Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yurt İçinde Dış Ticaretle İlgili Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İle Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları

1. Soru

Yurt içinde dış ticarete yardımcı olan diğer kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Cevap

Dış ticarete yardımcı olan diğer kurum ve kuruluşlar: - Kambiyo ve dış ticaret mevzuatında yer alan kurallar hakkında müşterileri olan ihracatçı ve ithalatçılara gerekli bilgileri veren, danışmanlık yapan yurt içi bankalar ve finans kurumları, - İhracatçı firmaya garanti, tahsilat, finansman hizmetleri sunan Faktöring şirketleri, - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik yeniliklere hızla uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını arttırmak amacı ile kurulan başkanlıklar, - Ekonomide yatırım önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan yatırım ve tanıtım ajansları vb. gerek kamu kurum ve kuruluşlarının, gerek özel sektörün gerekse de dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının içinde kısmen veya ağırlıklı olarak dış ticaret ve dış ekonomik ilişkilerle ilgili konularda faaliyetlerde bulunan kuruluşlar bulunmaktadır. Bunların hepsinin dış ticaret sektörünün gelişmesinde çok önemli katkıları vardır.


2. Soru

Yurt içinde dış ticarete finansman sağlayan kurumlar hangi başlıklar altında toplanır?

Cevap

Bu kurumlar: - Yurt içi Bankalar ve Finans Kurumları - Türk Eximbank - T.C. Merkez Bankası - Faktöring Şirketleri


3. Soru

Yurt içi bankalar ve finans kurumlarının görevleri nelerdir?

Cevap

Yurt içinde bankaların dış ticaret yapan firmaların ihracat ve ithalat işlemlerinde aracılık etme fonksiyonları temel görevlerindendir. Bankalar ulusal ve uluslararası kabul görmüş kuralları ve güncel mevzuatı uygularlar. Kambiyo ve dış ticaret mevzuatında yer alan bu kurallar hakkında müşterileri olan ihracatçı ve ithalatçılara gerekli bilgileri verirler, danışmanlık yaparlar. İşlemler sırasında hesaplardaki döviz hareketlerini takip eder ve gerekli belgeleri düzenlerler. Böylece işlemlerin devletin denetiminde açık ve kayıt içi olmasını sağlarlar.


4. Soru

Kamu, özel veya yabancı sermayeli kalkınma bankaları hangi fonksiyonları ile ön plana çıkarlar?

Cevap

Kamu, özel veya yabancı sermayeli kalkınma bankaları daha ziyade yatırım, üretim ve ticaretin finansmanı için kendi kaynaklarından ve/veya dış kaynaklardan kısa, orta ve uzun vadeli fon sağlama, teminat, garanti verme gibi fonksiyonları ile ön plandadır.


5. Soru

Bankaların yurt dışında iş yapan Türk şirketlerine teminat mektubu vermelerinin ihracat üzerinde nasıl bir etkisi olabilir?

Cevap

Yurt dışında iş yapan/yapacak Türk şirketleri teminat mektubu sunarak ihalelere girebilmekte, kazandıkları takdirde ihale konusuna göre değişse bile Türkiye’den az ya da çok mal ve/veya hizmet ihracı fırsatı yaratacak milyonlarca dolarlık iş almış olmaktadırlar.


6. Soru

Türk Eximbank ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Türk Eximbank 1997 yılında kurulmuştur.


7. Soru

Dış ticarette Türk Eximbank’ın işlevi nedir?

Cevap

Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan üreticileri, yurt dışında döviz kazandırıcı işler yapan müteahhitleri, girişimcileri desteklemektedir. Bu destek; kısa, orta ve uzun vadeli nakdi veya gayri maddi kredi, sigorta ve garanti programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Türk Eximbank yurt dışında iş üstlenecek veya uluslararası ihalelere katılacak Türk firmalarına finansal destek sağlayabileceğini ifade eden niyet mektubu verebilir.


8. Soru

Dış ticarette T.C. Merkez Bankası’nın görevleri nelerdir?

Cevap

Dış ticaret ile ilgili görevlerini Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığı ile yerine getiren T.C. Merkez Bankası, yayımladığı genelgelerle dış ticaret ve kambiyo işlemleriyle ilgili uygulamada doğan boşlukları ortadan kaldırmaya çalışır. Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuatın ihracat, ithalat, görünmeyen işlemler ve sermaye hareketlerine ilişkin hükümlerini uygulamak, ihracatı teşvik düzenlemeleri ile ilgili hükümleri uygulamak, dış ticaret bedeli dövizlerin ödenmesi veya tahsili ile ilgili konularda karar mercii olmak Merkez Bankası’nın görevleri arasındadır.


9. Soru

Faktöring şirketlerinin işlevi nedir?

Cevap

İhracatta faktöring işlemi yapılması sonucunda ihracatçı alacağını tahsil edememe riskini belli bir bedel karşılığında üzerinden atarak yeni pazarlara güvenle ve rahatça girebilmektedir. Ayrıca, alıcının mali durumu hakkında sağlıklı ve doğru bilgi edinebilmektedir.


10. Soru

Yurt içinde dış ticarete yardımcı kamu ve sivil toplum kurumları nelerdir?

Cevap

Bu kurumlar: - KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) - TİKA (Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) - YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) - İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) - TURKTRADE (Türkiye Dış Ticaret Derneği) - UND (Ulusla arası Nakliyeciler Derneği)


11. Soru

KOSGEB ne zaman kurulmuştur?

Cevap

KOSGEB kurulması hakkında kanun 20 Nisan 1990 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.


12. Soru

KOSGEB’in kuruluş amacı nedir?

Cevap

Kuruluş amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik yeniliklere hızla uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını arttırmaktır.


13. Soru

KOSGEB desteklerinden yararlanmanın şartları nedir?

Cevap

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için KOBİ olmak ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak iki ön şarttır. KOBİ olma vasfı ise 250 ve daha az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon Türk Lirası’nı geçmeyen işletmeler için söz konusudur.


14. Soru

TİKA ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir uluslararası teknik yardım teşkilatı olarak 1992 yılında kurulmuştur.


15. Soru

TİKA’nın görevleri nelerdir?

Cevap

TİKA; sosyal altyapılar ve hizmetler, ekonomik altyapılar ve hizmetler ve üretim sektörlerinde doğrudan proje üretip gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede 23 ülkede 26 ofis açmış, 100 den fazla ülkede proje bitirmiştir.


16. Soru

YASED’in faaliyetleri nelerdir?

Cevap

Dernek, uluslararası standartlara uyumlu yatırım ortamının iyileştirilmesi, katma değerli sürdürülebilir büyümeye stratejik katkı, AB uyum sürecine destek, kamuoyu nezdinde uluslararası yatırım algısının iyileştirilmesi ve desteğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapmakta, ayrıca yabancı yatırımcılara yönelik Türkiye’de yatırım yapma rehberi denebilecek nitelikte yayınlar ve araştırmalar gerçekleştirmektedir.


17. Soru

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın görevleri nelerdir?

Cevap

Ajans’ın, yerli ve doğrudan yabancı yatırımcılara yönelik destek ve tanıtım stratejilerini belirlemek. Faaliyetleri koordine etme, yatırımcıları bilgilendirme, yatırım ortamını iyileştirme, karşılaşılan engel ve sorunları belirleyip çözümü için girişimlerde bulunma, belli çaptaki yatırımların izin ve onay işlemlerini ilgili kurum, kuruluş veya kalkınma ajansları nezdinde yatırımcılar adına yürütmek ve sonuçlandırmak gibi görevleri vardır.


18. Soru

TUBİTAK’ın işlevi nedir?

Cevap

TUBİTAK ihracatçılara projelere destek vermek suretiyle dolaylı destek vermektedir.


19. Soru

TUBİTAK Ar-ge projelerinde beklenen hedefler nelerdir?

Cevap

TUBİTAK Ar-ge projelerinde beklenen hedefler ürün geliştirme veya süreç geliştirme olmak üzere iki yönde olabilir. Ürün geliştirme hedefleri, yeni bir ürün geliştirme veya mevcut ürün kalitesi ve standardını yükseltmedir. Süreç geliştirme hedefleri, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni teknikleri geliştirme veya yeni üretim teknolojilerini geliştirmedir. TUBİTAK bu hedeflere uygun olduğunu tespit ettiği projeler için önemli kısmı hibe olmak üzere ar-ge destekleri vermektedir.


20. Soru

IKV ne zaman kurulmuştur?

Cevap

İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul merkezli olarak 1965 yılında kurulmuştur.


21. Soru

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın kuruluş amacı nedir?

Cevap

İktisadi Kalkınma Vakfı’nın kuruluş amacı; Türkiye’nin dış ülkelerle, ekonomik gruplaşmalarla ve özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.


22. Soru

TURKTRADE ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Türkiye’nin büyük ve kurumsal dış ticaret şirketlerinin öncülüğünde 1983 yılında kurulan dernek, 1986 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile isminin önüne Türkiye ön eki kullanma hakkını almış ve kısaca TURKTRADE ismi ile anılmaya başlamıştır.


23. Soru

TURKTRADE’nin faaliyetleri nelerdir?

Cevap

TURKTRADE bünyesinde oluşturduğu çalışma gruplarına hazırlattığı teknik raporlar aracılığı ile Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği gibi organizasyonlarla yürütülen müzakereler için Türk Dış Ticaret Sektörünün görüşlerini doğrudan veya dolaylı olarak sunmaktadır.


24. Soru

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin fonksiyonları nelerdir?

Cevap

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Türk karayolu taşımacılığı sektörünü bilgilendirme, yönlendirme, kamu sektörünü uluslararası platformlarda temsil etme, yasal düzenlemeler için görüş ve önerilerde bulunma, sorunlarını belirleyip yetkililere çözüm önerileri ile birlikte iletme gibi birçok fonksiyonu üstlenmiştir.


25. Soru

Yurt içinde dış ticarete yardımcı destek hizmet kuruluşları hangi başlıklar altında toplanır?

Cevap

Bu kuruluşlar: - Sigorta Şirketleri - Lojistik Firmaları - Gümrük Müşavirlikleri - Antrepo İşletmecileri - Uluslararası Gözetim Şirketleri


26. Soru

Ülkelerarası ticarette başlıca risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Ülkelerarası ticarette başlıca risk faktörleri; mala ilişkin riskler, ödemeye ilişkin riskler, piyasa riski, döviz riski, olağanüstü durumlar riskidir.


27. Soru

Ülkelerarası risk faktörlerinin yönetilmesinde hangi şirketler hizmet sunmaktadır?

Cevap

Ülkelerarası risk faktörlerinin yönetilmesinde sigorta şirketleri hizmet sunmaktadır.


28. Soru

Türkiye’de dış ticarette lojistik firmalarının hizmetleri nelerdir?

Cevap

Türkiye’de dış ticarette lojistik firmalarının hizmetleri; nakliyenin yanı sıra depolama, gümrükleme, kapıdan kapıya teslim gibi unsurlardır.


29. Soru

Kargo nedir?

Cevap

Kargo, lojistiğin içinde bir bölümdür ve 100 kg’ı geçmeyen ve küçük hacimli ürünleri kapsamaktadır. Yükte ağır ürünler kargo kapsamına girmemektedir.


30. Soru

Yurt içi ve yurt dışı kargo şirketleri hangi işlemleri gerçekleştirir?

Cevap

Kargo şirketleri, kargoyu teslim alıp kısa sürede gönderilene ulaştıran, süreçteki tüm sorumluluğu üzerine alan firmalardır. Süreç boyunca yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma, teslimat gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.


31. Soru

Kurye hizmetleri nedir?

Cevap

Kurye hizmetleri, motosikletle taşınabilecek ebatta ağırlık ve hacimdeki evrak, hediyelik eşya vb. nakleden firmalardır. Kargo şirketleri ülkeler, şehirlerarası faaliyet gösterirken kuryeler genellikle şehir içinde faaliyette bulunurlar.


32. Soru

Gümrük müşavirliklerinin işlevi nedir?

Cevap

Gümrüğe tabi eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tutulmasına ilişkin faaliyetler doğrudan gerçekleştirilemiyorsa dolaylı olarak Gümrük Müşavirlikleri tarafından sonuçlandırılır. Gümrük Müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilir.


33. Soru

Antrepo nedir?

Cevap

Antrepolar gümrüklere gelen ticari eşyanın korunduğu ve depolandığı yerlerdir. Sadece işletmecisine ait malların depolandığı antrepolar özel antrepo, ücretini ödeyen herkesin mallarının depolandığı antrepolar genel antrepo olarak adlandırılır.


34. Soru

Uluslararası ticarette gözetim işlemi nedir?

Cevap

Uluslararası ticarette gözetim; dış ticaret sözleşmesine konu malın miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. açısından sözleşmede öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun bir Gözetim Şirketi aracılığı ile alıcı veya satıcının adına tespit ettirilmesidir.


35. Soru

Uluslararası Gözetim Şirketi belgesi hangi bakanlık tarafından verilir?

Cevap

Uluslararası Gözetim Şirketi unvanı almanın belirli koşulları vardır. Bu unvanı alan şirketlere Ekonomi Bakanlığı’nca Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi verilir.


36. Soru

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Dairesi’nin kurulması ile başlayan TÜİK e ulaşma süreci, 1945’te kurumun adının İstatistik Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirilmesi ile sürmüş, 1962’de 53 Sayılı Kanun’la kurulan Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) kurumsal yapısı altında istatistiki faaliyetler toplanmıştır. DİE 2005 yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.


37. Soru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun görevleri nelerdir?

Cevap

Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerini yıllık ve aylık ihracat ve ithalat bazında miktar ve değer olarak vermektedir. Değer Türk Lirası ve ABD doları cinsinden açıklanmaktadır. Mal grupları, ana sektörler, ülkeler, fasıllar, gümrükler, uluslararası sınıflamalar baz alınarak istatistikler dikkate sunulmaktadır. Ayrıca dış ticaret genel miktar indeksi ve fiyat indeksi değişim oranları hakkında da sürekli bilgi vermektedir. Dış ticaret dışında diğer ekonomik faaliyetler, sosyal, demografik, kültür, çevre, bilim ve teknoloji ve daha birçok konuda istatistiki veri derlemekte ve yayınlamaktadır.


38. Soru

Yurt içinde dış ticarette Kalkınma Bakanlığı’nın ilgili biriminin görevleri nelerdir?

Cevap

Kalkınma Bakanlığı’nın dış ilişkilerde ilgili birimi olan Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: - Bölgesel, çok taraflı, ikili ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda yürütülmesi için çalışmalar yapmak, - Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacı ile bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek, - Gelişme yolundaki ülkeler ve özellikle İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, - Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği programları ve projeleri hazırlamak.


39. Soru

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın başlıca hizmet birimleri nelerdir?

Cevap

Başkanlığın başlıca hizmet birimleri; Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı, Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’dır.


40. Soru

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın kuruluş amaçları nelerdir?

Cevap

Başkanlığın kuruluş amaçları şunlardır: - Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, - Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile faaliyetler yürütmek, - Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülen projelerin başarılı şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyip koordinasyon sağlamak, - YÖK ve üniversiteler hariç Türkiye’ye eğitim için gelmesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen öğrencilerin eğitim sürelerini başarılı şekilde sonuçlandırmalarını ve işlerin koordinasyonunu sağlamaktır.


41. Soru

TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği) ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Türk Akreditasyon Genel Sekreterliği (TÜTKAK) 04.11.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4457 Sayılı Kanunla kurulmuştur.


42. Soru

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği’nin amaçları nelerdir?

Cevap

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği’nin amaçları; laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışı kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını sağlamak, böylece bunlarla ilgili ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabul görmesini sağlamaktır.


43. Soru

UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) ne zaman faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır?

Cevap

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), 1977 yılında doğrudan TUBİTAK Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.


44. Soru

TUBİTAK UME ölçümleri kaç ülke tarafından tanınmıştır?

Cevap

TUBİTAK UME ölçümleri 87 ülkenin metroloji enstitüsü ve 3 uluslararası organizasyonca tanınmıştır.


45. Soru

TUBİTAK UME de ölçüm gerçekleştirilen kaç grup vardır?

Cevap

TUBİTAK UME’de, fizik, elektrik, kimyasal, mekanik ve biometroloji alanında ölçümleri gerçekleştirilen 5 grup vardır.


46. Soru

Dış ticarette Dışişleri Bakanlığı’nın işlevi nedir?

Cevap

İhracatçılar, ticaret ateşe veya müşavirlerimizin bulunmadığı ülkelerde büyükelçilik veya konsolosluk Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile muhatap olarak ticaretle, vize ile veya diğer konularla ilgili sorunları çözmeye çalışmaktadır.


47. Soru

TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)’nun görevi nedir?

Cevap

Bu kurum Türk ihraç ürünlerinin radyasyon açısından herhangi bir tehlike oluşturup oluşturmadığını gösteren Radyasyon Analiz Belgesi verir.


48. Soru

Müze Müdürlüklerinin işlevi nedir?

Cevap

Bronz, bakırdan ve pirinçten mamul bazı hediyelik eşya ve el halısı ihracatında ildeki müze müdürlükleri eksperlerinden ekspertiz raporu alınması gerekir.


49. Soru

Dış ticarette Çeşitli Bakanlıkların görevleri nedir?

Cevap

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da dâhil birçok bakanlık, ihracat ön izne bağlı mallar listesinde yer alan kendi faaliyet alanlarına giren özellikli malların ihracatı sırasında izin belgesi düzenlemektedir.


50. Soru

Laboratuvarlar, ölçüm, analiz merkezlerinin işlevleri nedir?

Cevap

Bazı ihraç ve ithal ürünlerinin ancak laboratuvar, test merkezi, ölçüm veya analiz merkezleri gibi kurumlardan alınacak belgelerle ihracat veya ithalatı mümkün olabilmektedir. Bu tür ölçüm, analiz veya test işlemlerini yapan uzman veya yetkili kurumlar değerlendirme sonuçlarını belgelendirecek dış ticaret firmalarına ve yetkili mercilere rapor halinde sunar.


51. Soru

Dış ticarette Veteriner Müdürlükleri/Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin görevi nedir?

Cevap

Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihraç edilebilmesi için bu ürünlerin sağlıklı olduğuna dair hayvan ihracına ilişkin sağlık raporu, illerdeki bu kuruluşlar tarafından verilmektedir.


52. Soru

Dış ticarette Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın işlevi nedir?

Cevap

Bazı orman ürünlerinin ihracatı için ürünlerin üretim yerinden orman nakliye tezkeresi alınması gerekmektedir.


53. Soru

Dış ticarette Zirai Karantina Teşkilatı/Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin görevi nedir?

Cevap

Bu kurum ve kuruluşlar tarım ürünü (bitki, bakliyat, yaş meyve ve sebze) ihracatında ihraç ürünlerinin hastalık, zararlı madde, ilaç kalıntısı içermediğini gösteren uluslararası orijin ve bitki sağlık sertifikası düzenlemektedir.


54. Soru

Dış ticarette Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı İl Müftülüklerinin görevi nedir?

Cevap

İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri ve hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan helal belgesi ilgili il müftülüklerince düzenlenmektedir.


55. Soru

Dış ticarette TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi)’nin görevi nedir?

Cevap

Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan hububattan mamul madde ihracatları karşılığında ihracatçılara dünya fiyatlarından hububat temini imkânı sağlar.


56. Soru

Dış ticarette Türkiye Şeker Fabrikaları’nın görevi nedir?

Cevap

Dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan şekerli mamul ihracatı karşılığında ihracatçılara dünya (uygun) fiyatlarından şeker temini imkânı sağlar. Bu konuda gerekli işlemleri yürütür.


57. Soru

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki büyükelçilik, konsolosluk, ticari ataşeliklerinin işlevleri nedir?

Cevap

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki delegasyonlarını oluşturan büyükelçilik, konsolosluk, ticari ataşelikler gibi birimleri bu ülkelerle seyahat, yatırım, üretim, ticaret, her türlü işbirliği ilişkisine girmek isteyen firmalar için muhatap konumundadırlar.


58. Soru

TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) nedir?

Cevap

Ulusal ve uluslararası pazarlarda üyelerinin rekabet gücünü arttırmak, yurt içinde ve dışında ağırlığı olan Türk Müteahhitliği markasını oluşturmayı hedefleyen Türk Müteahhitler Birliği Derneği kâr amacı gütmeyen bir meslek kuruluşudur.


59. Soru

BMD (Birleşik Markalar Derneği) ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Yurt içinde ve yurt dışında markalaşmanın önemine binaen sektörel bilgi paylaşımı ve gelişimi için 2001 yılında kurulmuştur. Markalar Derneği, hazır giyimden, iletişime, mobilyadan ev tekstiline, kozmetikten, mağazacılığa kadar pek çok perakendeci ünlü markayı bünyesinde barındırmaktadır.


60. Soru

TDV (Türk Dış Ticaret Vakfı) ne zaman faaliyete geçmiştir?

Cevap

Yurt dışında 1980 den sonra örgütlenen iş adamlarımızın Türkiye’de bir çatı örgütü kurarak seslerini ve önerilerini Türkiye’de hükümet ve iş çevrelerine daha fazla duyurabilmelerini teminen Türk Dış Ticaret Vakfı kurulmuş ve 1995 yılında Vakıf Senedi’nin Resmi Gazete’de yayımı ile faaliyete geçmiştir.


61. Soru

TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)’nun faaliyetleri nelerdir?

Cevap

TÜRKONFED’in; bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, sektörel ve bölgesel iş fırsatlarını uluslararası düzeyde tanıtmak, AB müzakere ve uyum sürecini izlemek, sürece bölgesel ve sektörel boyutta katkıda bulunmak, bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirmek uluslararası entegrasyonu ve rekabet gücünün arttırılmasına yardımcı olmak gibi amaç ve faaliyetleri vardır.


62. Soru

TUSKON (Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu) ne zaman kurulmuştur?

Cevap

TUSKON, 2005 yılında 7 ayrı bölgesel iş dünyası federasyonu tarafından İstanbul’da kurulmuştur.


63. Soru

TUSKON’un faaliyetleri nelerdir?

Cevap

TUSKON iş adamlarının özellikle uluslararası pazarlarda önünü açacak etkinliklerle dünya pazarlarında yayılmalarına katkı vermektedir. TUSKON bildik temel pazarlar dışında yeni gelişen (Afrika gibi) pazarları da inceleyerek iş adamlarının buralardaki iş fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olacak organizasyonlar, konferanslar, geziler ve tecrübe paylaşımı toplantıları düzenlemektedir.


64. Soru

TUSKON’un nerelerde temsilcilikleri vardır?

Cevap

TUSKON’un Moskova, Brüksel, Pekin ve Washington temsilcilikleri bulunmaktadır.


65. Soru

“Meslek Kuruluşları” kavramını açıklayınız.

Cevap

“Meslek Kuruluşları”, üyesi olan işletmelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirleyerek daha etkin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır.


66. Soru

T.C. Anayasası’nın 135. Maddesinde yer alan  meslek kuruluşları ile ilgili prensipler nelerdir?

Cevap

Ayrıca 135. Madde’de Meslek Kuruluşları ile ilgili şu prensipler belirlenmiştir:
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına
girme mecburiyeti aranmaz.
• Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
• Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday
gösteremezler.
• Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin
idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
• Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek
kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

• Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.


67. Soru

Dış ticaretle ilgili  kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına beş örnek veriniz.

Cevap


• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
• Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
• Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu


68. Soru

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun amacı nedir?

Cevap

DEİK, “özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak” temel amacıyla faaliyet göstermektedir.


69. Soru

DEİK organları nelerdir?

Cevap

DEİK organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Denetim Kurulu, İş Konseyleri, Yüksek İstişare Kurulu ve Danışma Kurullarıdır.


70. Soru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin amacını açıklayınız.

Cevap

5174 Sayılı Kanunun 54. Maddesinde TOBB’nin amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek”.


71. Soru

"Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması için gerekli
önlemleri almak, mevzuat uyarınca Ticaret Bakanlığı ve bakanlıklar tarafından bu ve
benzeri konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve gerekli teşkilâtı kurmak"

Yukarıda verilen işlev hangi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna aittir?

Cevap

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)


72. Soru

TİM’in temsil ettiği ihracatçı birlikleri nelerdir?

Cevap

TİM’in temsil ettiği ihracatçı birlikleri şunlardır:
• Akdeniz İhracatçı Birlikleri
• Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
• Denizli İhracatçılar Birliği
• Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
• Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
• Ege İhracatçı Birlikleri
• Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
• İstanbul İhracatçı Birlikleri
• İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
• İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 

• Karadeniz İhracatçı Birlikleri
• Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
• Uludağ İhracatçı Birlikleri


73. Soru

TİM' in amacı nedir?

Cevap

TİM, ihracatçı birliklerinin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek temel amacıyla faaliyetlerini yönlendirmektedir.


74. Soru

TİM’in en üst organı nedir?

Cevap

Tüm ihracatçı birliklerinin temsilcilerinden oluşan Genel Kurul, TİM’in en üst organıdır.


75. Soru

TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri
ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması işlemleri hangi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu tarafından gerçekleştirilir?

Cevap

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilir.


76. Soru

TTGV’nin proje bazlı sağlamış olduğu destekler nelerdir?

Cevap

TTGV’nin proje bazlı sağlamış olduğu destekler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Ar-Ge Proje Destekleri
- Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
- Ticarileştirme Projeleri Desteği
- İleri Teknoloji Projeleri Desteği (İTEP)
• Çevre Proje Destekleri
- Çevre Teknolojileri Desteği
- Enerji Verimliliği Desteği
- Yenilenebilir Enerji Desteği
• Stratejik Odak Konuları Projeleri


77. Soru

TTGV, yapmış olduğu faaliyetleri kapsamında hâlihazırda hangi projelere destek vermiştir?

Cevap

TTGV, yapmış olduğu faaliyetleri kapsamında hâlihazırda şu projelere destek vermektedir: Antalya Endüstriyel Simbiyoz Projesi, DAP Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi, Teknoloji Transfer Hızlandırıcı (TTH-Türkiye).


78. Soru

TTGV' in destek vermiş olduğu ve tamamlanmış projeler nelerdir?

Cevap

TTGV' in destek vermiş olduğu ve tamamlanmış projeler ise şunlardır:
Otomobil Kümeleri İçin Kapasite Oluşturma Projesi – OKÜMKAP, İzmir’de Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi.


79. Soru

TTGV’nin desteklemiş olduğu programlar nelerdir?

Cevap

TTGV’nin desteklemiş olduğu programlar ise şunlardır: İleri Teknoloji Projeleri Desteği – ITEP,
İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi – INOREKA, İş - Fikir - Politika Geliştirme Platformu – IDEAPORT, Kıvılcım Programı, Kitlesel Kaynak Geliştirme Platformu – İDEANEST, Explore Yatırım Program, İlk Pazara Giriş Yatırım Programı – HIT, XNOVATE Programı, Yarını İnşa Et Programı.


80. Soru

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu' nun yetkileri nelerdir?

Cevap

TTOK, Uluslararası Sürücü Belgesi, Gümrük Geçiş Karnesi (CPD), Yeşil Kart (Uluslararası Sigorta), Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi (Mavi Karne), Uluslararası Taşıt Belgesi (IRC) vermeye yetkilidir.


81. Soru

Genel hatları ile incelenen dış ticaretle ilgili ulusal boyutta öne çıkan sivil toplum kuruluşları nelerdir?

Cevap

Genel hatları ile incelenen dış ticaretle ilgili ulusal boyutta öne çıkan bazı sivil toplum kuruluşları şunlardır:
• Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği
• Uluslararası Yatırımcılar Derneği
• İktisadi Kalkınma Vakfı
• Türkiye DışTicaret Derneği –TURKTRADE
• Türk Dış Ticaret Vakfı
• Türkiye Tanıtım Vakfı
• Türkiye Nakliyeciler Derneği
• Enerji Ticareti Derneği
• Türkiye Müteahhitler Birliği


82. Soru

TÜSİAD, üniversitelerle iş birliği kapsamında uluslararası projeler oluşturmak ve bu tür projeleri desteklemek için forumlar oluşturmuştur. Bu forumlar nelerdir?

Cevap

TÜSİAD, üniversitelerle iş birliği kapsamındauluslararası projeler oluşturmak ve bu tür projeleridesteklemek için forumlar oluşturmuştur: TÜSİAD Rekabet Forumu (REF), TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), TÜSİAD Dış Politika Forumu (DPF), TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF).


83. Soru

TÜSİAD, ilgi alanına giren konularda çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek amacıyla “Yuvarlak Masa” uygulaması başlatmıştır. Bu kapsamda oluşturulan masalar nelerdir?

Cevap

TÜSİAD, ilgi alanına giren konularda çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek amacıyla “Yuvarlak Masa” uygulaması başlatmıştır. Bu kapsamda şu masalar oluşturulmuştur:
• Ekonomi Politikaları
• Sanayide Dönüşüm
• Hizmetlerde Dönüşüm
• Sosyal Kalkınma
• Bölgesel Kalkınma
• Dijital Ekonomi
• Sürdürülebilir Kalkınma
• Girişimcilik
• Küresel İlişkiler ve AB
• Hukuk ve Yargı


84. Soru

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)' nın amaçını ve kuruluşunu açıklyınız.

Cevap

Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV), 1982 yılında 8/4356 sayılı BakanlarKuruluKararı ile,Türkiye’nin
millî hedef ve menfaatleri doğrultusunda tarihî, arkeolojik, kültürel, turistik, ticari ve sinai bilimsel sahalarda çalışmalar yapmak, dış tanıtımını sağlamak ve Türkiye’nin doğru müspet imajını yaratma faaliyetlerinde bulunmak ve desteklemek üzere kamu yararına kurulmuş bir vakıftır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi