Medya Sosyolojisi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Yeni Teknolojilerle Aracılanmış İletişim

1. Soru

Teknolojik yapı ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Teknoloji demek yaşamımızın, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın ve beynimizin uzantısı olan araçları üretme bilgisi ve bu bilgiye dayanarak örgütlenme ve üretim yapma biçimi demektir. Dolayısı ile teknolojik yapı aslında toplumun yapısıdır.


2. Soru

Hypertext nedir?

Cevap

Hypertext metinler arasında veya bir metinde tablolara, referanslara, dipnotlara, indekslere ve kavram dizinlerine bağlantı kuran bağlardır. O bağ sizi, bir dipnota, bir başka metne, bir açıklamaya bağlar.


3. Soru

Bilgi kapitali kavramını açıklayınız.

Cevap

Bilgi kapitali enformasyon paylaşmanın güç paylaşması olduğu düşüncesine dayanır.


4. Soru

Yeni teknoloji ifadesi hangi anlamda kullanılmaktadır?

Cevap

Yeni teknoloji günümüzdeki araçlar anlamında kullanılır. Dolayısıyla, kil tabletlerin kullanıldığı dönemde çivi yazısı yeni teknolojiydi. Televizyon ise 1950 ve 1960’larda yeni teknolojiydi.


5. Soru

Bilgi kapital bireysel internet kullanıcıları için üretken bir sermaye midir?

Cevap

Sermaye, kapitalist ekonomide, üretime katılarak sonunda satın alma gücü yaratan (para kazandıran) faktördür. El emeği veya bilgiye sahip emek bir sermayedir, ama tek başına asla hiçbir üretim yapamaz, çünkü üretim yapacak diğer faktörlere sahip değildirler; onlara kapitalistler sahiptir.


6. Soru

İnternetin kötü kullanımına örnekler veriniz.

Cevap

Uygun olmayan dil kullanımı ve taciz edici davranışlar, spam mesaj gönderimi, hacking en temel kötü kullanım örnekleridir.


7. Soru

Yeni teknolojiler ve yeni teknolojik araçlar ifadeleri arasındaki ilişki nedir? Belirtiniz.

Cevap

Yeni teknolojiler denildiğinde aslında, teknolojiden bahsedilmemektedir, teknolojinin ürünlerinden, yani teknolojik araçlardan bahsedilmektedir. Bilgisayar bir teknolojik araçtır. E-posta, sohbet, Facebook gibi sosyal ağ ve blog gibi şeyler teknolojik araç değildir; bunlar teknolojik araçların sağladığı ilişki ve iletişim kurma ve yürütme biçimleri veya türleridir.


8. Soru

İnternetin örgütlü kullanımını açıklayıp örnek veriniz.

Cevap

Toplumsal hayat içinde var olan ticari, siyasi, sivil toplum kuruluşlarının kendi amaçları, politikaları, etkinlikleri doğrultusunda interneti kullanmaları internetin örgütlü kullanımıdır. İnterneti kullanan ticari ve diğer örgütler kendi örgüt kültürlerini, iş yapış biçimlerindeki alışkanlıklarını ve rutinlerini doğal olarak internete de taşırlar. Basılı gazetelerin internet gazeteciliğine başlaması buna bir örnektir.


9. Soru

Yeni teknolojilerin demokratik katılımı artırdığı tezine getirilen eleştirileri belirtiniz.

Cevap

Çağdaş iletişim aracını kullanarak siyasal süreçlere ve hayatını etkileyen kararlara etkili olarak katılma çok enderdir. Ama televizyondaki yarışmalara ve benzeri oylamalara cep telefonuyla katılan yüz binlerce kişi var. Maaşının veya okul harcının ne kadar olacağına karar vermede çağdaş iletişim araçlarını kullanarak etkili olan hiç kimse var mı? Diyelim ki, sesimizi duyurduk: Siyasal kararlar duyulan seslere göre verilmez, çıkar ve güç ilişkilerine göre verilir.


10. Soru

Bireylerin internet üzerinden yapabileceği üretim ve paylaşımlara örnekler veriniz.

Cevap

İnsanlar televizyondaki gibi hazır programları ve paketlenmiş bilgileri alabilecekleri gibi, kendileri de bilgi yükleyebilirler; internette kendi paketini hazırlayıp pazarlayacağı bir malı veya görüşü sunabilirler. Tartışma açabilir veya tartışmalara katılabilir. Farklı sosyal ilişkiler ortamı kurabilir.


11. Soru

Yeni teknolojilerin yol açtığı kişisel mahremiyet ihlalleri nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Yeni teknolojilerle iş yerinden evimize kadar olan her örgütlü yerdeki hareketlerimiz izlenmektedir. Cep telefonu bize hareket özgürlüğü sağlarken, aynı zamanda bizi kontrol etmek isteyen güçlerin bizim hareketimizi (ne zaman nerede olduğumuzu) ve iletişimlerimizin içeriğini (kimle ne zaman ne konuştuğumuzu) kontrol etmelerine, izlemelerine, kaydedilmelerine ve bizi kontrol amaçlı kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Benzer şekilde bilgisayarımızla internete bağlandıktan ve Google dahil çeşitli bağlantılara bağlandıktan sonra, artık bizim yazdığımız kaydettiğimiz, gönderdiğimiz veya göndermediğimiz her şeyin kaydı bilmediğimiz bir yerlerde tutulmaktadır.


12. Soru

Teknolojik gelişmenin tüketimci bir yaklaşımla sürmesinin yarattığı temel zarar nedir?

Cevap

Yeni teknolojiler, hızlı değişim, hızlı kullan ve hızlı at nedenleriyle, hızla artan teknolojik çöplük dağlarının oluşmasına ve çevrenin zarar görmesine neden olmaktadır.


13. Soru

İnternetin kurumsal dünya için sağladığı kolaylıklar nelerdir?

Cevap

İnsanlar ve örgütlü yapılar arasında kayıtlı bilgi alışverişini dosya transferiyle kolaylaştırdı. Elbette en büyük faydayı ticari ilişkileri, örgütsel haberleşmeyi, endüstriyel ve yönetimsel dosyalama, arama ve bulmayı anlık bir zamana indirgeyerek kolaylaştırdı.


14. Soru

Yöndeşme (convergence) kavramını açıklayınız.

Cevap

Marka, model, menşei ülke, üretici şirket gibi farklılıkların teknolojik ürünlerde rekabet amaçlı yarattığı uyumsuzlukların ortadan kaldırılarak araçların teknolojik yapılarının birbiriyle uyumlu hale gelmesidir.


15. Soru

Yeni teknolojilerin eski teknolojilerle arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap

Yeni teknoloji, üretildiği yerde, asla eski veya geleneksel teknolojiler olmadan üretilemez, çünkü onların bilgisi üzerine inşa edilir. Yeni teknolojinin bir ürünü bir önceki ürünle birlikte kalabilir, onu marjinal duruma düşürebilir veya ortadan kaldırabilir. Bir araç bir diğerinin yerini alabilir ama o araçları üreten teknolojik yapı kendini üzerine inşa ettiği teknolojik yapıdan bağımsız olamaz ve onu ortadan kaldıramaz.


16. Soru

İnternet üzerindeki devlet kontrolünü örneklerle açıklayınız.

Cevap

Ulus çapında izleme sistemiyle kayıt yapılır, istenmeyen/tehlikeli içerikte yazanlar belirlenir ve gerekirse ceza yasalarından birine aykırılık nedeniyle kişiler tutuklanır ve yargılanır. İstenmeyen web siteleri engellenir (erişim bloke edilir). Google, MSN ve Mikrosoft gibi hizmet sunucularıyla anlaşılarak belli web sitelerine girme, biz farkında bile olmadan, daha biz varlığını bilmeden, engellenir. İnternet kafelerdeki kullanımlar kaydedilir. Hatta tüm kullanımlar polis istasyonundaki monitörlerden izlenir. E-postalar kolayca izlenebilir ve izlenmektedir.


17. Soru

Yeni teknolojiler örgütsel süreçlere demokratikleşme getirir tezini eleştiriniz.

Cevap

Hayır, getirmez, çünkü demokratik süreçler yoksa bunun nedeni teknolojik araç eksikliği veya yokluğu değildir. Demokratik süreç yoktur, çünkü toplumsal üretimde insan ilişkileri demokratik olarak biçimlendirilmemiştir. İnternet böyle bir ortama girdiğinde, demokratik olmayan süreçlerdeki egemenlik ve mücadelelere eklenen yeni bir araç olacaktır. Asla bir araç demokrasi veya kölelik getiremez; köleliği veya demokrasiyi getiren insandır, hangi araca sahip olursa olsun fark etmez. Daha önce işkencesini ağaç sopayla yaparken, şimdi dijital sopayla yapar.


18. Soru

Yeni teknolojik araçlara hangi örnekler verilebilir?

Cevap

• Bilgisayarla aracılanmış iletişim sistemleri • CD-ROM, multimedya ve internet bağlantı sistemleri • Video konferans›, interaktif dijital TV (IDTV) ve sanal gerçek sistemleri • HD ve Dijital TV sistemi • Metin mesaj gönderme ve alma sistemleri • Geniş bant ve kablosuz iletişim sistemleri • Cameraphone ve yeni fotoğraf makineleri • Yeni video ve sinema çekme/kayıt ve gösterme sistemleri • Yeni ses kayıt sistemleri • Robot ve uzaktan kontrollü otomasyon sistemleri.


19. Soru

Yeni teknolojilerin yoksulluk üzerindeki etkisi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Cevap: Yeni teknolojilerin yoksulluğu azaltıp fakir insanların yaşam seviyesini yükseltebilmesi için örneğin insanların cep telefonlarını para kazanmak için kullanması veya yeni teknolojileri kullanarak iş yapması gerekir. Cep telefonunu kullanarak para kazanan olabilir, ama birkaç kişinin para kazanması cep telefonunun veya yeni teknolojilerin yoksulluğu azalttığını göstermez. Tam aksine, yeni teknolojiler insanların ekstra para harcamalarını beraberinde getirir.


20. Soru

Bilgisayar ve internet, tüm diğer medya nereye aittir?

Cevap

Bilgisayar ve internet, tüm diğer medya gibi sosyale/toplumsala aittir.


21. Soru

Blogların demokrasi aracı olmaları tezini eleştiriniz.

Cevap

Blogların hiyerarşiye dayalı elit kontrolünü ortadan kaldırdığı bunun yerine ademi merkezi leşmiş yurttaş kontrolü getirdiği dolayısı ile demokratikleşmeyi sağladığı yönündeki tez geçersizdir çünkü, demokrasi aracı olabilmesi ve katılmanın demokrasi getirebilesi için bu blogların ve katılanların devlet, hükümet, kurum ve şirket kararlarına ve uygulamalarına etki etmesi gerekir.


22. Soru

Yeni iletişim teknolojilerinin tüketiciyi güçlendirdiği tezini eleştiriniz.

Cevap

Yeni iletişim teknolojileri sadece güçlü olanı güçlendirir ve güç arayanı ve güç kullanmak isteyeni sadece güçsüze karşı güçlendirir; güçlünün güçlüye karşı avantaj elde etme olasılığı verir. Belki güçlülük hissi verebilir, ama gerçek gücün kaynağı bir aracı kullanma veya bu kullanmadan geçerek elde edilen duygu değildir; gücün kaynağı maddi üretim ve dağıtım olanaklarına sahip olma veya bu olanakları kullanma koşullarına sahip olmadır. Zaten bunlara sahip olanın internete sahip olmasına gerek yoktur; internete sahipseler, güçlerine güç katarlar. Güçsüzün güçsüzlüğü internetten yoksunluk sebebiyle değildir.


23. Soru

İnternet üzerinde kişilerin ve makinelerin birbiri ile ilişkilenmesi nasıl mümkün olmaktadır?

Cevap

Bilgisayarların gelişmesi ve iletişim ağlarının kurulması ve özel kullanıma açılmasıyla, günümüzde internet veya web (ağ) denen ilişki ve iletişim biçimi gelmiştir. İnternet dünya çapında birbirine bağlı bilgisayar şebekeleridir. İnternet iletişimi bilgisayarların bağlandığı şebekeler ağından geçerek kurulan ilişkiyi anlatır. Diğer bir deyimle, internet kullanıcıları birbirine bağlayan şebekeler şebekesidir.


24. Soru

Sosyal medyada içeriğin kullanıcılar tarafından üretilmesi iletişim sistemleri için yeni bir özellik midir? Açıklayınız.

Cevap

İletişimin temel niteliklerinden biri içeriğin insanlar tarafından oluşturulmasıdır. Kişiler arası iletişimde veya bir grup arasındaki iletişimde iletişim tarihi boyunca içerik kullanıcılar tarafından oluşturulmuştur. Sevgilisine mektup yazan insan, kil tablet üzerinde evlilik sözleşmesi yazan insan, parşömen kağıdına şiir yazan insan, cep telefonunda konuşan, telgrafla haberleşen insan tüm bu durumlarda içeriği kendisi oluşturmaktadır. Dolayısı ile sosyal medya ile içeriğin kullanıcı tarafından oluşturulması iletişim tarihi açısından yeni bir durum değildir.


25. Soru

İnternetin bugünkü koşullarda kullanım alanları nelerdir?

Cevap

İnternet, bugün özellikle savaş sektörü ve bu sektörün gölgesindeki üniversite çevresinin kullanım egemenliğinden çoktan çıkmış durumdadır. Bugün internet yoluyla sevgiline/eşine çiçek göndermeye kadar çeşitlenen tüketim maddeleri satılmakta, alınmakta ve sipariş verilmektedir. Firmalar, diğer bölgelerdeki veya ülkelerdeki bölümleri veya temsilcileriyle anında konferans yaparak, direktifler göndererek, yabancı müşterileri, toptancıları ve perakendecileriyle iletişimde bulunarak günlük işlerini verimli şekilde yürütmektedirler. Firmalar internet yoluyla reklam, pazarlama, müşteri ilişkileri, satma ve gönderme işlerini yapmaktadır; Böylece internet yoluyla kaynaklarını faydacı şekilde kullanmakta ve maliyetini düşürmektedir. Kısaca, internetin kendisi ve sağladığı olanaklar özel teşebbüs için büyüme ve çıkar sağlama kaynağı olmuştur.


26. Soru

Kayıt teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı değişimleri belirtiniz.

Cevap

Kayıt teknolojisindeki gelişmeler, bilginin elektronik ortamda kaydını ve sonunda bilgisayarın oluşturulması ve kullanılmasını getirmiştir. Bilgisayarların gelişmesi bilginin sadece kaydedilmesinde değil, özellikle işlenmesinde ve çok sayıda verinin hızla özetlenmesinde değerli araç olmuştur.


27. Soru

Yeni teknolojiler, özellikle internet devlet kurumlarının vatandaşlara karşı yanıt verici, sorumlu ve açık olmalarının yolunu açtığı tezini değerlendiriniz.

Cevap

Bu iddia kısmen doğrudur: Örneğin devlet kurumları web sayfası kurmakta ve bu web sayfasıyla vatandaşla işlerini yürütmeyi artırmaktadır. Bu durum, insanların internet kullanması arttıkça, yaygınlaşacaktır. Ama örneğin hükümetin yeni teknolojiler nedeniyle vatandaşa daha sorumlu ve açık olacağı düşüncesi geçersizdir, çünkü sorumluluk ve açıklık ancak böyle bir politikaya karar verilirse olabilir.


28. Soru

Enformasyon ekonomisi kavramını açıklayınız.

Cevap

Enformasyon ekonomi demek enformasyon üretimi, dağıtımı ve kullanımından zenginlik (ve elbette yoksunluk) yaratan ekonomik örgütlenme ve ilişkiler yapısı demektir.


29. Soru

İnternetin bilgi toplumunun oluşumunu sağlayabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

Cevap

İnternet bilgi toplumu getirmede önemli rol oynayabilir, eğer internet bilgi toplumunu oluşturacak bir şekilde kullanılırsa ve internette bilgi toplumunu oluşturulacak içerikler bedava konursa çünkü¨ bilgi toplumu demek, en azından, kararlarını ve uygulamalarını bilgiye dayanarak yapan ve bu bilgiyi de internet kullanımıyla elde eden toplum demektir; bilgi toplumu demek, bilgi üreten, dağıtan ve tüketen, böylece herkesin yaşamını insanca yaşama seviyesine gelmesini sağlayan, mantıklı düşünmenin egemen olduğu toplum demektir. Bunun olabilmesi için kullananların bu amaçla kullanması gerekir ve internette bu bilgiye özgürce dolaşabilmeleri gerekir.


30. Soru

İnternet ortamının toplumların demokratikleşme süreçleri ile ilişkisini açıklayınız.

Cevap

İnternet ortamı siyasal arenada yeni politikaları ancak kendisi için kendi içinde bulduğu dar / öznel çerçeve içinde (örneğin tartışma grubunda) yaratır; genel siyasal hayat için yaratamaz. İnternet ortamı yeni demokrasi ve siyasalı yaratacak araçlara ve gereçlere insanları sahip kılamaz.


31. Soru

İnternetin bireysel kullanımı ile kişiler arası yazılı iletişimde yaşanan değişikliğe bir örnek veriniz.

Cevap

İnternetin geliştirilmesi ve özel kullanıma sunulmasıyla birlikte bilgisayar bir zamanlar mektupla yapılan ve zaman alan bir iletişimi elektronik mektup (email) yoluyla dönüşüme uğrattı: Mekansal farklılığın getirdiği zamansal farklılığı birkaç saniye içinde çökertti. Geleneksel mektup gönderme ve alma sanal uzay içinde anlık bir ilişkiye dönüştü.


32. Soru

İnternet üzerinden demokratik katılım tezini çürüten gelişmeleri belirtiniz.

Cevap

İnternetin artan bir şekilde uluslararası firmaların ve onların ortakları yerel dev firmaların önemli bir reklam ve alışveriş aracı olması bireylerin katılım, paylaşım ve iletişimini sınırlandırmakta, denetlemekte, ulus devletlerin hukuki çerçevelerine bağlı kılmaktadır.


33. Soru

Sanal gerçeklik ile fiziksel gerçeklik arasındaki ilişkiyi tarif ediniz.

Cevap

Sanal gerçek (virtual reality), siber uzaydaki gerçek, sanal gerçek olarak nitelenir. Sanal gerçek ile yaşanan gerçek, faaliyet türü bağlamında iki ayrı şeydir. Yaşanan gerçekte gerçek insanlarla gerçek ilişkileri gerçek fiziksel yer ve uzayda yapmaktayız. Sanal gerçekte bunu bilgisayarın önünde internet kullanarak yapmaktayız. Bu farkın ötesinde, sanal gerçek de insanın yaşadığı gerçektir çünkü gerçek, aynı zamanda insanın nasıl yaşadığını, ne tür faaliyetler yaptığını, nasıl düşündüğünü ve ilişkilerini nasıl kurduğunu içerir.


34. Soru

İnternetin bilgi toplumu getirmede önemli rol oynayabilmesi neye bağlıdır?

Cevap

İnternet bilgi toplumu getirmede önemli rol oynayabilir, eğer internet bilgi toplumunu oluşturacak bir şekilde kullanılırsa ve internette bilgi toplumunu oluşturulacak içerikler bedava konursa.


35. Soru

Yeni teknolojiler denildiğinde aslında bahsedilen nedir?

Cevap

Yeni teknolojiler denildiğinde aslında, teknolojiden bahsedilmemektedir, teknolojinin ürünlerinden, yani teknolojik araçlardan bahsedilmektedir.


36. Soru

Cybernetics kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Biyolojik, mekaniksel ve elektronik sistemlerde iletişim ve kontrol süreçlerinin kuramsal incelenmesi.


37. Soru

İnternet ortamında mevcut politik mücadelelerin nasıl sürdüğünü ve nasıl sonuçlandığını kısaca açıklayınız.

Cevap

İnternette katılmaların bazılarında, örneğin ülkelerin meclislerinde dönen dolaplar, sömürü ve özel çıkarlara kamu zenginliklerinin peşkeş çekilmesi anlatılıyor ve tartışılıyor. Ancak bu anlatıların ve tartışmaların şikayet edilen şeylerin değişimine etkisi olması veya sosyal adaleti gerçekleştirmeye katkıda bulunması genellikle sınırlı ve mevcut ekonomik politik güç ve çıkar ilişkilerinin yörüngesinde olmaktadır.


38. Soru

Yeni teknoloji, hangi anlamda kullanılmaktadır?

Cevap

Yeni teknoloji, günümüzdeki araçlar anlamında kullanılmaktadır.


39. Soru

Yeni teknolojiler, hızlı değişim, hızlı kullan ve hızlı at nedenleriyle nelere neden olmaktadır?

Cevap

Hızla artan teknolojik çöplük dağlarının oluşmasına ve çevrenin zarar görmesine.


40. Soru

İnternetin ortaya çıkması tarihsel olarak hangi ihtiyacın karşılanmasına yönelik olmuştur?

Cevap

İnternetin çıkıp gelişmesi Amerikan ordusunun savaşta iletişimin kesilmesine çözüm arama gereksinimine dayanır. Gelişme, bilgisayar ve bağlantı gelişmeleriyle teknik olarak mükemmelleşmiştir; kullanımı ise ordunun kullanımından, devlet kurumlarının, üniversitelerin, şirketlerin ve bireylerin kullanımına doğru olmuştur.


41. Soru

İnternet iletişimi, neyi anlatır?

Cevap

İnternet iletişimi bilgisayarların bağlandığı şebekeler ağından geçerek kurulan ilişkiyi anlatır.


42. Soru

İnternetin neleri değiştirdiği öne sürülmektedir?

Cevap

İnternetin ekonomik ve siyasal güç yapılarını, gazetecilik pratiklerini, örgütlenme biçimlerini, değerlerimizi ve hatta düşünme biçimimizi değiştirdiği öne sürülür.


43. Soru

Toplumların ağ toplumu olması mümkün müdür? Açıklayınız.

Cevap

İnsan topluluklarının toplum olarak ifade edilebilmesi insanların arasındaki üretim, paylaşım, yönetim ilişkilerinin mevcudiyetine bağlıdır. İnternet üzerinden birbiri ile iletişim kurabilen, alışveriş yapabilen, üretebilen bireylerin arasındaki ilişkilerin ağ üzerinden yürüyor olması bu ilişkilerin fiziksel hayattaki üretim, paylaşım, yönetim ilişkilerinden bağımsız olduğunu göstermez. Dolayısı ile ağlar üzerinden insanların birbirine bağlanması bu ilişkileri toplum olarak kurgulamaya yeterli olmaz. Mevcut toplumun içerdiği ilişki biçimlerinin bir yenisi olarak görülmesi gerekir.


44. Soru

İnternetin gelişmesinin nasıl bir tarihi geçmişi vardır?

Cevap

İnternetin gelişmesi mekaniksel hesap makinesinden başlayarak kablo ve uydu ağlarının kurulmasına kadar gelen uzun bir tarihi geçmişe sahiptir.


45. Soru

Teknolojik araçların geliştirilmesinde temel amaç nedir?

Cevap

Teknolojik araçlar her an ve her durumda ekonomik ve siyasal bağlamda kontrol etme ve yönlendirme amacıyla yaratılırlar.


46. Soru

İnternetin gelişmesi ve biçimlenmesini sağlayan toplumsal dinamikler nelerdir?

Cevap

Hemen her iletişim aracının gelişmesinde olduğu gibi internetin çıkışı, biçimlenişi ve gelişmesi ulus içi ve uluslararası kapitalist üretim ve üretim ilişkileri ve savaş teknolojilerinin geliştirilmesi temeline dayanır. Yani, bu araçların geliştirilmesinin en önde gelen nedeni ekonomik, siyasal ve kültürel pazarları kontrol etmek gereksinimidir.


47. Soru

Yeni teknolojilerle kurulmuş bir ilişkiler ağına ne denir?

Cevap

Sosyal medya.,


48. Soru

Bilgi toplumu için asıl olması gereken nedir?

Cevap

Bilgi toplumu için asıl olması gereken, sadece yönetimin değil, halkın kendini bilgiye dayalı kullanımdan ve rasyonel karar vermeden geçerek materyal ve düşünsel olarak gerçekleştirebilmesi.


49. Soru

İletişim, ne tür ilişkileri anlatır?

Cevap

İletişim, belli örgütlü yer ve zamanda, belli amaçları (dolayısıyla belli rolleri, görevleri, işlevleri) olan ilişkileri anlatır.


50. Soru

İnternet, Amerikan Savunma Bakanlığı’nda savaş iletişiminde gelişmeyi sağlama amacıyla kaç yılında başlamıştır?

Cevap

1969.


51. Soru

Siber uzay ve gerçek dünya arasındaki ilişkiyi tarif ediniz.

Cevap

Siber uzayda aslında internette bireyin gördüğü, duyduğu, okuduğu, hissettiği, satın aldığı veya almayı düşündüğü her şey vardır. Aynı zamanda, bu uzayda, bireylerin umutları, umutsuzlukları, beklentileri, engellenmişlikleri başarı ve başarısızlıkları, sevgi, kıskançlık ve öfkeleri, iyilikleri ve kötülükleri, normallikleri ve hastalıkları, eğlenceleri, bilgi kaynakları, istedikleri ve istemedikleri, dostlukları ve düşmanlıkları, dünya olarak kendisinin ve bütün diğer kendilerin oluşturduğu bir dünya vardır. Dikkat edersek, bu dünya yaşanan dünyanın düşünsel, duygusal, ideolojik ve maddi/materyal olan her şeyiyle internetteki ifadeleri ve biçimleridir.


52. Soru

İnterneti kötü kullanım, özellikle hangi kavramlar açısından ele alınır?

Cevap

İnterneti kötü kullanım, özellikle “etik/ahlak” konusu içinde ele alınır.


53. Soru

Cyberspace kavramının günlük yaşamımızdaki anlamı nedir?

Cevap

Cyberspace kavramı günlük yaşamımızdaki örgütlü mekanlara internet tarafından eklenen internetle gidilen mekanlar anlamındadır.


54. Soru

Enformasyon ekonomisinin nasıl işlediğini açıklayınız.

Cevap

Enformasyon ekonomisi aslında enformasyon/bilgi üreten sektördür. Örneğin, enformasyon ekonomisi insanların tercihleri, ürün ve pazar durumu ve ilişkileri hakkında bilgi üretir. Enformasyon ekonomisi mal değil mallar, pazarlar, ilişkiler ve akla gelebilecek her şey hakkında düşünce üretim işini yapan ve bu üretim yoluyla ticaret yapan yapılanmadır.


55. Soru

Bilginin güç olabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

Cevap

İnternette veya herhangi bir yerde bilginin güç olabilmesi için insanların o bilgiyi kullanarak karar vermeleri ve bu kararın onların, yaşamlarını düzenlemeleri ve geliştirmeleri biçiminde olması gerekir.


56. Soru

Günümüzde Türkiye’de iki ayrı amaçlı internet yönetim sistemi vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Günümüzde Türkiye’de iki ayrı amaçlı internet yönetim sistemi vardır: Birincisi akademik bağı kurma amaçlı Ulusal Akademik Ağ Bilgi Merkezidir (ULAKBİM). İkincisi ise ticari amaçlı TURNET’tir.


57. Soru

İnternetin kullanım biçimlerine örnekler veriniz.

Cevap

• Kitlelerin büyük çoğunluğunun kullanımı boş vakit geçirme ve eğlenme amaçlıdır • Eğitim amaçlı kullanma • Akademik ve profesyonel kullanım • İnternetle alışveriş için kullanım • Kişiler arası iletişim için kullanım • Sosyal ağa katılarak kullanım • Çeşitli internet forumlarına katılarak kullanım. • Kendi web sayfalarını açmakta, ya kendi bloglarını kurarak kullanım.


58. Soru

Enformasyon ekonomisinin işleyişini sağlayan kurumlara örnek veriniz.

Cevap

Ekonomik ve siyasal danışma, araştırma ve bilgilendirme şirketleri, vakıfları ve kurumları örnek verilebilir.


59. Soru

Bilgi kapitali, hangi düşünceye dayanır?

Cevap

Bilgi kapitali, enformasyon paylaşmanın güç paylaşması olduğu düşüncesine dayanır.


60. Soru

İnternetin bireyleri güçlendirmesi hangi koşullar altında mümkün olabilir?

Cevap

İnternette ulaşılanlarla ve paylaşılanlarla kamu yönetimi, kaynak kontrolü ve zenginliklerin dağılımı üzerine bireyler etki edebildiği koşullarda mümkün olabilir.


61. Soru

İnternetin televizyon ve radyo gibi geleneksel iletişim araçlarından temel farkı nedir?

Cevap

İnternet, televizyon ve radyodan farklı olarak tartışma grupları gibi oluşumlardan geçerek kullanıcıların kendi görüşlerini sunduğu veya kendi düşüncelerine uygun kimselerle iletişim kurduğu açık bir platform potansiyeline sahiptir.


62. Soru

İnternetin egemenlik ve mücadele alanı olarak örgütlü yaşam ile ilişkisini açıklayınız.

Cevap

İnternet yeni egemenlik ve mücadele alanı olarak örgütlü yaşamda yer alır. Örgütlü yaşamın ek bir parçasıdır ve bu yaşam koşullar tarafından belirlenmiştir; ne internetin kendisi ne de interneti kullanan bireyler genel yaşamı belirleyecek güce ve konuma sahip değildir.


63. Soru

Demokratik katılma, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Demokratik katılma, karar süreçlerinden başlayarak uygulama ve sonuçlarla ilgili her şeye etki edecek bir biçimde dahil olmadır.


64. Soru

Bilgi toplumunun oluşabilmesi için gereken temel dinamikler nelerdir?

Cevap

Bilgi toplumu için asıl olması gereken, sadece yönetimin değil, halkın kendini bilgiye dayalı kullanımdan ve rasyonel karar vermeden geçerek materyal ve düşünsel olarak gerçekleştirebilmesidir.


65. Soru

İnternet, nasıl bir alandır?

Cevap

İnternet, ulusal ve uluslararası çapta var olan ve sürdürülen egemenliklerin ve mücadelelerin sürdürüldüğü yeni bir alandır.


66. Soru

İnternette, nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

İnternette, insan insana, insanlarla gerçek yer ve zamanda ilişki yerine; sembolsel bir çevrede, sembollerden geçerek (yazıyla, resimle, görüntüyle, sesli bağlantıysa, sesle) ilişki vardır.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi