Bütünleşik Pazarlama İletişimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Uygulama Yaklaşımları Ve Yeni Medya

1. Soru

Kişilerarası iletişim modelinin ilkesi nedir?

Cevap

Etki - tepki ilkesine dayanan kişilerarası iletişim modelinde kaynak, mesaj, alıcı, gürültü ve geri besleme olmak üzere dört öge bulunur.


2. Soru

Kişilerarası iletişim modelinde “gürültü” ögesi nasıl oluşur?

Cevap

Kaynak ile alıcı arasındaki iletişimi engelleyen fiziksel engeller ya da başka kaynaklardan aynı alıcıya yöneltilen diğer mesajlar ise “gürültü” ögesini oluşturur.


3. Soru

Kişilerarası iletişim modelinde "geri besleme" nedir?

Cevap

Geri besleme alıcıdan kaynağa doğru giden “tepkiler” olarak tanımlanabilir. Geri besleme alıcının, kaynağın gönderdiği mesajda istediği yönde tutum ya da davranış değişikliği göstermesi biçiminde ortaya çıkabilir.


4. Soru

Kişilerarası iletişim modelinde yer alan “kişisel deneyim alanı” nasıl açıklanabilir?

Cevap

“Kişisel deneyim alanı”, kaynağın ve alıcının bugüne kadar dış dünyadan elde ettikleri tüm deneyimlerinin ve biri-kimlerinin bileşkesini oluşturur. Bu deneyimler kişilerin belleklerinde saklıdır ve gerektiğinde hatırlanma yoluyla gündelik yaşamda kullanılır.


5. Soru

Tüketici bilgi işleme süreçleri nelerdir?

Cevap

Tüketici Bilgi İşleme Süreçleri

• Bilişsel hassasiyet, • Kısa erimli bellek ve ,• Uzun erimli bellekten oluşur.


6. Soru

Tüketici bilgi işleme sürecinde, kişinin zaman içerisinde geliştirdiği tüm kavram ve kategorileri kapsayan ve  kişinin uzun süredir kullanmadığı diğer bilgilerin yer aldığı aşama nedir?

Cevap

Bu üçüncü ve son aşama olan, uzun erimli bellek aşamasıdır.


7. Soru

Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli'ni kim geliştirmiştir?

Cevap

"Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli" Thomas R. Duncan ve ekibi tarafından geliştirilmiştir.


8. Soru

“Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli”nin temeli nedir?

Cevap

Model içinde yer alan “mesaj tutarlılığı”, “etkileşim” ve “sosyal sorumluluğa dayalı pazarlama” öğelerinin birleştirilmesi ve sonuç olarak bir marka değeri yaratılması temeline oturtulmuştur. Modelde, bu ögelerin etkileşim ve uyum içinde olmaları öngörülmüştür.


9. Soru

"Mesaj tutarlılığı”, “etkileşim” ve “sosyal sorumluluğa dayalı pazarlama” öğelerinde etkileşim ve uyumun oluşabilmesi için ne gereklidir?

Cevap

Bu etkileşimin ve uyumun oluşabilmesi için:

• ürüne, hizmete ya da çalışanlara yöneltilen iletişim faaliyetlerinde mesaj tutarlılığının oluşturulması,

• firma ya da kuruluş ile müşteriler ve ilgili çevreler arasında etkileşimin sağlanması,

• firmanın ya da kuruluşun faaliyet alanının toplumsal bir sorun ya da olguyu da kapsayacak biçimde yeniden tanımlanması ve uygulanması, müşteriler ve ilgili çevrelere aktarılması gereklidir.


10. Soru

“Mesaj Tutarlılığı Üçgeni" ni nasıl açıklarsınız?

Cevap

Geleneksel pazarlama iletişimi araçları ile tüketicilere iletilen ürüne ya da hizmete ilişkin vaadler (ilet: planlanmış mesajlar), uygulamada gerçekleştiği oranda (uygula: ürün ve hizmet mesajları) ve diğer tüketiciler tarafından onaylandığı ölçüde (onayla: planlanmış mesajlar/çalışanlarla iletişim) bütünleşmekte ve mesaj tutarlılığı oluşabilmektedir.


11. Soru

Duncan ve arkadaşlarının önerdiği modelde etkileşim ögesi nasıldır?

Cevap

Etkileşim ögesi, firmanın ya da markanın müşteriler ve ilgili çevrelerle kurduğu ilişkilerde yalnızca tek yönlü iletişim yerine çift yönlü iletişimi benimsemesini ve uygulamasını sağlar. Etkileşime dayalı iletişimde firma ya da marka kaynak olma özelliğini, müşteriler ve ilgili çevreler ile paylaşmaktadır. Böylece firma ya da marka yalnızca ilgili çevrelere mesaj gönderen bir yapıdan, ilgili çevrelerden gelen mesajları alan değerleyen ve yeni iletileri bu tepkilere göre düzenleyen bir yapıya dönüşmektedir.


12. Soru

Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli’nin üçüncü öğesini oluşturan sosyal sorumluluğa dayalı pazarlamanın kapsamı nedir?

Cevap

Reklam dışında kalan ve firma ya da marka imajını olumlu yönde geliştirecek, toplumsal yaşamda kabul gören ve uygulanması haline olumlu karşılanacak olan sosyal yardımlaşma ya da evrensel dayanışma örneği oluşturabilecek faaliyetler bu kapsamda yer alır.


13. Soru

Colorado Üniversitesi Makro Bütünleşik Pazarlama İletişimi Modeli’nin geleneksel reklam ve pazarlama iletişimi anlayışıyla farkı nedir?

Cevap

Bu model bütünleşik ve etkileşime dayalı iletişim temeline oturmaktadır. Modelde müşterilere ve ilgili çevrelere doğrudan ve satış amaçlı iletiler göndermek yerine, onları dinlemek ve anlamaya yönelik sorular yer almıştır. Tüm iletişim faaliyetlerinin odağında ise müşteriler ve ilgili çevreler ve bu çevrelerle ilişkilerin geliştirilmesi bulunmaktadır.


14. Soru

Anders Gronstedt’in geliştirdiği bütünleşik pazarlama iletişimi modeli nasıldır?

Cevap

Bu model kurum içi ve dışı iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesine dayanır. Model, iletişim ile ilgili birimlerin ve diğer bölümlerin önceden saptanan iletişim amaçları ve stratejileri doğrultusunda hareket etmeleri halinde, tek ve tutarlı bir kurumsal görüntünün dış dünyaya yansıtılabileceğini varsayar.


15. Soru

Gronstedt modelinin boyutları nelerdir?

Cevap

Gronstedt modelinin iki boyutlu olduğunu belirtmektedir. Birinci boyut, reklamveren şirketlerinin içinde yer alan pazarlama, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim gibi iletişimden sorumlu farklı birimlerin arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Modelin ikinci boyutu ise, giderek bütünleşik iletişim yapısını benimseyen reklamverenlere iletişim hizmetleri sunan reklam ajanslarının, bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına uygun olarak yeniden düzenlenmeleri oluşturmaktadır.


16. Soru

Gronsted'e göre bütünleşik iletişimin uygulanabilmesi için gerekli ön koşul nedir?

Cevap

Gronstedt araştırma sonucunda bütünleşik iletişimin uygulanabilmesi için, birey düzeyinde, bölüm düzeyinde ve kurum düzeyinde eşgüdüm, işbirliği ve bütünleşmenin ön koşul olduğunu saptamıştır.


17. Soru

Gronstedt'e göre reklam ajanslarında oluşturulması gereken beş ana bütünleşik pazarlama iletişimi nelerdir?

Cevap

İşbirliği, lider ajans yönetiminde işbirliği, bağımsız bölümlerin işbirliği, matris örgütlenme ve bütünleşik yapı modelleridir.


18. Soru

Bütünleşik pazarlama iletişimi yapısında işbirliği modeli nasıldır?

Cevap

İşbirliği modelinde doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler, satış tutundurma, sponsorluk ajansları gibi firmalar yer alır. Bu modelde yer alan ajanslar bağımsız yapılar biçiminde hareket ederler ve iletişim stratejilerini oluşturan, geleneksel medya reklamlarını hazırlayan ana şirkete uzmanlık alanları ile ilgili destek sağlarlar.


19. Soru

Bütünleşik pazarlama iletişiminde matris örgütlenme modeli nasıldır?

Cevap

Bu modelde bütünleşik pazarlama iletişiminin planlanması ve uygulanması farklı bölümlerden katılan kişilerin oluşturduğu müşteri ilişkileri grubunun görevidir. Bu grup farklı birikimlere sahip kişilerden oluşturulacağı için, daha yaratıcı çözümlerin ortaya çıkması beklenebilir.


20. Soru

Sanal ortamdaki bütünleşik pazarlama iletişim araçları nelerdir?

Cevap

Web siteleri, bant reklam uygulamaları, kendiliğinden açılan reklamlar (popup), bloglar, podcast uygulamaları, e-posta, arama motoru uygulamaları, forumlar


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi