Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bilge Sistem – I: Özet Beyan, Transit Beyan

1. Soru

BİLGE sistemi nedir ve açılımını açıklayınız? 

Cevap

Gümrükleme sistemindeki uluslararası düzenleme uyumlu hareket etmek için geliştirilen yazılımdır. Fransız gümrük idarelerinin kullandığı bilgisayar yazılımı olan SOFİX yazılımı BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Ekinlikleri) adı altında benimsenerek Türk gümrük uygulamalarına uyarlanmıştır.


2. Soru

Bilge sisteminin oluşum sürecini açıklayınız?

Cevap

BİLGE Sistemi’nin oluşturulması süreci AB’nin ortak tarife ve ticaret mevzuatının derlenmiş, özgün ve yeknesak bir şekilde kodlanmış hali olan TARIC otomasyon sistemine dayanmaktadır. 1 Aralık 1996’da Türkiye-AB gümrük birliğinin oluşturulmasıyla AB Komisyonu Türkiye’ye TARIC Sistemi’ne uyuma yönelik olarak çalışmaların yapılması yönünde tavsiyede bulunmuştur. 


3. Soru

TARİC nedir?

Cevap

TARIC, Türkiye’nin gündemine ilk defa 1994’te, Gümrük İdareleri Otomasyon Projesinin bir altprojesi olarak düşünülen CASCU (Customs Automation System - Customs Union) Projesi ile gelmiştir. Proje çerçevesinde ilk aşamada, Brüksel ile Ankara arasında TARIC verilerinin elektronik olarak aktarılması ve bu TARIC verilerinde Komisyon tarafından yapılacak güncellemelerin de ulusal veritabanına iletilmesi, TARIC’in Türkçe versiyonun oluşturulması ve bir ileri adım olarak Merkez (Ankara) ile Taşra (Gümrük İdareleri) arasındaki bağlantının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.


4. Soru

Türk gümrük idaresi modernizasyon projesini adı nedir?

Cevap

Türk Gümrük İdaresi, Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) hazırlamış, projenin gerçekleştirilmesi için 1995 yılında Dünya Bankası ile yapılan anlaşma çerçevesinde ile 45 milyon ABD Doları tutarında kredi temin edilmiştir.


5. Soru

GİMOP projesinin temel amaçları nelerdir?

Cevap

GIMOP projesinin temel amaçları;

 • Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve işlemlerde bilgi işlem teknolojilerinin kullanılması,
 • Modern bir gümrük mevzuatı oluşturulması,
 • Gümrük mevzuatının yeknesak olarak uygulanması,
 • Dış ticaret erbabına daha iyi hizmet sağlanması,
 • Fiziksel kontrollerin azaltılarak eşyanın tesliminden sonra yapılacak kontrollerin artırılması,
 • Daha hızlı ve doğru alınacak dış ticaret istatistiklerinin, karar vericilere, bilgisayar ortamında ulaştırılması,
 • Elektronik Veri Değişimi (EDI) adı verilen proje uygulamasıyla, ithalatçı, ihracatçı ve gümrük komisyoncuları ile taşıma şirketlerinin gümrük beyanlarını elektronik ortamda gümrük sistemine göndermelerinin sağlanması.

6. Soru

Bilge sisteminde geliştirilen modüller nelerdir?

Cevap

BİLGE’ye tam uyumlu entegre modüller geliştirilmiştir. AB’ye uyumlu olarak 6 Modül eklenmiştir:

 • Modül 1: TARIC: Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi
 • Modül 2: TQS: Tarife Kotaları ve Gözetim Sistemi
 • Modül 3: ISPP: İşlem Prosedürleri Bilgi Sistemi
 • Modül 4: Risk Analizi
 • Modül 5: SMS: Mühür Örnekleri Yönetim Sistemi
 • Modül 6: EBTI: Avrupa Bağlayıcı Tarife Bilgisi

7. Soru

Gümrük işlemlerinin BİLGE sistemi dahilinde sağlanan genel avantajları nelerdir? 

Cevap

Gümrük mevzuatı ve rejimleri doğrultusunda gümrük işlemlerinin hızlı, doğru ve zamanında uygulanması,

 • Gümrük işlemlerini daha hızlı gerçekleştirerek ihracatçıların rekabet gücünün artırılması,
 • Personelin daha etkin kullanılarak verimliliklerinin artırılması,
 • Dış ticaret istatistiklerinin daha hızlı, doğru ve güvenli olarak üretilmesi,
 • Daha etkili vergi tahsilatı,
 • Seçici, ancak daha etkili gümrük kontrolünü sağlanması.

8. Soru

BİLGE yazılımı Türkiye’de kaç gümrükte uygulanmaktadır?

Cevap

BİLGE yazılımı Türkiye’de halen 133 gümrük idaresinde kullanılmaktadır. İşlemeleri %100’ü elektronik olarak yürütülmektedir.


9. Soru

Gümrük işlemleri ilgili kağıtsız işlem yapılması ne zaman karar verilmiştir?

Cevap

Gümrük işlemleri ile ilgili olarak, kağıtsız işlem ve beyannameye eklenecek belgelerin azaltılmasına yönelik yönetmelik değişikliği, 28 Aralık 2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 1Ocak 2012'de yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik değişikliği ile beyannameye eklenmesi gereken belgelerin genel nitelikleri tanımlanmış ve kâğıtsız gümrük işlemlerinin çerçevesi belirlenmiştir. Bu kapsamında, BİLGE sisteminde kayıtlı olan 299 belgeden; 189 adet belgenin kaldırılması öngörülmüş ve BİLGE sistemine kayıtlı olması gereken belge sayısı 126 ile sınırlandırılmıştır.


10. Soru

BİLGE yazılımı açıldıktan sonra hangi işlemlerle komut girilebilir?

Cevap

 • Özet Beyan (ÖB) Modülü
 • Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi (TCGB) Modülü (Ayrıntılı Beyan Modülü)
 • Özet Beyan TC (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi).


11. Soru

BİLGE yazılımı içindeki modüllerle doldurulan alanların aldığı renkleri açıklayınız.

Cevap

 • Yeşil Renk: Doldurulması zorunlu olan alanlardır. Bu alanlar doldurulmaz ise bu durumda yükümlü işlemlerine onay alamayacak ve devamındaki işlemler gerçekleştiremeyecektir. Yeşil alanlar eksiksiz doldurulduğunda onay butonu kullanılabilecek, yani işlem söz konusu pencere için tamamlanacaktır.
 • Beyaz Renk: Doldurulması isteğe bağlı alanlardır. Yükümlü bu alana girilecek bilgiye sahipse bilgiyi beyaz renkli kutuya girebilir. 
 • Gri Renk: Eğer alanın (kutunun) rengi gri ise bu alan hiçbir şekilde doldurulamaz. Zaten bu alan ya sistem tarafından otomatik olarak doldurulur ya da bu alan aktif değildir ve boş kalır.
 • Kırmızı Renk: Alanın (kutunun) kırmızı renk alması, bu alana yanlış bilgi girildiğini gösterir.


12. Soru

Özet Beyan Formu kutularına girilmesi gereken kaç bilgi vardır, bazılarını yazınız.

Cevap

31 adet bilgi kutusu vardır. Bunlardan bazıları; Taşıyıcı, Beyan sahibi/temsilci, Çıktı gümrük idaresi, taşıtın kimliği ve ülkesi, yükleme gibi.


13. Soru

Özet Beyan ilgili genel bilgilerin beş bölüm nelerdir, açıklayınız.

Cevap

 • Belge: Bu bölüme Özet Beyan Belgesi ile ilgili temel bilgiler girilmektedir; Tescil No, Beyan Türü (Genel Bilgilerin doldurulabilmesi için ilk önce girilecek bilgidir), Rejim, Taşıma Şekli, Gümrük İdaresi, Kalem Sayısı, Ek Belge Sayısı, İlk Varış/İlk Çıkış Yeri, Tescil Tarihi, Onay Tarihi, Kapanış Tarihi, Yükleme/Boşaltma Bilgileri (Yükleme Ülkesi, Yükleme Limanı, Boşaltma Ülkesi, Boşaltma Limanı)
 • Sorumlu: Bu bölüme sorumluya ilişkin bilgiler girilmektedir; Beyan Sahibi (sağ tarafındaki kutuya vergi numarası girildiğinde bu bilgiler otomatik gelecektir), Beyan Sahibi Vergi Numarası, Taşıyıcı Firma (sağ tarafındaki kutuya vergi numarası girildiğinde bu bilgiler otomatik gelecektir), Taşıyıcı Firma Vergi Numarası,
 • Taşıma: Bu bölüme taşıma ile ilgili bilgiler girilmektedir; Taşıtın Adı, Taşıtın Numarası, Taşıtın Referans Numarası, Taşıtın Ülkesi, Taşıtın Dorse Numarası, Taşıtın Uyruğu, Taşıtın Varış Tarihi ve Saati,
 • Referans: Bu bölümde ise şu bilgiler yer almaktadır; Önceki Beyan Numarası (yapılan beyanla ilgili daha önce beyan yapılmışsa)/Konşimento Numarası, Grup Taşıma Senedi Numarası, TIR/ATA Karne Numarası, Kurye.
 • Diğer: Bu bölüm gerektiğinde gümrük memuru tarafından doldurulur.


14. Soru

“Taşıma Senetleri” bölümüne hangi bilgiler girilir?

Cevap

 • Taşıma Senedi: Bu bölümde taşıma senedinin künyesine ait bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler; Senet Sıra Numarası, Taşıma Senedi Numarası, Fatura Toplamı, Navlun Tutarı, Ödeme Şekli, Özet Beyan Numarası, Tutarların Belirlendiği Döviz, Eşyanın Bulunduğu Yer, Düzenlendiği Ülke Kodu, Önceki Seferin Sefer Numarası, Sefer Tarihi ve Bu Önceki Sefere Ait Özet Beyan Numarası.
 • İlgili: Bu bölüme taşıma senetlerinin taraflarına ait bilgiler girilmektedir. Tarafların vergi numaraları girildiğinde taraflara ait bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bu bilgiler; Gönderici ve Vergi Numarası, Alıcı ve Vergi Numarası, Bildirim Tarafı ve Vergi Numarası, Acenta ve Vergi Numarası.
 • Statü: Bu bölüme taşıma sürecine ilişkin bilgiler girilmektedir. Bu bilgiler; GD Başlangıç Tarihi, GD Süresi, Ek Süre.
 • Açıklama: Bu bölüm gerektiğinde gümrük memuru tarafından doldurulur.


15. Soru

“Taşıma senetleri-İhracat Satırları- Uğranan/uğranacak ülkeler-Eşya Satırları” penceresinden girilen bilgiler nelerdir?

Cevap

 • Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler: Bu bölüme dış ticarete konu olan eşyanın uğrayacağı ülkelerin bilgileri girilir. Bu bilgiler; Liman Kodu, Ülke kodu.
 • Taşıma Satırları: Bu bölüme eşyanın taşınacağı kap (eşyanın içine konarak taşındığı kap) ait girilmektedir. Bu bilgiler: Sıra Numarası, Kap Cinsi, Kap Adedi, Marka ve Numarası, Ölçü Birimi, Brüt Ağırlık, Net Ağırlık, Mühür Numarası.
 • Eşya Satırları: Bu bölüme eşyanın kalem (birim olarak) bilgileri girilmektedir. Kalem Sıra Numarası, Eşya Kodu, Eşyanın Tanımı, Ölçü Birimi, Brüt Ağırlık, Net Ağırlık, Kalem Fiyat (Döviz), Kalem Fiyatı, BM Eşya Kodu.
 • İhracat İçin İlgili Beyan: Bu bölüme ihracatla ilgili bilgiler girilmektedir. Bu bilgiler: İhracatın Tipi, İhracat Numarası, Parçalı, Gönderen, Tarih.


16. Soru

Transit Beyan modülü nedir?

Cevap

Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesine dayanan ve AB üyesi ülkelerin uyguladığı kurallarının komşuları olan EFTA Ülkelerince (İsviçre, Norveç ve İzlanda) de uygulanmasını sağlayan ve ileride bu Ortak Transit Sistemine dahil olmak isteyen tüm üçüncü ülkelere de uygulanabilecek bir transit sistemidir.


17. Soru

Gümrük idareleri rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi neler yapılmasına izin verir?

Cevap

 • Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
 • Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
 • Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
 • Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir.


18. Soru

Transit Beyan nasıl oluşturulur?

Cevap

Transit beyan verme sorumluluğunda olan yükümlüler tarafından www.gumrukticaret.gov.tr adresinde yer alan “Online İşlemler” menüsünün içinde “Uygulamalar” seçeneği tıklandıktan sonra gelen pencerede yer alan NCTS bağlantısı tıklanarak NCTS uygulaması başlatılabilecek ve yükümlü bölümünde yer alan “Hareket noktasındaki yükümlü” linki tıklanarak Giriş sayfası açılabilecektir.


19. Soru

Teminat nasıl eklenir? 

Cevap

24 Ağustos 2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortak Transit Yönetmeliği’nin 20. Maddesinde teminat uygulamasının amacı şu şekilde belirtilmiştir: “Asıl sorumlu, eşya ile ilgili doğabilecek gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesinin sağlanması için teminat verir.” Aynı Yönetmeliğin 22. Maddesi’nde ise “Nakit; Bankaların verecekleri teminat mektupları; İşlem tarihinde T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilecek değerler üzerinden kabul edilen hazine tahvil ve bonoları; T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen ve bu Bankanın belirlediği efektif alış kuru üzerinden hesaplanan dövizler”in teminat olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Ancak; havayoluyla, boru hattıyla, demiryoluyla (Gümrük Yönetmeliğinin 33 no.lu ekinde yer alan eşya hariç), denizyoluyla yapılan taşımalarda teminat aranmaz.


20. Soru

Transit beyannamesi nasıl kaydedilir, kopyalanır, değiştirilir, tamamlanır ve onaylanır?

Cevap

 • Tüm bilgiler doldurulduktan sonra Sayfa 161’deki Şekil 6.17’da yer alan kalem ekranının üst kısmında yer alan“ disket” ikonu tıklanarak bilgiler kaydedilir. Kayıt işleminin ardından “kapı” işareti kullanılarak sayfadan çıkış yapılır. Birden fazla kalem eklenmek istenilmesi halinde üst kısımda yer alan“ boş sayfa” ikonu tıklanarak yeni kalem eklenir ve bilgiler yukarıda anlatılan süreç dahilinde girilir.
 • Beyanname kaydedilmeden beyannamenin genel bölümündeki yer alan diğer zorunlu alanlar doldurulur: Çıkış/ihracat ülkesi (15), Varış ülkesi (17), Hareket/Giriş gümrük idaresi (C.), Varış/Çıkış Gümrük idaresi (53) (Gümrük idareleri kodlarının başına mutlaka TR yazılmalıdır) ve gerekli olması halinde Damga Vergisi bölümleri doldurulur. Damga vergisi miktarı girilirken sayı ayırmada (kuruşlu ifadelerde) virgül kullanılması gerekmektedir. Gerekli alanları doldurulan beyanname yükümlü tarafından sol üstte yer alan disket tıklanarak kaydedilir. Kaydedilen beyannamenin statüsü STORED (Beyanname kaydedildi) olur ve sistem tarafından otomatik olarak LRN (geçici tescil no) atanır.
 • Yükümlü ekranında kaydedilmiş statüde bulunan transit beyannamesi sağ tıklandığında kopyalama seçeneği çıkmaktadır (Sayfa 161 Şekil 6.8). Bu seçenekle kopyalanan beyannamede teminat bilgileri yeniden girilirken, bunun dışında istenilen alanlarda değişiklikler yapılarak kaydedilmesi ve beyannamenin tescil için gümrük idaresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Tamamen ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve kaydedilmiş olan beyanname, beyanname ekranının sol üstünde yer alan kırmızı daire içinde ve okla gösterilmiş olan tik işareti tıklanarak tescil için gümrük idaresine gönderilir. Tescil için gönderilen beyannamenin statüsü DEC_DAT (Beyanname tescil için gönderildi) olmaktadır. Beyanname gümrük idaresince sistem üzerinden kabul edilene kadar yükümlülerce üzerinde değişiklik yapılması mümkün bulunmaktadır. Değişiklik yapılabilmesi için LRN satırına sağ tıklanarak “değiştir” seçeneği seçilir. İstenilen değişikliklerin yapılmasının ardından sayfanın üst bölümünde yer alan “değişiklik iste” ikonu tıklanır. Tescil için gümrük idaresine gönderilen transit beyannamesi sağ tıklanarak göster seçeneğinden beyanname görüntülenir. Üst kısımda yer alan “yazdır” ve “kalem listesini yazdır” seçeneklerinden beyannamenin çıktısı alınarak imzalanır. LRN numarası çıktının sağ üst köşesine yazılarak ekli belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.


21. Soru

İhracat ve ithalatın gerçekleştirilmesinde yaşanan gecikmeler ne gibi olumsuzluklara sebep olmaktadır?

Cevap

Gümrük işlemlerindeki bu yoğunluk dolayısıyla ihracat ve ithalatın gerçekleştirilmesinde gecikmeler meydana gelmiş ve bundan ticaret hacmi olumsuz etkilenmiştir. Bu gecikmelerin ekonomiler üzerinde az ya da çok muhakkak farklı açılardan olumsuz etkileri olmuştur/olacaktır (ürünlerin bozulması, fiyatların artması,
ödemelerin aksaması, sigorta ödeneklerinin artması, ticaret hacminin düşmesi dolayısıyla döviz gelirlerinin azalması, döviz kurlarının dalgalanması, üreticinin üretimlerinin karşılığını alamamaları dolayısıyla zarara uğramaları, gelirlerin düşmesi gibi...)


22. Soru

BİLGE'nin açılımı nedir?

Cevap

Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri


23. Soru

BİLGE sistemi nasıl ortaya çıkmıştır?

Cevap

BİLGE Sistemi’nin oluşturulması süreci AB’nin ortak tarife ve ticaret mevzuatının derlenmiş, özgün ve yeknesak bir şekilde kodlanmış hali olan TARIC otomasyon sistemine dayanmaktadır. 1 Aralık 1996’da Türkiye – AB gümrük birliğinin oluşturulmasıyla AB Komisyonu Türkiye’ye TARIC Sistemi’ne uyuma yönelik olarak çalışmaların yapılması yönünde tavsiyede bulunmuştur. Bu kapsamda karşılıklı ziyareteler gerçekleştirilerek ihtiyaç tespiti ile birlikte uyum için gerekli düzenlemeler tartışılmıştır.


24. Soru

GİMOP’nin temel amaçları nedir?

Cevap

• Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve işlemlerde bilgi işlem teknolojilerinin
kullanılması,
• Modern bir gümrük mevzuatı oluşturulması,
• Gümrük mevzuatının yeknesak olarak uygulanması,
• Dış ticaret erbabına daha iyi hizmet sağlanması

• Fiziksel kontrollerin azaltılarak eşyanın tesliminden sonra yapılacak kontrollerin artırılması,
• Daha hızlı ve doğru alınacak dış ticaret istatistiklerinin, karar vericilere, bilgisayar ortamında
ulaştırılması,
• Elektronik Veri Değişimi (EDI) adı verilen proje uygulamasıyla, ithalatçı, ihracatçı ve gümrük
komisyoncuları ile taşıma şirketlerinin gümrük beyanlarını elektronik ortamda gümrük
bilgisayar sistemine göndermelerinin sağlanması.


25. Soru

ABD'nin gümrük otomasyon sistemi nasıl işlemektedir?

Cevap

Amerika Birleşik Devletleri: Gümrük idarelerinde yürütülen özet beyan ve detaylı beyan konusu işlemler ACS (The Automated Commercial System) adlı program üzerinden yürütülmekte ve CIA, FBI gibi kuruluşların bilgisayar sistemleri ile de entegre şekilde sistemler arasında bilgi transferi yapılmaktadır. ACS, ABD'ye ithal edilen tüm ticari mallar, kontrol etmek, izlemek ve işlemek için ABD Gümrük Servisi tarafından kullanılan bir sistemdir. ACS, mal işleme kolaylaştırırken, maliyetleri ve gümrük ve ticaret işlemlerinde kullanılacak evrak gereksinimlerini azaltmaktadır. ABD’de kullanılan ACS’nin yanı sıra İhracat Otomasyon Sistemi (The Automated Export System – AES) Manifesto Otomasyon Sistemi (Automated Manifest Systems – AMS) gibi otomasyon sistemleri de kullanılmaktadır.


26. Soru

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgi teknolojisi sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla BİLGE nasıl revize edilmiştir?

Cevap

BİLGE’nin revize edilmesi ile CCN/CSI (Ortak İletişim Ağı ve Arayüz Bağlantısı) sistemleri, NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi), Entegre Tarife Sistemi-ITMS (öncelikle TARIC) ve diğer tarifeyle ilgili sistemlerle bağlantı oluşturulması amaçlamıştır. ITMS kapsamında, bilgisayarlı gümrük etkinlikleri BİLGE sisteminin analizi yapılarak Entegre Tarife Sistemi ITMS uyumu ve entegrasyonu için ön çalışma tamamlanmış ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Bilgi Teknolojisi(IT) stratejisini oluşturan aynı zamanda bilgisayar sistem alt yapısı ve AB ile yürütülecek IT projelerine esas oluşturacak Bilişim Stratejisi hazırlanmıştır. ITMS’nin mevzuat yönünden analizine ilişkin Twinning Light 18 Temmuz 2007 tarihinde tamamlanmıştır.


27. Soru

BİLGE’ye AB’ye uyumlu olması için eklenen 6 Modül nedir?

Cevap

• Modül 1: TARIC: Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi
• Modül 2: TQS: Tarife Kotaları ve Gözetim Sistemi
• Modül 3: ISPP: İşlem Prosedürleri Bilgi Sistemi
• Modül 4: Risk Analizi
• Modül 5: SMS: Mühür Örnekleri Yönetim Sistemi
• Modül 6: EBTI: Avrupa Bağlayıcı Tarife Bilgisi


28. Soru

Hangi yazılımlar BİLGE sistemini daha fonksiyonel hale getirmiştir?

Cevap

• TIR Transit Takibi,
• Dış Ticaret İstatistikleri,
• Konteyner Takibi,
• Yolcu İşlemleri,
• Kaçak Bilgi Bankası,
• Konteyner Takibi
• Veri Ambarı


29. Soru

Gümrük işlemlerinin BİLGE Sistemi dahilinde gerçekleştirilmesinden sağlanan genel avantajlar nelerdir?

Cevap

• Gümrük mevzuatı ve rejimleri doğrultusunda gümrük işlemlerinin hızlı, doğru ve zamanında
uygulanması,
• Gümrük işlemlerini daha hızlı gerçekleştirerek ihracatçıların rekabet gücünün artırılması,
• Personelin daha etkin kullanılarak verimliliklerinin artırılması,
• Dış ticaret istatistiklerinin daha hızlı, doğru ve güvenli olarak üretilmesi,
• Daha etkili vergi tahsilatı,
• Seçici, ancak daha etkili gümrük kontrolünü sağlanması.


30. Soru

"Kırmızı Hat" neyi ifade etmektedir?

Cevap

Kırmızı Hat: Fiziki muayeneye ve belge kontrolüne tabi tutulacak eşyaları ifade etmektedir?


31. Soru

Dış ticaret yapan firmaların ya da temsilcilerinin dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerle ilgili gümrük işlemlerini BİLGE Sistemi dahilinde gerçekleştirebilmeleri için nelere ihtiyaçları vardır?

Cevap

Bilge sistemine kayıtlı olması gereken belge sayısı 126 ile sınırlandırılmıştır. Dış ticaret yapan firmaların ya da temsilcilerinin dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerle ilgili gümrük işlemlerini BİLGE Sistemi dahilinde gerçekleştirebilmeleri için BİLGE Kullanıcı Kodu (8 karakterli) ve Şifresine (8 karakterli) ihtiyaçları vardır. Sistemi kullanacak ilgililerin BİLGE Kullanıcı Kodu ve Şifresi’ni edinmek üzere gümrük idarelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yükümlüler artık gümrük idarelerinden elde ettikleri bu kod ve şifreyi BİLGE Sistemine her girişlerinde kullanmalarıngerekmektedir. İlgililerin gümrük işlemlerindeki temsil durumlarına göre kullanıcı kod ve şifrelerinin verilme koşulları vardır.


32. Soru

Yükümlüler BİLGE sisteminin hangi özelliklerini kullanabilirler?

Cevap

Yükümlüler BİLGE Sistemi içerisinde bunlardan sadece ÖB, TCGB ve ÖBTC modülünü görebilmekte ve işlem yapabilmektedirler. Diğer modüller ise gümrük idareleri tarafından gümrükleme sürecinde görev alan görevlilere sorumlulukları çerçevesinde tanımlanarak kullanım izni verilmektedir. Örneğin; taşıyıcı kimliği ile kullanıcı kodu ve şifre alan yükümlü TCGB Modülü’nü kullanamaz; Benzer şekilde muayene memuru kimliği ile kod ve şifre almış görevli özet beyan yaratamaz.


33. Soru

BİLGE Sistemi içindeki modüllerde doldurulan alanlarda yeşil renk ne anlama gelmektedir?

Cevap

Yeşil Renk: Doldurulması zorunlu olan alanlardır. Bu alanlar doldurulmaz ise bu durumda yükümlü işlemlerine onay alamayacak ve devamındaki işlemleri gerçekleştiremeyecektir. Yeşil alanlar eksiksiz doldurulduğunda onay butonu (ü) kullanılabilecek, yani işlem söz konusu pencere için tamamlanacaktır.


34. Soru

Özet Beyan nedir?

Cevap

Özet Beyan, Türkiye Gümrük Bölgesine kara, deniz, demiryolu ve havayolu ile giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşya giriş gümrük idaresine varmadan önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı beyandır.


35. Soru

Gümrük Özet Beyan Formu’nda yer alan kutu numaralarından 26 BM Tehlikeli eşya kodu hangi durumda doldurulur?

Cevap

BM Tehlikeli eşya kodu: Eşyanın Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tehlikeli eşya listesinde bulunması halinde bu listedeki kod girilir.


36. Soru

Özet Beyan ile ilgili genel bilgilerin girildiği beş bölüm nedir?

Cevap

Belge,sorumlu,taşıma,referans,diğer


37. Soru

BİLGE Sistemi içinde beyan bilgilerinin girildiği bölümlere bilgi girişi nasıl yapılabilir?

Cevap

BİLGE Sistemi içinde beyan bilgilerinin girildiği bölümler (kutular) arasında geçişlerde bölüme (kutuya) bilgi girilirken mause ile tıklanıp bilgi girilebileceği gibi, bir kutudan diğer kutuya geçişte klavyeden “Q” harfinin hemen solundaki Tab Tuşu (®ç) kullanılarak da bilgi girişi yapılabilir.


38. Soru

Taşıma senedi bölümünde hangi bilgilere gereksinim vardır?

Cevap

Taşıma senedi,ilgili,statü,açıklama


39. Soru

BİLGE Sistemi içinde kullanılan “…” işareti ne anlama gelmektedir?

Cevap

BİLGE Sistemi içinde beyan bilgilerinin girildiği bazı bölümlerin (kutuların) hemen sağında “…” simgesi yer almaktadır. Bu simge buraya girilecek verilerin daha önce gümrük idaresince tanımlanmış olduğunu ve tanımlanmamış bilgilerin girilemeyeceğini gösterir. Örneğin, “…” simgeli bölümlere yanlış bilgi girildiğinde kutucuklar “kırmızı” renk alacak ve doğru bilgi girilmediği müddetçe işleme devam edilemeyecektir. Doğru bilgi girmede en kolay yol “…” simge butonuna tıklayıp
yardım almaktır.


40. Soru

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde hangi bölgelere taşınmasına izin verir?

Cevap

Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;
• Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
• Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
• Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
• Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin verir.


41. Soru

Ortak transit uygulamasında T1, T2 ve T2 rejimleri hangi durumlarda uygulanır?

Cevap

T1 Rejimi (Dış transit): AB dışı eşyanın transitinde veya Ortak Tarım Politikası
çerçevesinde geri ödemeden faydalanan eşyanın AB’nden ihracı veya bir EFTA
ülkesine transitinde T1 rejimi uygulanır.
• T2 Rejimi (İç Transit): AB eşyasının bir EFTA ülkesine ya da bir EFTA ülkesi
üzerinden geçerek başka bir AB ülkesine transitinde T2 rejimi uygulanır. AB
eşyasının San Marino veya Andora’ya/dan transitinde de T2 rejimi uygulanır.
• T2F Rejimi (İç Transit): AB eşyasının AB’nin Özel Topraklarına veya bu
topraklardan AB’ne yapılan transitte T2F rejimi uygulanır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi