Turizm Pazarlaması Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Turizm Pazarlamasında Pazarlama Karması Elemanlarının Yeri

1. Soru

Pazarlama karmasının dört temel elemanı nedir?

Cevap

Pazarlama karmasının dört temel elemanı; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadır.


2. Soru

1981 yılında Booms ve Bitner'in dört elemandan oluşan pazarlama karmasına eklediği unsurlar nelerdir?

Cevap

1981 yılında Booms ve Bitner, dört elemandan oluşan pazarlama karmasına üç adet yeni karma elemanını ilave etmiştir. Yeni eklenen bu elemanlar, bu kitabın bir sonraki ünitesinde de yer verilen Süreç (Process), İnsan (People) ve Fiziksel Kanıtlardır (Physical Processes).


3. Soru

Turizm pazarlamasında ürün hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Turizm ürünü, yapısı itibarıyla somut ürün boyutu çok az olan bir üründür. Her ne kadar turizm ürününü içine mutfak, bar gibi alanlarda kullanılan gıda maddeleri ile odalarda temizlik amacıyla kullanılan temizlik araç ve gereçleri girse de turizm ürünü daha büyük bir oranda hizmetler, deneyimler ve çeşitli yararlardan oluşmaktadır.


4. Soru

Turizm ürününün bileşenleri nelerdir?

Cevap

Turizm ürünü; fiziksel nesneler, hizmetler, turizm bölgeleri, turizm işletmeleri ve turizm hareketlerine katılanların yararlandıkları veya satın aldıkları her türden etkinliği içermektedir.


5. Soru

Bir oteli turistik ürün olarak değerlendiriniz.

Cevap

Bir otelin konumu, park alanlarının yeterliliği, otele olan ulaşım olanaklarının çeşitliliği ve yeterliliği, otel personelinin güler yüzlü olması, otelin restoranlarının müşteri kapasitesi açısından yeterli olması, sunulan yemeklerin lezzeti ve görünümü, eğlence olanaklarının varlığı, denize ve havuza girme ile ilgili donanımın yeterliliği gibi unsurlar, doğrudan turizm ürününü oluşturmakta ya da ürünü birinci dereceden etkilemektedir.


6. Soru

Turistik ürün olarak paket turun bileşenleri nelerdir?

Cevap

Tur operatörlerinin oluşturduğu ve pazarladığı paket turlar da birer turizm ürünüdür. Paket turu oluşturan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş hizmeti gibi ürünler, kendi başlarına birer ürün olabildikleri gibi, paket hâline getirilmiş bir ürünün de parçalarını oluşturabilmektedirler.


7. Soru

Turistik ürünün özellikleri nelerdir?

Cevap

Turistik ürünün özellikleri:

 • Gerçekleşen Tüketimin Soyut Olması
 • Turistik Ürünün Arzının Kısa Dönemde İnelastik Olması
 • Talebin Aşırı Esnek Olması
 • Tüketim Yerinin Farklı Olması
 • Turistik Ürünün Stok Edilememesi
 • Turizm Ürününün İkame Olanaklarının Fazla Olması
 • Talebin Zaman ve Mekân İçinde Yoğunlaşması
 • Turizm Ürününün Birebir Taklit Edilmesinin Güç Olması

8. Soru

Turistik ürünün özelliklerinden gerçekleşen tüketimin soyut olmasını açıklayınız.

Cevap

Turistik bir ürünün tüketimi, çoğu zaman soyut bir tüketimi ifade etmektedir. Örneğin; konaklama ve ulaşım hizmetleri, gezi yönetimi, gezi danışmanlığı gibi turistik ürünler, soyut niteliktedir.


9. Soru

Turizm ürününü oluşturan unsurlar nelerdir?

Cevap

Turizm ürününü oluşturan unsurlar; çekicilik, etkinlikler, ulaşılabilirlik, turizm
işletmeleri ve imajdır.


10. Soru

Turizm ürününün yaşam süreci hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Turizm ürününün yaşam süreci:

 • Pazara Giriş Dönemi
 • Büyüme Dönemi
 • Olgunluk Dönemi
 • Düşüş Dönemi

11. Soru

Turizm pazarlamasında fiyatlamanın amacı nedir?

Cevap

Fiyatlamanın Amaçları; Turizm işletmeleri, fiyatlama yaparken beş farklı amaç güdebilirler. Bunlar; rekabeti karşılamak, kendini savunmak, kâr elde etmek, mevcut durumu korumak ve turizm pazarına nüfuz etmektir.


12. Soru

Coğrafi bölgelere göre fiyatlama ne demektir?

Cevap

Coğrafi bölgelere göre fiyatlama; belli coğrafi bölgeler için farklı fiyatların belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Örneğin, Sheraton Oteli’nin Antalya’daki fiyatları, İstanbul’daki fiyatlarından farklıdır. Hatta bu farklılık, Holiday Inn Oteli’nin oda fiyatlarının, Topkapı’da yer alan şubede farklı, Bağcılar’da yer alan havaalanı oteli şubesinde farklı olmasında olduğu gibi aynı il sınırları içinde bile gözlemlenebilir.


13. Soru

Turizm pazarlamasında dağıtım ne anlama gelmektedir?

Cevap

Üretilen ve fiyatlandırılan turistik ürünlerin nihai tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir. Pazarlama karmasının “dağıtım” elemanı, ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması, diğer bir anlatımla müşteriler için ulaşılabilir kılınması işlevini yerine getirmektedir.


14. Soru

Turizm İşletmeleri İçin Dağıtım Kanalları nelerdir?

Cevap

Turizm işletmeleri ve turizm bölgeleri, müşterilere ürünlerini doğrudan kendileri sunabilmekte ya da aracılardan oluşan bir kanal aracılığıyla dağıtım yapmaktadırlar. Turizm işletmelerinin müşterilere ürünlerini doğrudan sunmalarına doğrudan dağıtım, aracılar kanalıyla yapılan dağıtıma ise dolaylı (aracılar ile) dağıtım adı verilmektedir.


15. Soru

Turizm işletmelerinin benimseyebileceği dağıtım kanalı stratejileri nelerdir?

Cevap

İşletmeler, hizmetin türüne, pazara ve işletme amaçlarına bağlı olarak farklı kanal stratejilerini benimseyebilirler. Bilinen ve sık kullanılan üç tür kanal stratejisi vardır. Bunlar; yoğun dağıtım, seçici dağıtım ve ayrıcalıklı (imtiyazlı) dağıtımdır.


16. Soru

Turizm işletmelerinde tutundurma hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Hizmet işletmelerinin pazarlama yönlü iletişimleri, tutundurma başlığı altında ele alınmaktadır. Tutundurma, hizmetlerin pazarda kabul görebilmesi için tüketicilerin ikna edilebilmelerine yönelik olarak yürütülen iletişim etkinliklerini içermektedir. Tutundurma karma elemanının, diğer karma elemanlarına kıyasla kolaylıkla taklit edilememe gibi önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır. Ürünün çeşitli özellikleri, fiyat stratejileri ya da dağıtım kanalı için seçilen aracılar rakipler tarafından hemen taklit edilebilirken, tutundurma için aynı durum söz konusu değildir. Bu durum, tutundurmanın, turizm işletmelerinin iletişim etkinliklerini yürütürken özgünlüklerini ve yaratıcılıklarını tüm benlikleriyle ortaya koyabilecekleri bir mecra olmasından kaynaklanmaktadır.


17. Soru

Turizm işletmelerinde tutundurma hangi amaçlarla gerçekleştirilmektedir.

Cevap

Turizm işletmelerinde tutundurma, farklı araçların kullanımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu araçlar; reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve doğrudan pazarlamadır. 


18. Soru

Turizm Pazarlamasında Reklam Ortamları nelerdir?

Cevap

Turizm işletmeleri ve turizm bölgeleri, beş farklı ortamda reklam verebilirler. Bunlar; yazılı ortamlar, görsel-işitsel ortamlar, dış mekân araçları, elektronik reklam ortamları ve bunların dışında kalan reklam ortamlarıdır.


19. Soru

Halkla ilişkilerin amaçları nelerdir?

Cevap

Halkla ilişkilerin temel amacı, işletme için gerçekler, iyi niyet ve doğrular doğrultusunda mümkün olabilecek en iyi tanıtmayı oluşturmak ve/ya yaratmaktır. Ancak bu çabaların yürütülmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
• Kamuoyuna her zaman gerçeği söylemek,
• Farklı grupların tepkilerine doğru ve uygun yanıtları vermek,
• Gerçekleri sağlamak ve izlemek,
• Kamuoyu ile iyi ilişkiler geliştirmek,
• Çevreden toplanan bilgileri iyi yorumlamak,
• Sorunları bulmak ve kısa sürede çözümlemektir. 


20. Soru

Duyurum hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Duyurum, basın-yayın kuruluşları aracılığıyla yerine getirilen bir faaliyettir. Duyurum, bir kişi, grup veya örgütün kendisi, ürünleri, yöneticileri hakkında iletişim araçlarında genellikle haber niteliğinde çıkan bilgi, gerçek veya görüşlerdir. İşletme için ticari yönden önemli olan haberlerin yayımlanması suretiyle talep özendirilmeye çalışılır. Ancak bu haberler medya kuruluşlarında herhangi bir ücret ödenmeden yayımlandığı için duyurumun tüketiciler nezdindeki inandırıcılığı çok daha yüksektir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi