüphane
 • Duyurular
 • Hukuk
 • Arşiv
 • E-Ticarete başlarken
 • Mevzuat-Finansman
 • Satışınızı arttırın ?
 • Faydalı Bağlantılar

12. Soru

E-Devlet ile amaçlananların gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yararlar nelerdir?

Cevap

E-Devlet ile amaçlananların gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yararlarda özetle aşağıdaki gibidir:

 • Zamandan kazanç, maliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artarak ekonomik gelişmenin desteklenmesi ve hayat kalitesinin artması,
 • Sistemin elektronikleşmesiyle insan hatalarının ve beklemelerin en aza indirgenmesi,
 • Hem devlet hem de vatandaş açısından karar alma hızını artmasıdır.

13. Soru

E-Devlet yapısının tarihsel gelişimi nasıldır?

Cevap

1990’lı yıllarda internetin ortaya çıkmasıyla beraber, kamu kurumlarına ait web siteleri tamamen kullanıcılara bilgi sunulması amacına hizmet ediyordu. Teknolojik kısıtlılık, kullanıcı sayısının sınırlı olması karşılıklı bir etkileşimi olanaklı kılmıyordu. Ancak bu bile zamanın şartlarında önemli bir ilerlemeydi. 1990’lı yılların sonlarına doğru teknolojideki gelişmelerle beraber kamu kurumları kurum içi işlemlerinde intranet adı verilen küçük çaplı internet veya iç ağ olarak tanımlanabilecek bir iletişim sistemi kullanmaya başladılar. Bu mevcut kurum içi işlemleri hızlandırdı. Bu sistemin temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktı. İntranet'ler, kurum içi telekonferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanıldılar. Sonuçta gerek vatandaşlar gerekse özel sektörün kamu ile olan işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı olması yönünde önemli bir ilerleme kaydedildi. Bu yıllardaki önemli gelişmelerden biride Bilgisayar ve internetin artık kişilerin evlerine iş yerlerine girmeye başlamasıydı. E-Devlet işlemlerinden faydalanacak kesimde artık iletişim kurabilecek imkanlara kavuşuyordu. 2000’li yıllarla beraber internet günümüzdeki yapısına ulaşmıştır. Teknolojik gelişmeyle beraberde E-Devlet uygulamaları kamu kurumlarından özel kuruluşlara ve kişilere yaygınlaşarak günümüzdeki yapısına kavuşmuştur.


14. Soru

E-Devlet kapısında yapılan işlemlerin, güvenliğini sağlayabilmek için kullanılan şifreleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Türkiye.gov.tr adresinin başta ana kısımlarını oluşturan sorgula, başvur, öde, öğren, iletişime geç bölümlerini ve diğer uygulamalarını kullanabilmek ve yapılan işlemlerin güvenliğini sağlayabilmek için çeşitli şifreleme yöntemlerine gidilmiştir. Bunlar:

 • E-devlet Şifresi
 • Mobil İmza
 • Elektronik İmza
 • T.C. Kimlik Kartı uygulamalarıdır.

15. Soru

E-Devlet ile amaçlanan hedefler nelerdir? 

Cevap

 • Devletin şeffaflaşması,
 • Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması,
 • Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması,
 • Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelenmesinin önlenmesi,
 • Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması,
 • Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması.


16. Soru

İletişim teknoloji ürünleri günümüzde dış ticaret işlemlerini nasıl etkilemektedir?

Cevap

Günümüzde başta internet olmak üzere diğer ileri iletişim teknolojileri ürünleri aracılığı ile sadece yazılı belgelerin değil, resim, grafik, teknik çizim ve büyük hacimli veri dosyalarının aktarılabilir hale gelmiş olmasıyla dış ticaret işlemlerinin yüksek parasal ve zaman maliyeti büyük düşüş göstermiştir.


17. Soru

İhracat Bilgi Platformu, Başvuru Kaynakları başlığı altında hangi bilgiler verilmektedir?

Cevap

Başvuru Kaynakları başlığı altında ihracatçılarımız için dış yatırım ve mevzuat bilgileri verilmekte, ihracatçılarımız için faydalı olabilecek elektronik ticaret tanıtılmakta ve ticari terimler ve kısaltmalar verilmektedir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük tarife cetveli ihracatçılarımıza sunulmaktadır.


18. Soru

E-Devlet kapısının Öğren bölümünde hangi konular yer almaktadır? 

Cevap

Çok geniş kapsamı olan Öğren bölümünde ağırlıklı olarak vatandaşlara yönelik aile, sağlık, eğitim vb. konular yer almaktadır. Ancak bu bölümde iş hayatına yönelik bazı bilgilendirmelere de yer verilmektedir. Örnek olarak; istihdam hizmetleri, sosyal güvenlik uygulamaları ve ticari hayat hakkında bilgilendirmelerdir. Ticaret kapsamı altında dış ticaret konularına da ayrıntılı olarak değinilmektedir.


19. Soru

E-devlet portalında Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri hakkında hangi bilgilere ulaşılabilir?

Cevap

Ülkemizin önemli bir döviz kaynağı da yurt dışında yapılan müteahhitlik hizmetleridir. Burada kısa bir bilgi ile ilgili sitelere yönlendirmeler yapılmaktadır.
• Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri


20. Soru

İhracat Bilgi Platformu, Ticari Fırsatlar bölümünde hangi konulardan bahsedilmektedir? 

Cevap

Bu başlık altında, anlık olarak ortaya çıkabilen ticari fırsatların süratle değerlendirilmesinin sağlayabilmesi yönünde gerekli olan yapılaşmalardan bahsedilmektedir.


21. Soru

E-Devlet kapısı adıyla hizmet veren portalın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görevini hangi kurum yönetmektedir? 

Cevap

E-Devlet kapısı adıyla hizmet veren portalın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görevi Başbakanlık adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


22. Soru

E-Devlet nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

E-Devlet en yalın biçimiyle “Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların buna karşılık devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesidir.” şeklinde tanımlanabilir. Daha geniş bir perspektiften bakılarak; e-devlet (elektronik devlet), kamu kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modeli olarak tanımlanabilir.


23. Soru

Ticari sektörlere hitap eden başlıca E-Devlet Sorgula bölümü uygulamaları nelerdir?

Cevap

 • Adalet bakanlığı (dava dosyası sorgulama)
 • Dışişleri Bakanlığı (uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin adresleri, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinin adresleri ve gerekli bazı bilgiler)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı (e-vergi levhası sorgulama)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (çeşitli tüketici işlemleri)
 • İçişleri Bakanlığı (e-içişleri projesi ve çeşitli evrak takip işlemleri) 
 • KOSGEB (işlete durum sorgulama)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu SGK (çeşitli personel işlemleri) 
 • T.C. Merkez Bankası (günlük döviz kurları)
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (araç muayene işlemleri, denetim işlemleri, yurt içi yurt dışı lojistik firmaları sorgulama)


24. Soru

E-Devlet kapısının ana bölümleri nelerdir?

Cevap

E–devlet Kapısı’nın ana bölümleri şu başlıklardan oluşmaktadır.

 • Sorgula
 • Başvur
 • Öde
 • Öğren
 • İletişime Geç

25. Soru

"Dış Ticaret" kategorisi başlığı altındaki Pazara Giriş bölümünde hangi konular incelenmektedir?

Cevap

 • Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Ticaret Politikası Önlemleri
 • Pazara Giriş Araştırmaları
 • İhracatta Offset Uygulamaları Hakkında Bilgiler
 • Ticarette Teknik Engeller
 • CE İşareti ve Onaylanmış Kuruluşlar
 • Türk İhracatçılar Rehberi
 • Fuar ve Heyet Programları
 • Ticari Bilgi Rehberlik Hizmetleri
 • Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi


26. Soru

E-devlet şifresi nasıl edinilmektedir? 

Cevap

E-devlet şifresi PTT şubelerinden 3 TL karşılığı alınabilmektedir.


27. Soru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamlar üzerinden sunduğu hizmetler nelerdir?

Cevap

 • Elektronik Beyanname
 • İşlemi Tamamlanan Yeni Hızlı Kargo Beyannameleri 
 • Eski Kağıtsız Beyanname
 • Detaylı Beyan Durum Sorgulama 
 • VEDOP Sorgulama
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
 • EDI/XML Referans ve Mesajları
 • Tüketici Bilgi Sistemi
 • GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi)
 • Bakanlık Evrak Sorgulama


28. Soru

"Dış Ticaret" kategorisi başlığı altındaki İthalat konusunda nelere değinilmektedir? 

Cevap

Bölümde bedelsiz ithalatın tanımı yapılmakta, ilgili mevzuata yönlendirme yapılmaktadır. Benzeri şekilde artan ithalatın yurt içi üretime zarar vermemesi için yapılan koruma önlemlerinden ve benzeri şekilde haksız rekabetin önlenmesi için alınan tedbirlerden bahsedilmektedir.


29. Soru

E-Devlet kapısının Öde bölümünde hangi işlemler yapılabilmektedir? 

Cevap

Öde bölümünde şu an için sadece denizcilik müsteşarlığı ilgi alanı kapsamındaki bazı konularda bilgilendirme ve ödemeler yapılabilmektedir.


30. Soru

Hangi ülkelerde e-Devlet çalışmalarını bu amaçla kurulmuş enstitü ve kurumlar yönlendirmektedir?

Cevap

Kanada ve Singapur’da ise e-Devlet çalışmalarını bu amaçla kurulmuş olan enstitü ve kurumlar yönlendirmektedir.


31. Soru

İntranet nedir?

Cevap

1990’lı yılların sonlarına doğru teknolojideki gelişmelerle beraber kamu kurumları kurum içi işlemlerinde intranet adı verilen küçük çaplı internet veya iç ağ olarak tanımlanabilecek bir iletişim sistemi kullanmaya başladılar. Bu mevcut kurum içi işlemleri hızlandırdı. Bu sistemin temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktı. İntranet'ler, kurum içi telekonferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının
oluşturulmasında da kullanıldılar.


32. Soru

Ekonomi Bakanlığının İhracat Bilgi Platformu hangi ana başlıklardan oluşmaktadır?

Cevap

 • Başvuru Kaynakları
 • Pazar Geliştirme
 • Ülke Masaları
 • Sektör Bilgileri
 • Pazar Araştırması Nasıl Yapılır
 • Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi
 • Finansman Araçları
 • Ticari Fırsatlar
 • Ticari Talep Eşleştirme
 • Uluslararası İhaleler
 • Türk İhracatçılar Rehberi


33. Soru

İhracat Bilgi Platformu, Uluslararası İhaleler başlığından hangi bilgilere erişilebilmektedir? 

Cevap

Bu alt başlıkta firmaların internet ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanımı ile uluslararası ticarete katılımlarının güçlendirilmesi amacıyla; uluslararası kurum ve kuruluşların açmış oldukları uluslararası ihale, proje, iş fırsatları ve bunlarla ilgili kredi olanakları ve fonlar hakkında bilgi veren web siteleri taranmakta ve araştırılmaktadır.


34. Soru

E-Devlet ile amaçlananların gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yararlar nelerdir?

Cevap

• Zamandan kazanç, maliyetlerin düşmesi ve verimliliğin artarak ekonomik gelişmenin
desteklenmesi ve hayat kalitesinin artması.
• Sistemin elektronikleşmesiyle insan hatalarının ve beklemelerin en aza indirgenmesi.
• Hem devlet hem de vatandaş açısından karar alma hızını artması


35. Soru

E-devlet portalında "Devlet Yardımları" bölümünde hangi konulara hakkında bilgilere ulaşılabilir?

Cevap

• Yurt İçi Fuar Destekleri
• İhracata Yönelik Devlet Yardımları
• Yurt Dışı Fuar Destekleri
• Ar-Ge Destekleri
• Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
• Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
• Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
• Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması
• Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
• Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
• İstihdam Yardımı
• Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği
• Avukatlık Danışmanlık Hizmeti Desteği
• Tasarım Desteği


36. Soru

EKAP elektronik ortamına nereden ulaşılmaktadır ve EKAP’tan hangi bilgilere erişilebilmektedir?

Cevap

EKAP ise Elektronik Kamu Alımları Platformunun kısaltılmışı olup Kamu İhale Kurumunun kendi sitesi üzerinden ulaşılabilen bir elektronik ortamdır. Kamu İhale Kurumu ve daha birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişimi hedefleyen EKAP, kısaca ihale takip sistemi olarak da bilinmektedir. ekap.com.tr adresinden yayın yapan EKAP, Kamu İhale Kurumu ile aynı içeriği paylaşmakla birlikte, EKAP ve diğer kurumlarca yayınlanan ihalelerin daha hızlı, kolay ve etkili bir şekilde kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamaktadır.


37. Soru

Türkiye'de internet kullanımı ne zaman başlamıştır?

Cevap

Türkiye’nin internet ile tanıştığı tarih 1993’tür. On yıl içerisinde toplam nüfusun %8’i (6 milyon kişi)internet kullanıcısı konumuna erişmiştir. Günümüzde (2018) ise bu rakam %67'ye ulaşarak (54 milyon kişi) Türkiye’yi internet kullanımında dünyada 12. Avrupa’da ise 4. sıraya yükseltmiştir.


38. Soru

E-devlet'in kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi hangi kurum tarafından sağlanmaktır?

Cevap

İlgili portalın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görevi adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.


39. Soru

E-Devlet Kapısı'nın sorgula işlevi kullanılarak Ticari sektörlere hitap eden hangi uygulamalara ulaşılabilir?

Cevap

• Adalet bakanlığı (dava dosyası sorgulama)
• Dışişleri Bakanlığı (uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin adresleri, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinin adresleri ve gerekli bazı bilgiler)

• Gelir İdaresi Başkanlığı (e-vergi levhası sorgulama)
• Ticaret Bakanlığı (çeşitli tüketici işlemleri)
• İçişleri Bakanlığı (e-içişleri projesi ve çeşitli evrak takip işlemleri)
• KOSGEB (işlete durum sorgulama)
• Sosyal Güvenlik Kurumu SGK (çeşitli personel işlemleri)
• T.C. Merkez Bankası (günlük döviz kurları)
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (araç muayene işlemleri, denetim işlemleri, yurt içi yurt dışı lojistik firmaları sorgulama)


40. Soru

Dış Ticareti Öğreniyorum başlığı altında hangi bilgilere ulaşılabilir?

Cevap

• Nasıl İhracatçı Olunur
• İhracat Yapmak İstiyorum
• İhracat Prosedürleri
• İhracatta Pratik Bilgiler
• Dış Ticaret Belgeleri
• Ticari Bilgi Hizmetleri
• Sorularla Dış Ticaret
• E-Dergiler


41. Soru

İhracat Bilgi Platformu, Sektör Bilgileri bölümünde hangi raporlar yer almaktadır? 

Cevap

Türkiye'deki ve dünyadaki sektörel gelişmeleri takip etmek, sektörlerin dış ticaret verileri hakkında bilgi sahibi olmak için hazırlanan sektörel raporlar bu bölümde yer almaktadır.


42. Soru

Resmi Gazete’nin ilk yayın tarihi nedir?

Cevap

Resmi Gazete’nin ilk yayın tarihi 1920 yılına dayanmaktadır.


43. Soru

Mevzuat bilgi sisteminin alt başlıkları nelerdir?

Cevap

Mevzuat bilgi sisteminin alt başlıkları aşağıdaki gibidir:
• Kanunlar Fihristi,
• Kanunlar,
• Kanun Hükmünde Kararnameler,
• Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
• Tüzükler,
• Cumhurbaşkanı Kararları,
• Yönetmelikler,
• Tebliğler,
• Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri,
• Mülga Kanunlar.


44. Soru

EKAP nedir?

Cevap

EKAP ise Elektronik Kamu Alımları Platformunun kısaltılmışı olup Kamu İhale Kurumunun kendi sitesi üzerinden ulaşılabilen bir elektronik ortamdır. Kamu İhale Kurumu ve daha birçok kamu kurum ve kuruluşu tarafından elektronik ortamda yayınlanan ilanlı ve ilansız ihale duyurularına ve şartnamelerine erişimi hedefleyen EKAP, kısaca ihale takip sistemi olarak da bilinmektedir. ekap.com.tr adresinden
yayın yapan EKAP, Kamu İhale Kurumu ile aynı içeriği paylaşmakla birlikte, EKAP ve diğer kurumlarca yayınlanan ihalelerin daha hızlı, kolay ve etkili bir şekilde kullanıcılara ulaştırılmasını sağlamaktadır.


45. Soru

Mevzuat Bilgi Sistemi hangi ana başlıklardan oluşmaktadır? 

Cevap

Mevzuat Bilgi Sistemi aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır:

 • Kanunlar
 • KHK (Kanun Hükmünde Kararnameler)
 • Tüzükler 
 • Yönetmelikler
 • Tebliğler
 • Mülga Kanunlar
 • Milletlerarası Antlaşmalar

46. Soru

Kişiler e-devlet portalını nasıl kullanmaya başlayabilirler?

Cevap

Kişilerin portala ulaşması ve işlem yapabilmeleri PTT şubelerinden 2 TL karşılığı alacakları şifre ile gerçekleşmektedir. Ayrıca bazı uygulamalarda e-imza veya m-imza (mobil imza) ile kullanıcı girişi yapılabilmektedir.


47. Soru

Pazara Giriş Komitesi'nin işlevi nedir?

Cevap

Bilindik pazarlardaki yoğun rekabete, artık sıkça rastlanan küresel ekonomik krizlerin daraltıcı etkisi de eklenince ülkemiz ihracatçıları için yeni pazarlar aramak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu noktada devletin görevlerinden biri de ihracatçılarımızı alternatif yeni pazarlara yönlendirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda “Pazara Giriş Komitesi” adı altında bir yapılanma oluşturulmuştur. Bu sayede ülke odaklı çalışma stratejisi paralelinde, gerek ülkemizin ihracatında gerekse dünya ithalatında öne çıkan pazarlar düzenli olarak izlenmektedir.


48. Soru

“Kamu İhale Kurumu” nasıl bir kurumdur? 

Cevap

Kamu İhale Kurumu kamu alanında ihale açacak ya da ihale alma sürecine iştirak edecek her kurumun uyması gereken şartları ilgili kanunlar çerçevesinde belirleyen ve bu süreci yönlendiren idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir.


49. Soru

Kamu İhale Kurumu internet sitesinde hangi bilgiler yer almaktadır? 

Cevap

Kamu İhale Kurumunun ilgili internet sitesinde kurumun amacı doğrultusunda ve mevcut hukuki alt yapı çerçevesinde ihaleler ile ilişkisi olan kurumları yönlendirici bilgiler bulunmaktadır.


50. Soru

Resmi Gazete’nin amacı nedir? 

Cevap

Resmi Gazete’nin amacı hükümet, meclis, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.


51. Soru

www.resmigazete.gov.tr adresinden hangi gelişmeler takip edilebilmektedir? 

Cevap

Resmi Gazete günümüzde günlük olarak internet ortamından da yayınlanmaktadır. Bu sayede okuyucular gazetenin bu günkü ve geçmiş sayılarına ulaşılarak yasa, yönetmelik ve kararnamelerdeki gelişmeler takip edilmektedir.


52. Soru

E-devlet uygulamalarını bünyesinde barındıran kamu kurumları nelerdir?

Cevap

• Türkiye Büyük Millet Meclisi (http://www.tbmm.gov.tr)
Dış Ticaret sektörü ile yakın ilişkisi olanlara örnek olarak:
Hazine ve Maliye Bakanlığı (http://www.hazine.gov.tr)
• Tüm Bakanlıklar:

Dış Ticaret sektörü ile yakın ilişkisi olanlar:
• Ticaret Bakanlığı (https://www.ticaret.gov.tr/)
• Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr)
Belediyeler
Diğer Kamu kurum ve kuruluşları (Örnek olarak):
• Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (www.tcmb.gov.tr)
• Kamu İhale Kurumu (www.ihale.gov.tr)


53. Soru

E-devlet portalında "Dış Ticaret" kategorisi başlığı altında hangi bilgilere ulaşılabilir?

Cevap

"Dış Ticaret" kategorisi başlığı altında, başta ihracat ve ithalat olmak üzere girişimcilerin dış ticarette uyması gereken kuralları, yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları, ödemekle yükümlü oldukları çeşitli vergi, resim ve harçları içermektedir. Ayrıca dâhilde ve hariçte işleme rejimi, gümrük işlemleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi konulara ait bilgilere buradan erişilebilmektedir.


54. Soru

E-Devlet kapısının İletişime Geç bölümünde hangi modüller bulunmaktadır?

Cevap

İletişime geç bölümünde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile iletişimi sağlamak için modüller bulunmaktadır.


55. Soru

Türkiye.gov.tr adresindeki öğren başlığı içerisinde bulunan "Dış Ticaret" kategorisinin içeriği nedir?

Cevap

Türkiye.gov.tr adresindeki en detaylı bölüm olan öğren başlığı altından dış ticaret konularına ulaşılabilmektedir. "Dış Ticaret" kategorisi başlığı altında, başta ihracat ve ithalat olmak üzere, girişimcilerin dış ticarette uyması gereken kuralları, yerine getirmekle yükümlü oldukları sorumlulukları, ödemekle yükümlü oldukları çeşitli vergi, resim ve harçları içermektedir. Ayrıca dâhilde ve hariçte işleme rejimi, gümrük işlemleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi konulara ait bilgilere buradan erişilebilmektedir.


56. Soru

Ekonomi.gov.tr sitesi ana başlıklar itibariyle hangi bölümlerden oluşmaktadır?

Cevap

Ekonomi.gov.tr sitesi ana başlıklar itibariyle aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 • Ticaret Müşavirlikleri
 • Ülke Masaları
 • İhracata Dönük Üretim Stratejisi
 • İhracatçılar Rehberi
 • Fuarlar ve Dış Ticaret Heyetleri
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
 • Dış Talepler Bülteni ? Avrupa Birliği
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri
 • Ticaret Politikası Savunma Araçları
 • Ticarette Teknik Engeller
 • E-İmza Uygulamaları
 • E-Ticaret

57. Soru

İhracat Bilgi Platformu, Finansman Araçları bölümü hangi alt başlıklardan oluşmaktadır?

Cevap

 • İhracata Yönelik Devlet Yatırımları
 • Dahilde ve Hariçte İşletme Rejimleri
 • Türk Eximbank Kredileri 


58. Soru

E-Devlet ile amaçlanan hedefler nelerdir?

Cevap

E-Devlet ile amaçlanan hedefler aşağıdaki gibidir:
• Devletin şeffaflaşması,
• Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması,
• Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması,
• Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelenmesinin önlenmesi,
• Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması,
• Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması.


59. Soru

Geleneksel ithalat ve ihracat süreçleri hangi aşamaları kapsar?

Cevap

Bilindiği üzere, geleneksel ithalat ve ihracat süreçleri, masa başında dış pazarların araştırılmasıyla başlasa da takip eden süreçlerde zaman ve masraf gerektiren yazışmalara dönüşür. Bir de bu sürecin üstüne firma ziyaretlerinin eklenmesi, tanıtım gezilerinin yapılması, örnek ürünlerin gidiş gelişi, fuar etkinliklerine katılımların gerekliliği ilâve edildiğinde dış ticaret süreçleri uzun ve maliyetli bir hal alır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi