Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Dış Ticarette Önemli Uluslararası Kuruluşlar

1. Soru

Uluslararası Ticaret Merkezi – ITC’nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Uluslararası Ticaret Merkezi – ITC’nin temel amaçları şunlardır: - Gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin ekonomik gelişimini hızlandırmak suretiyle küresel pazarlarda daha rekabetçi olmalarını sağlamak, - Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasına katkıda bulunmak.


2. Soru

ITC’nin hangi faaliyetler üzerine adaklanmıştır?

Cevap

ITC, uzmanlık alanları kapsamında şu faaliyetler üzerine odaklanmıştır: - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dünya ticaret sistemine entegre olmasının sağlanması ve yenilikçilik yeteneğinin geliştirilmesi, - KOBİ’lere sağaldığı desteklerin daha etkili olabilmesi için ticari destek kurumlarının hareket alanının ve etkinliğinin geliştirilmesi, - Politikacıların kendi öncelikleri ve ticaret politikalarına yansıyan uygulamaları ile ilgili özel sektörün pazarlık gücünü arttırılması.


3. Soru

ITC’nin iş yönelimi ile faaliyetlerini yönlendirdiği beş temel unsur nelerdir?

Cevap

ITC, şu beş temel birleştirici iş yönelimi ile faaliyetlerini yönlendirmektedir: - İş ve ticaret politikası, - İhracat stratejisi, - Ticaret destek kurumların güçlendirilmesi, - Ticaret zekası ve - İhracatçı rekabet gücü.


4. Soru

ITC’nin yönetimi hangi bölümlerden oluşmaktadır? Açıklayınız.

Cevap

ITC, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Sekretaryası ve DTÖ Genel Direktörüne rapor vermekle yükümlü bir Genel Direktör tarafından yönetilmektedir. ITC Üst Yönetim Komitesi, iki idari yönetici (İdari Yönetici ve Genel Direktör Yardımcısı) ve dört bölüm direktörlüğünden oluşmaktadır: - İdari Direktör Ofisi: Stratejik planlama, dış ilişkiler ve iletişimden sorumludur. Bir idari direktör ve yardımcısından oluşmaktadır. - Ülke Programları Bölümü: Ülke düzeyinde ITC projeleri koordine eder ve ithalatçı ülkelerle koordinasyonu sağlama hizmetini yerine getirir. - Pazar Geliştirme Bölümü: Pazar analizi ve araştırması ve ticari bilgi hizmetleri faaliyetlerini yerine getirir ve ITC’nin özellik arz eden sektörlere yönelik çalışmalarının koordinasyonunu sağlar. - İş ve Kurumsal Destek Bölümü: İhracatçıların rekabet edebilirliğini ve ticaret destek kurumlarının etkinliğinin artırılması üzerinde çalışmaktadır. - Program Destek Bölümü: ITC için, bütçe hazırlama ve uygulama kontrol, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, bina yönetimi, satınalma, seyahat ve kayıt hizmetleri ve bilgi teknolojileri hizmetleri gibi idari destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.


5. Soru

ITC ile ilişkiler kim tarafından yürütülmektedir?

Cevap

2011 yılında 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İGEME’nin tüm yetki ve görevleri T.C. Ekonomi Bakanlığı’na geçmesiyle, ITC ile ilişkiler de söz konusu Bakanlık tarafından yürütülmektedir. Özellikle T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu kapsamında bu faaliyetler takip edilmektedir.


6. Soru

Milletlerarası Ticaret Odası hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), mal ve hizmetler için serbest ve açık piyasa koşullarını oluşturmak ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamak için ticaret ve yatırımı teşvik ederek iş dünyasına hizmet vermek üzere 1919 yılında Atlantik City – ABD’de kurulmuştur. ICC’nın ilk başkanı Etienne Clémentel’in Fransız olmasının etkisiyle ICC’nin Sekretaryası 1920 yılında Paris’te kurulmuş ve 1923 yılında ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin oluşturmasına yardımcı olmuştur. Başlangıçta Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya ve ABD özel sektörleri temsil eden iş çevresinden temsilcilerle oluşturulan ICC, şimdi 120 ülkeden binlerce dernekten oluşan geniş bir iş organizasyonuna dönüşmüştür. ICC’nın üyeleri dünyanın en etkili şirketlerin çoğunun yer aldığı ve çoğu büyük endüstriyel ve hizmet sektörünü temsil edildiği etkin bir kuruluştur.


7. Soru

ICC’nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

ICC şu temel amaçlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir: - Uluslararası ticaretin önündeki engelleri ve bozulmaları ortadan kaldırırken, uluslararası ticareti ve yatırımları teşvik etmek, - İşletmeler arasında, serbest ve adil rekabet ilkesine dayalı bir piyasa ekonomisi sistemini teşvik etmek, - Özellikle tüm ülkelerin dünya ekonomisine entegre olması yaklaşımı çerçevesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerini teşvik etmek.


8. Soru

ICC’nin düzenleme kuralları ve standartları nelerdir?

Cevap

ICC’nın düzenleme kuralları ve standartları şu şekilde sıralanabilir: - ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kuralları altındaki tahkim faaliyetleri her geçen zaman daha da önem kazanmaktadır. 1999’dan bu yana Mahkeme her yıl 500’den fazla dava kabul etmektedir. - ICC’nın Belgeli Kredilere İlişkin Tektip Prensipler ve Uygulaması, her yıl dünya ticaretinin milyarlarca dolar tutarındaki finansmanını için banka uygulamalarının kurallarını içerir. - ICC Incoterms®, çok sayıda sözleşmelerdeki sürekli olarak kullanılan standart uluslararası ticaret tanımlarını içerir. ICC model sözleşmeleri, yeterli hukuksal alt yapıları olmayan küçük işletmelerin faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan hukuksal sorunlarını çözmede avantajlar sağlayacak ve faaliyetlerini kolaylaştıracaktır. - ICC, başta küçük ölçekli işletmeler olmak üzere işletmelerin e – ticaretle ilgili işlemlerini kendi kendilerine yapabilmeleri için destek vermektedir. Reklam ve pazarlama üzerine ICC kodları, profesyonel derneklerin kodları ve ulusal mevzuatta sıklıkla dile getirilmektedir.


9. Soru

ICC’nın büyüme ve refahın teşvik edilmesi ile ilgili düzenlemeleri nelerdir?

Cevap

ICC’nın büyüme ve refahın teşvik edilmesi ile ilgili düzenlemeleri şu şekilde sıralanabilir: - ICC Doha Ticaret Raundu’nun başarısı için hükümetlerin çabalarını desteklemektedir. ICC, Dünya Ticaret Örgütü’ne iş dünyasının önerilerini sunmaktadır. - ICC, fikri - ticari mülkiyet hakları, ulaştırma politikası, ticaret hukuku veya çevre gibi konuları ele alırken, hükümetler ve iş dünyası arasında diyaloğu sağlamaktadır. - Ticaret, yatırım ve diğer ticari konularda, basında ICC liderleri tarafından yapılan yorumlarla ICC’nın dünya üzerindeki etkinliğini artırmaktadır. - Her yıl, ICC Başkanı G8 liderler toplantılarına iştirak etmekte ve bu zirvelerde ülkeler arasında ticareti arttırmak üzere iş görüşmelerinde bulunmaktadır. - ICC, Birleşmiş Milletler ve onun kurumlarının temel iş ortağıdır.


10. Soru

ICC’nın diğer faaliyetleri nelerdir?

Cevap

ICC’nin diğer faaliyetleri ise şu şekilde sıralanabilir: - ICC, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma, kalkınmanın finansmanı ve bilgi toplumu üzerine gerçekleştirmiş olduğu toplantılarında, iş dünyası ile ilgili önemli ve öncü katkılar sağlamaktadır. - ICC, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile birlikte doğrudan yabancı yatırımları, dünyadaki bazı en yoksul ülkelerine yönlendirmek için destek vermekte ve çabalamaktadır. - ICC, UNCTAD ile ortaklık içinde en az gelişmiş ülkeler için Yatırım Danışma Konseyi kurmuştur. - ICC, Afrika’nın Kalkınmasında Yeni Ortaklık oluşumu çerçevesinde yeni bir iş desteğini harekete geçirmiştir. İki yılda bir gerçekleştirilen ICC Dünya Kongresi’nde iş dünyasının yöneticileri en önemli uluslararası ekonomik sorunları çözmek için çabalarlar. - ICC Dünya Odalar Kongresi ticaret odaları için ilgili konuları ve sorunları tartışmak için küresel bir forum sağlar. - Afrika, Asya, Arap dünyası ve Latin Amerika'da düzenli ICC bölgesel konferanslarında iş hayatı ile ilgili konular ele alınır. - ICC, uluslararası ve bölgesel tüm toplantılarda iş dünyasının, uluslararası ve ulusal mevzuatlarının iş dünyasının sorunlarını çözecek şekilde düzenlenmesi, standartlar oluşturulması ve kurallar belirlenmesi ve iş dünyasının haklarını savunmak için çabalar.


11. Soru

ICC’nin üst düzeydeki yönetim organları ve görevleri nelerdir?

Cevap

ICC'nin üst düzeydeki yönetim organları Konsey, Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Finans Komitesi'nden oluşurken, üye ülkelerdeki Milli Komiteler, bağlı organlarla da faaliyetlerini yürütmektedir (ICC Türkiye): - ICC Konseyi, ICC’nın en yüksek karar organıdır. Her üye ülke belirlediği temsilciler ile Konsey'de temsil edilmektedir. Bu temsilciler iki yıl süre ile seçilmektedirler. - ICC Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcısı ve bir evvelki Başkan'dan oluşmaktadır. Görev süreleri 2 yıldır. Başkan Yardımcısı'nın süresi dolunca Başkanlığa atanmaktadır. - Yönetim Kurulu, Başkanlık ve Konsey tarafından üç yıl için seçilen 15 üyeden oluşmaktadır. Her yılın sonunda süresi dolan 5 üye ayrılmakta ve yerlerine 5 yeni üye seçilmektedir. - Finans Komitesi, ICC gelir ve giderlerini denetler. ICC kar amaçlı bir kuruluş olmadığı için ICC’nın gelirleri, milli komite aidatları, konferans, seminer ve sempozyumlardan elde edilen gelirler, yayın satışları, ATA Karineleri, Tahkim Divanı ve kira gelirlerinden oluşmaktadır. - Milli Komiteler, ICC aldığı kararları Milli Komiteleri kanalı ile aynı anda çok sayıda ülkede duyurabilmektedir. Milli Komiteler üye ülke hükümeti nezdinde bir girişimde bulunurken aynı anda diğer ülkelerde de benzeri faaliyetler yürütülmektedir. Hali hazırda 75 ülkede Milli Komiteler şeklinde teşkilatlanmış olan ICC’na 139 ülkeden doğrudan üyeler kanalı ile 8000'den fazla firma ve kuruluş üyedir. Milli Komitelerin ICC açısından iki önemli işlevi vardır: Birincisi, kendi ülkelerinde ICC faaliyetlerinin tanıtımını ve kulisini yaparlar. İkincisi ICC’nın hükümetlerarası kuruluşlarla yakın temas halinde çalışmasını sağlamalarıdır. Her Milli Komitenin bir Milli Komiseri vardır. Bu Milli Komiserler genellikle Paris'te yerleşik iş çevresinden bir kişidir. Milli Komiserlerin görevi ICC Merkezi ile Milli Komiteler arasındaki işbirliği ve diyaloğu sağlamaktadır. - Bağlı Organlar ise Dünya Odaları Federasyonu, Dünya Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ticari Suçlar Servisi’dir.


12. Soru

ICC’nin Türkiye’deki faaliyetleri kim tarafından yürütülmektedir?

Cevap

ICC’nin Türkiye’deki faaliyetleri de Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi tarafından yürütülmektedir.


13. Soru

Milletlerarası Ticaret Odası'nın Türkiye Komitesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Milletlerarası Ticaret Odası'nın Türkiye Komitesi ilk defa 1930 yılında Hükümetin tavsiye ve onayı ile ticaret odaları, borsalar, ofisler, ticari ve sınai birlikler, dernekler ve diğer mali, iktisadi, ticari kuruluşların üye olabilecekleri bir kuruluş olarak İstanbul Ticaret Odasında kurulmuştur. 1945 yılında Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Komitesi’nin "milli" ünvanını kullanabilmesi için bir kararname çıkarılarak 5312 sayılı kanunun 10 ve 16 maddeleri hükümleri gereğince 12.11.1945 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Türkiye Milli Komitesinin çalışmalarının genişletilmesi amacıyla, Komitenin kuruluş ve işlerinin yürütülmesi 1950 yılında 5590 sayılı Kanunun 62. maddesi (d) bendi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine verilmiştir. 18 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi yeniden kurulmuş ve statüsü bu tarihte yürürlüğe girmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Komitesi’nin ilk Genel kurulu 29 Mayıs 1955 yılında yapılan ve 27 üye ile işe başlayan Komitenin 1955 yılında toplam 120 üyesi olmuştur. Türkiye Milli Komitesi MTO'nun en büyük organı olan Konsey'e ilk kez 1956 yılında iki üye göndermiştir. Milli Komite'nin en son Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu, Milli Komite'nin temsil ve İcra Organı olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkanının belirleyeceği 2 TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TOBB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi, TOBB Yönetim Kurulunca Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları arasından belirlenecek 5 üye, Birlik Genel Sekreteri ve ICC'nin Türk tabiiyetindeki üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen 5 üye olmak üzere 15 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu yılda en az dört defa toplanır. Yönetim Kurulu'nun görev süresi Birlik Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile aynıdır. Milletlerarası Ticaret Odasını temsil eden 75 Milli Komitesi'nden en aktif olanlar arasında sayabileceğimiz Türkiye Milli Komitesi, ICC Merkezi ile üyeleri arasında bir köprü vazifesi görmekte, ICC faaliyetlerini yakından takip etmektedir.


14. Soru

Dünya Gümrük Örgütü hakkında bilgi veriniz.

Cevap

1947 yılında Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi’nde yer alan 13 ülkenin bir Çalışma Grubu oluşturma konusunda fikir birliğine varmalarıyla Dünya Gümrük Örgütü’nün kurulma çalışmaları başlamıştır. Bu Çalışma Grubu, GATT’nın prensipleri temelinde Avrupa Gümrükler Birliği kurulması üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1948 yılında bu Çalışma Grubu iki komite oluşturmuştur: Ekonomik Komite ve Gümrük Komitesi. İlerleyen süreçte Ekonomik Komite, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD), Gümrük Komitesi ise Gümrük İşbirliği Konseyi’ne (CCC) dönüşmüştür. 1952 yılında CCC’ni kuran sözleşme resmen yürürlüğe girmiştir. CCC’nin yönetim organı olan Konseyin, açılış oturumu 26 Ocak 1953 tarihinde gerçekleştirilmiştir. CCC’nin bu açılış oturumuna 17 Avrupa ülkesinin temsilcileri katılmıştır. Daha sonraki yıllarda üye sayısındaki artışla birlikte 1994 yılında küresel hükümetler arası bir kuruluş olarak Dünya Gümrük Örgütü benimsenmiş ve CCC, bugünkü Dünya Gümrük Örgütü (WCO) halini almıştır. Dörtte üçü gelişmekte olan ülkelerden oluşan 177 üyesi olan WCO, tüm dünya ticaretinin %98’inden fazlasını temsil etmektedir. WCO’nün merkezi Brüksel’dedir.


15. Soru

WCO’nün faaliyetlerinin yönlendirildiği komite, kurul ve çalışma grupları nelerdir?

Cevap

WCO’nün faaliyetlerinin yönlendirildiği komite, kurul ve çalışma grupları aşağıda sıralanmıştır: - Politika Komisyonu - Kapasite Geliştirme, Eğitim ve Teknik Yardım Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu - Kaçakçılık Alt – Komitesi - Mali Komite - Denetim Komitesi - Menşe Kuralları Teknik Komitesi - Gümrük Kıymetlemesi Teknik Komitesi Armonize Sistem Komitesi - Armonize Sistem Gözden Geçirme Alt Komitesi - Armonize Sistem Çalışma Tarafı - Bilimsel Alt Komitesi - İcra Komitesi - Ticari Dolandırıcılık Çalışma Grubu - Elektronik Suç Uzman Grubu - Gümrük Muhafaza Ağ Yönetim Ekibi - Küresel Bilgi ve İstihbarat Stratejisi Proje Grubu - Daimi Teknik Komite - WCO/IATA/ICAO Gelişmiş Yolcu Bilgi Kılavuzları İletişim Komitesi - Revize Kyoto Sözleşmesi Yönetim Kurulu - Konteynerler Gümrük Sözleşmesi Yönetim Kurulu - İstanbul Konvansiyonu Yönetim Kurulu - Bilgi Yönetim Alt Komitesi - UPU / WCO İletişim Komitesi - ATA Konvansiyonu Sözleşme Tarafları - Küresel Bilgi ve İstihbarat Stratejisi Proje Grubu - Özel Sektör Danışma Grubu - GÜVENLİK Çalışma Grubu


16. Soru

WCO’nün temel faaliyetleri nelerdir?

Cevap

WCO’nün temel faaliyetleri ise şu şekilde sıralanabilir: Uyumlaştırma ve Basitleştirme: 1. Ticareti kolaylaştırmaya yönelik gümrük prosedürlerinin uyumlaştırılması ve basitleştirilmesini sağlanması ve teşvik edilmesi, 2. Ekonomik refahı ve sosyal gelişimi artıracak standart bir ticaret ortamı sağlamak için iyi uygulama örnekler ve stratejik yönelimler konusunda öneriler sunulması, 3. Tüm dünyada ürünlerin standart kodlarla tanımlandığı Armonize Sistem olarak bilinen uluslararası mal nomanklatürünün geliştirilmesi ve yönetilmesi, 4. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'nın öngördüğü Gümrük Değerlemesi üzerine standart uygulama ve yorumlamaların gerçekleştirilmesi, 5. Dünya Ticaret Örgütü Menşe Kuralları Anlaşması uygulamalarının bir parçası olarak Dünya Ticaret Örgütü için WCO tarafından geliştirilen Armonize Menşe Kuralları ile ilgili tartışmaların yönetilesi ve yönlendirilmesi. Güvenlik ve Uygulama: 1. Gümrüklerin ve uygulayıcılarının terörist saldırılar ve diğer kriminal tehditlerden korumak üzere asgari tedbir standartlarını ortaya koyan WCO Güvenlik Çerçeve Standartları aracılığıyla uluslararası ticaret arz zincirinin güvenliğinin güçlendirilmesi, 2. Gümrük bölgeleri ve sınırlardaki faaliyetlerin kolaylaştırılması ve kaçakçılık vb. girişimlerle ilgili analizlerin yapılması ve bilgi paylaşımı için güvenli iletişim araçlarının geliştirilmesi, bölgesel istihbarat irtibat büroları için global bir networkün yönetimi ve eğitim yoluyla gümrük faaliyetleriyle ilgili yöntem ve uygulamalar geliştirilmesi suretiyle kaçakçılık ve kriminal faaliyetlerle mücadele için destek verilmesi, Ortaklık ve İşbirliği: 1. Çeşitli uluslararası enstrümanları uygulanabilir kılmak suretiyle gümrük yönetimleri arasında bilgi ve istihbarat paylaşımının sağlanması ile karşılıklı yardımlaşmanın teşvik edilmesi, 2. Sınır yönetimlerinin koordinasyonunun sağlanması suretiyle sınır ötesi faaliyetleri kontrol eden gümrük idareleri ve diğer sınır düzenleyici kurumlar arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, 3. Daha az daha uyumlu formalite ve kesintisiz ticareti sağlamada bilginin paylaşıldığı şeffaf düzenlemelerin olduğu bir ortamda gümrük – iş dünyası ortaklığının geliştirilmesi, 4. Başta Dünya Ticaret Örgütü’nün ticaret kapasitesinin artırılması misyonunu, Dünya Bankası gümrükler reform projeleri ve Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Komitesi güvenlik misyonları ve diğer benzeri uluslararası örgütlerin uygulama ve aktiviteler arasında gümrük ile ilgili deneyim ve bilgi paylaşımının sağlanması suretiyle işbirliğinin geliştirilmesi. Modernizasyon ve Kapasite Yaratılması: 1. WCO’nün araç, eğitim ve teknik yardımlarını kullanarak faaliyet planlarının geliştirilmesini desteklerken, etkin bir analiz ile gümrüklerin modernizasyon projelerini teşvik edilmesi ve kapasite yaratma programlarının oluşturulması, 2. Kapasite Geliştirme ve Bölgesel Eğitim Merkezleri Bölge Ofisleri ağı aracılığı ile bölgesel düzeyde işbirliği ve uyumun teşvik edilmesi, 3. Gümrükleme süreci, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, istihbarat değerlendirmesi ve müdahaleci olmayan denetiminin geliştirilmesine yönelik olarak bilgi – iletişim teknolojileri ve araçları elde etmede kullanılan kılavuzların sağlanması, 4. Gümrük yönetimlerinin yönetim ve operasyon faaliyetlerinin geliştirilmesinde profesyonel standartların tanımlanmasını da içeren bilgi ve beceriler geliştirmek için akademik toplumla araştırma ve geliştirme alanında işbirliğinin oluşturulması.


17. Soru

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

OECD’nin temel amaçları şu şekilde sıralanabilir (OECD Türkiye Daimi Temsilciliği): - Ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında hükümetlere yardımcı olmak. - Ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi gözetmek. - Herkes için iş imkânı yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve sağlıklı bir yönetişim gerçekleştirilmesi. - Yeni gelişme ve sorunları anlamak ve bunlara çözüm üretmek konularında hükümetlere tavsiyelerde bulunmak.


18. Soru

OECD’nün kendisi için belirlediği temel değerleri nelerdir?

Cevap

Misyonu, ekonomik ve sosyal dünyada insanların refahını artıracak politikaları teşvik etmek olan OECD’nün kendisi için belirlediği temel değerleri şunlardır: - Amaç: Bağımsız ve kanıtlara dayalı analizler yapmak ve öneriler getirmektir. - Açıklık: Dünyadaki gelişmeler için farkındalığı artırmak ve bu gelişmeleri tartışmaktır. - Vurgu: Gelenekselliği bir kenara bırakarak gelişmeleri ve değişimi fark etmek ve uyarlamaktır. - Öncülük: Sürekli değişen ve uzun vadeli zorlukların üstesinden gelmede öncülük etmektir. - Etik: OECD’ünün itibarı, güven, dürüstlük ve şeffaflık üzerine inşa edilmiştir.


19. Soru

OECD, üye ülkelere hangi alanlarda destek vermektedir?

Cevap

OECD bunların dışında üye ülkelerde aşağıda sıralanmış olan dört ana alanda hükümetlere destek vermeye çabalamaktadır: - Birincisi ve en önemlisi, fonksiyonlarını yerine getirmelerinde işletmeler, kurumlar ve piyasalarda güvenin sağlanmasında hükümetlere yardımcı olmaktır. Siyaset ve iş hayatının her düzeyinin daha iyi düzenlenmesi ve yönetilmesi için bu güvenin sağlanması şarttır. - İkincisi, gelecekte sürdürülebilir ekonomik büyüme için etkin bir kamu maliyesinin oluşturulabilmesinde hükümetlere destek vermektir. - Üçüncüsü, çevre dostu “yeşil büyüme” stratejisi çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasının sağlanması, yenilikçilik yoluyla büyümeye yeni kaynaklar yaratılması ve bunların teşvik edilmesi için destek vermektedir. - Son olarak, yenilik ve büyümenin temelini oluşturması ve her yaştan insanın gelecekteki iş dünyasında verimli ve memnun bir şekilde çalışmalarının sağlanabilmesi için bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesinde ülkelere destek vermektir.


20. Soru

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Uluslararası Ödemeler Bankası 1930 yılında kurulmuştur. BIS, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Versay Antlaşması ile Almanya'nın dayatılan tazminat ödeme konusuyla ilgili olarak Young Planı (1930), kapsamında kurulmuştur. BIS, başlangıçta tazminat ödemelerinin toplanması ve dağıtılmasını yönetmek üzere Berlin’de Tazminat Genel Ajansı olarak fonksiyonlarını yerine getirmiştir. BIS’nın adı bu kuruluş amacından ortaya çıkmıştır. İlerleyen süreçte tazminat konusu yavaş yavaş ortadan kalkmış ve BIS, parasal ve finansal istikrarın sağlanması amacıyla merkez bankaları ve diğer ilgili kurumlar arasında işbirliği üzerine odaklanmıştır. Kurulduğu 17 Mayıs 1930 yılından bu yana BIS, merkez bankaları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla merkez bankaları ve diğer kuruluşlardan, merkez bankası yöneticileri ve uzmanların İsviçre’nin Basel şehrinde düzenli olarak bir araya geldikleri bir yer haline gelmiştir.


21. Soru

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)’nın misyonları nelerdir?

Cevap

BIS şu misyonları yerine getirmektedir: - Merkez bankaları arasında diyaloğu teşvik etmek ve işbirliğini kolaylaştırmak, - Finansal istikrarı teşvik etmek için sorumlulukları dâhilinde çeşitli otoritelerle (ulusal ve uluslararası ekonomik ve mali kuruluşların) diyaloğu desteklemek, - Finansal danışma otoriteleri ve merkez bankalarını bir araya getirerek politik konular üzerinde araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, - Finansal işlemlerinde merkez bankalarına temel bir muhatap olarak hareket etmek, - Uluslararası finansal faaliyetlerle bağlantılı bir vekil ya da bir ajans gibi hizmet vermek.


22. Soru

BIS’ın karar organları nelerdir?

Cevap

BIS’nın üç önemli karar organı vardır: - Üye Merkez Bankaları Genel Kurulu - Yönetim Kurulu - Banka Yönetimi


23. Soru

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) yerini açıklayınız.

Cevap

WIPO, şu faaliyetleri yürütmektedir; - Ulusal fikri mülkiyet mevzuatı ve prosedürleri uyumlaştırmak, - Sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası uygulamalar için hizmet sunmak, - Fikri mülkiyet ile ilgili bilgi paylaşımı ve değişimini sağlamak, - Gelişmekte olan ve diğer ülkelere fikri mülkiyet ile ilgili yasal ve teknik yardım sağlamak, - Özel fikri mülkiyet anlaşmazlıklarının çözümünü kolaylaştırmak, - Değerli fikri mülkiyet hakları bilgilerine erişimi, kullanılması ve arşivlenmesi için bir araç olarak bilgi teknolojilerini düzenlemek.


24. Soru

Birleşmiş milletler kaç tarihinde kurulmuştur?

Cevap

24 Ekim 1945


25. Soru

BM bünyesinde yapılan çalışmalar içinde uluslararası ticaretin de bir düzene girmesi için 30 Ekim 1947’de 23 ülke tarafından imzalanmış ve 10 Ocak 1948’de yürürlüğe girmiş olan antlaşmanın adı nedir?

Cevap

Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)


26. Soru

GATT'ın faliyetlerini sürdürdüğü süreç içerisinde söz konusu faaliyetlerini hangi dört temel prensip çerçevesinde yönlendirmiştir?

Cevap

 • En Çok Kayrılan Ülke Kuralı
 • Ulusal Muamele (eşit yerli ve yabancı uygulaması)
 • Müzakere Yoluyla Ticaretin Daha Serbest Olması
 • Bağlayıcılık ve Şeffaflık Yoluyla Öngörülebilirlik, Rekabetin Artırılması ve Ekonomik Gelişmenin Sağlanması


27. Soru

GATT'ın faaliyetlerini yönlendirdiği dört prensipten en çok kayrılan ülke kuralını açıklayınız.

Cevap

DTÖ anlaşmalarına göre, ülkeler kendi ticari ortakları arasında ayrım yapamazlar. Bir DTÖ üyesi ülke diğer bir ülkeye bir ayrıcalık tanımışsa (daha düşük bir gümrük vergisi oranı gibi), bunu tüm diğer ülkelere de uygulamak zorundadır. Bu uygulamanın bazı istisnaları vardır. Serbest ticaret anlaşması dahilinde karşılıklı olarak ayrıcalıklar tanınabilir. Gelişmekte olan ülkelere özel erişim hakkı verilebilir. Bir ülke diğer ülkelerden kurallara uygun olmayacak şekilde işlenmiş ürünlere karşı engelleri artırabilir. Hizmetler sektöründe, ülkelere ayrımcılık sınırlı düzeydedir. Sözleşmeler sıkı koşullar altında bu gibi istisnalara izin verir. Zengin ya da fakir, zayıf ya da güçlü tüm ülkelere aynı uygulamaların yapılması gereklidir.


28. Soru

Dünya Ticaret Örgütü kaç tarihinde ve hangi anlaşmayla kurulmuştur?

Cevap

Uruguay Raundu esnasında (1986 – 1994) yapılan müzakereler 15 Nisan 1994’te Fas’ın Marakeş kentinde imzalanan Marakeş Anlaşmasıyla ve ilan edilen “Nihai Senet” ile DTÖ kurulmuş ve 1 Ocak 1995’te de yürürlüğe giren bu anlaşma ile faaliyetlerine başlamıştır.


29. Soru

DTÖ’nün kuruluş anlaşması çerçevesinde amaçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Sürdürülebilir kalkınmayı ülke ekonomilerine özümseterek (istikrarlı bir gelir ve talep artışını, uluslararası ticarete yönelik çevreci bir kalkınma stratejisi oluşturulmasını, dünya kaynaklarının etkin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlayıcı önlemler alınmasını sağlayarak) başta en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya ülkelerinin daha üst yaşam düzeylerine ulaşmasını sağlamak,

 • Üretim ve ticaretin, serbest, şeffaf, rekabeti artırıcı ve adil (ayrımcı olmadan) bir şekilde gelişmesini sağlamak,
 • Gelişmekte olan ülkelerin artan dünya ticaretinden yeterli düzeyde pay alabilmelerini sağlamak,
 • Uluslararası ticareti engelleyici tarife, kota ve benzeri uygulamaların ve ayrımcı muamelelerin ortadan kaldırılarak ticaretin akışını hızlandırmak,
 • Dünya üzerinde katılımcı ve kalıcı çok taraflı bir ticaret sistemi oluşturmak ve bu sistemin temel prensiplerinin bozulmamasını sağlamak.

30. Soru

DTÖ’nün yukarıda sayılan amaçlarının gerçekleştirilmesi için DTÖ çeşitli fonksiyonlar çerçevesinde faaliyetlerini yönlendirmektedir. Bu fonksiyonları özet olarak sıralayınız.

Cevap

 • DTÖ’nün temel ticaret anlaşmalarının yönetilmesini (uygulanmasını ve denetlenmesini) sağlamak ve takip etmek, 
 • Çok taraflı ticaret müzakereleri için bir forum görevi üstlenmek, 
 • Ticaret anlaşmazlıklarının kontrol ederek çözmek,
 • Ülkelerin ulusal ticaret politikalarını sürekli gözden geçirerek uluslararası ticaret sistemine uyumunu sağlamak, 
 • Başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin ticaretlerinin geliştirilmesi ve uluslararası ticaret sistemine uyumlarının sağlanması için eğitimler ve teknik destek vermek,
 • DTÖ’nün amaçlarını gerçekleştirirken uluslararası diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bu iş birliğini geliştirmek.


31. Soru

DTÖ’nün en üst karar organı olan Bakanlar Konferansı, en son hangi tarihte toplanmıştır ve aldıkları karar ne doğrultudadır?

Cevap

En az iki yılda bir kere toplanan Bakanlar Konferansı, en son 15 – 19 Eylül 2015 tarihleri arasında Kenya’nın başkenti Nairobi’de 10. Toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda tarım, pamuk ve en az gelişmiş ülkelerle ilgili 6 karardan oluşan Nairobi Paketi oluşturulmuştur.


32. Soru

Anlaşmazlıkların Çözüm Organı (AÇO), üyeler arasındaki ticari problemleri görüşmek ve bir çözüme kavuşturmak üzere çalışmalar yaparak Genel Konsey’de görüşülmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda genel uygulamalar şunlardır;AÇO, üyeler arasındaki ticari problemleri görüşmek ve bir çözüm kavuşturmak üzere çalışmalar yaparak Genel Konsey’de görüşülmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda genel uygulamalar nelerdir, sıralayınız.

Cevap

 • Genel olarak anlaşmazlıklar ve bunların DTÖ ve AÇO yönünden nasıl ele alınacağı,
 • Anlaşmazlıkların Çözümü Mutabakatı ile ilgili yeni görüşmelerin gerçekleştirilmesi, 
 • Özel tartışmalı durumlar; anlaşmazlıkların çözülmesi ile ilgili görüşmeler.


33. Soru

DTÖ’nün yapılanması içinde Anlaşmazlıkların Çözüm Organı ve Ticaret Politikası İnceleme Organı gibi temel organların yanı sıra Genel Konsey bünyesinde faaliyette bulunan alt organlar vardır, bunlar nelerdir?

Cevap

 • Komiteler
 • Mal Ticareti Konseyi
 • Ticari Fikrî Mülkiyet Hakları Konseyi
 • Hizmet Ticareti Konseyi


34. Soru

Genel Konsey bünyesinde faaliyette bulunan çeşitli uzmanlık komiteleri mevcuttur. Bunlar hangileridir?

Cevap

Ticaret ve Çevre Komitesi, Ticaret ve Kalkınma Komitesi, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi, Ödemeler Dengesi Kısıtlamaları Komitesi, Bütçe Finans ve Yönetim Komitesi, Diğer Komiteler.


35. Soru

Hizmet Ticareti Konseyi'nin oluşturulma amacı nedir? Açıklayınız.

Cevap

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’nın (GATS) işleyişinden sorumludur. GATS, mesleki hizmetler, haberleşme hizmetleri, müteahhitlik ve ilgili mühendislik ve mimarlık hizmetleri, eğitim, çevre, mali, sağlık ve sosyal, turizm, seyahat ve ulaştırma hizmetleri gibi hizmet ticareti ile ilgili uluslararası tüm faaliyetleri, açıklık, şeffaflık ve adiliyet içinde, rekabeti ve ticareti artırıcı ve geliştirici bir şekilde düzenlemek üzere Uruguay Raundu sürecinde oluşturulmuştur.


36. Soru

Doha Kalkınma Gündemi kapsamında DTÖ üyeleri arasındaki ticari görüşmelerin sonuncusu olan Doha Raundu’nun gerçekleştirilmesindeki amaç nedir açıklayınız.

Cevap

Dünya ticaretini serbestleştirmek, şeffaflaştırmak ve geliştirmek amacıyla, daha az ve düşük düzeyde başvurulan ticaret engellerinin ve standartlaştırılmış ticaret kurallarının olduğu ve rekabetin yüksek olduğu bir uluslararası ticaret sistemi yaratmak için reformlar gerçekleştirmektir. Doha Raundu’nun temel hedefi, Doha Kalkınma Gündemi aracılığı ile gelişmekte olan ülkelerin ticari beklentilerini artırmak ve geliştirmektir. Doha Raundu, resmî olarak 9 – 13 Kasım 2001 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da toplanan DTÖ 4. Bakanlar Konferansı’nda başlatılmıştır. Doha Bakanlar Deklarasyonu, tarım, hizmetler ve daha önce başlatılan fikrî mülkiyet alanlarını kapsayan müzakerelerin yönlendirilmesini sağlamıştır. Doha’da Bakanlar, yürürlükteki DTÖ anlaşmalarının uygulanmasında gelişmekte olan ülkelerin yüz yüze kaldıkları problemlerin nasıl ele alınacağını da karara bağlamıştır.


37. Soru

Uluslararası Ticaret Merkezi – ITC’nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

 • Gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin ekonomik gelişimini hızlandırmak suretiyle küresel pazarlarda daha rekabetçi olmalarını sağlamak,
 • Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılmasına katkıda bulunmak.


38. Soru

ITC, uzmanlık alanları kapsamında hangi faaliyetler üzerine odaklanmıştır? Sıralayınız.

Cevap

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dünya ticaret sistemine entegre olmasının sağlanması ve yenilikçilik yeteneğinin geliştirilmesi,
 • KOBİ’lere sağaldığı desteklerin daha etkili olabilmesi için ticari destek kurumlarının hareket alanının ve etkinliğinin geliştirilmesi,
 • Politikacıların kendi öncelikleri ve ticaret politikalarına yansıyan uygulamaları ile ilgili özel sektörün pazarlık gücünü arttırılması.


39. Soru

ITC'nin yönlendirdiği beş temel birleştirici iş yönelimi ile faaliyetler nelerdir?

Cevap

 • İş ve ticaret politikası, 
 • İhracat stratejisi,
 • Ticaret destek kurumların güçlendirilmesi,
 • Ticaret zekası ve
 • İhracatçı rekabet gücü


40. Soru

ITC Üst Yönetim Komitesi, iki idari yönetici ve dört bölüm direktörlüğünden oluşmaktadır. Bunlar nelerdir sıralayınız.

Cevap

 • İdari Direktör Ofisi
 • Ülke Programları Bölümü
 • Pazar Geliştirme Bölümü
 • İş ve Kurumsal Destek Bölümü
 • Program Destek Bölümü


41. Soru

ICC hangi temel amaçlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir?

Cevap

 • Uluslararası ticaretin önündeki engelleri ve bozulmaları ortadan kaldırırken, uluslararası ticareti ve yatırımları teşvik etmek,
 • İşletmeler arasında, serbest ve adil rekabet ilkesine dayalı bir piyasa ekonomisi sistemini teşvik etmek,
 • Özellikle tüm ülkelerin dünya ekonomisine entegre olması yaklaşımı çerçevesinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerini teşvik etmek.


42. Soru

ICC’nin düzenleme kuralları ve standartları nelerdir? Sıralayınız.

Cevap

 • ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesinin kuralları altındaki tahkim faaliyetleri her geçen zaman daha da önem kazanmaktadır. 1999’dan bu yana Mahkeme her yıl 500’den fazla dava kabul etmektedir.
 • ICC’nin Belgeli Kredilere İlişkin Tektip Prensipler ve Uygulaması, her yıl dünya ticaretinin milyarlarca dolar tutarındaki finansmanını için banka uygulamalarının kurallarını içerir.
 • ICC Incoterms®, çok sayıda sözleşmelerdeki sürekli olarak kullanılan standart uluslararası ticaret tanımlarını içerir. ICC model sözleşmeleri, yeterli hukuksal alt yapıları olmayan küçük işletmelerin faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan hukuksal sorunlarını çözmede avantajlar sağlayacak ve faaliyetlerini kolaylaştıracaktır. 
 • ICC, başta küçük ölçekli işletmeler olmak üzere işletmelerin e-ticaretle ilgili işlemlerini kendi kendilerine yapabilmeleri için destek vermektedir. Reklam ve pazarlama üzerine ICC kodları, profesyonel derneklerin kodları ve ulusal mevzuatta sıklıkla dile getirilmektedir.


43. Soru

1898 yılında BIRPI bünyesinde sadece 4 sözleşme ile yönlendirilen fikrî mülkiyet haklarının korunması bugün WIPO bünyesinde 24 sözleşme ile yönlendirilmektedir.

WIPO, bu sözleşmelerle hangi faaliyetleri yürütmektedir?

Cevap

 • Ulusal fikrî mülkiyet mevzuatı ve prosedürleri uyumlaştırmak, 
 • Sınai mülkiyet hakları konusunda uluslararası uygulamalar için hizmet sunmak,
 • Fikrî mülkiyet ile ilgili bilgi paylaşımı ve değişimini sağlamak,
 • Gelişmekte olan ve diğer ülkelerefikrî mülkiyet ile ilgili yasal ve teknik yardım sağlamak,
 • Özel fikrî mülkiyet anlaşmazlıklarının çözümünü kolaylaştırmak,
 • Değerli fikrî mülkiyet hakları bilgilerine erişimi, kullanılması ve arşivlenmesi için bir araç olarak bilgi teknolojilerini düzenlemek.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi