Bütünleşik Pazarlama İletişimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Reklam

1. Soru

İşletmeden tüketiciye yönelik reklamlar nelerdir?

Cevap

Şirketler reklamların pek çoğunu markalarını nihai tüketiciye pazarlamak için kullanırlar ki bu tür reklamlara işletmeden tüketiciye yönelik reklamlar (B2C reklamlar) adı verilir. İşletmeden tüketiciye yönelik reklamlar hedefi nihai tüketiciye ulaşmak olan reklamlardır. Ambalajlı ürünler satan şirketler, hizmet sağlayıcıları (kablosuz internet hizmeti gibi), dayanıklı tüketim malları (otomobiller) yoğun olarak B2C alanında reklam verirler.


2. Soru

Reklamın türleri nelerdir?

Cevap

Reklam tek bir kavrama karşılık geliyor gibi görünse de kendi arasında, mesajın ulaşması istenen hedef kitlelere, içinde yayımlandığı araca göre farklı türlere sahiptir. Yeshin reklamları dört farklı şekilde sınıflandırır:
• Hedef kitlesine göre reklamlar
• Amacına göre reklamlar
• Aracına göre reklamlar
• Coğrafik alana göre reklamlar


3. Soru

Reklamın işlevleri nelerdir?

Cevap

Birçok ticari şirket veya kar amacı gütmeyen şirket reklamcılığa inanır. Genel olarak reklamcılık değerlidir çünkü beş tane önemli iletişim işlevini yerine getirdiği kabul edilir. Bu işlevler;
• Bilgilendirme
• Etkileme
• Hatırlatma ve belirginliği artırma
• Değer katma
• Diğer şirket çabalarını destekleme


4. Soru

Reklamın hedef kitleleri kimlerdir?

Cevap

Reklam mesajı, bu mesajı kendi deneyimleri bağlamında yorumlayan çeşitli bireyler ve gruplara iletilir. Bir reklam kampanyası düzenlendiğinde şirketler, mesajları ile ulaşacakları çeşitli kitleleri düşünmeli ve bu grupların reklamla sahip olacağı algıyı hesaba katmalıdırlar. Bir reklamla ulaşılabilecek hedef kitleler; dağıtım kanalı, çalışanlar, müşteriler, potansiyel müşteriler, hissedarlar ve bütünüyle kamuoyudur.


5. Soru

Medya seçiminde en önemli karar nedir?

Cevap

Medya seçiminde en önemli karar reklam mesajı için en uygun aracın seçilmesidir. Tekne cilası gibi bir ürünün reklamı için televizyonu kullanmak reklamverenin parasını çöpe atmak demektir. Böyle bir ürün için en uygun kitle iletişim aracı, denizcilikle ilgili dergiler olacaktır.


6. Soru

Reklamın iletişim rolü nedir?

Cevap

Reklam bir kitle iletişimi biçimidir. Pazardaki satıcı ve alıcıların karşılamaları için farklı türlerde pazar bilgisi iletir. Reklam bir imaj yaratarak, hem ürün hakkında bilgi verir hem de bu bilgiyi iletir.


7. Soru

Hedef kitlesine göre reklamlar nelerdir?

Cevap

Reklam türlerini ayırt etmenin basit yollarından biri reklam mesajının hedeflediği kitleyi gözden geçirmektir. Tüketicileri hedef alan reklam
ve bazı diğer alıcıları hedef alan reklam. Tüketicilerin hedeflendiği reklam,
müşteriler ve potansiyel müşterilerden çok da farklı değildir. Diğer alıcılar olarak nitelendirilen reklamlar da, dağıtım kanalı ya da perakendeciler sınıflamasında olduğu gibi, ticari alıcıların hedeflendiği reklamlardır. Televizyonlarda izlediğimiz bisküvi, makarna, otomobil reklamları gibi reklamlar tüketicileri hedef alan reklamlara örnektir.


8. Soru

Reklamın etkileme işlevi nedir?

Cevap

Etkili reklamlar, olası müşterileri reklamı yapılan ürün ve hizmeti denemeye teşvik eder. Bazen reklamlar birincil talebi etkilerler. Birincil talep, bütün ürün kategorisi için talep yaratmaktır. Bundan daha sık olarak ise reklamlar, bir  şirketin markası için talep yaratmak olan ikincil talep oluşturmaya çalışırlar.


9. Soru

Jenerik reklam nedir?

Cevap

Jenerik reklamlar, tüketicileri belli bir markadan çok, ürün kategorisine yönlendiren reklamlardır. Örneğin, bir süt markasının reklamı yerine, süt tüketimini artırmayı amaçlayan ve bir marka adının yer almadığı reklamlar, insanları tuvalet kâğıdı kullanmaya teşvik eden ancak herhangi bir marka adından bahsedilmeyen reklamlar gibi.


10. Soru

Markanın belirginliğinin artması ne demektir?

Cevap

Reklamlar, bir şirketin markasının tüketicinin zihninde canlı tutulmasına yardım ederler. Reklamı yapılan ürünle ilgili bir ihtiyaç oluştuğunda, daha önce izlenen/okunan reklamın etkisiyle marka, tüketicinin zihnine satın alınacak marka adayı olarak gelir. Bu durum, markanın belirginliğinin artması
olarak adlandırılır.


11. Soru

Reklamda hedef kitleyi belirleyebilmek için kullanılan değişkenler nelerdir?

Cevap

Reklamda hedef kitleyi belirleyebilmek için kullanılan bazı değişkenler bulunur. Bunlar; demografik değişkenler adı verilen, yaş, eğitim, gelir ve cinsiyet gibi
değişkenlerden oluşur. Demografik değişkenlerin yanı sıra, hedef kitlenin yaşam biçimleri de bir değişkendir ve psikografik değişkenler şeklinde adlandırılır. VALS adı verilen bir sınıflama tüketicileri yaşam biçimlerine göre inceleyen bir psiografik bölümlemedir. Hedef kitleyi belirleyebilmek için, yaşını, gelirini, eğitimini bilmek kadar, onun yaşam biçimini, medya tüketim alışkanlıkları ya da eş deyişle hangi televizyon programını izlediğini, hangi gazeteyi okuduğunu, nerelerden alışveriş yaptığını da bilmek gerekir.


12. Soru

Reklam markaya nasıl değer katar?

Cevap

Reklam, algıları etkileyerek markaya değer katar. Etkili reklam, markanın daha seçkin, daha stil sahibi, daha saygın ve daha yüksek kaliteli görülmesine yol açar.


13. Soru

Reklamın pazarlama rolü nedir?

Cevap

Pazarlama içinde reklamın rolü, mevcut ya da olası müşterileri ikna edici mesaj taşımaktır. Bu mesaj, şirketin pazarlama hedefleri dikkate alınarak oluşturulur ve reklamla pazarlama hedeflerine ulaşılmaya çalışılır.


14. Soru

Kurumsal reklam nedir?

Cevap

Kurumsal reklam, bir markadan çok, bir şirketin ürettiği ürün ve hizmetleri,
şirketi anlatan ve bu yolla şirketlerin değerine katkıda bulunan reklam türüdür.


15. Soru

İşletmeden işletmeye yönelik reklamlar nelerdir?

Cevap

Bazı şirketler ise, markalarını doğrudan tüketiciye pazarlamaktansa, diğer şirketlere pazarlarlar. İşletmeden işletmeye yönelik reklamlar hedefi nihai tüketiciye ulaşmaktan çok, diğer şirketlere ulaşmak olan reklam türüdür.


16. Soru

Reklam nedir?

Cevap

Reklam bir ürün, hizmet ya da fikrin, ücreti ödenmiş ve kaynağı belli olacak şekilde, kişisel olmayan bir iletişimi kullanarak hedef kitlelere aktarılmasıdır.


17. Soru

Reklamveren kime denir?

Cevap

Reklamveren, bir iletişim sorununa çözüm olacak ürün ya da marka mesajını ilgili hedef kitleye ulaştırma ihtiyacı içindeki şirketlere verilen addır.


18. Soru

Şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerine değer katabilecekleri yollar nelerdir?

Cevap

Şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerine değer katabilecekleri 3 temel yol vardır. Bunlar; yenilik yapma, kalite geliştirme, tüketici algılarını değiştirme
şeklinde sıralanabilir.


19. Soru

Reklam halkla ilişkilerden hangi ifade ile ayrılır?

Cevap

Reklam, ücreti ödenen bir iletişim biçimidir. Bu ifade ile reklam, diğer pazarlama iletişimi bileşenleri arasında yer alan halka ilişkilerden ayrılır. Çünkü halkla ilişkiler çabalarıyla, eğer bir mesajın haber değeri varsa, kitle iletişim araçlarında ücretsiz yayımlanması mümkün olur.


20. Soru

Reklamın ekonomik rolü nedir?

Cevap

Reklamın ekonomiyi nasıl etkilediği ile ilgili iki bakış açısı bulunmaktadır. İlk
bakış açısına göre reklam, oldukça ikna edicidir ve tüketicinin fiyat değişse de
alternatif ürünlere yönelme olasılığını zayıflatır. İkinci bakış açısına göreyse reklam, tüketicilerin, fiyat, kalite, itibar, satış yeri gibi öğelerle ürüne değer biçmesine yardım eden bir araçtır. Bu bakış açısında fiyatın önemi ürünler arasında karşılaştırma yaparken ayrıştırıcı olmaktan çok, objektif olarak fiyat/kalite bilgisi sağlama aracı olarak görülmesindendir.


21. Soru

Aracına göre reklamlar nelerdir?

Cevap

Reklamları sınıflamanın dördüncü yolu, kullanılan medyaya göre sınıflama yapmaktır. Bu şekilde sınıflamada her bir araç reklamcıya farklı fırsat sunmakla kalmaz, reklamı yapılan ürün ve hizmet hakkında iletilen bilginin farklı anlamlarını da temsil eder. Pek çok pazarlamacı ve reklamcı için;
• Televizyon
• Radyo
• Gazete
• Poster ve diğer açık alan medyası
• Sinema
• Yeni medya (internet)


22. Soru

Reklam ajanslarının marka yaratma ve yaşatma sürecinde sorumluluğunu üstlendikleri hizmetler nelerdir?

Cevap

Reklam ajanslarının marka yaratma ve yaşatma sürecinde sorumluluğunu üstlendikleri hizmetler şunlardır:
• Pazarlama stratejisine uygun iletişim stratejisi
• Entegre iletişim planı
• Yaratıcı çalışma
• Uygulama ve yapım
• Basılı işler
• Doğrudan pazarlama
• İnteraktif pazarlama
• Medya stratejisi, planlaması, satın alınması
• Sponsorluk uygulaması
• Marka ve rakip analizleri
• Medya ortamı analizleri
• Etkinlik organizasyonları


23. Soru

Reklamın sosyal rolü deyince ne anlaşılır?

Cevap

Reklamın pek çok sosyal rolü vardır. Bizi yeni ve gelişmiş ürünler hakkında bilgilendirir, ürün ve özelliklerini karşılaştırmamıza yardım eder, moda ve tasarıma yönelik eğilimlere ayna tutar, estetik duygumuzu geliştirir. Reklamın sosyal yönü, insanları manipüle ettiği, eğilimler yarattığı ya da takip ettiği şeklinde sürekli tartışıla gelmiştir.


24. Soru

Reklamın birincil rolü nedir?

Cevap

Reklamın birincil rolü, diğer pazarlama iletişimi çabalarını kolaylaştırmasıdır.
Örneğin, reklam, kupon dağıtma aracı olarak kullanılabilir ve dikkati bu ve bunun gibi pazarlama iletişimi bileşenlere çeker.


25. Soru

Reklamın oyuncuları kimlerdir?

Cevap

Reklam dünyasının oyuncuları olarak nitelendirilen, kilit öneme sahip kuruluşlarve gruplar vardır. Bunları sırasıyla,
• Reklamveren
• Reklam ajansı
• Medya (Kitle iletişim araçları)
• Hedef kitledir.


26. Soru

En üst seviyede farkındalık ne demektir?

Cevap

En üst seviyede (top-of-mind) farkındalık, ürün kategorisi içinde ilk akla
gelen markanın sahip olduğu farkındalık en üst seviyede farkındalık olarak açıklanır.


27. Soru

1984 yılında kurulan Reklamcılar Derneği’nin amacı nedir?

Cevap

1984 yılında kurulan Reklamcılar Derneği’nin amacı; reklam kurumunun saygınlığını korumak ve yükseltmek; reklam pazarını nitelik ve nicelik olarak
değiştirmek ve geliştirmek, reklamın anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünün ticari alanda kullanılması olduğunu savunmak ve bu görüşü kamuoyuna benimsetmektir.


Kayıt Yenileme (Ders Ekle Sil)
7 Şubat 2022 Pazartesi