Dış Ticarete Giriş Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Türkiye’De Dış Ticaretin Gelişimi Ve Yapısı

1. Soru

Birleşmiş milletlerin ekonomik ve mali alanda faaliyet gösteren kuruluşları nelerdir?

Cevap

 • Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and
  Development – UNCTAD)
 • Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (United Nations Industrial Development
  Organization – UNIDO)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme – UNDP)
 • Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (United Nations International Labor
  Organization – ILO)
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme – UNEP)


2. Soru

1964 yılında kurulan UNCTAD faaliyetleri kapsamında, 1970’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından uygulanan, gelişmiş ülkeler tarafından en fakir ülkelere verilecek resmi kalkınma yardımı, gayri safi milli hasılanın yüzde kaçı olarak tanımlanmıştır?

Cevap

1964 yılında kurulan UNCTAD faaliyetleri kapsamında, 1970’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından uygulanan, gelişmiş ülkeler tarafından en fakir ülkelere verilecek resmi kalkınma yardımı, gayri safi milli hasılanın %0,7’si olarak tanımlanmıştır.


3. Soru

Hangi nedenle 1980’ler özellikle Latin Amerika ülkeleri için “Kayıp On Yıl” olarak nitelendirilmektedir?

Cevap

1980’lerde UNCTAD, değişen bir ekonomik ve politik çevreyle yüz yüze
kalmıştır. İktisadi düşünce önemli bir dönüşüm yaşamış ve kalkınma stratejileri, daha fazla piyasa odaklı
hale gelip ticaretin liberalleşmesi ve devlet işletmelerinin özelleştirilmesine yönlenmiştir. Bir kısım
gelişmekte olan ülke şiddetli borç krizi içine girmiştir. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu
tarafından yapısal uyum programlarına rağmen, kriz içindeki çoğu gelişmekte olan ülkenin hemen
toparlanması mümkün olmamış ve bunlar yüksek oranlı enflasyon ve negatif büyüme ile karşı karşıya
kalmışlardır. Bu nedenle 1980’ler özellikle Latin Amerika ülkeleri için “Kayıp On Yıl” olarak
bilinmektedir.


4. Soru

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) nelere odaklanmaktadır?

Cevap

UNCTAD şu amaçlar çerçevesinde çabalarını yoğunlaştırmıştır:


• Hükümetlerarası tartışmaların analitik konularına, özellikle makroekonominin yönetimi ve
uluslararası finansal ve parasal konulara odaklanmıştır.


• Gelişmekte olan ülkeleri dünya ticaret sistemine entegre etme çabalarının kapsamını
genişletmiştir.


5. Soru

UNCTAD hangi temel fonksiyonlar çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektir?

Cevap

UNCTAD şu üç temel fonksiyon çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir:
• Hükümetler arasında fikir alış-verişinin ve bir fikir birliğinin sağlanması amacıyla deneyimlerin,
sorunların, çözüm önerilerinin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve tartışılmasına ortam
sağlayan bir forum oluşturmak,
• Hükümet temsilcileri ve uzmanlarının tartışmaları ve üzerinde çalışmaları için araştırma, politika
analizi ve bilgi toplama görevini yerine getirmek,
• Diğer uluslararası organizasyonlar ve gelişmiş ülkelerle de işbirliği yapmak suretiyle, geçiş
sürecindeki ülkeler ve en az gelişmiş ülkelerin gereksinimlerine özel dikkat çekerek gelişmekte
olan ülkelerin bu özel gereksinimlerinin giderilmesine teknik yardım sağlamak.


6. Soru

UNCTAD’ın ana hedefleri nelerdir?

Cevap

UNCTAD’ın ana hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
• Gelişmekte olan ülkelere, ticaret, yatırım, finans ve teknolojik alanlarda sahip oldukları
standartları daha üst düzeylere çıkarmalarına yardım etmek için faaliyetlerinin her aşamasında
yardımcı olan bir fikir laboratuvarı gibi çalışmak,
• Küresel ekonominin olanaklarından faydalanmalarında gelişmekte olan ülkelere yardım etmek,
• Önemli konularda raporlar ve politika özetleri hazırlamak veya uluslararası konferanslara
katılımı teşvik etmek yoluyla dünya ekonomisi ve gelişmekte olan ülkelerle ilgili ortaya çıkan
sorunların (yaşanan küresel finansal krizi gibi…) uluslararası düzeyde tartışılmasına katkı
sağlamak.


7. Soru

UNCTAD'ın kaç üyesi bulunmaktadır?

Cevap

2012 itibarı ile 194 üyesi bulunanmaktadır.


8. Soru

Kurulduğundan buyana kaç UNCTAD Konferansı düzenlenmiştir?

Cevap

Kurulduğundan buyana 13 tane UNCTAD Konferansı düzenlenmiştir


9. Soru

UNCTAD içindeki uzman komisyonlar nelerdir?

Cevap

UNCTAD içinde üç uzman komisyon vardır
1. Ticaret ve Kalkınma Komisyonu
2. Yatırım, Girişim ve Kalkınma Komisyonu
3. Bilim ve Teknoloji Komisyonu


10. Soru

Yatırım, Girişim ve Kalkınma Komisyonunun görevi nedir?

Cevap

Yatırım, Girişim ve Kalkınma Komisyonu: Komisyon 2008 yılında UNCTAD XII Konferansı’nda
kurulmuştur. Komisyon, yatırım, girişim, teknoloji ve kalkınma ile ilgili sorunların tartışıldığı ve
çözümlerin geliştirildiği UNCTAD’ın önemli kurullarındandır.


11. Soru

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) ne amaçla ve ne zaman kurulmuştur?

Cevap

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO), gelişmekte olan ülkelerin endüstrileşmesini teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler içinde özerk bir organ olarak 17 Aralık 1966 tarihinde kurulmuştur.


12. Soru

UNIDO’nun hizmetleri hangi temel fonksiyonlara dayanmaktadır?

Cevap

UNIDO’nun hizmetleri iki temel fonksiyona dayanmaktadır:
• Endüstriyel bilgi üretme ve yaymada bir forum görevi üstlenmek,
• Teknik destek sağlama ve uygulama projeleri geliştirmede teknik işbirliği ajansı görevi
üstlenmek.


13. Soru

UNIDO hangi tematik alanlar üzerine yoğunlaşmıştır?

Cevap

UNIDO şu üç ana tematik alan üzerine yoğunlaşmıştır:
• Etkin Aktivitelerle Yoksulluğun Azaltılması
• Ticaret Kapasitesi Yaratılması
• Enerji ve Çevre


14. Soru

UNIDO'nun amaçları nelerdir?

Cevap

• Entegre ve yüksek etkili hizmetlerle, karmaşık kalkınma sorunlarına, küresel uzmanlık ve
deneyimin vermiş olduğu avantajları kullanarak çözümler üretmeye,
• Ülkelerin ihtiyaçlarına göre, kalkınmanın farklı alanları ve yönlerine dönük olarak, UNIDO’nun
yaklaşımı ve yöntemlerini farklılaştırmaya ve/veya uyumlaştırmaya,
• Daha fazla insan ve ülkeye hizmet vermek için hizmetlerinin hacim ve çeşitliliğini genişletmeye,
• Hizmetlerini daha etkin kılmaya çabalamaktadır


15. Soru

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme – UNDP), kim tarafından ne zaman kurulmustur?

Cevap

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme – UNDP) Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Genişletilmiş Programı ve Birleşmiş Milletler Özel Fonu, birleştirilmesiyle Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 22 Kasım 1965 yılında UNDP kurulmuştur.


16. Soru

UNDP hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?

Cevap

UNDP, şu ana konular üzerinde faaliyetlerini yönlendirmektedir (UNDP Türkiye):
• Yoksulluğun azaltılması ve Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması
• Demokratik yönetişim
• Krizlerin önlenmesi ve toparlanma
• Çevre, enerji ve sürdürülebilir kalkınma
• HIV/AIDS


17. Soru

ILO'nun amaçları nelerdir?

Cevap

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 1944’deki toplantısında kabul edilen Philadelphia Bildirgesi ile
ILO, aşağıda yer alan ilkeleri benimseyerek, hedef ve amaçlarını yeniden tanımlamıştır: (ILO Türkiye)
• Emek bir ticari mal değildir.
• Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.
218
• Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
• Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomik
güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.


18. Soru

UNEP’in faaliyetlerini hangi amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir?

Cevap

UNEP’in faaliyetleri şu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir:
• Küresel, bölgesel ve ulusal çevre koşullarını ve eğilimleri değerlendirmek,
• Uluslararası ve ulusal düzeyde çevre enstrumanları geliştirmek,
• Etkili bir çevre yönetimi için kurumları güçlendirmek,
• Sürdürülebilir kalkınma için bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırmak,
• Sivil toplum ve özel sektörde çevre ile ilgili yeni ortaklıkları ve çevresel düşünceyi teşvik etmek.
Amaçlarını gerçekleştirme sürecinde UNEP’in sorumlulukları ise şu şekilde sıralanabilir:
• Çevre alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve uygun politikalar
önermek.
• Büyük çevresel tehditleri ortadan kaldırmayı hedefleyen faaliyetleri hızlandırmak.
• Küresel çevre durumunu izlemek ve çevresel bilgi toplanmak ve yaymak.
• Çevre ile ilgili konularda Birleşmiş Milletler faaliyetlerinin koordinasyonu kolaylaştırmak ve bu
faaliyetlere dikkat çekmek için çevresel farkındalığı sağlamayı hedefleyen aktivitelerine katılım,
işbirliği ve fikirbirliğini sağlanmak.
• Gelişmekte olan ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerde özellikle çevre bakanlıkları ve
diğer çevre yetkililerinin isteği üzerine, çevre politikalarının formüle edilmesi ve
uygulanmasında yardımcı olmak.
• Uluslararası çevre hukukunun geliştirilmesine yardımcı olmak.
• Çevresel kavramlar ve araçların geliştirilmesi ve kullanımı konusunda uzman tavsiyesi
sağlamak.
• Bölgesel çevre programları geliştirmek.


19. Soru

Uluslararsı Para Fonu (IMF)'nin temel amaçları nelerdir?

Cevap

Merkezi Washington’da bulunan ve 188 üyesi olan IMF’nun temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:
• Küresel parasal işbirliğini sağlamak,
• Finansal istikrarı sağlamak,
• Uluslararası ticareti kolaylaştırmak,
• Yüksek istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek
• Dünya çapında yoksulluğu azaltmak.


20. Soru

Dünya bankası (WB)'in temel kuruluşları ve görevleri nelerdir?

Cevap

WB’nın 2 temel kuruluşu vardır:
• Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD): IBRD, kredi, garantiler, risk
yönetimi ürünleri, analiz ve danışmanlık hizmetleri yoluyla sürdürülebilir kalkınmayı teşvik
ederek orta gelirli ve finansal sıkıntı çeken yoksul ülkelerde yoksulluğun azaltılmasını
amaçlamaktadır. WB Grubu'nun ilk ve temel kuruluşu olan ve 1945’te kurulan IBRD 188 üye
ülkenin faydalanması için işletilen bir kooperatif gibi yapılandırılmıştır.
• Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA): 172 üyesi olan IDA, dünyanın en yoksul ülkelerine
yoksulluğu azaltmalarında ve kalkınmalarında yardım eden WB’nın önemli bir parçasıdır. 1960
yılında kurulan IDA, ekonomik büyümeyi artıracak, eşitsizlikleri azaltılacak ve insanların yaşam
koşullarını iyileştirecek programlar için faizsiz krediler ve hibeler sağlayarak yoksulluğu
azaltmayı amaçlamaktadır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi